Misstankar mot tidigare misstänkta personer

En statistisk analys av utvecklingen 2001–2021

Den här kortanalysen studerar hur vanligt det är att misstankar riktas mot tidigare misstänkta personer och hur detta har utvecklats över de senaste två decennierna.

Resultat

Resultaten i kortanalysen visar att andelen misstankar som riktas mot personer som tidigare varit misstänkta för någon typ av brott är oförändrad (på cirka 70 procent) över den studerade perioden. Det gäller även om man studerar misstankar mot kategorin tidigare misstänkta mer i detalj, uppdelat på om man misstänkts en gång, två till tre gånger eller fyra gånger eller fler. Gruppen som misstänkts fyra gånger eller fler står genomgående för ungefär hälften av alla misstankar under den här perioden.

Ökad andel tidigare misstänkta inom den yngsta åldersgruppen

Andelen tidigare misstänkta inom den yngsta gruppen, 15–20 år, ökar tydligt mellan 2006 och 2011 och hela ökningen består av misstankar mot personer som varit misstänkta fyra gånger eller fler. Ökningen tycks gälla för i princip samtliga brottstyper. Det går i linje med forskning som visar på en polarisering, där en liten grupp unga pojkar står för en allt större del av brottsligheten. För övriga åldersgrupper, 20–35 år samt 36 år och äldre är fördelningen oförändrad över tid.

Ökad andel tidigare misstänkta inom vissa brottskategorier

När andelen tidigare misstänkta studeras uppdelat på olika brottskategorier framkommer vissa förändringar över tid. Inom såväl bedrägeribrotten, sexualbrotten som skadegörelsebrotten ökar andelen misstankar mot personer som tidigare varit misstänkta. Framför allt är det en allt större andel misstankar som riktas mot personer som varit misstänkta fyra gånger eller fler.

Andel tidigare misstänkta personer

Misstankar om brott för samtliga brottstyper 2001-2021, fördelat på om den misstänkta personen varit misstänkt de föregående fem åren eller ej. Andel i procent.

Om studien

Det är väl belagt inom kriminologin att en relativt liten grupp personer står för en stor del av brottsligheten. Det är också relativt välbeforskat hur den gruppen ser ut vad gäller kön, ålder, socioekonomisk bakgrund, missbruk och tidig brottslighet.

Eftersom forskning på det här temat oftast utgår från registret över lagförda personer är det dock inte lika klarlagt hur stor andel av de misstankar som polisen har att hantera som gäller den här gruppen. Det är inte heller klarlagt hur stor andel av misstankarna som härrör från personer som aldrig varit misstänkta förut eller personer som varit misstänkta men bara någon eller några enstaka gånger. Syftet med den här kortanalysen är att ge en empiriskt grundad bild av det, samt hur det har förändrats över tid och hur det ser ut för olika typer av brott och i olika åldersgrupper under åren 2001–2021.

Andel tidigare misstänkta per åldersgrupp

Misstankar mot personer som varit misstänkta någon gång de föregående fem åren. Andel tidigare misstänkta per åldersgrupp i procent.

Andel tidigare misstankar mot män respektive kvinnor

Misstankar om brott, samtliga brottstyper åren 2001-2021 sammanlagt, fördelat på om och hur många gånger den misstänkta personen varit misstänkt de föregående fem åren eller ej. Andel för misstankar mot män respektive kvinnor i procent.

Fakta om publikationen

Författare: Åsa Irlander Strid

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1114

Rapport 2/2023

Tips på andra rapporter