Politikernas trygghetsundersökning 2023. Teknisk rapport

I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Politikernas trygghetsundersökning (PTU). I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

Fakta om publikationen

Författare: Åsa Strid

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1145

Rapport 2023:15

Tips på andra rapporter