Polisanmälda hatbrott med antisemitiska motiv under hösten 2023

En sammanställning av de ärenden som hatbrottsmarkerats av polisen 7 oktober – 31 december 2023 respektive 2022

Den här promemorian utgör en delredovisning av regeringsuppdraget att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism i Sverige.

Relaterat material

Pressmeddelande

Kraftig ökning av antalet anmälda antisemitiska hatbrott hösten 2023

Under perioden 7 oktober till 31 december 2023 identifierade Brå totalt 110 hatbrott med antisemitiska motiv. Det är närmare fem gånger så många som motsvarande period året innan. Det visar ny statistik från Brå.

Efter attacken mot Israel den 7 oktober 2023, och den våldsamma utveckling som följt, har det i såväl Sverige som internationellt rapporterats om en förhöjd hotbild mot personer med judisk bakgrund och en ökning av hatbrott med antisemitiska motiv. Med anledning av detta har Brå granskat samtliga anmälningar som polisen hatbrottsmarkerat under slutet av 2023, och jämfört dessa med samma period 2022.

Flera tidigare studier har visat att politiska händelser kopplat Israel-Palestinakonflikten kan bidra till att förstärka och aktivera antisemitiska attityder. Detta bekräftas av Brås studie som visar att det anmäldes 110 hatbrott med antisemitiska motiv under perioden 7 oktober till 31 december 2023, vilket var närmare fem gånger fler jämfört med samma period föregående år. I ungefär 20 procent av anmälningarna hösten 2023 framgår någon form av hänvisning till Hamas attack den 7 oktober eller det efterföljande våldet i Gaza.

– Det handlar bland annat antisemitiska plakat och uttalanden i samband med demonstrationer, men även hot och kränkningar mot enskilda individer som utifrån sin judiska bakgrund beskyllts för Israels ageranden i Gaza, säger Jon Lundgren, utredare på Brå.

En majoritet av anmälningarna under hösten 2023 rubricerades som hets mot folkgrupp (39 procent) och skadegörelse (28 procent) vilket även var de vanligaste brottstyperna under motsvarande period 2022 med en ungefär lika stor andel sådana brott (38 respektive 24 procent).

Kontakt

Sammanfattning

Den här promemorian utgör en delredovisning av det regeringsuppdrag Brå fått: att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism i Sverige. Slutredovisningen av uppdraget kommer 2025. I promemorian görs en deskriptiv sammanställning av de hatbrottsmarkerade brott med antisemitiska motiv som anmälts efter Hamas attack på Israel den 7 oktober fram till och med 31 december 2023. Därutöver görs även en jämförelse med motsvarande period under 2022, samt till viss del även med helåret 2022.

Parallellt med framtagandet av denna delredovisning har en sammanställning även gjorts av islamfobiska hatbrott under motsvarande period.

Betydligt fler antisemitiska hatbrott anmäldes under hösten 2023 jämfört med hösten 2022

Genomgången av hatbrottsmarkerade anmälningar mellan 7 oktober och 31 december 2023 visar en tydligt förhöjd nivå, jämfört med motsvarande period 2022. Totalt identifierades ett antisemitiskt motiv i 110 av de hatbrottsmarkerade anmälningarna, vilket var närmare fem gånger fler än motsvarande period 2022 då 24 anmälningar med ett sådant motiv identifierades. Med undantag för den sista veckan i december anmäldes fler antisemitiska hatbrott under hela perioden 7 oktober–31 december 2023 jämfört med samma period 2022. Anmälningarna ökade successivt fram till månadsskiftet oktober-november 2023, då nivån var som högst med 19 anmälningar under samma sjudagarsperiod.

Brottens karaktär förhållandevis oförändrat

Sett till brottskategori och omständigheter, som exempelvis plats och tillvägagångssätt vid det anmälda brottet, framträder en likartad bild som noterats tidigare i Brås hatbrottsstatistik med avseende på hatbrott med antisemitiska motiv. De brottsrubriceringar som förekom mest i anmälningarna var hets mot folkgrupp (39 procent) och skadegörelse (28 procent). Samma brottskategorier var även vanligast under hösten 2022. Även de brottsplatser och tillvägagångssätt som beskrivs i anmälningarna var förhållandevist likartade under hösten 2023 jämfört med motsvarande period 2022.

Kopplingar till Israel och Palestina framgår i flera av anmälningarna 2023

I drygt 20 procent av anmälningarnas fritexter 2023 framgår någon form av koppling till Hamas attack den 7 oktober eller det efterföljande våldet i Gaza under hösten 2023. Dessa anmälningar gäller bland annat antisemitiska plakat och uttalanden i samband med demonstrationer, men även hot och kränkningar mot enskilda individer som utifrån sin judiska bakgrund beskyllts för Israels ageranden i Gaza.

Antisemitiska hatbrott hösten 2023 jämfört med 2022

Polisanmälda brott med ett identifierat antisemitiskt motiv 7 oktober–31 december 2022 respektive 2023.

Om studien

Brå har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism i Sverige. Uppdraget består av två övergripande delar. Dels att undersöka samtida erfarenheter av otrygghet och utsatthet för hatbrott bland representanter för judiska församlingar och organisationer samt om och i sådana fall hur de upplever att utsattheten och otryggheten har förändrats efter Hamas attack mot Israel i oktober 2023. Dels en beskrivning av de hatbrottsmarkerade anmälningar med antisemitiska motiv som registrerats mellan oktober och december 2023 samt jämföra dessa med motsvarande period 2022 vilket är vad som redovisas här. Slutredovisningen av uppdraget kommer 2025.

Parallellt med framtagandet av denna delredovisning har en sammanställning även gjorts av islamfobiska hatbrott under motsvarande period.

Fakta om publikationen

Författare: Jon Lundgren

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1188

Tips på andra rapporter