Årsredovisning 2021

Brottsförebyggande rådet

Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2021 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

Generaldirektören om året som gått

Även 2021 präglades av pandemin och blev det andra året när de anställda på Brå till stor del bedrev verksamheten från sina hemmakontor, vilket varit påfrestande och krävt anpassningar i verksamheten. Tack vare personalens kunnande, engagemang och kreativitet har myndigheten kunnat leverera enligt sitt uppdrag och med hög kvalitet.

Statistikverksamheten är omfattande och Brå utvecklar statistiken för att bättre möta användarnas behov. Under året publicerades för första gången statistik över målsägare för ett urval av de anmälda brotten, liksom ny statistik över hatbrott, som tagits fram enligt en mer ändamålsenlig metod än tidigare. Vid sidan om den omfattande ordinarie produktionen av såväl register- som surveybaserad statistik gjordes flera särskilda analyser och redovisningar utifrån bland annat Nationella trygghetsundersökningen, samt analyser av pandemins inverkan på nivåerna i statistiken över anmälda brott.

Björn Borschos, generaldirektör Brottsförebyggande rådet

Björn Borschos, t.f. generaldirektör Brå

Det har varit ett intensivt och spännande år, där Brå bidragit med kunskap, fakta och stöd till nytta för förebyggande aktörer, rättsväsendet och regeringen, i deras arbete med att förebygga och bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Från forskningsverksamheten redovisade Brå ett flertal regeringsuppdrag under året. Bland annat redovisades kunskap om narkotikamarknader, våld i ungas parrelationer, dödligt skjutvapenvåld i Sverige jämfört med i andra europeiska länder, strategiska brott bland unga, islamofobiska hatbrott samt om informationsdelning mellan främst socialtjänst och polis. Brå redovisade även ett antal egeninitierade projekt om bland annat enhetlighet i dömandet, misstänkta för brott bland personer med inrikes och utrikes bakgrund, försöksverksamhet för att förbättra brottsutredningarna avseende våldtäkt och om finansiering av terrorism.

Brås kunskapsstöd till brottsförebyggande arbete växer och myndigheten fortsatte under året att driva och medverka i nätverk och sammanslutningar på nationell nivå, ge omfattande stöd till länsstyrelser och utbilda och stötta lokala företrädare i brottsförebyggande arbete. I kunskapsstödet ingår Center mot våldsbejakande extremism (CVE), som under året publicerade flera rapporter och stödmaterial, och arrangerade och medverkade i seminarier, konferenser och sammankomster av olika slag. Arbetet med att ge handfasta och behovsanpassade råd till kommuner fortsatte, och likaså stödet till aktörer som arbetar med IS-återvändare.

Brå skulle inte fungera utan en förvaltningsverksamhet, och under året fastställdes bland annat en ny kommunikationspolicy och en långsiktig digitaliseringsstrategi. Under året tog också det nya Kansliet till stöd för Rådet för digitalisering av rättsväsendet fastare form och kom igång med verksamheten. Under 2021 bedrevs stödet i form av administration, planering, analys och uppföljning av de aktiviteter och processer som är överenskomna mellan de myndigheter som ingår i rådet.

Det har varit ett intensivt och spännande år, där Brå bidragit med kunskap, fakta och stöd till nytta för förebyggande aktörer, rättsväsendet och regeringen, i deras arbete med att förebygga och bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Björn Borschos
Tillförordnad generaldirektör

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1030

Tips på andra rapporter