Årsredovisning 2022

Brottsförebyggande rådet

Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2022 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

Generaldirektören om året som gått

Bakom bilden i debatten och medier av brott, polisarbete, dömande och straff, bedrivs ett komplext arbete vid kanslier och myndigheter på det kriminalpolitiska området. Nya lagar tas fram och andra förändras. Regeringen koordinerar gentemot EU och finansierar och riktar in myndigheterna i rätts- väsendet, som styr mot målen och de föränderliga utmaningarna. Myndigheterna, kommunerna och andra samhällsaktörer engagerar sig i det brottsförebyggande arbetet. I allt det krävs ständigt uppdaterade kunskapsunderlag varav många från Brå, och inte minst stödinsatser till de som ska förebygga brott och våldsbejakande extremism.

Mattias Larsson, generaldirektör Brottsförebyggande rådet

Mattias Larsson, generaldirektör Brå

Som ny chef för myndigheten är det nu min uppgift att inför framtiden ta till vara de goda förutsättningarna – och initiera justeringar där det behövs. Det kommer att ske med ett tydligt sikte på förmågan att leverera efterfrågad, kvalificerad och användbar kunskap, utfört av en väl fungerande myndighet som är en god arbetsplats.

Ett centralt kunskapsbidrag kommer från Brås omfattande statistikverksamhet, med dels registerbaserad statistik om rättsväsendets ärendehantering genom rättskedjan, dels surveystatistik om befolkningens utsatthet för brott m.m. Vid sidan om de många ordinarie och löpande publiceringarna redovisades under året flera statistiska analyser, om bland annat brottsutvecklingen,
polisens forensiska verksamhet och fällandegraden i brottmål, samt fördjupningar utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU). På uppdrag av regeringen vidareutvecklades modellen för en framtida sammanhållen uppföljning av rättsväsendets myndigheter.

För forskningsverksamheten var det ett år med många nya regeringsuppdrag där studierna redovisas kommande år. Men några uppdrag slutredovisades, med kunskap om välfärdsbrott mot kommuner och regioner, utnyttjande av barn respektive vuxna genom köp av sexuella tjänster och om afrofobiska hatbrott. Brå redovisade även egeninitierade studier, exempelvis om dataintrång. Forskningsverksamheten bidrog också i arbetet med att ta fram stödmaterial till förebyggande arbete, och förstås i de många konsultationerna och remisserna.

I Brås verksamhet för kunskapsstöd lanserades under året tre nya stödmaterial till det förebyggande arbetet – om arbetet mot otrygghet och brott med koppling till parallella samhällsstrukturer, arbetet med sociala insatsgrupper och kartläggning av tre kategorier av våldsbrott där arbetet behöver utvecklas. En stor uppgift var att göra förberedelser inför myndighetens planerade utvidgade stöd i och med den förutsedda nya lagen om kommunernas ansvar i brottsförebyggande arbete. I kunskapsstödet ingår Center mot våldsbejakande extremism (CVE), som under året publicerade rapporter och stödmaterial, och arrangerade och medverkade i seminarier, konferenser och sammankomster. Arbetet med att ge handfasta och behovsanpassade råd till kommuner fortsatte, under året inte minst om våldsdåd i skolmiljö.

En förutsättning för Brås omfattande och kunskapsintensiva produktion är högt kvalificerade medarbetare och chefer, välfungerande interna stödfunktioner och goda relationer till omgivningen, vilket myndigheten har. Som ny chef för myndigheten är det nu min uppgift att inför framtiden ta till vara de goda förutsättningarna – och initiera justeringar där det behövs. Det kommer att ske med ett tydligt sikte på förmågan att leverera efterfrågad, kvalificerad och användbar kunskap, utfört av en väl fungerande myndighet som är en god arbetsplats.

Mattias Larsson
Generaldirektör

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1101

Tips på andra rapporter