Redovisning av uppdraget om stöd till kommuner med utsatta områden

Slutrapportering av regeringsuppdraget Ju2022/01000

Brottsförebyggande rådet (Brå) har gett praktiknära stöd till fem av de kommuner som enligt Polismyndigheten har särskilt utsatta områden och riskområden i sin kommun. Stödet har utgått från varje kommuns behov och lokala problembild.

År 2022 fick Brå i uppdrag av regeringen att utveckla stödet till kommuner med utsatta områden (Ju2022/01000). Med anledning av regeringsuppdraget startade Brå ett projekt där fem kommuner har medverkat. Kommunerna har områden som av Polismyndigheten bedöms som särskilt utsatta områden eller riskområden: Linköping, Södertälje, Sigtuna, Trollhättan och Göteborg Sydväst.

Projektet pågick under år 2023 och avslutades under våren 2024. Arbetet har utgått från den lokala problembilden i varje kommun och har omfattat kunskapshöjande insatser, stöd till verksamhetsutveckling samt införande av nya arbetsmetoder.

Projektet har genomförts i samverkan med andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) .

Satsningar inom sex fokusområden

Under projekttiden har en mängd aktiviteter genomförts i kommunerna. Samtliga aktiviteter ryms inom sex stycken fokusområden:

  • kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och kunskapshöjande insatser om organiserad brottslighet
  • barn och unga som rekryteras till kriminalitet
  • parallella samhällsstrukturer och otillåten påverkan
  • välfärdsbrottslighet
  • situationellt och platsbaserat brottsförebyggande arbete
  • våldsbejakande extremism

Uppdraget har bidragit till förbättringar

Projektet dokumenterades och följdes upp på flera sätt. En enkätundersökning som genomfördes i slutet av projektet visade att majoriteten av respondenterna i kommunerna upplevde att projektet hade förstärkt det brottsförebyggande arbetet i deras verksamheter. Framförallt betonades projektets praktiska stöd och den förbättrade samverkan mellan olika verksamheter, som projektet resulterade i. Utmaningen för projektet var att genomföra det omfattande utvecklingsarbetet som planerats i kommunerna under den relativt korta tidsperiod som uppdraget pågick. En samlad bild utifrån uppföljningen är dock att projektet bidrog till förbättringar av det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet i de medverkande kommunerna.

Brå fortsätter att ge praktiknära stöd till kommuner med utsatta områden

Brås stöd till kommuner med utsatta områden övergår efter projektets avslut till att bli en del av det praktiknära stödet som Brå erbjuder. Under hösten 2024 inleds arbetet med ett antal nya kommuner, vilket beskrivs i Brås verksamhetsplan. I det fortsatta arbetet kommer flera av de insatser och metoder som ingick i projektet, och som prövades för första gången inom ramen för projektet, att användas. Det inkluderar exempelvis metoden Crime proofing mot välfärdsbrott samt arbetet för att motverka otillåten påverkan, vilka har varit nya arbetssätt för Brå och som har fallit väl ut i kommunerna.

Konferens för kommuner med utsatta områden

I juni 2023 arrangerade Brå en konferens för de fem deltagande kommunerna. Konferensen hade ett hundratal deltagare, som fick ny kunskap och inspiration genom föreläsningar om aktuell forskning om kriminalitet och brottsförebyggande arbete. Det var också ett tillfälle för deltagarna att prata och utbyta erfarenheter med varandra. I filmen kan du ta del av vad några av deltagarna tog med sig från konferensen.

Fakta om publikationen

Författare: Lisa Pedersen

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1197

Tips på andra rapporter