Sprida strategin gruppvåldsintervention (GVI) i Sverige

Slutredovisning av regeringsuppdraget Ju2021/03330

Den grova våldsbrottsligheten i den kriminella miljön är omfattande och innebär ett stort samhällsproblem i Sverige i dag. Efterfrågan på effektiva åtgärder och initiativ som kan minska våldet och våldstrenden är stor.
Till följd av detta gav regeringen Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att sprida strategin bakom Sluta skjut, GVI, till fler orter i Sverige.

Rapportens innehåll bygger på erfarenheter från samverkansmyndigheterna i regeringsuppdraget, kunskap från vetenskapliga utvärderingar av etableringarna, erfarenheter från expertorganisationen National Network for Safe Communities (NNSC) och underlag från etableringarna. Samverkansmyndigheterna har haft ett gemensamt ansvar för regeringsuppdraget. Det här är slutredovisningen av regeringsuppdraget.

Fakta om publikationen

Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Kriminalvården.

© Brottsförebyggande rådet 2024

Tips på andra rapporter