Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan

Bedömning avseende perioden 2024–2027

I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

Sedan 2008 samarbetar Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården, med stöd av Brottsförebyggande rådet, för att på regeringens uppdrag ta fram prognoser över framtida verksamhetsvolymer i brottmålsprocessen.

Syftet med uppdraget är att ta fram ett myndighetsgemensamt underlag över hur verksamhetsvolymerna i brottmålsprocessens centrala delar förväntas att utvecklas, vilket också ska bidra till en ökad förståelse för hur myndigheterna i brottmålsprocessen utgör delar av en större helhet.

I denna rapport redovisar myndigheterna prognoser som omfattar perioden 2024–2027. Prognoserna gäller volymer av ärenden in till och ut från Polismyndigheten, antalet brottsmisstankar vid Åklagarmyndigheten, antalet brottmål vid tingsrätterna samt antalet verkställigheter inom Kriminalvården.

Utöver prognoser beskrivs även ärendeflödet i brottmålsprocessen, hur myndigheterna i brottmålsprocessen samverkar i ärendeprocessen samt förutsättningar för att bedöma och väga in påverkansfaktorer vid bedömningen av framtida verksamhetsvolymer. En stor fördel med myndighetssamarbetet är att det skapar ett forum för att gemensamt och löpande följa och analysera förändringar som påverkar myndigheternas verksamhet.

Rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp, som under året har bestått av Jonas Bergendal, Kenan Ferhatovic och Johan Östensson från Polismyndigheten; Ludvig Olsson och Maria Lind från Åklagarmyndigheten; Pontus Thor och Jan Lindgren från Domstolsverket; Dan Andersson och Simon Jonsson från Kriminalvården; Johanna Olseryd från Brottsförebyggande rådet.

Relaterat material

Fakta om publikationen

Författare: Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården

© Brottsförebyggande rådet 2024

ISBN 978-91-89067-19-6

Tips på andra rapporter