Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2014-2017)

Centrala prognoser för perioden 2014—2017

I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården


Bilagor

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sedan 2008 samarbetar Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att på regeringens uppdrag ta fram prognoser. Sedan 2013 ingår även Ekobrottsmyndigheten i samarbetet. Brottsförebyggande rådet (Brå) har i uppdrag att stödja de andra myndigheterna så att analysmetoderna håller hög kvalitet. Arbetsmodellen som tillämpas innebär att myndigheterna samarbetar nära men ansvarar för sina egna prognoser. Prognoserna bygger främst på sifferunderlag och kvantitativa metoder, där kvalitativa aspekter bedöms och beaktas. Dessutom förs ett resonemang om eventuella osäkerhetsfaktorer.

Prognoserna i årets rapport tar i större utsträckning än tidigare hänsyn till utvecklingen i rättskedjan, vilket säkerställer att de fem myndigheternas prognoser är i samklang med varandra. Resultatet blir siffror över de förväntade verksamhetsvolymerna för åren 2014 till 2017, från inflödet av ärenden till Polisen, via antalet brottsmisstankar i åklagarledet och antalet mål i de allmänna domstolarna, till medelantalet dömda personer i olika påföljder i Kriminalvården.

Prognoser för åren 2014–2017

Prognoserna pekar åt att flödet i rättsväsendet kommer vara oförändrat eller minskande de närmsta åren.

  • Polisen: Antalet inkomna ärenden prognosticeras minska cirka 2 procent. Antalet ärenden redovisade till åklagare prognosticeras minska med cirka 10 procent.
  • Åklagarmyndigheten: Antalet inkomna brottsmisstankar prognosticeras minska med cirka 4 procent och antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut prognosticeras minska med cirka 2 procent.
  • Ekobrottsmyndigheten: Antalet inkomna ekobrottsärenden beräknas vara oförändrat och antalet ekobrottsmisstankar med åtalsbeslut prognosticeras öka med cirka 19 procent.
  • Sveriges Domstolar: Antalet inkomna brottmål beräknas vara oförändrat.
  • Kriminalvården: Medelantalet häktade prognosticeras öka med cirka 3 procent. Medelantalet fängelsedömda prognosticeras minska med cirka 16 procent och medelantalet klienter i frivården minska med cirka 10 procent. Totalt prognosticeras medelantalet klienter i Kriminalvården minska med cirka 11 procent.

Fakta om publikationen

Författare: Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården
Publikationsår: 2014
Antal sidor: 76
Publikationsnummer: ISBN 978‐91‐86903‐32‐9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-

Kundkorg

Summa: