Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2013-2016)

Centrala prognoser för perioden 2013—2016

I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna av ärenden in till och ut från Polisen, antalet brottsmisstankar i åklagarledet och antalet mål i de allmänna domstolarna, samt antalet dömda personer i olika påföljder och verksamheter i Kriminalvården. Det görs prognoser för det totala ärendeflödet i rättskedjan men också till exempel uppdelningar av ärendeflödet i olika brottskategorier.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sedan 2008 samarbetar Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att på regeringens uppdrag ta fram prognoser. Brottsförebyggande rådet (Brå) har i uppdrag att bistå med metodstöd.

Arbetsmodellen som tillämpas innebär att myndigheterna samarbetar nära men ansvarar för sina egna prognoser. Prognoserna bygger främst på statistiska analyser, men innehåller även ett visst mått av kvalitativa bedömningar. Analyserna görs i ett rättskedjeperspektiv, vilket möjliggör kontroller av att de fyra myndigheternas prognoser är i samklang med varandra. Resultatet blir siffror över de förväntade verksamhetsvolymerna för åren 2013 till 2016, från inflödet av ärenden till Polisen, via antalet brottsmisstankar i åklagarledet och antalet mål i de allmänna domstolarna, till medelantalet dömda personer i olika påföljder i Kriminalvården.

Prognos för åren fram till 2016

  • Polisen: Antalet inkomna ärenden beräknas öka med cirka 3 procent. Antalet ärenden redovisade till åklagare beräknas öka med cirka 6 procent.
  • Åklagarmyndigheten: Antalet brottsmisstankar beräknas vara oförändrat och antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut beräknas öka med 3 procent.
  • Sveriges Domstolar: Antalet inkomna och avgjorda brottmål beräknas vara oförändrat.
  • Kriminalvården: Antalet häktade beräknas öka med cirka 4 procent. Antalet fängelsedömda beräknas minska med cirka 11 procent och frivården minska med cirka 3 procent. Totalt beräknas antalet klienter i Kriminalvården minska med cirka 4 procent.

Fakta om publikationen

Utgiven av: Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 77

Publikationsnummer: ISBN 978-91-86903-13-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-

Kundkorg

Summa: