Rättsväsendets kapacitetsbehov åren 2011-2014

Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården har gjort en gemensam prognos över det framtida kapacitetsbehovet. Myndigheterna har samordnat prognosarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. Brottsförebyggande rådet (Brå) har gett myndigheterna stöd i arbetet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Komplexa prognoser

Myndigheterna i rättsväsendet länkas samman i en rättskedja, vilket innebär att verksamheterna påverkar varandra. Förändringar av ärendetillströmning, prioriteringar eller produktivitet i tidiga led i rättskedjan, får konsekvenser i senare led. Prognoserna ger en bild av kapacitetsbehovet för år 2011 till år 2014, från inflödet av ärenden till Polisen, till platsbehovet i Kriminalvården.

Att göra goda prognoser på komplexa områden är svårt. Resultaten som redovisas är myndigheternas för dagen bästa bedömning om framtiden, givet de omständigheter som nu råder tillsammans med framtida omständigheter som går att överblicka och bedöma.

Myndigheternas erfarenhet och bedömning är att det gemensamma arbetet innebär ett positivt kunskapstillskott, som det är väl värt att bygga vidare på. Receptet för en träffsäker prognos är kontinuitet, utveckling och anpassning av metoder efter rättskedjans behov. För att underlätta analysen och finna kopplingar mellan myndigheterna har metodiken utvecklats med bland annat en i huvudsak gemensam brottsindelning. Under 2011 planerar myndigheterna att vidareutveckla prognosmetoden ytterligare.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2011

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-427

Kundkorg

Summa: