Publikationer

  1. The purpose of this study is to report on the extent to which forensic activities have benefited from the government's investment in 10,000 more police employees, whether the increase in resources has contributed to better results and what remaining obstacles there are to achieve an efficient forensic process.

  2. Polisens forensiska verksamhet | 2023:1 | Delredovisning: Utvärdering av satsningen på 10 000 fler polisanställda

   I vilken utsträckning har den forensiska verksamheten hos Polismyndigheten tagit del av resurstillskotten under åren 2017–2021, hur har resultaten utvecklats under samma tidsperiod och vilka kvarstående hinder finns det för att uppnå en effektiv forensisk verksamhet?

  3. Klassificering av brott | 2023 | Anvisningar och regler. Version 11.0

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  4. Polisanmälda dataintrång | 2022:8 | Karaktär, utmaningar, utvecklingsområden

   I den här rapporten presenterar Brå en samlad överblick över karaktären på de dataintrång som anmäls till polisen och en beskrivning av de utmaningar som rättsväsendets aktörer står inför i sitt arbete med att utreda och lagföra brotten. Brå beskriver även utvecklingsområden för polisens arbete mot dataintrång. Rapporten vänder sig i första hand till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och regeringen.

  5. Forensiska undersökningar kan vara en viktig nyckel för att komma vidare i det polisiära utredningsarbetet och det är därför angeläget att studera deras utveckling. Syftet med den här kortanalysen är därför att beskriva utvecklingen av polisens forensiska undersökningar i utredda ärenden.

  6. Klassificering av brott | 2022 | Anvisningar och regler. Version 10.2

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  7. Köp av sexuella tjänster | 2022:3 | En uppföljning av lagens tillämpning

   Köp av sexuella tjänster blev förbjudet i Sverige 1999. I denna rapport redogör Brå för hur rättsväsendet tillämpar förbudet. Utifrån bland annat intervjuer, förundersökningsmaterial och domar analyseras rättsväsendets hantering av brottet – från upptäckt och anmälan till dom.

  8. Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling | 2022:4 | En uppföljning av lagens tillämpning

   I denna rapport har Brå följt upp hur rättsväsendet tillämpar förbudet mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Utifrån bland annat intervjuer, förundersökningsmaterial och domar har Brå analyserat rättsväsendets hantering av brottet – från upptäckt och anmälan till dom.

  9. SIG | 2022 | Samverkan i sociala insatsgrupper

   Det här materialet vänder sig till verksamheter som planerar att starta sociala insatsgrupper (SIG) för unga i åldrarna 13–20 år eller vill utveckla ett pågående arbete med SIG.

  10. Vägledning för arbete med sociala insatsgrupper (SIG) | 2022 | Med grund i principerna om Risk - behov - Mottaglighet (RBM)

   Den här vägledningen riktar sig till alla de samhällsaktörer; polisen, skolan, hälso- och sjukvård och verksamheter inom fritid med flera – som arbetar eller ska arbeta med målgruppen för sociala insatsgrupper (SIG).

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.