Två poliser i ett samhälle

Råd för framtiden 2018

På Råd för framtiden i Örebro träffades 600 av landets brottsförebyggare för att få praktisk kunskap i vardagen. Här kan du se filmade seminarier från konferensen.

Antalet platser är begränsat och konferensen blir oftast fullbokad kort efter att anmälan öppnas. Principen ”först till kvarn” tillämpas.

Samma princip gäller även de valbara sessionerna, som hålls parallellt vid två tillfällen, den 19 och den 20 april (ett pass per dag). Det är obligatoriskt att välja den session du vill gå på för att få delta.

Konferensen är kostnadsfri. Kaffe och lunch båda dagarna samt middag på torsdagkvällen ingår.

Anmälningsvillkor
Konferensen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Eventuella avbokningar accepteras endast fram till två veckor före konferensens början. Därefter debiteras en avgift om 1 250 kronor för dem som uteblir. Om du får förhinder har du dock möjlighet att överlåta din plats till en kollega. Eventuell avbokning eller ändring av deltagande måste ske skriftligt till rff@bra.se.


Råd för framtiden 2018 är nu fullbokad!

För att ställa dig på väntelistan, fyll i dina kontaktuppgifter nedan. Brå kontaktar dig så snart en ledig plats dyker upp i den ordning anmälan skett nedan.

Se ett sammandrag från 2018

På Råd för framtiden i Örebro den 19-20 april 2018 träffades 600 av landets brottsförebyggare för att få praktisk kunskap i vardagen. Här berättar några av deltagarna om vad som togs upp under dagarna. (7 min)

Se alla filmerna från Råd för framtiden 2018

Välkomsthälsningar

Medverkande: Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet. Agneta Blom, ordförande i kommunfullmäktige, Örebro kommun.

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige, nuläge och utvecklingsbehov 2018

Hur arbetar olika aktörer brottsförebyggande? Vilka är de största utmaningarna, och vad skulle behöva utvecklas? Brå presenterar en nulägesbild av det brottsförebyggande arbetet och de främsta utvecklingsbehoven.

Medverkande: Malin Jonsson, utredare, Brottsförebyggande rådet. Johan Lindblad, utredare, Brottsförebyggande rådet.

Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden

Brå publicerade den 15 mars 2018 en rapport om relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden. Den tar upp aspekter som de boendes förtroende för rättsväsendet, deras känsla av trygghet, vad de upplever för brottsproblem samt om det förekommer parallella samhällsstrukturer. Förutom att ge en beskrivning av situationen och särskilda utmaningar med att arbeta i socialt utsatta områden diskuterar panelen hur man kan arbeta i praktiken.

Medverkande: Fredrik Marklund, enhetsråd, Brottsförebyggande rådet. Johanna Skinnari, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande rådet. Bettan Byvald, socialarbetare, Angered Stadsdelsförvaltning. Stina Holmberg, forskning- och utredningsråd, Brottsförebyggande rådet. Beston Kalefa, ungdomscoach & huvudansvarig mänskliga rättigheter, Tegelbruket. Erik Åkerlund, lokalpolisområdeschef i Botkyrka, Polismyndigheten.

Förhindrar kameraövervakning kriminalitet?

Användningen av kameraövervakning i brottsförebyggande syfte har blivit allt vanligare runt om i världen. Är det effektivt? Hur bör tekniken användas? Eric L. Piza från City University of New York presenterar sin forskning om kameraövervakning i USA, och beskriver faktorer som påverkar kameraövervakningens effektivitet. Hans forskning syftar till att fördjupa frågan om kameraövervakning, från om den fungerar till under vilka förhållanden den fungerar bäst. Resultaten kan komma till nytta både inför beslut om att installera övervakningskameror och för att utveckla användningen av redan befintliga kameror.

Morgan Johansson om regeringens brottsförebyggande satsning

Medverkande: Morgan Johansson, Justitie- och inrikesminister.

Hur fungerar samverkan för unga med risk att hamna i en kriminell livsstil?

Samverkan runt unga som riskerar att hamna i en kriminell livsstil har utvecklats på många sätt det senaste decenniet. Tack vare flera parallella utvärderingar har vi möjlighet att jämföra insatserna. Är utmaningarna desamma oavsett om arbetssätten kallas SIG (social insatsgrupp) eller SSP (socialtjänst, skola, polis), eller finns det skillnader? Hur behöver samverkan anpassas för att ge effekt i olika sammanhang och i förhållande till olika problem? Hur tar vi nästa steg? Tre aktörer som utvärderat SIG och SSP presenterar sina resultat. Sessionen avslutas med en diskussion.

Medverkande: Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi, Stockholms universitet. Christina Söderberg, forskare, Linköpings universitet. Per Arne Håkansson, forskare, Socialstyrelsen.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Den 1 januari inrättades det nya centret mot våldsbejakande extremism (CVE). Vilket stöd och vilken kunskap kommer att erbjudas? Hur kommer centret att samverka med Brås brottsförebyggande verksamhet? CVE presenterar en nulägesbild och uppdraget att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Medverkande: Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet. Anna Lekvall, vikarierande chef, Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet

Avslutande reflektioner och summering av dagarna

Medverkande: Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet

Hur kan vi utveckla trygga och socialt hållbara stadsmiljöer?

Social hållbarhet, trygghet och minskade möjligheter att begå brott blir allt viktigare frågor inom planering, byggnation och förvaltning av våra stadsmiljöer. Hur kan stadsplaneringsprocessen integreras med trygghetsarbete och brottsförebyggande arbete? Hur kan förvaltning och utveckling av befintliga platser och fastighetsbestånd bidra till social hållbarhet och människors trygghet?

Medverkande: Josette Dahlin, landskapsarkitekt, Helsingborgs stad. Tobias Kristiansson, utvecklingschef, Förvaltnings AB Framtiden. Moa Sundberg, samhällsplanerare, Helsingborgs stad.

Moderator: Johan Lindblad, utredare, Brottsförebyggande rådet

Bli en bättre brottsförebyggare med kartläggning och orsaksanalys

Brottsförebyggande rådet presenterar en ny handbok om orsaksanalys. Därefter följer tre praktiska exempel på hur polis och kommun genomfört gemensam kartläggning och orsaksanalys. Sessionen beskriver hur man går till väga, vilka utmaningar och möjligheter som finns samt vilket stöd man kan få från universitet, högskolor och Brå.

Medverkande: Daniel Vesterhav, enhetschef, Brottsförebyggande rådet. Henrik Andershed, professor i kriminologi, Örebro universitet. Elina Bratt, säkerhetsstrateg, Helsingborgs stad. Anna Enebjörk, ANDT/Brå-samordnare, Vilhelmina kommun. Torbjörn Johansson, GIS-ingenjör, Helsingborgs stad. Rebecca Siponen, student, Örebro universitet. Anna-Karin Ångström, student, Örebro universitet.

Moderator: Linda Lindblom, utredare, Brottsförebyggande rådet

Trygga, säkra evenemang

Tillsammans för trygga, säkra festivaler och publika evenemang, där samverkan står i fokus som ett medel för att nå målet. I den här sessionen diskuteras det utvecklade samverkansarbetet kring sexualbrott, och hur polis, arrangörer, näringsliv och civilsamhälle i samverkan kan arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande, utifrån sina olika roller. Ett exempel som tas upp och där detta använts är festivalen Way Out West, sommaren 2017. Medverkande är representanter från polisen, Svensk Live, RFSU, länsstyrelsen i Stockholm samt Way Out West-arrangörerna.

Medverkande: Fredrik Holmstedt, produktionsledare, Luger Amanda Netscher, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm. Joppe Pihlgren, verksamhetsledare, Svensk Live. Pelle Ullholm, sakkunnig, RFSU. Andreas Welin, polis, Polismyndigheten Region Väst.

Effektivt samarbete i linjeverksamheten

Under 2017 har Brå tillsammans med sju pilotområden testat och vidareutvecklat en metodik för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som bygger på samverkan i den vardagliga linjeverksamheten. Den bygger på handböckerna Samverkan mot social oro och Effektiv samordning för trygghet, och har utvecklats och anpassats för att kunna möta olika behov. Utvecklingsarbetet har fokuserat på att integrera det händelseinriktade och det långsiktiga brottsförebyggande arbetet.

Per-Olof Hallin, professor emeritus, Malmö universitet. Patrik Wallin, strategisk brottsförebyggare, Örebro kommun. Ryan Bozorgian, bosocial utvecklare, MKB Fastighets AB. Wilhelm Hardt, säkerhetsansvarig, Hyresbostäder i Norrköping. Scott Goodwin, kommunpolis, Polismyndigheten. Karin Mårdh-Stavasen, kommunpolis, Polismyndigheten. Caroline Olsson, trygghetssamordnare, Sollentuna kommun. Sonja Sahlin, samordnare lokala brottsförebyggande rådet, Borlänge kommun. Pernilla Vera Jr, säkerhetschef, Botkyrka kommun
Erik Åkerlund, lokalpolisområdeschef i Botkyrka, Polismyndigheten.

Moderator: Erika Sallander, utredare, Brottsförebyggande rådet

Tobakstillsyn – ett viktigt verktyg i kampen mot organiserad brottslighet

På grund av tekniska problem saknas tyvärr slutet av sessionen och vi beklagar detta.

Vi följer den obeskattade/illegala tobakens väg, från den enskilde tobakshandlarens butik via grossistledet tillbaka till den organiserade brottsligheten. Oavsett om tobaken har producerats illegalt i Sverige eller smugglats in i landet hamnar den till slut för försäljning i butik. Inte sällan säljs tobaken till ungdomar. Dessutom bidrar den till den svarta ekonomin. Hur går det till när polis och/eller tillsynshandläggare upptäcker tobaken? Och vilka verktyg har de brottsbekämpande myndigheterna i kampen mot obeskattad/illegal tobak? Syftet med sessionen är att belysa hur vi kan stärka samverkan mellan olika aktörer och därmed bidra till en effektiv tillsyn och brottsbekämpning.

Medverkande: Karin Bengtsson, regionsamordnare kontanthandel Södra regionen, Skatteverket. Conny Carlsson Sundman, samordnare Tillsyn Tobak & Folköl, socialförvaltningen, Stockholms stad. Monica Fagerlund, tullinspektör, Tullverket. Veronica Närfors, kammaråklagare, Åklagarmyndigheten. Magnus Råsten, kommissarie, Ekobrottsmyndigheten. Britt-marie Talonpoika, polisinspektör, Polismyndigheten.

Moderator: Lars Korsell, forskning- och utredningsråd, Brottsförebyggande rådet

Brott mot äldre – ny kartläggning och åtgärdsförslag

Trots en kontinuerligt åldrande befolkning och den särskilda sårbarhet för brott som åldrandet kan medföra har kunskapen kring äldre som brottsoffer varit begränsad i Sverige. Brå presenterar en nyligen publicerad kartläggning som tar ett samlat grepp kring frågan om brott mot äldre; såväl gruppens utsatthet för olika brott som deras rädsla för brott har analyserats. Därefter diskuteras åtgärdsförslag, för ökad trygghet och stöd till äldre, med representanter för polisen och andra sakkunniga.

Medverkande: Klara Hradilova-Selin, utredare, Brottsförebyggande rådet. Håkan Carlsson, chef CIRCA-gruppen, seriebrottslighet mot åldringar, Polismyndigheten. Eva B Henriksson, direktör, RPG - Riksförbundet PensionärsGemenskap. Lisa Lindell, strateg, Region Gotland.

Moderator: Monika Sellgren-Karlsson, utredare, Brottsförebyggande rådet

Årets program

Nu ska regeringens nationella brottsförebyggande program genomföras – program ska bli praktik. Hur ska det gå till på nationell, regional och lokal nivå? Finns det utmaningar som kräver nya lösningar? Förhoppningen med årets Råd för framtiden är att kunna ge den lokala brottsförebyggaren verktyg och inspiration till att gå ett steg längre i arbetet. Vi erbjuder kunskap om brottstyper och metoder på det breda fält som kallas brottsförebyggande arbete. I årets program ingår bland annat presentationer om hur kameraövervakning blir som mest effektiv, hur stadsplanering kan skapa tryggare och mer hållbara stadsmiljöer och hur man kan förbättra arbetet kring brott mot äldre. Vi visar även hur näringsliv och civilsamhälle kan bidra och besvarar frågan om det finns parallella samhällsstrukturer i socialt utsatta områden.

Konferensen erbjuder som alltid möjligheter till värdefullt erfarenhetsutbyte deltagare emellan, i samband med fikapauser och luncher, liksom under middagen. Det finns också utrymme för detta inplanerat i programmet, i form av olika sessioner, studiebesök och utställningar. Förhoppningen med årets Råd för framtiden är att deltagarna ska kunna lotsas från program till praktik, i ett effektivt och kunskapsbaserat arbete.

Program 2018

De som anländer tidigt erbjuds flera intressanta extraaktiviteter redan på onsdagkvällen och torsdagförmiddagen, i regi av Örebro universitet, Örebro kommun och City Örebro.

Onsdag kväll

Onsdagen den 18 april bjuder Örebro kommun in till välkomstmingel på Örebro slott klockan 19.00.

Torsdag förmiddag

Torsdagen den 19 april, innan själva konferensen börjar, erbjuder Örebro universitet ett separat program på Conventum på förmiddagen. Parallellt med detta anordnas en stadsvandring, arrangerad av City Örebro i samarbete med Örebro kommun och näringslivet i city.

Örebro universitet på Conventum

9.30-10.15 Utbildning och aktuell kriminologisk forskning vid Örebro universitet
Kriminologiämnet och forskningscentret CAPS vid Örebro universitet presenterar sin utbildning och aktuella kriminologiska forsknings­projekt och förklarar forskningens betydelse i praktiskt brottsförebyggande arbete.

 • Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi, Örebro universitet
 • Karin Hellfeldt, universitetslektor, programansvarig, Kriminologiprogrammet, Örebro universitet
 • Anna Meehan, enhetschef för Kriminologi, Örebro universitet

10.30-11.30 Paneldebatt: Framtidens universitetsutbildade kriminologer - Vilka roller och vilka kompetenser?

Företrädare för universitet och högskolor med kandidatnivåutbildning i kriminologi tillsammans med företrädare för polis, kommun och bostadsföretag, m.fl.

Moderator under paneldebatten:

 • Henrik Andershed, Örebro universitet

Paneldeltagare:

 • Bo Fredrik Andersson, programansvarig Kriminologprogrammet, Mittuniversitetet
 • Marie Torstensson-Levander, professor i kriminologi, Malmö universitet
 • Karl Dahlstrand, lektor i rättssociologi, kriminologprogrammet, Lunds universitet.
 • Tor Lundberg, regional samordnare för brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Karin Hellfeldt, programansvarig Kriminologiprogrammet, Örebro universitet.
 • Patrik Wallin, strategisk brottsförebyggare, Örebro kommun
 • Petter Runesson, representant från kommunalt bostadsföretag; Örebrobostäder AB
 • Håkan Jarborg Eriksson, chef UC Syd, Polismyndigheten


10.00–11.00 Stadsvandring med särskilt fokus på trygghetsfrågor [FULLBOKAD]
Samling vid Engelbrektsstatyn på Stortorget klockan 10.00.

Moderator: Gabriella Ahlström

10.00–12.30 Registrering

11.30–12.30 Lunch i utställningen

12.30–12.45 Välkomsthälsningar

 • Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet
 • Agneta Blom, ordförande i kommunfullmäktige, Örebro kommun

12.45–13.30 Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov 2018
Hur arbetar olika aktörer brottsförebyggande? Vilka är de största utmaningarna, och vad skulle behöva utvecklas? Brå presenterar en nulägesbild av det brottsförebyggande arbetet och de främsta utvecklingsbehoven.

 • Malin Jonsson, utredare, Brottsförebyggande rådet
 • Johan Lindblad, utredare, Brottsförebyggande rådet

13.30–14.15 Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden
Brå publicerade den 15 mars 2018 en rapport om relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden. Den tar upp aspekter som de boendes förtroende för rättsväsendet, deras känsla av trygghet, vad de upplever för brottsproblem samt om det förekommer parallella samhällsstrukturer. Förutom att ge en beskrivning av situationen och särskilda utmaningar med att arbeta i socialt utsatta områden kommer en panel att diskutera hur man kan arbeta i praktiken.

 • Fredrik Marklund, enhetsråd, Brottsförebyggande rådet
 • Johanna Skinnari, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande rådet
 • Bettan Byvald, socialarbetare, Angered Stadsdelsförvaltning
 • Stina Holmberg, forskning- och utredningsråd, Brottsförebyggande rådet
 • Beston Kalefa, ungdomscoach & huvudansvarig mänskliga rättigheter, Tegelbruket
 • Erik Åkerlund, lokalpolisområdeschef i Botkyrka, Polismyndigheten

14.15–14.45 Fika i utställningen

14.45–16.00 Parallella sessioner

 • Alla sessioner har ett begränsat antal platser och vi tillämpar principen ”först till kvarn”. Föranmälan är nödvändig, och görs i samband med anmälan till konferensen.
 1. Hur kan vi bygga, utveckla och förvalta trygga och socialt hållbara stadsmiljöer? (Lokal: Bryggaren)
 2. Bli en bättre brottsförebyggare med kartläggning och orsaksanalys (Lokal: Kongresshallen)
 3. Trygga, säkra evenemang (Lokal: Tunnbindaren)
 4. Effektivt samarbete i linjeverksamheten – om en metodik som leder till handling (Lokal: Handskmakaren)
 5. Tobakstillsyn – ett viktigt verktyg i kampen mot organiserad brottslighet (Lokal: Mältaren)
 6. Brott mot äldre – ny kartläggning och åtgärdsförslag (Lokal: Skomakaren)
 7. Fastighetsbolagens roll i ett lokalt brottsförebyggande arbete (studiebesök i Vivalla).
  (OBS! Busstransport från Conventum till Vivalla. Bussen avgår utanför Conventum Kongress huvudentré, Fabriksgatan 17, kl. 14.30. Bussen väntar inte på eftersläntrare!)

18.00–19.00 Fördrink i posterutställningen

19.00–01.00 Konferensmiddag på bankettplan, Conventum

 • Föranmälan är nödvändig, och görs i samband med anmälan till konferensen.

Detta program kan komma att ändras.

Moderator: Gabriella Ahlström

08.00–08.30 Registrering

08.30–09.45 Parallella sessioner

 • Alla sessioner har ett begränsat antal platser och vi tillämpar principen ”först till kvarn”. Föranmälan är nödvändig, och görs i samband med anmälan till konferensen.
 1. Hur kan vi bygga, utveckla och förvalta trygga och socialt hållbara stadsmiljöer? (Lokal: Bryggaren)
 2. Bli en bättre brottsförebyggare med kartläggning och orsaksanalys (Lokal: Kongresshallen)
 3. Trygga, säkra evenemang (Lokal: Tunnbindaren)
 4. Effektivt samarbete i linjeverksamheten – om en metodik som leder till handling (Lokal: Handskmakaren)
 5. Tobakstillsyn – ett viktigt verktyg i kampen mot organiserad brottslighet (Lokal: Mältaren)
 6. Brott mot äldre – ny kartläggning och åtgärdsförslag (Lokal: Skomakaren)
 7. Fastighetsbolagens roll i ett lokalt brottsförebyggande arbete (studiebesök i Vivalla).
  (OBS! Busstransport från Conventum till Vivalla. Bussen avgår utanför Conventum Kongress huvudentré, Fabriksgatan 17, kl. 08.15. Bussen väntar inte på eftersläntrare!)

09.45–10.15 Fika i utställningen

10.15–11.05 Förhindrar kameraövervakning kriminalitet? Enkla frågor, komplexa svar och konsekvenser för det brottsförebyggande arbetet

 • Föreläsningen hålls på engelska

Användningen av kameraövervakning i brottsförebyggande syfte har blivit allt vanligare runt om i världen. Är det effektivt? Hur bör tekniken användas?

Eric L. Piza från City University of New York presenterar sin forskning om kameraövervakning i USA, och beskriver faktorer som påverkar kameraövervakningens effektivitet. Hans forskning syftar till att fördjupa frågan om kameraövervakning, från om den fungerar till under vilka förhållanden den fungerar bäst. Resultaten kan komma till nytta både inför beslut om att installera övervakningskameror och för att utveckla användningen av redan befintliga kameror.

11.05–11.30 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson om regeringens brottsförebyggande satsning

11.30–12.30 Lunch på bankettplan, med efterföljande kaffe i utställningen

12.30–13.35 Hur fungerar samverkan runt unga som riskerar att hamna i en kriminell livsstil?
Samverkan runt unga som riskerar att hamna i en kriminell livsstil har utvecklats på många sätt det senaste decenniet. Tack vare flera parallella utvärderingar har vi möjlighet att jämföra insatserna. Är utmaningarna desamma oavsett om arbetssätten kallas SIG (social insatsgrupp) eller SSP (socialtjänst, skola, polis), eller finns det skillnader? Hur behöver samverkan anpassas för att ge effekt i olika sammanhang och i förhållande till olika problem? Hur tar vi nästa steg? Tre aktörer som utvärderat SIG och SSP presenterar sina resultat. Sessionen avslutas med en diskussion.

 • Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi, Stockholms universitet
 • Christina Söderberg, forskare, Linköpings universitet
 • Per Arne Håkansson, forskare, Socialstyrelsen

13.35–14.05 Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Den 1 januari inrättades det nya centret mot våldsbejakande extremism (CVE). Vilket stöd och vilken kunskap kommer att erbjudas? Hur kommer centret att samverka med Brås brottsförebyggande verksamhet? CVE presenterar en nulägesbild och uppdraget att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

 • Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet
 • Anna Lekvall, vikarierande chef, Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet

14.05–14.15 Avslutande reflektioner och summering av dagarna

 • Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet

14.15 Slut på konferensen. Alla deltagare bjuds på en fikapåse att ta med sig.

Detta program kan komma att ändras.

1. Hur kan vi bygga, utveckla och förvalta trygga och socialt hållbara stadsmiljöer?
Social hållbarhet, trygghet och minskade möjligheter att begå brott blir allt viktigare frågor inom planering, byggnation och förvaltning av våra stadsmiljöer. Hur kan stadsplaneringsprocessen integreras med trygghetsarbete och brottsförebyggande arbete? Hur kan förvaltning och utveckling av befintliga platser och fastighetsbestånd bidra till social hållbarhet och människors trygghet?

 • Josette Dahlin, landskapsarkitekt, Helsingborgs stad
 • Tobias Kristiansson, utvecklingschef, Förvaltnings AB Framtiden
 • Moa Sundberg, samhällsplanerare, Helsingborgs stad
  Moderator: Johan Lindblad, utredare, Brottsförebyggande rådet

2. Bli en bättre brottsförebyggare med kartläggning och orsaksanalys
Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar en ny handbok om orsaksanalys. Därefter följer tre praktiska exempel på hur polis och kommun genomfört gemensam kartläggning och orsaksanalys. Sessionen beskriver hur man går till väga, vilka utmaningar och möjligheter som finns samt vilket stöd man kan få från universitet, högskolor och Brå.

 • Daniel Vesterhav, enhetschef, Brottsförebyggande rådet
 • Henrik Andershed, professor i kriminologi, Örebro universitet
 • Elina Bratt, säkerhetsstrateg, Helsingborgs stad
 • Anna Enebjörk, ANDT/Brå-samordnare, Vilhelmina kommun
 • Torbjörn Johansson, GIS-ingenjör, Helsingborgs stad
 • Rebecca Siponen, student, Örebro universitet
 • Anna-Karin Ångström, student, Örebro universitet
  Moderator: Linda Lindblom, utredare, Brottsförebyggande rådet

3. Trygga, säkra evenemang
Tillsammans för trygga, säkra festivaler och publika evenemang, där samverkan står i fokus som ett medel för att nå målet. I den här sessionen diskuteras det utvecklade samverkansarbetet kring sexualbrott, och hur polis, arrangörer, näringsliv och civilsamhälle i samverkan kan arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande, utifrån sina olika roller. Ett exempel som tas upp och där detta använts är festivalen Way Out West, sommaren 2017. Medverkande är representanter från polisen, Svensk Live, RFSU, länsstyrelsen i Stockholm samt Way Out West-arrangörerna.

 • Fredrik Holmstedt, produktionsledare, Luger
 • Amanda Netscher, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm
 • Joppe Pihlgren, verksamhetsledare, Svensk Live
 • Pelle Ullholm, sakkunnig, RFSU
 • Andreas Welin, polis, Polismyndigheten Region Väst

4. Effektivt samarbete i linjeverksamheten – om en metodik som leder till handling
Under 2017 har Brå tillsammans med sju pilotområden testat och vidareutvecklat en metodik för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som bygger på samverkan i den vardagliga linjeverksamheten. Den bygger på handböckerna Samverkan mot social oro och Effektiv samordning för trygghet, och har utvecklats och anpassats för att kunna möta olika behov. Utvecklingsarbetet har fokuserat på att integrera det händelseinriktade och det långsiktiga brottsförebyggande arbetet.

 • Per-Olof Hallin, professor emeritus, Malmö universitet
 • Patrik Wallin, strategisk brottsförebyggare, Örebro kommun
 • Ryan Bozorgian, bosocial utvecklare, MKB Fastighets AB
 • Wilhelm Hardt, säkerhetsansvarig, Hyresbostäder i Norrköping
 • Scott Goodwin, kommunpolis, Polismyndigheten
 • Karin Mårdh-Stavasen, kommunpolis, Polismyndigheten
 • Caroline Olsson, trygghetssamordnare, Sollentuna kommun
 • Sonja Sahlin, samordnare lokala brottsförebyggande rådet, Borlänge kommun
 • Pernilla Vera Jr, säkerhetschef, Botkyrka kommun
 • Erik Åkerlund, lokalpolisområdeschef i Botkyrka, Polismyndigheten
  Moderator: Erika Sallander, utredare, Brottsförebyggande rådet

5. Tobakstillsyn – ett viktigt verktyg i kampen mot organiserad brottslighet
Vi följer den obeskattade/illegala tobakens väg, från den enskilde tobakshandlarens butik via grossistledet tillbaka till den organiserade brottsligheten. Oavsett om tobaken har producerats illegalt i Sverige eller smugglats in i landet hamnar den till slut för försäljning i butik. Inte sällan säljs tobaken till ungdomar. Dessutom bidrar den till den svarta ekonomin. Hur går det till när polis och/eller tillsynshandläggare upptäcker tobaken? Och vilka verktyg har de brottsbekämpande myndigheterna i kampen mot obeskattad/illegal tobak? Syftet med sessionen är att belysa hur vi kan stärka samverkan mellan olika aktörer och därmed bidra till en effektiv tillsyn och brottsbekämpning.

 • Karin Bengtsson, regionsamordnare kontanthandel Södra regionen, Skatteverket
 • Conny Carlsson Sundman, samordnare Tillsyn Tobak & Folköl, socialförvaltningen, Stockholms stad
 • Monica Fagerlund, tullinspektör, Tullverket
 • Veronica Närfors, kammaråklagare, Åklagarmyndigheten
 • Magnus Råsten, kommissarie, Ekobrottsmyndigheten
 • Britt-marie Talonpoika, polisinspektör, Polismyndigheten
  Moderator: Lars Korsell, forskning- och utredningsråd, Brottsförebyggande rådet

6. Brott mot äldre – ny kartläggning och åtgärdsförslag
Trots en kontinuerligt åldrande befolkning och den särskilda sårbarhet för brott som åldrandet kan medföra har kunskapen kring äldre som brottsoffer varit begränsad i Sverige. Brå presenterar en nyligen publicerad kartläggning som tar ett samlat grepp kring frågan om brott mot äldre; såväl gruppens utsatthet för olika brott som deras rädsla för brott har analyserats. Därefter diskuteras åtgärdsförslag, för ökad trygghet och stöd till äldre, med representanter för polisen och andra sakkunniga.

 • Klara Hradilova-Selin, utredare, Brottsförebyggande rådet
 • Håkan Carlsson, chef CIRCA-gruppen, seriebrottslighet mot åldringar, Polismyndigheten
 • Eva B Henriksson, direktör, RPG - Riksförbundet PensionärsGemenskap
 • Lisa Lindell, strateg, Region Gotland
  Moderator: Monika Sellgren-Karlsson, utredare, Brottsförebyggande rådet

7. Fastighetsbolagens roll i ett lokalt brottsförebyggande arbete (studiebesök i Vivalla)
Hur samverkar de båda kommunala bostads- och fastighetsbolagen i Örebro (Västerporten fastigheter och ÖrebroBostäder AB) med polisen och Örebro kommun för att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområdet Vivalla?

 • Michael Blixt, förvaltningschef, Västerporten Fastigheter AB
 • Åsa Djursvik, Gruppchef områdespolisen, lokalpolisområde Örebro, Polismyndigheten
 • Peter Hovlund, distriktchef, ÖrebroBostäder AB

Hotell

Inför Råd för framtiden 2018 har Brå reserverat ett antal rum på hotell som ligger i nära anslutning till konferensanläggningen Conventum i Örebro. För mer information om dessa hotell och hur man kan boka dem, vänligen klicka här Pdf, 260 kB..

Posterutställning

I samband med konferensen arrangeras en posterutställning med syfte att uppmärksamma och sprida goda erfarenheter om pågående projekt inom brottsförebyggande arbete och aktuell forskning på området.

Vill ni vara med i posterutställningen? Välkommen att mejla in en kort presentation om ert arbete, senast den 25 februari 2018. Det finns ett begränsat antal platser och vi återkommer med besked om er poster har blivit accepterad. Ladda ner specifikationer och villkor för posterutställningen här Pdf, 421 kB..

Sidan senast uppdaterad: