Tore 2

En myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje

I början av 2011 inleddes Tore 2 – en omfattande myndighetsgemensam insats mot en kriminell parallellstruktur i Södertälje. Brå har följt insatsen från start till mål samt i ett par år efter att den avslutats.

Utvärderingen omfattar insatsens genomförande, utfall och effekter. Brå har även sammanställt rekommendationer om vad som är viktigt att tänka på när man planerar, genomför och avslutar en myndighetsgemensam insats.

Slutsatser från rapporten

Samverkan gav resultat

En övergripande slutsats är att den höga graden av myndighetssamverkan fick en avgörande betydelse för insatsens i huvudsak positiva utfall.

De flesta åtgärderna riktades mot ekonomisk brottslighet. Myndigheternas åtgärder tillskrevs en central betydelse, eftersom insatsen var inriktad mot att försvåra brottslighet genom företag och underminera de lokala finansiella och rättsliga system som gav kriminella stort inflytande i lokalsamhället.

En annan förutsättning för utfallet var de samarbetsformer som utarbetades mellan myndigheterna. Rapporten visar att de regelbundna veckomötena, en lättillgänglig problembild, motivationshöjande föredragningar och decentraliseringen av beslut till myndigheternas koordinatorer skapade engagemang och uthållighet.

Lärande gav ett långsiktigt mervärde

En annan övergripande slutsats är att det lärande perspektivet var framträdande i både det strategiska och det operativa arbetet.

Det skapades nya sätt att arbeta inom Tore 2 som skapade ett mervärde för det nationella arbetet mot organiserad brottslighet. Vissa organisatoriska lösningar har även använts i andra insatser efter det att Tore 2 avslutats.

Utvärderingen visar också att insatsen innebar en tydlig kompetenshöjning, såväl bland de medverkande som bland myndigheterna i stort.

Om Tore 2

 • I början av 2011 inleddes en omfattande myndighets­gemensam insats mot en kriminell parallellstruktur i Södertälje. Insatsen fick namnet Tore 2 och är en av de största myndighetsgemensamma insatser som genomförts i Sverige.
 • Tore 2 byggde på samverkan mellan Polis­myndigheten, Arbetsförmedlingen, Säkerhetspolisen, Skatte­verket, Försäkringskassan, Kustbevakningen, Krono­fogden, Tullverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Under åren 2011 och 2014 arbetade totalt 281 tjänstemän med sammanlagt 57 ärenden. De samverkande myndigheternas representanter träffades en gång i veckan under nästan fyra års tid, för att samordna arbetet.
 • Målet med Tore 2 var att utreda, lagföra och vidta andra åtgärder mot en vitt förgrenad brottslighet. Insatsen skulle försvaga strukturerna i det kriminella parallellsamhället, genom åtgärder mot korruption, användningen av företag som brottsverktyg och illegal medling. Den förväntades också resultera i ett ökat förtroende för polisen och rättsväsendet och en ökad benägenhet att anmäla brott.
 • Brå har följt insatsen från start till mål samt ett par år efter att den avslutats. I denna rapport redovisas analyser och slutsatser från Brås utvärdering av insatsen. Utvärderingen omfattar insatsens genomförande, utfall och effekter. Brå har även sammanställt rekommendationer om vad som är viktigt att tänka på när man planerar, genomför och avslutar en myndighetsgemensam insats.

Lärdomar för framtiden

Det finns mycket att lära av det arbetssätt som utvecklades inom Tore 2 och de utvecklingsbehov som framkommit i utvärderingen. Rapporten lyfter fram de lärdomar som Brå anser kan ha stor betydelse för andra myndighetsgemensamma insatser:

 • Samverkan måste börja tidigt
  Ett grundfundament vid samverkansinsatser är en grundlig orsaksanalys av det identifierade problemet. Insatsens problembild och mål måste formuleras gemensamt, så att alla samverkansparter känner sig delaktiga och inga relevanta perspektiv missas.
 • Mätbara mål underlättar utvärdering
  Samtliga insatser behöver följas upp. Om insatserna även ska utvärderas är det viktigt att målen är mätbara. Vid insatser som pågår under en längre tidsperiod bör målen även ses över och kompletteras om kunskapsläget förändras under insatsens gång.
 • Enkla modeller underlättar den utåtriktade kommunikationen
  Det är viktigt att hypoteser och analyser förankras väl, för att kunna samla aktörerna kring ett gemensamt språkbruk och en problemförståelse. Insatsledningen i Tore 2 lade ner stora resurser på förankring och kommunikation, inte minst i början av insatsen. Brås bedömning är att denna förankring slog väl ut och bidrog till att motivera medarbetarna, utöka insatsens resurser samt gynna samverkan.
 • Undvik galjonsfigurer
  Att ha ett allt för ensidigt personfokus medför vissa risker, t ex en ökad säkerhetsrisk för de få personer som exponeras och en risk att det blir mycket fokus på den myndighet som den enskilde tjänstemannen representerar, vilket kan motverka ambitionen att lyfta fram den breda myndighetssamverkan. Vid framtida långsiktiga och stora insatser rekommenderar Brå därför att man har en tydlig och enhetlig kommunikationsstrategi som syftar till att sprida representantskapet för satsningen på fler än en person samt över myndighetsgränserna.
 • Veckomöten kan skapa kontinuitet och framåtrörelse
  Vid stora insatser med många samverkande aktörer är det viktigt att se till att ingenting ramlar mellan stolarna. Den kontinuerliga uppföljningen av respektive ärende på veckomötena var en förutsättning både för att ge alla aktörer en överblick över vad som pågick på andra myndigheter och för att säkerställa att besluten på respektive myndighet verkställdes. Erfarenheterna från Tore 2 visar därmed på vikten av att vid stora myndighetsgemensamma insatser ha täta och regelbundna uppföljningar och beslutsmöten.
 • Ha en realistisk plan för lokal överfasning av insatsen
  Utvärderingen av Tore 2 visar att det finns en del problem som en myndighetsgemensam insats ställs inför när den ska övergå i lokal regi. Förutsättningarna för myndighetssamverkan på lokal nivå ser annorlunda ut när det inte sker inom ramen för en nationellt prioriterad insats. När en nationell insats övergår i lokal regi är det därför viktigt att utgå från de lokala förutsättningarna, samt från aktörernas olika mandat och uppgifter. Lärdomen är således att utforma en realistisk plan för den lokala överfasningen av insatsen.

Fakta om publikationen

Författare: Daniel Vesterhav, Katharina Tollin, Anders Stenström, Fredrik Marklund och Anna Horgby.

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1033

Rapport 2022:2

Tips på andra rapporter