Verksamhetsplan 2022

för Brottsförebyggande rådet

I verksamhetsplanen beskrivs de mål, projekt och aktiviteter som ligger till grund för myndighetens arbete under 2022.

Kriminalpolitikens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. En förutsättning för detta är att det finns tillgång till gedigen och relevant statistik och kunskap. Brottsförebyggande rådet (Brå) är en kunskapsmyndighet som ska bidra till utvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt främja brottsförebyggande arbete och förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Det gör vi genom verksamhetsområdena statistik, forskning och kunskapsstöd. Vid myndigheten finns också en förvaltningsverksamhet som löpande förvaltar och utvecklar verksamheten gällande exempelvis arbetsmiljö, kommunikation, finansiell styrning, informationssäkerhet och it. Arbetet som bedrivs vid Brå ska bidra till att uppfylla regeringens mål, återrapporteringskrav och uppdrag. På Brås webbplats går det att läsa mer om Brås uppdrag och organisation.

Placerat på Brå finns även Kansliet för Rättsväsendets digitalisering, vars uppgift är att stödja Rådet för Rättsväsendets digitalisering (SFS 2019:1283). Rådet fastställer kansliets verksamhetsplan.
I denna verksamhetsplan beskrivs vilka projekt och aktiviteter som utgör Brås arbete under 2022.

Tillkommande uppdrag och projekt under året uppdateras på vår webbplats. En viktig uppgift för Brå under verksamhetsåret är att arbeta med förberedelser inför den planerade kriminalpolitiska reformen, som innebär att landets samtliga kommuner ska ges ett lagstadgat ansvar att arbeta brottsförebyggande.

Fakta om publikationen

2022

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1037