Budgetunderlag 2023–2025

Brottsförebyggande rådet

I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämnar Brå budgetunderlag för räkenskapsåren 2023–2025. Budgetunderlaget omfattar anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.
Budgetunderlaget omfattar även övriga intäkter, anläggningstillgångar samt behov av låneram och krediter.

Budgetunderlaget för den aktuella perioden utgår från nu givna förutsättningar för myndighetens verksamhet (se avsnitt 4). Det finns skäl att anta att myndighetens verksamhet kommer att dimensioneras annorlunda som en följd av förslaget att kommunerna ska ges ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete och utredningsförslaget om att Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska tillföras en uppgift som stödfunktion i syfte att motverka att offentliga medel finansierar verksamhet med koppling till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer. I föreliggande budgetunderlag föreslås även en ökad dimensionering av i första hand Brås forskningsverksamhet för att möta regeringens, rättsväsendets och andra myndigheters samt det lokala brottsförebyggande arbetets kunskapsbehov.

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1035

Tips på andra rapporter