Årsredovisning 2020

Brottsförebyggande rådet

Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2020 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

Generaldirektören om året som gått

Året som gått har präglats av pandemin, för samhället i stort och naturligtvis även för Brå. Myndigheten har kunnat genomföra sitt uppdrag tack vare medarbetarnas insatser för att anpassa verksamheten och utveckla nya arbetssätt.

Helt enligt plan producerade Brå under året stora mängder statistik, både officiell och annan. I de surveybaserade delarna publicerades bland annat statistik om brottslighet och utsatthet för brott bland elever i årskurs 9. Och utöver den ordinarie registerbaserade statistiken publicerades från och med april månatliga analyser av om pandemin återspeglades i statistiken över anmälda brott.

Kristina Svartz, generaldirektör Brottsförebyggande rådet

Kristina Svartz, generaldirektör Brå

Året som gått har präglats av pandemin, för samhället i stort och naturligtvis även för Brå. Myndigheten har kunnat genomföra sitt uppdrag tack vare medarbetarnas insatser för att anpassa verksamheten och utveckla nya arbetssätt.

På regeringens uppdrag redovisades bland annat kunskap om brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek samt ett antal utvärderingar: av den nya samtyckesregleringen i våldtäktslagstiftningen, av försök med frigivningsarbete i kriminalvården och av försök för snabbare lagföring av brott. Därtill publicerade Brå egeninitierade forskningsrapporter om bland annat brott på asylboenden och om dödligt våld i den kriminella miljön, samt utvärderingar av polisens försöksverksamhet med kroppsburna kameror och av en ny modell för polisens schemaläggning.

I kunskapsstödet till brottsförebyggande arbete vidareutvecklades arbetet med bland annat det nationella nätverket, operativt stöd till regionala och lokala aktörer, utbildning, uppföljning av läget i landet och fördelning av utvärderingsmedel. Två viktiga inslag under året var digitaliseringen av den så kallade samverkanshandboken och det framtidsinriktade arbetet utifrån de lovande resultaten i försöksverksamheten Sluta skjut i Malmö. I kunskapsstödet för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism fortsatte arbetet med att samla in och sprida kunskap och att ge behovsanpassat stöd till yrkesverksamma. Under året publicerades flera kunskapsprodukter om olika våldsbejakande extremistmiljöer, och för första gången fördelades statsbidrag till föreningar och stiftelser.

Under året har Brå inlett ett utvecklingsarbete för att säkerställa en tillitsbaserad styrning och tydlighet i beslutsfattandet. Arbetet med att ta fram mål för verksamheten, en långsiktig verksamhetsplanering, en digitaliseringsstrategi och en kommunikationspolicy har också påbörjats. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet för att ytterligare utveckla Brås förmåga att ta fram väl underbyggda underlag för kunskapsbaserade beslut och åtgärder på det kriminalpolitiska området.

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-958

Tips på andra rapporter