NTU-resultat för områden med socioekonomiska utmaningar och områden som klassas som utsatta ur ett polisiärt perspektiv

Här publiceras statistiken samt en metodbeskrivning över hur resultaten tas fram samt hur de kan tolkas och användas.

Brå har i uppdrag av regeringen att ta fram statistik över utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroendet för rättsväsendet i områden som betraktas som utsatta ur ett polisiärt perspektiv samt i områden med socioekonomiska utmaningar, enligt den rikstäckande indelningen av olika områdens socioekonomiska status.

Statistiken kommer att publiceras årligen med början i oktober 2022.

Regeringsuppdraget

Utsatta områden – Brå ska, utifrån den Nationella trygghetsundersökningen (NTU), utforma och börja producera statistik över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i utsatta områden. För att uppgifterna ska vara användbara inom det breda arbetet mot segregation ska Brå redovisa uppgifterna med utgångspunkt i de områdestyper som Delegationen mot segregation (Delmos) redovisat inom ramen för uppdraget att kartlägga och analysera utvecklingen av socioekonomisk segregation i Sverige (A2019/02318, A2020/02304). Brå ska inom ramen för den delen av uppdraget inhämta synpunkter från Delmos och Statistiska centralbyrån (SCB). För att uppgifterna även ska vara användbara inom arbetet mot brott och otrygghet i utsatta områden av olika grad ska Brå också redovisa uppgifterna utifrån de listor över utsatta områden som Polismyndigheten tar fram och använder (se Polismyndighetens rapport Kriminell påverkan i lokalsamhället – En lägesbild för utvecklingen i utsatta områden från juni 2019). I denna del ska Polismyndigheten bistå med insatser som gör det möjligt att översätta områdena på listorna till statistiska områdesindelningar, samt med uppgifter som gör det möjligt att bedöma och deklarera områdesindelningens kvalitet. I denna del av uppdraget ska synpunkter inhämtas från SCB. I uppdraget ingår även att redovisa hur ofta statistiken ska tas fram. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2022.

Fakta om publikationen

Författare: Åsa Irlander Strid

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1082

Tips på andra rapporter