Om statistiken

Statistiken belyser handläggningen av brott och skäliga brottsmisstankar i rättskedjan – från registrering till beslut i åtalsfrågan – i ett flerårigt perspektiv, och ger därmed en mer sammantagen bild av handläggningsresultatet i de brottsutredande verksamheterna än den officiella statistiken.

Statistiken kan användas som underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av rättsväsendets verksamheter. Statistiken publiceras årligen sedan 2018. Den ska vidareutvecklas och kommer på sikt att införlivas i den officiella kriminalstatistiken.

Att tänka på när du tolkar resultaten

Resultaten skiljer sig något från det som återfinns i den officiella statistiken på grund av skillnader i metod.

Resultaten tar inte hänsyn till hur omfattande eller komplexa utredningarna är, eller annat som kan påverka handläggningen. Det är viktigt att samtolka statistiken över handläggningsresultat med andra uppgifter.

Utvecklingen av volymer av brottsmisstankar och olika resultatutfall i handläggningen kan vara direkt relaterade till genomströmningstidernas längd. Genomströmningstiderna kan bli långa under perioder med stora volymer, och tvärtom. Statistik över genomströmningstider är därför ett bra komplement till statistiken över handläggningsresultat. Se Genomströmningstider för brottsmisstankar i brottmålsprocessen.

Statistiken omfattar brottsmisstankar som registrerades under redovisningsåret, samt brottsmisstankar som registrerats under de två åren närmast därförinnan men som fortfarande var under handläggning under redovisningsåret. Beslut som fattats mer än tre år efter att brottsmisstanken registrerades räknas inte med i statistiken, men resultatet påverkas inte nämnvärt av det eftersom de allra flesta beslut är fattade inom ett år.

Sidan senast uppdaterad:

Dokument