Kortanalys om brottsutvecklingen fram till 2021

En kortfattad lägesbild och förändringar i brottsligheten under 2000-talet

Kortanalysens mål är att ge en kortfattad och aktuell lägesbild av utvecklingen för ett flertal olika brottstyper. Huvudfokus är utvecklingen över tid och inte den faktiska omfattningen av de olika brottstyperna. Analysen är främst beskrivande och ger därför inte några djupgående förklaringar till brottsutvecklingens orsaker.

Syfte med kortanalysen

Syftet med denna kortanalys är att utifrån tillgängliga och lämpliga källor ge en aktuell och lättillgänglig bild av brottsutvecklingen i Sverige. Syftet är även att synliggöra eventuella förändringar i brottsligheten under 2000-talet.

Brottstyper

I kortanalysen beskrivs utvecklingen för:

 • bostadsinbrott
 • bilstöld och stöld ur eller från fordon
 • cykelstöld
 • bedrägeri
 • hot
 • personrån
 • misshandel och dödligt våld
 • sexualbrott

Källor

Med undantag för dödligt våld finns samtliga brottstyper representerade i NTU, som tillsammans med statistiken över anmälda brott utgör de huvudsakliga källorna till denna publikation. Där det varit möjligt och relevant har dock även andra källor använts, exempelvis olika brottsoffer- och självrapportundersökningar, registerdata samt rapporter och forskningsunderlag.

Dödligt våld

Antal döda till följd av övergrepp av annan 2000–2021, respektive antalet konstaterade fall av dödligt våld 2011–2021, efter den avlidna personens kön.
Källa: Socialstyrelsen och Konstaterade fall av dödligt våld 

Anmälda fall av olaga hot

Antal anmälningar om olaga hot 2000–2021.

Källa: Anmälda brott 

Anmälda fall av bedrägerier

Antal anmälda bedrägerier totalt sett 2000–2021 och antal anmälda kortbedrägerier respektive annonsbedrägerier 2019–2021.

Källa: Anmälda brott

Anmälda fall av misshandel

Antal anmälningar om misshandel (inklusive grov misshandel), 2000–2021.

Källa: Anmälda brott

Bilstölder

Antal anmälda bilstölder, stölder ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn 2000–2021, och försäkringsfall gällande stöld av och ur personbil 2000–2020.

Källa: Anmälda brott och försäkringsstatistiken

Sammanfattning

 • Bostadsinbrotten har blivit färre

Under 2010-talet visar NTU på en förändring i strukturen på bostadsinbrotten, med relativt sett fler inbrott i flerfamiljshus, färre i småhus. Vid de två senaste mätningarna i NTU ( åren 2019 och 2020) har andelen utsatta för bostads­inbrott i både flerfamiljshus och småhus minskat. En liknande utveckling syns även i anmälningsstatistiken under perioden efter 2017.

 • Relativt oförändrade nivåer av bil­stölder och stöld ur fordon under 10-talet

Såväl bilstölder som stöld ur fordon minskade markant under 00-talet, vilket framgår av såväl NTU som försäkrings- och anmälningsstatistik. Under 10-talet har det skett en utplaning, och antalet bilstölder bedöms ha legat på en förhållandevis jämn nivå.

 • Tecken på en ökning i cykelstölder

I NTU framgår att utsattheten för cykelstölder minskade något fram till 2012, men att det därefter skedde en successiv ökning fram till 2019–2020. Antalet polisanmälda cykelstölder ökade under 2019 och 2020, för att sedan minska 2021.

 • Minskning av kortbedrägerier, fortsatt ökning av försäljningsbedrägerier

Utvecklingen i såväl NTU som anmälnings­statistik visar på en successiv ökning av bedrägeribrott fram till 2018. Därefter märks en tydlig minskning av framförallt kortbedrägerier, i både NTU och anmälningsstatistiken, medan försäljningsbedrägerier har fortsatt att öka.

 • Ökad utsatthet för hot sedan 2015

Utsatthet för hot låg enligt NTU relativt stabilt fram till 2014, men har därefter ökat bland både män och kvinnor. Även resultat från andra självrapportundersökningar visar en viss ökning de senaste åren. Antalet polisanmälda hot ökade mellan 2014 och 2016, men har därefter legat på en stabil nivå.

 • Tillfällig ökning av personrån under andra hälften av 10-talet

Enligt NTU var utsattheten för personrån relativ oförändrad mellan 2012 och 2015. Därefter ökade andelen som uppgett att de utsatts för personrån, fram till 2019. Även de polisanmälda rånbrotten ökade i antal under 2017–2019. Efter 2019 syns däremot en minskning av personrånen, i både NTU och kriminalstatistiken.

 • Ökade nivåer av kniv- och skjutvapenrelaterat våld

Antalet personer som vårdats inom slutenvården till följd av övergrepp av annan person har minskat successivt sedan 2008, vilket tyder på att grövre former av våld minskat. Dock med undantag för kniv- eller skottskador, som istället ökat markant under 10-talet.

 • Ökning av dödligt våld mot män

Ökningen av det skjutvapenrelaterade våldet har också gjort ett tydligt avtryck i det dödliga våldet, vilket har ökat successivt sedan 2012. Samtidigt syns denna ökning endast för dödligt våld mot män. Det dödliga våldet mot kvinnor har legat på en mer eller mindre konstant nivå under samma period.

 • Sexualbrottsutvecklingen svårbedömd

Den faktiska utvecklingen av sexualbrotten är svårbedömd då sexualbrottslagstiftningen förändrats under 2000-talet. Under perioden 2006–2012 var utsattheten för sexualbrott relativt oförändrad enligt NTU. Därefter ökade andelen i befolkningen som uppgav utsatthet för sexualbrott fram till 2017, för att sedan minska under 2018–2020. Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat successivt under hela 2000-talet.

Fakta om publikationen

Författare: David Shannon

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1072

Tips på andra rapporter