Den nya samtyckeslagen i praktiken

En uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt

Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen när det gäller våldtäkt, så att lagen nu bygger på avsaknad av frivillighet istället för förekomst av våld, hot eller en särskilt utsatt situation. Brå har följt upp tillämpningen av de nya lagreglerna. 

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Den nya lagen välkomnades av många som en viktig samhällelig signal, men det fanns också farhågor från jurister om att den skulle bli svår att tillämpa.

Brå har haft i uppdrag att följa upp tillämpningen av de nya lagreglerna. Med det syftet har vi gått igenom samtliga tingsrättsdomar från 2019 rörande fullbordad våldtäkt. Vi har också analyserat kriminalstatistik och inhämtat synpunkter från rättsväsendet och frivilligorganisationer.

Det mest tydliga resultatet i uppföljningen är att antalet åtal och fällande domar för våldtäkt har ökat markant sedan lagändringen. Antalet fällande domar ökade från 190 domar 2017 till 333 domar 2019 (inklusive 12 domar för oaktsam våldtäkt). Det är en ökning på 75 procent.

Brås genomgång visar dock att det finns en del gränsdragningsproblem när lagen ska tillämpas, vilket kan äventyra rättssäkerheten. Därför är det av vikt att det kommer fler vägledande avgöranden i högre instanser.

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2020
Författare: Stina Holmberg och Lars Lewenhagen

urn:nbn:se:bra-909

Kundkorg

Summa: