Idéskrifter

Fotografi av idéskrifter

Använd idéskrifterna för att hämta fakta och inspiration

Brottsförebyggande rådets idéskrifter är praktiska idé- och tipsböcker som riktar sig till lokala brottsförebyggande aktörer.
Idéskrift 20: Samverka för att förebygga återfall i brott
Med hjälp av en nulägesbeskrivning, presentation av forskning och olika praktiska erfarenheter visar denna idéskrift hur man kan förebygga kriminellas återfall i brott. Att lyckas förebygga ett återfall kan ge både individen och samhället stora vinster, även om den mest brottsaktiva kategorin kriminella ofta har många och kostsamma behov. Därför behöver samhällets olika aktörer samverka för att erbjuda ett professionellt och effektivt återfallsförebyggande stöd. Skriften visar hur man får till detta effektiva arbete, vad krävs och hur ska man tänka när man vill utveckla en sådan verksamhet.

Idéskrift 19: Att förebygga brott och problembeteenden i skolan
Idéskriften visar hur skolor kan arbeta för att förebygga våld och missbruk bland elever samt få fler elever att vittna och anmäla brott.  Tre lokala skolprojekt med brottsförebyggande inriktning presenteras. Gemensamt för projekten är att de har använt sig av ett problemorienterat arbetssätt och att de har genomförts i samarbete med bland annat polisen och socialtjänsten. Idéskriften innehåller också ett teoretiskt resonemang och flera konkreta tips som kan hjälpa skolor att arbeta förebyggande på ett strategiskt och genomtänkt sätt.

Idéskrift 18: Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet
Organiserad brottslighet — begreppet för tankarna till något skrämmande, stort och avlägset. I själva verket är den organiserade brottsligheten inte särskilt långt borta. Den finns här och nu — i lokalsamhället. Avsikten med idéskriften är att ge dem som arbetar mot organiserad brottslighet på lokal nivå mer kunskap om organiserad brottslighet och åtgärder på lokal nivå.

Idéskrift 17: Topplistor
Den här idéskriften ger en introduktion till polisens gärningsmannainriktade strategier. Bakgrunden är att den svenska polisen använder allt mer proaktiva insatser för att förebygga brott. En en metod är tio-i-topplistor, där i förväg identifierade personer blir föremål för särskild uppmärksamhet från polisens och andra myndigheters sida.

Idéskrift 16: Trygghetsvandringar
För lokala brottsförebyggande råd och andra samverkansgrupper är trygghetsvandringar ett utmärkt sätt att samla in kunskap om ett område och få reda på vad medborgarna tycker om sin närmiljö. Syftet med denna idéskrift är att sprida kunskapen kring trygghetsvandringar som metod och att visa på att trygghetsvandringar kan genomföras i olika miljöer och på olika sätt.

Idéskrift 15: Brottsoffer
Vem som helst kan drabbas av brott och den som utsätts påverkas på flera olika sätt. Syftet med denna idéskrift är att inspirera till en fortsatt utveckling av projekt där både brottsofferperspektivet och det brottsförebyggande perspektivet uppmärksammas. Skriften vänder sig till alla som arbetar med brottsförebyggande och brottsofferstödjande verksamheter på lokal nivå.

Idéskrift 14: Minska bilbrott i bostadsområden. Två praktiska exempel.
I denna skrift ges två exempel på framgångsrikt bilbrottsförebyggande arbete i bostadsområden, Gunnared utanför Göteborg och Ryd i Linköpings kommun. Skriften vänder sig till fastighetsföretag och alla andra som är intresserade av att genomföra bilbrottsförebyggande åtgärder i bostadsområden.

Idéskrift 13: Klotterförebyggande åtgärder
I idéskriften förs ett fördjupat resonemang om problemet och dessutom presenteras olika metoder som har använts i det klotterförebyggande arbetet. Avsikten med skriften är att ge en ökad kunskap om företeelsen samt att inspirera och stimulera till ett förbättrat lokalt klotterförebyggande arbete.

Idéskrift 12: Brottsförebyggande arbete i praktiken. 19 lokala projekt.
I denna skrift presenteras nationella och internationella brottsförebyggande projekt och åtgärder på lokal nivå. Verksamheterna återfinns inom sex skilda områden: kollektivtrafiken, krogvåld, bebyggelseplanering, hatbrott, bilbrott och återfall i brott.

Idéskrift 11: Tio lokala brottsförebyggande råd
I denna idéskrift beskrivs verksamheten i tio lokala brottsförebyggande råd från olika delar av landet och där både arbetssätt och förutsättningar skiljer sig åt.

Idéskrift 10: Föräldrastöd i teori och praktik
I denna skrift presenteras några internationella föräldrastödjande verksamheter som har haft effekt på barn-och ungdomskriminalitet. Här ges även exempel på hur föräldrastöd kan organiseras lokalt.

Idéskrift 9: Att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer
I denna skrift finns exempel på olika typer av verksamheter som syftar till att förebygga, bemöta och minska våld mot kvinnor.

Idéskrift 8: En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott
Lupp är en metod för att enkelt göra prognoser över hur enskilda brottstyper varierar vid olika tidpunkter och i olika områden. Metoden kan även användas för uppföljning.

Idéskrift 7: Brottsförebyggande arbete i skolan
Skolan är en viktig och självklar plats i det brottsförebyggande arbetet. I denna skrift presenteras bland annat exempel på åtgärder för att motverka mobbning, lösa konflikter och öka elevinflytandet.

Idéskrift 6: Grannsamverkan
Organiserad grannsamverkan är den vanligaste brottsförebyggande verksamheten på lokal nivå. I denna skrift redogörs bland annat för erfarenheter av grannsamverkan i olika boendemiljöer.

Idéskrift 5: Brott på karta
I denna skrift presenteras hur man med hjälp av datateknik kan använda kartor i för att få kunskap om den lokala brottslighetens struktur och orsaker.

Idéskrift 4: Utvärdering & dokumentation
Dokumentation och utvärdering är ett sätt att sprida kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete. I denna skrift ges praktiska tips på arbete med dokumentation och utvärdering.

Idéskrift 3: Brottsförebyggande åtgärder i praktiken
I denna skrift beskrivs ett 30-tal brottsförebyggande åtgärder av olika slag. Skriften vänder sig till personer som på lokal nivå arbetar för att förebygga brott och öka tryggheten.

Idéskrift 2: Kartläggning, problemanalys & prioriteringar
Denna idéskrift ger tips på hur systematisk kunskap om lokala problem och förhållanden kan byggas upp och användas.

Idéskrift 1: Bygga upp brottsförebyggande arbete
Det lokala engagemanget är avgörande om brott ska kunna bekämpas långsiktigt. Denna skrift är tänkt som en vägledning för dem som ska bygga upp brottsförebyggande arbete lokalt.