Omslaget till rapporten Att förebygga brott och problembeteenden i skolan (Idéskrift nr 19)

Idéskrift 19. Att förebygga brott och problembeteenden i skolan

Presentation och analys av tre lokala projekt

Den här idéskriften visar hur skolor kan arbeta för att förebygga våld och missbruk bland elever samt få fler elever att vittna och anmäla brott. En metod som beskrivs är att identifiera särskilt brottsutsatta platser, så kallade hot spots och göra konkreta insatser på dem för att minska problem.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I skriften presenteras och analyseras tre lokala skolprojekt med brottsförebyggande inriktning. Projekten har genomförts i samarbete med bland andra polisen och socialtjänsten. Skriften visar att skolor med fördel kan söka samverkan med andra professioner, som kan tillföra nya angreppssätt och metoder för att minska brott och problembeteenden i skolan.

I skriften framhålls vikten av ett problemorienterat arbetssätt, som bygger på noggranna kartläggningar och uppföljningar av resultat. Resultaten visar att skolor kan minska våld genom att identifiera särskilt utsatta platser, så kallade hot spots. Flest brott sker i elevskåphallar och utanför klassrum — platser där många elever möts och vuxennärvaron ofta är låg. Skriften beskriver också vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra i projekten och ger tips till den som vill gå vidare. Syftet är att erfarenheterna ska komma framtida skolprojekt till del och möjliggöra för goda resultat.

Skriften vänder sig till beslutsfattare med ansvar för brottsförebyggande frågor inom kommunala verksamheter såsom skola och socialtjänst samt till polisen och lokala brottsförebyggande råd.

Publikationen ingår i en serie skrifter som syftar till att stödja och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet.

Fakta om publikationen

Författare: Per Alvant, Madeleine Elgemyr, Kerstin Gustafsson Figueroa
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 82

Publikationsnummer: ISBN 987-91-86027-65-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-428

Kundkorg

Summa: