Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 96 träffar

 1. Ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism

  Brå ska beskriva de hatbrottsmarkerade polisanmälningar med antisemitiska motiv som registrerats mellan oktober och december 2023 samt jämföra dessa med motsvarande period 2022

 2. Hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljön

  Brå ska studera hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljön, inklusive hur dessa aktörer genom bolagen tillförskansar sig offentliga medel.

 3. Förberedelser inför inrättandet av en stödfunktion vid Center mot våldsbejakande extremism

  Regeringen uppdrar åt Brå att vidta förberedelser inför inrättandet av en central stödfunktion vid Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå. Syftet med stödfunktionen är att förhindra att offentliga medel fördelas till våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer.

 4. Att förebygga dödligt våld i kriminella miljöer

  Att på alla sätt förebygga den typ av grovt våld som under senare tid eskalerat och getts nya uttryck är av högsta prioritet.

 5. Fokus på unga på väg in i kriminalitet

  Det mest angelägna brottslighetsrelaterade problemet, och som kräver intensiva insatser, gäller unga i eller på väg in i gängkriminalitet.

 6. Fortsatt stöd till utsatta områden

  Brå har under 2022 och 2023 haft ett regeringsuppdrag att utveckla stödet till kommuner med utsatta områden. Uppdraget ska slutredovisas den 10 juni 2024. Brå kommer dock att på eget initiativ fortsätta det arbetet.

 7. Fortsatt informationsspridning om det kommunala ansvaret

  Brås stöd ska stärka kommunernas förmåga att uppfylla lagen om kommunernas brottsförebyggande ansvar. En förutsättning för en bra implementering av lagen är en god kännedom om den hos olika kommunala funktioner och kommunernas samarbetsparter.

 8. Crime Proofing

  Brå ska, inom ramen för myndighetsnätverket MUR, leda en arbetsgrupp och ta fram en mall för att göra crime proofing-analyser.

 9. Utvärdering av straffet för mord

  Brå ska studera om straffskärpningen för mord har haft någon effekt i fall som rör mord mot närstående och inom kriminella nätverk.

 10. Kriminalvårdens frivårdsarbete

  Brå ska utvärdera lagändringarna som rör återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning och inför frigivning samt utökat kontroll och stöd vid skyddstillsyn.

 11. Brott mot företag

  Brå ska öka kunskapen om de brott som företag utsätts för genom två kartläggande undersökningar.

 12. Brott och otrygghet på landsbygden

  Brå har fått i uppdrag av regeringen att studera brott och otrygghet på landsbygden.

 13. Bostadsinbrott

  Brå ska ta fram ett kunskapsunderlag om bostadsinbrott som kan ligga till grund för beslut och åtgärder för att förebygga brottsligheten.

 14. Flickor och kvinnor i kriminella miljöer

  Brå ska studera vilka brott och sysslor som tenderar att utföras av kvinnor och flickor som är delaktiga i kriminella nätverk, och undersöka vilka överväganden, strukturer och normer som ligger till grund för könsskillnaderna.

 15. Statistikstöd till kommunernas lägesbilder

  Efter önskemål från länsstyrelser har Brå tagit fram ett antal indikatorer på anmälda brott, självrapporterad utsatthet för brott och otrygghet i landets kommuner.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.