Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 84 träffar

 1. Följa upp reformeringen av våldtäktslagstiftningen

  Brå ska på uppdrag av regeringen göra en förnyad uppföljning och analys av tillämpningen av de reformeringar av lagstiftningen om våldtäkt som infördes den 1 juli 2018, den så kallade samtyckeslagstiftningen.

 2. Ta fram kunskap om utredningar där barn under 15 år misstänks för brott

  Brå ska på uppdrag av regeringen ta fram kunskap om utredningar där barn under 15 år misstänks för brott. Studien ska avgränsas till de utredningar som har genomförts enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, nedan LUL.

 3. Förstärkt nationell samverkan och samordning för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism

  Brå ska på uppdrag av regeringen stärka sam­verkan mellan nationella myndig­heter och mellan myndig­heter och andra relevanta aktörer, i syfte att före­bygga radikali­sering och sprid­ningen av vålds­bejakande extremism.

 4. Otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar

  Brå ska studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar i Sverige mot enskilda förtroendevalda, politiska partier och beslutande församlingar på alla nivåer. 

 5. Uppdaterad och ny kunskap om det dödliga våldets utveckling

  Brå ska analysera de senaste årens utveckling av dödligt våld samt hur det fördelar sig efter offrens och gärningspersonernas socioekonomiska förutsättningar. 

 6. Ökningen av skjutvapenvåld i Sverige

  Brå har i tidigare studier lyft fram att normförskjutningar över tid i den krim inella miljön bidragit till ökningen av skjutvapenvåld i Sverige. Brå ska därför närmare undersöka hur dessa normförskjutningar kan kopplas till utvecklingen av konflikter mellan och inom kriminella nätverk.

 7. Rättsväsendets digitalisering

  Brå samverkar sedan flera år med övriga myndigheter inom rättsväsendet för att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rätts kedjan. Sedan 2019 leds och samordnas arbetet av Rådet för rättsväsendets digitalisering, där verkscheferna för elva myndigheter inom rättsväsendet ingår¹.

 8. Skolundersökningen om brott (SUB)

  Brå genomför regelbundet en nationell skolundersökning om brott. Undersök ningen utgör ett viktigt kunskapsunderlag om brottslighet bland ungdomar i årskurs 9 i Sverige, och omfattar både deras egen brottsutövning och deras utsatthet för brott.

 9. Utveckla stödet till kommuner med utsatta områden

  Brå ska utveckla stödet till kommuner med utsatta områden. Tillsammans med relevanta aktörer ska Brå ge ett behovsanpassat och praktiknära stöd i syfte att utveckla ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete lokalt.

 10. Grovt våld i skolan

  Brå har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. 

 11. Stärka skolans förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

  Brå har fått i uppdrag att ta fram ett metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism samt ett informationsmaterial om våldsbejakande extremism och radikaliserings- och rekryteringsprocesser.

 12. Hatbrott mot samer

  Brå ska göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. Brå ska i studien särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar.

 13. Internationell verksamhet inom det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

  För CVE:s verksamhet är inter­nationella kontakter och samarbeten viktiga inslag, såväl med nätverk som med andra länders motsvarigheter till CVE.

 14. Internationell verksamhet inom det brottsförebyggande arbetet

  Brå organiserar varje år den svenska uttagningen till EU:s brottsförebyggande tävling European Crime Prevention Award (ECPA), en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU.

 15. Internationell verksamhet inom forskning

  Ett självklart inslag i Brås alla forskningsprojekt är genomgångar av den internationella litteraturen på området. På så sätt kommer de internationella rönen till nytta, både i Brås egen verksamhet och för myndighetens målgrupper genom de färdiga produkterna. Andra inslag som är integrerade i verksamheten är att vi medverkar och framträder i olika internationella sammanhang, såsom konferenser och erfarenhetsutbyten inom olika sakområden.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.