Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 81 träffar

 1. Brottslighetens koncentration till tonåren

  Brå ska ta fram ett kunskapsunderlag om hur brottsdeltagande fördelas över olika åldrar och mellan olika grupper av lagöverträdare.

 2. Otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar

  Brå ska studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar i Sverige mot enskilda förtroendevalda, politiska partier och beslutande församlingar på alla nivåer. 

 3. Uppdaterad och ny kunskap om det dödliga våldets utveckling

  Brå ska analysera de senaste årens utveckling av dödligt våld samt hur det fördelar sig efter offrens och gärningspersonernas socioekonomiska förutsättningar. 

 4. Ökningen av skjutvapenvåld i Sverige

  Brå har i tidigare studier lyft fram att normförskjutningar över tid i den krim inella miljön bidragit till ökningen av skjutvapenvåld i Sverige. Brå ska därför närmare undersöka hur dessa normförskjutningar kan kopplas till utvecklingen av konflikter mellan och inom kriminella nätverk.

 5. Möjliggörare för kriminella nätverk i legala strukturer

  Brå ska på uppdrag av regeringen studera vad möjliggörare eller insiders har för roll och funktion för brottslig verksamhet som begås av kriminella nätverk. 

 6. Socialt utsatta områden, med utgångspunkt i NTU

  Brå ska producera statistik över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i utsatta områden.

 7. Rättsväsendets digitalisering

  Brå samverkar sedan flera år med övriga myndigheter inom rättsväsendet för att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rätts kedjan. Sedan 2019 leds och samordnas arbetet av Rådet för rättsväsendets digitalisering, där verkscheferna för elva myndigheter inom rättsväsendet ingår¹.

 8. Skolundersökningen om brott (SUB)

  Brå genomför regelbundet en nationell skolundersökning om brott. Undersök ningen utgör ett viktigt kunskapsunderlag om brottslighet bland ungdomar i årskurs 9 i Sverige, och omfattar både deras egen brottsutövning och deras utsatthet för brott.

 9. Förebyggande åtgärder mot bedrägeribrott

  Antalet anmälda bedrägerier har ökat under hela 2000-talet. Polismyndigheten menar även att bedrägeri är en av de mest vinstdrivande brottstyperna och att det ofta finns kopplingar till grov organiserad brottslighet.

 10. Utveckla stödet till kommuner med utsatta områden

  Brå ska utveckla stödet till kommuner med utsatta områden. Tillsammans med relevanta aktörer ska Brå ge ett behovsanpassat och praktiknära stöd i syfte att utveckla ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete lokalt.

 11. Barn och unga i kriminella nätverk

  Brå genomför, på uppdrag av regeringen, en studie av relationen mellan äldre och yngre i kriminella nätverk.

 12. Grovt våld i skolan

  Brå har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. 

 13. Stärka skolans förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

  Brå har fåt i uppdrag att ta fram ett metodstöd för att hantera och utreda oro för vålds bejakande extremism samt ett informationsmaterial om vålds bejakande extremism och radikaliserings och rekryteringsprocesser.

 14. Politikernas trygghetsundersökning (PTU)

  På uppdrag av regeringen ska Brå kartlägga omfattningen och konsekvenserna av trakasserier, hot och våld mot politiskt förtroendevalda under valåret 2022.

 15. Hatbrott mot samer

  Brå ska göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. Brå ska i studien särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.