Fokus på unga på väg in i kriminalitet

Det mest angelägna brottslighetsrelaterade problemet, och som kräver intensiva insatser, gäller unga i eller på väg in i gängkriminalitet.

Brå har redan tillsammans med flera myndigheter ett intensivt samarbete för att ge stöd till befintliga samverkansformer och insatser som exempelvis sociala insatsgrupper (SIG), sam-
verkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsförvaltning (SSPF) och också gruppvåldsintervention (GVI). Syftet med den samverkan är att öka kunskapen om insatsernas innehåll och stödja genomförande hos målgrupperna. Ny kunskap på område har tillkommit under 2023, bl.a. genom Brås rapport om hur unga rekryteras till kriminella nätverk och Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) kunskapsunderlag om insatser om det brottsförebyggande området. Den nya kunskapen ska på olika sätt integreras i det befintliga myndighetsöverskridande stödet under 2024. Brå kommer också involveras i flera av de initiativ som tagits under 2023 inom det här området, t.ex. den utredning som Polisen gjort i samverkan med Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen om en ny struktur för arbetet med unga på väg in i kriminella nätverk (BOB), och det
arbete som delegationen för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område kommer bedriva.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Kommunala brottsförebyggande aktörer.
  • Startår: 2023
  • Redovisningsår: 2024