Att förebygga dödligt våld i kriminella miljöer

Att på alla sätt förebygga den typ av grovt våld som under senare tid eskalerat och getts nya uttryck är av högsta prioritet.

Det kommer vara prioriterat i alla delar av det nationella stödet under 2024; ekonomiskt stöd, omvärldsbevakning, stödinsatser till kommuner och andra myndigheter med mera.

Brå fortsätter också att ge stöd tillsammans med Kriminalvården och Polismyndigheten till de kommuner och lokalpolisområden som har implementerat eller påbörjat implementering av arbetssättet Gruppvåldsintervention (GVI). De samverkande myndigheternas stöd kommer att utvecklas ytterligare under 2024. Utöver att fortsätta stödja befintliga etableringar ingår det i det senare regeringsuppdraget att arbetet ska utvärderas. Brå avser även att anlägga ett tydligare brottsofferperspektiv och ytterligare involvering av civilsamhället till arbetet med GVI. Det finns också behov av att sondera hur metoden och etableringarna av GVI ska förvaltas i framtiden. Utan en plan för förvaltning riskerar det med stor möda uppbyggda arbetet, på både nationell och lokal nivå, gå förlorat. Erfarenheterna från GVI-arbetet kan också användas i annat stöd, exempelvis vad det gäller samverkan, involvering av civilsamhället och fokuserad avskräckning som strategi.

Länka här

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Lokala, regionala och nationella brottsförebyggande aktörer.
  • Samarbetspartners: Kriminalvården och Polismyndigheten.
  • Startår: 2024
  • Redovisningsår: 2024