Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord

Brå har utvärderat införandet av Sexualbrottsgruppen på uppdrag av polisen. Det övergripande syftet med utvärderingen har varit att undersöka om införandet har lett till bättre utredningsarbete i våldtäktsärenden som handläggs inom polisområde Stockholm Nord.

Brås bedömning är att specialiseringen har lett till högre kvalitet i ärendena samtidigt som utredningstiderna har kortats. Men antalet ärenden som har redovisats till åklagare har bara ökat marginellt.

Sammanfattning

Tidigare utreddes våldtäktsärenden i Stockholm Nord av åtta olika grupper. Eftersom det var en hög inströmning av andra grova brott, exempelvis gängrelaterade skjutningar, tenderade våldtäktsärendena att prioriteras ner, vilket ledde till långa utredningstider och höga ärendebalanser. I och med införandet av sexualbrottsgruppen utreds istället alla ärenden på ett ställe.

Flera fördelar med specialisering

Brå ser flera fördelar med specialisering: Utredarna är motiverade och gruppen bygger upp kompetens och effektiva rutiner, och samma utredare håller i ett ärende från start till slut. Det borgar för hög och jämn kvalitet i utredningsarbetet. Att Sexualbrottsgruppen enbart arbetar med våldtäktsärenden betyder även att dessa är fredade, vilket innebär en reell resursförstärkning jämfört med tidigare. Dessutom har resurserna ökat sedan gruppen infördes och fler utredare har anställts. Brå bedömer att förbättringarna i kvalitet och skyndsamhet även beror på resursförstärkningen och inte enbart på specialiseringen.

Utredningstiderna har minskat i Stockholm Nord

Sedan Sexualbrottsgruppen infördes har utredningstiderna hos Stockholm Nord kortats med cirka 28 procent jämfört med tidigare. Utredningstiden är nu på drygt 70 dagar, vilket är 20 dagar lägre än medianen för övriga Sverige.

Mer robusta och skyndsamma utredningar

Brås genomgång av förundersökningar och registerdata tyder även på att kvaliteten i utredningsarbetet har ökat och att utredningarna är mer genomarbetade.

Den mest betydande förbättringen är att andelen utredningar med allvarliga brister har minskat, när det gäller både vidtagna åtgärder (vad) och skyndsamheten i utredningarna (när).

Liten förändring av antalet slutredovisade ärenden

Andelen ärenden som redovisats till åklagare har ökat sedan Sexualbrottsgruppen infördes, men ökningen skiljer sig inte avsevärt från utvecklingen i liknande polisområden. Andelen redovisade ärenden ligger nu på samma nivå som övriga Sverige, 15 procent.

Det finns ett antal polisområden som ligger kring eller strax över 20 procent, så det finns en viss potential för förbättring i Stockholm Nord.

Men det är kanske inte möjligt att nå så mycket högre. Det beror bland annat på att det finns bevisproblem i många våldtäktsärenden, att ärenden anmäls efter lång tid, eller att handlingarna inte uppfyller rekvisiten för våldtäkt. Det finns alltså faktorer som den utredande enheten har svårt att påverka.

Utredningstider för våldtäktsärenden i polisområde Stockholm Nord

Tidsperiod 1: 201609-201707, Tidsperiod 2: 201709-201805, Tidsperiod 3: 201809-201905, Införandeperiod: 201905-202005

Fakta

I september 2019 inrättade Polismyndigheten i Stockholm Nord en särskild utredningsgrupp, Sexualbrottsgruppen, som enbart utreder våldtäktsärenden.

Brå har utvärderat införandet av Sexualbrottsgruppen på uppdrag av polisen. Det övergripande syftet är att undersöka om införandet av Sexualbrottsgruppen har lett till bättre utredningsarbete i våldtäktsärenden som handläggs inom polisområde Stockholm Nord.

Som underlag har Brå använt Polismyndighetens registerdata över anmälda våldtäkter eller försök till våldtäkt mot person 15 år eller äldre, förundersökningsmaterial samt enkäter och intervjuer med advokater (målsägarbiträden och offentliga försvarare), åklagare och målsägare.


Kontakt

Mona Hackhans
E-post: mona.backhans@bra.se, tfn: 08-527 58 515

Anna Horgby
E-post: anna.horgby@bra.se, tfn: 08-527 58 521

Fakta om publikationen

Författare: Mona Backhans, Anna Horgby och Lars Lewenhagen

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-978

Rapport 2021:7

Tips på andra rapporter