Publikationer

  1. Misstankar mot tidigare misstänkta personer | 2/2023 | En statistisk analys av utvecklingen 2001–2021

   Den här kortanalysen studerar hur vanligt det är att misstankar riktas mot tidigare misstänkta personer och hur detta har utvecklats över de senaste två decennierna.

  2. Kortanalys om brottsutvecklingen fram till 2021 | 2022 | En kortfattad lägesbild och förändringar i brottsligheten under 2000-talet

   Kortanalysens mål är att ge en kortfattad och aktuell lägesbild av utvecklingen för ett flertal olika brottstyper. Huvudfokus är utvecklingen över tid och inte den faktiska omfattningen av de olika brottstyperna. Analysen är främst beskrivande och ger därför inte några djupgående förklaringar till brottsutvecklingens orsaker.

  3. Since the introduction of the offence, the number of reported sex purchase crimes has increased steadily, especially over the past two years.

  4. Köp av sexuella tjänster | 2022:3 | En uppföljning av lagens tillämpning

   Köp av sexuella tjänster blev förbjudet i Sverige 1999. I denna rapport redogör Brå för hur rättsväsendet tillämpar förbudet. Utifrån bland annat intervjuer, förundersökningsmaterial och domar analyseras rättsväsendets hantering av brottet – från upptäckt och anmälan till dom.

  5. Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling | 2022:4 | En uppföljning av lagens tillämpning

   I denna rapport har Brå följt upp hur rättsväsendet tillämpar förbudet mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Utifrån bland annat intervjuer, förundersökningsmaterial och domar har Brå analyserat rättsväsendets hantering av brottet – från upptäckt och anmälan till dom.

  6. Evaluation of the Sexual Crimes Group in North Stockholm | 2021 | English summary of report 2021:7

   In 2019, the North Stockholm Police District set up a special investigation team, the Sexual Crimes Group, which only investigates rape cases. This evaluation studies whether the introduction of Group has led to better investigative work in rape cases.

  7. Brå har utvärderat införandet av Sexualbrottsgruppen på uppdrag av polisen. Det övergripande syftet med utvärderingen har varit att undersöka om införandet har lett till bättre utredningsarbete i våldtäktsärenden som handläggs inom polisområde Stockholm Nord. Brås bedömning är att specialiseringen har lett till högre kvalitet i ärendena samtidigt som utredningstiderna har kortats. Men antalet ärenden som har redovisats till åklagare har bara ökat marginellt.

  8. Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa | 2020:2 | Svårigheter vid internationella jämförelser

   Att mäta och jämföra förekomsten av våldtäkt i olika länder kan ge kunskap som kan bidra till att bekämpa sådana brott. Men det förutsätter då att tillgänglig statistik ger jämförbara uppgifter från de olika länderna. Enligt EU:s statistik har Sverige länge haft högst antal våldtäktsanmälningar per invånare. Andelen uppklarade våldtäkter i Sverige ligger enligt statistiken också lågt. I denna studie visar Brå att det finns skillnader både i hur våldtäktslagstiftningen är utformad och hur statistiken förs, vilket gör att ländernas siffror inte är jämförbara.

  9. Measuring and comparing the incidence of rape in different countries can provide knowledge which can be used to combat such crime. However, this requires that the available statistics provide comparable data from the different countries.

  10. The new consent law in practice | 2020:6 | An updated review of the changes in 2018 to the legal rules concerning rape. English summary of Brå report 2020:6

   On 1 July 2018, changes were made to the legislation concerning rape, meaning that the law is now based upon the absence of consent instead of the occurrence of violence, threats or a particularly vulnerable situation. The new law was welcomed by many people as constituting an important societal signal, but there were also concerns (particularly from lawyers) that it would be difficult to apply.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.