Publikationer

  1. Evaluation of the Sexual Crimes Group in North Stockholm | 2021 | English summary of report 2021:7

   In 2019, the North Stockholm Police District set up a special investigation team, the Sexual Crimes Group, which only investigates rape cases. This evaluation studies whether the introduction of Group has led to better investigative work in rape cases.

  2. Brå har utvärderat införandet av Sexualbrottsgruppen på uppdrag av polisen. Det övergripande syftet med utvärderingen har varit att undersöka om införandet har lett till bättre utredningsarbete i våldtäktsärenden som handläggs inom polisområde Stockholm Nord. Brås bedömning är att specialiseringen har lett till högre kvalitet i ärendena samtidigt som utredningstiderna har kortats. Men antalet ärenden som har redovisats till åklagare har bara ökat marginellt.

  3. Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa | 2020:2 | Svårigheter vid internationella jämförelser

   Att mäta och jämföra förekomsten av våldtäkt i olika länder kan ge kunskap som kan bidra till att bekämpa sådana brott. Men det förutsätter då att tillgänglig statistik ger jämförbara uppgifter från de olika länderna. Enligt EU:s statistik har Sverige länge haft högst antal våldtäktsanmälningar per invånare. Andelen uppklarade våldtäkter i Sverige ligger enligt statistiken också lågt. I denna studie visar Brå att det finns skillnader både i hur våldtäktslagstiftningen är utformad och hur statistiken förs, vilket gör att ländernas siffror inte är jämförbara.

  4. Measuring and comparing the incidence of rape in different countries can provide knowledge which can be used to combat such crime. However, this requires that the available statistics provide comparable data from the different countries.

  5. The new consent law in practice | 2020:6 | An updated review of the changes in 2018 to the legal rules concerning rape. English summary of Brå report 2020:6

   On 1 July 2018, changes were made to the legislation concerning rape, meaning that the law is now based upon the absence of consent instead of the occurrence of violence, threats or a particularly vulnerable situation. The new law was welcomed by many people as constituting an important societal signal, but there were also concerns (particularly from lawyers) that it would be difficult to apply.

  6. Den nya samtyckeslagen i praktiken | 2020:6 | En uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt

   Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen när det gäller våldtäkt, så att lagen nu bygger på avsaknad av frivillighet istället för förekomst av våld, hot eller en särskilt utsatt situation. Brå har följt upp tillämpningen av de nya lagreglerna. 

   Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-88599-34-6
  7. Indicators of trends in sexual offences 2005–2017 | 2019:5 | English summary of Brå report 2019:5

   The number of sexual offences reported to the police has increased steadily over the past few decades. In recent years, there has also been an increase in self-reported exposure to sexual offences according to the Swedish Crime Survey (SCS).

  8. Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna och de senaste åren har även den självrapporterade utsattheten för sexualbrott ökat. Brå har fått i uppdrag av regeringen att belysa orsakerna till ökningarna sedan 2005.

   Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-88599-12-4
  9. Våldtäkt från anmälan till dom | 2019:9 | En studie av rättsväsendets arbete med våldtäktsärenden

   Det är inte möjligt att kraftigt öka andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal och fällande dom – oavsett hur bra polis och åklagare arbetar. Men det finns utrymme för förbättringar.

   Pris för tryckt rapport 278 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-88599-17-9
  10. I denna rapport beskrivs utvecklingen för ett flertal centrala brottstyper, bland annat dödligt våld, misshandel och sexualbrott.

   Pris för tryckt rapport 386 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-87335-81-5

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.