8+2

En utvärdering av polisens nya modell för schemaläggning

Brå har utvärderat polisens nya modell för schemaläggning av den ingripande verksamheten. Hur har arbetet bedrivits och på vilket sätt har det påverkat resultaten och arbetsmiljön?

ISBN: 978-91-88599-33-9
Pris för tryckt rapport 211 SEK inkl. moms
Lägg till

Ingripandepolisernas arbetstids­förläggning är av betydelse för att möta allmänhetens behov av skydd och hjälp oavsett tid på dygnet. Polisen har sedan många år tillbaka uppmärk­sammat att fler poliser behövs ute i tjänst på kvällar och helger. Trots det har Polis­myndigheten haft stora svårigheter med att få till stånd en schema­läggning som är anpassad efter verksamhetens behov.

En sådan verksamhets­anpassning skulle även i förläng­ningen kunna bidra till en bättre arbetsmiljö för med­arbetarna, bland annat genom en jämnare arbets­belastning under veckan.

Mot denna bakgrund har Brå utvärderat polisens nya modell för schema­läggning av den ingripande verksamheten som sedan hösten 2018 testats i åtta pilot­områden. I Brås rapport går att läsa om hur arbetet med piloten bedrivits, om den lett till att fler poliser arbetar på kvällarna och hur verksam­hetens resultat och arbets­tagarnas arbetsmiljö påverkats av den nya modellen.

Utvärderingen kan utgöra ett underlag för Polis­myndigheten vad gäller frågan om modellen för schema­läggning ska utvidgas och permanentas nationellt.

Fakta om publikationen

ISBN 978-91-88599-33-9
urn:nbn:se:bra-908

© Brottsförebyggande rådet 2020
Författare: Linnea Littman och Petra Bergnor

Kundkorg

Summa: