8+2

En utvärdering av polisens nya modell för schemaläggning

Brå har i rapporten 8+2 utvärderat polisens nya modell för schemaläggning av den ingripande verksamheten. Hur har arbetet bedrivits och på vilket sätt har det påverkat resultaten och arbetsmiljön?

ISBN: 978-91-88599-33-9
Pris för tryckt rapport 211 SEK inkl. moms
Lägg till

Ingripandepolisernas arbetstids­förläggning är av betydelse för att möta allmänhetens behov av skydd och hjälp oavsett tid på dygnet. Polisen har sedan många år tillbaka uppmärk­sammat att fler poliser behövs ute i tjänst på kvällar och helger. Trots det har Polis­myndigheten haft stora svårigheter med att få till stånd en schema­läggning som är anpassad efter verksamhetens behov.

En sådan verksamhets­anpassning skulle även i förläng­ningen kunna bidra till en bättre arbetsmiljö för med­arbetarna, bland annat genom en jämnare arbets­belastning under veckan.

Mot denna bakgrund har Brå utvärderat polisens nya modell för schema­läggning av den ingripande verksamheten som sedan hösten 2018 testats i åtta pilot­områden. I Brås rapport går att läsa om hur arbetet med polisens schema bedrivits i piloten, om den lett till att fler poliser arbetar på kvällarna och hur verksam­hetens resultat och arbets­tagarnas arbetsmiljö påverkats av den nya modellen.

Utvärderingen 8+2 kan utgöra ett underlag för Polis­myndigheten vad gäller frågan om modellen för schema­läggning ska utvidgas och permanentas nationellt.

Fakta om publikationen

ISBN 978-91-88599-33-9
urn:nbn:se:bra-908

© Brottsförebyggande rådet 2020
Författare: Linnea Littman och Petra Bergnor

Kundkorg

Summa: