Polisens forensiska undersökningar

Utveckling av förekomst och handläggningstid i utredda ärenden

Forensiska undersökningar kan vara en viktig nyckel för att komma vidare i det polisiära utredningsarbetet och det är därför angeläget att studera deras utveckling. Syftet med den här kortanalysen är därför att beskriva utvecklingen av polisens forensiska undersökningar i utredda ärenden.

Sammanfattning

Totalt sett lika vanligt med någon forensisk undersökning som tidigare

Andelen utredda ärenden som innehöll någon forensisk undersökning under det senaste året (vid NFC, forensisk sektion eller it-brottscentrum) var 15 procent mellan 2018 och 2021, utan någon tydlig trend i endera riktningen. Däremot syns förändringar när olika grenar av den forensiska verksamheten studeras separat. Andelen utredda ärenden med undersökning hos NFC ökade (från 11 % första kvartalet 2017 till 13 % tredje kvartalet 2021) och i viss mån även med it-forensisk undersökning (från i genomsnitt 2,1 % per kvartal under perioden 2018–2019 till 2,3 % under perioden 2020–2021). Andelen med kriminalteknisk undersökning minskade däremot (från 6,6 % första kvartalet 2018 till 5,0 % tredje kvartalet 2021).

För ärenden med någon undersökning hos NFC respektive it-forensisk undersökning ökade även det genomsnittliga antalet undersökningar per ärende med någon undersökning. Någon sådan förändring syns däremot inte för kriminaltekniska undersökningar.

Under undersökningsperioden skedde organisationsförändringar, som bland annat medförde att en del undersökningar som tidigare utförts av kriminaltekniker skulle göras vid NFC. Förändringarna i andelen utredda ärenden med forensisk undersökning hos NFC respektive med kriminalteknisk undersökning verkar dock inte i första hand vara relaterat till det, utan till att laboratorieundersökningar blivit vanligare medan vissa kriminaltekniska undersökningar blivit mindre vanliga.

Andelen med någon forensisk undersökning minskade för tillgreppsbrott och i region Stockholm

De flesta brottskategorierna uppvisar, likt utvecklingen totalt, inte någon tydlig trend i andelen utredda ärenden med någon forensisk undersökning. Vissa brottskategorier har dock en annorlunda utveckling. Framförallt tillgreppsbrott där andelen tydligt minskat (från 22 % första kvartalet 2018 till 15 % tredje kvartalet 2021), med anledning av en nedgång i kriminaltekniska undersökningar.

På samma sätt uppvisar de flesta polisregionerna en utveckling som liknar den nationella, utan någon tydlig trend. Men för region Stockholm minskade andelen utredda ärenden med forensisk undersökning (från 21 % första kvartalet 2018 till 16 % tredje kvartalet 2021), medan andelen tvärtom ökade något för region Syd (från 13 till 15 %). Nedgången i region Stockholm beror på en tydlig nedgång i kriminalteknisk undersökning, medan ökningen hos region Syd främst drivs av en ökning i forensisk undersökning hos NFC.

För undersökningar inom NFC var det även möjligt att studera utvecklingen indelat efter undersökningstyp. Det framgick då att ökningen inte var avgränsad till några enskilda undersökningstyper, utan generell. Det blev också vanligare med mer än en typ av undersökning hos NFC inom samma ärende, vilket kan göra hanteringen mer komplex.

Polisiär handläggningstid ökade i ärenden med forensisk undersökning hos NFC

Medianen för polisiär handläggningstid i ärenden med forensisk undersökning uppvisade ingen trend mellan januari 2018 och juli 2020, men ökade därefter fram till maj 2021 (från en median om 59 dagar till 76 dagar). Det var främst i ärenden med forensisk undersökning hos NFC som den polisiära handläggningstiden ökade, medan någon tydlig ökning inte syns för ärenden med kriminalteknisk eller it-forensisk undersökning. Den polisiära handläggningstiden ökade heller inte bland utredda ärenden utan forensisk undersökning.

För NFC var det möjligt att studera även den forensiska handläggningstiden. Medianen för forensisk handläggningstid hos NFC var i stort sett oförändrad mellan januari 2017 och november 2019. Därefter ökade handläggningstiden kraftigt fram till februari 2021 (från en median om 4 dagar till 25 dagar), för att mot slutet av undersökningsperioden åter minska. Ett måttligt statistiskt signifikant samband hittades mellan utvecklingen av medelvärdet (men inte medianen) för NFC:s handläggningstid och polisiär handläggningstid i dessa ärenden. Det innebär att när medelvärdet för NFC:s handläggningstid ökar, finns en tendens till att också den genomsnittliga polisiära handläggningstiden ökar för dessa ärenden.

Om studien

Begreppet forensisk undersökning används i kortanalysen som samlingsbegrepp för undersökningar och spårssäkring som utförs inom ramen för Nationellt forensiskt centrum (NFC), forensisk sektion eller it-brottscentrum. Det innebär att även kriminaltekniska undersökningar här innefattas i begreppet. Forensiska undersökningar utförda utanför polisens forensiska verksamhet, till exempel vid Rättsmedicinalverket, ingår inte i den här kortanalysen.

Kortanalysen baseras på datauttag över 2 663 163 utredda polisärenden som avslutades under perioden 2017–2021. Detta sammankopplades med data från NFC för perioden 2016–2021, samt från forensiska sektioner eller it-brottscentrum för perioden 2017–2021.

Denna kortanalys besvarar inte vilka utmaningar som finns inom polisens forensiska verksamhet. Se istället undersökningen av polisens forensiska verksamhet inom ramen för ett delprojekt till regeringsuppdraget att utvärdera satsningen på 10 000 fler polisanställda

Polisens forensiska verksamhet

Kontakt

Elisabeth Nordén, elisabeth.norden@bra.se, 08-527 58 462

Fakta om publikationen

Författare: Elisabeth Nordén

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1067

Rapport 3/2022

Tips på andra rapporter