Polisens forensiska verksamhet

Delredovisning: Utvärdering av satsningen på 10 000 fler polisanställda

I vilken utsträckning har den forensiska verksamheten hos Polismyndigheten tagit del av resurstillskotten under åren 2017–2021, hur har resultaten utvecklats under samma tidsperiod och vilka kvarstående hinder finns det för att uppnå en effektiv forensisk verksamhet?

Resultaten bygger dels på analyser av verksamhetsstatistik över produktion och personal, dels på enkätundersökningar till åklagare och medarbetare inom polisen. Rapporten vänder sig i första hand till regeringen och polisledningen. Brås förhoppning är att den kan vara ett användbart stöd i det fortsatta arbetet med att utveckla och förstärka polisens verksamhet.

Antalet anställda har ökat – men inte mer än i övriga delar av myndigheten

Den forensiska verksamheten kan delas in i tre grenar: kriminaltekniskt fältarbete, laborativ forensik samt it-forensik. Sett till hela den forensiska verksamheten har antalet anställda ökat med 16 procent mellan 2017 och 2021. Ökningen ligger i linje med Polismyndigheten i stort men är svagare än tillväxten inom utredningsverksamheten. Tillväxten inom den forensiska verksamheten är också lägre än vad Nationellt forensiskt centrum (NFC) själva såg behov av i sin kompetensförsörjningsplan mot 2024.

Störst ökning av produktionen i den laborativa verksamheten

Av forensikens tre verksamhetsgrenar är det den laborativa forensiken, som bedrivs vid NFC, som ökat mest både avseende personal och produktion. Det förklaras dels av ett ökat inflöde när NFC fick ett utökat verksamhetsansvar, dels av insatsen Vilgot som pågick under 2021 och innebar ökade resurser som kunde omhänderta fler undersökningar. De vanligaste undersökningstyperna inom den laborativa verksamheten är dna- och narkotikaundersökningar, som tillsammans utgör drygt tre fjärdedelar av produktionen. Trots den totala resursökningen upplever ungefär hälften av utredningsledarna att den laborativa verksamhetens möjlighet att möta behovet av undersökningar är otillräckligt.

Fler kriminaltekniker medan antalet lokus minskat

Det kriminaltekniska fältarbetet har förstärkts något. Antalet kriminaltekniker, som huvudsakligen arbetar med grova brott, ökade tydligt under perioden. Samtidigt minskade antalet lokala brottsplatsundersökare (lokus) som framför allt används vid mängdbrott. Det kan vara en rimlig utveckling med tanke på det förändrade brottsinflödet, där till exempel allt färre bostadsinbrott anmäls.

Samtidigt går utvecklingen inte att återfinna i något av Polismyndighetens styrdokument vilket tyder på att det skett en oavsiktlig eller outtalad nedprioritering av mängdbrott. Trots att den kriminaltekniska fältverksamheten inte ökat i samma utsträckning som de övriga verksamhetsgrenarna upplever majoriteten av utförarna att de kan möta behovet från utredningsverksamheten. Det kan bero på att det totala antalet ärenden de hanterar har minskat.

Flera tecken på att it-forensiken är underdimensionerad

Den it-forensiska verksamheten har ökat i ungefär samma utsträckning som Polismyndigheten totalt avseende personalresurser. Till antal handlar det om ett tiotal fler tjänster per år mellan 2017 och 2021. Det är ett betydligt lägre utfall än vad NFC bedömt att det fanns ett behov av. Både utredningsledare och it-forensiker anser vidare att kapaciteten i den it-forensiska verksamheten inte räcker till för att hantera den ökade efterfrågan. Under samma tidsperiod som antalet it-forensiker ökat med 17 procent har antalet genomförda undersökningar ökat med 38 procent. Den vanligaste undersökningstypen sett till hela undersökningsperioden är undersökningar av mobil eller datamedia.

Denna typ av undersökningar har dock minskat under perioden och i stället har det blivit vanligare att information enbart extraheras från datalagringsmedia. En utveckling som troligen påverkats av det ökade trycket vilket gör att utredningsledare drar sig för att beställa mer omfattande undersökningar. Att den it-forensiska verksamheten är belastad återspeglas även i att it-forensiker är den funktion där lägst andel, 30 procent, upplever att de hinner med sina arbetsuppgifter. Nio av tio it-forensiker ser också den höga arbetsbelastningen som ett stort hinder för verksamhetens effektivitet.

Antal undersökningar per polisutredning har ökat

Totalt sett ökade den forensiska produktionen. Det genomfördes fler forensiska undersökningar 2021 än 2017. Mellan 2019 och 2021 ökade antalet avslutade undersökningar i samma takt som personalresurserna, vilket tyder på att resursökningen har bidragit till den ökade produktionen. Trots att verksamheten under 2021 totalt sett utför fler undersökningar jämfört med 2017 har antalet polisutredningar med forensisk analys inte ökat. Det framgår i Brås kortanalys (Brå 2022a). Det innebär att utredningsledare skickar in allt fler undersökningar per ärende 2021 jämfört med år 2017.

Handläggningstiderna för laborativa undersökningar ökar

Polisens forensiska verksamhet har tidigare fått kritik för att handläggningstiderna är för långa och Brå har därför valt att även följa upp hur detta utvecklats under den studerade tidsperioden. På grund av bristande kvalitet i det underlag som Brå kunnat ta del av när det gäller handläggningstider för den kriminaltekniska fältverksamheten och it-forensiken inkluderar denna analys endast laborativa undersökningar. Resultatet visar att den genomsnittliga handläggningstiden hos NFC har ökat under hela den studerade tidsperioden och nådde en toppnotering i mitten på 2021.

Den kraftiga ökningen under 2021 kan framför allt härledas till insatsen Vilgot som innebar att nyrekryterade personalresurser tog tag i de många beställningar som kommit in under de föregående åren men sedan blivit liggande. Även om det är positivt att de åtgärdades blev handläggningstiderna långa i dessa ärenden, vilket bidrog till den avvikande toppen för handläggningstider i mitten av 2021. Utvecklingen av handläggningstider har till stor del påverkats av hur snabbt ärenden avseende narkotikabrott hanteras, i och med att de utgör omkring en tredjedel av alla ärenden. Handläggningstiden för denna kategori har tydligt ökat, från att i snitt ta knappt två veckor i början av den studerade tidsperioden till att i snitt ta närmare två månader under år 2021.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden avseende grova brott har under hela perioden legat på en högre nivå och varierat mellan två till fyra månader beroende på brottstyp.

Antalet förtursärenden har ökat i och med snabbare lagföring

Antalet undersökningar med förtur har ökat sedan 2017, från 10 till 18 procent. Skälen till förtur kan variera men det gemensamma är att de ska hanteras extra skyndsamt av NFC. Ökningen beror nästan uteslutande på att arbetssättet snabbare lagföring infördes successivt i landet under åren 2018–2021 och att undersökningar som hanteras inom ramen för detta fått en egen förturskategori. Till skillnad från övriga förtursskäl som främst inbegriper grova brott rör snabbare lagföringsärenden till stor del polisinitierade anmälningar av mängdbrott exempelvis narkotikainnehav.

Eftersom undersökningar för snabbare lagföringsärenden kan hanteras relativt snabbt har inkluderingen av dessa förkortat den totala genomsnittliga handläggningstiden för förtursärenden från 67 till 42 dagar under den studerade perioden. Handläggningstiden för övriga förtursskäl har varierat under perioden men inte minskat.

Långa handläggningstider ses som det främsta hindret för en effektiv verksamhet

Långa handläggningstider är det hinder som majoriteten av respondenterna i enkäten, oavsett befattning eller verksamhetsgren, ser som ett stort hinder för en effektiv forensisk verksamhet och utredningsverksamhet. Att handläggningstiderna är långa påverkar inte bara utredningsverksamheten direkt utan även indirekt. Flera utredningsledare uppger att de avstår från att beställa undersökningar för att de tror att handläggningstiden skulle vara för lång och låter funktioner utanför den forensiska verksamheten säkra spår i exempelvis mobiltelefoner även om det innebär en risk för kvaliteten.

Bristande forensisk förståelse inom utredningsverksamheten

Brås enkätresultat pekar på att den forensiska kompetensen inom utredningsverksamheten varierar mellan olika befattningar och typ av spår. Störst är utvecklingsbehovet när det gäller att hitta, hantera och tolka digitala spår. Enkätsvaren tyder också på att utredningsledare inte får detstöd de upplever att de behöver av den forensiska verksamheten, särskilt när det gäller it-forensik.

En god förståelse för vad den forensiska verksamheten kan bistå med är även viktigt för att kunna göra bra beställningar. Tidigare studier har identifierat bristfälliga beställningar som ett hinder för en effektiv verksamhet. Brås studie bekräftar den bilden, samtidigt som utförarna upplever att kvaliteten har förbättrats under de senaste åren. De brister som fortfarande förekommer är huvudsakligen att grundläggande information saknas, såsom ärendenummer, eller att det är otydligt vad som efterfrågas. När beställningarna är bristfälliga tar det tid från utförarna att hitta rätt information som i stället skulle kunna läggas på själva undersökningarna.

Utförarna upplever också att beställarkompetensen mellan olika befattningar varierar, den anses god bland utredningsledare, men sämre bland utredare och ingripandepoliser. Samtidigt är det de sistnämnda som vanligen beställer undersökningar.

 

Brås bedömning

För att Polismyndigheten ska kunna uppnå sitt mål för 2024 om framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring har den forensiska verksamheten en viktig roll. I det här avsnittet följer några förslag om hur resultaten i föreliggande studie kan användas i Polismyndighetens fortsatta arbete med att utveckla och effektivisera verksamheten fram till 2024.

Kapaciteten inom forensiken behöver öka ytterligare

Den forensiska verksamheten har en central roll genom att stödja utredningsverksamheten med forensiska analyser. Ett övergripande intryck av Brås studie är att den forensiska verksamhetens kapacitet är eftersatt, framför allt gällande den it-forensiska verksamheten. NFC har själva skattat behovet av anställda inom alla tre verksamhetsgrenar betydligt högre än vad de har tillgång till i dag. Samtidigt som behovet av att öka den forensiska kapaciteten är stort finns det flera utmaningar som gör det svårt att utöka kapaciteten i den omfattning som krävs.

Till att börja med har polisen haft svårt att rekrytera it-forensiker. Flera initiativ har tagits och Brå uppmuntrar Polismyndigheten att fortsätta se över möjligheterna att locka fler med it-kompetens till myndigheten. Efter en period av omorganisation och hög personalomsättning inom den forensiska verksamheten är det också angeläget att arbeta för att behålla den kompetens som finns inom myndigheten. Slutligen är det även viktigt att Polismyndighetens andelsmål avseende civila inte står i vägen för att rekrytera rätt kompetens utifrån verksamhetens behov. Brås rekommendation är därför att såväl Polismyndigheten som regeringen bör överväga nyttan av att ha ett sådant riktmärke.

Ökad tydlighet avseende vilka undersökningar som ska prioriteras

Den forensiska verksamheten har i dag inte kapacitet att hantera efterfrågan, inte ens för de ärenden som har förtur. Brå bedömer dessutom att det finns ett mörkertal vad gäller det samlade behovet av forensiska undersökningar, detta eftersom utredningsledare ibland undviker att beställa på grund av långa handläggningstider. Det är därför troligt att efterfrågan kommer att öka i takt med att kapaciteten utökas. Polismyndigheten behöver därför också se över om det finns möjlighet att begränsa inflödet så att handläggningen av de mest prioriterade ärendena kan gå snabbare. Det handlar till stor del om att se över relevansen i varje enskild beställning.

Brå uppmuntrar Polismyndigheten att använda resultatet från deras egna initiativ som Exegi och Dictum i det arbetet samt att fortsätta med liknande initiativ för att säkerställa en ändamålsenlig användning av den forensiska verksamhetens resurser. Att begränsa inflödet till den forensiska verksamheten kan komma att öka förekomsten av spårhantering av personal utan forensisk specialistkompetens i mindre prioriterade ärenden. En begränsning av inflödet kräver därför att kompetensen i andra delar av myndigheten förbättras för att minska risken för felaktiga hanteringar.

Samtidigt som inflödet ses över bör Polismyndigheten även överväga hur resurser inom den forensiska verksamheten kan användas så effektivt som möjligt för att de mest prioriterade ärenden ska kunna hanteras inom rimlig tid. I dag är det främsta verktyg som finns tillgängligt NFC:s förtursskäl, där polisinitierade mängdbrott genom snabbare lagföring idag utgör det vanligaste skälet. Deras andel kommer heller inte minska allteftersom förfarandet implementeras i fler områden.

Se över möjligheterna att effektivisera verksamheten

Den forensiska verksamheten har granskats i flera omgångar tidigare och Brås studie visar att flera av bristerna kvarstår. Det handlar bland annat om att innehållet i beställningar fortfarande kan bli bättre. Utredningsledare måste få stöd för att bli tydligare i vad de efterfrågar och ge utförarna den information de behöver. Här kan det pågående utvecklingsarbetet med verksamhetsnära it-system underlätta. Brå stödjer tidigare förslag om att hela den forensiska verksamheten bör använda samma system och på sikt integrera det med polisens ärendehanteringssystem. Ett verksamhetsövergripande it-system skulle även minska risken för att undersökningar genomförs för inaktuella ärenden. Polismyndigheten bör även se över andra möjligheter att överbrygga det avstånd som fortfarande finns mellan den forensiska verksamheten och utredningsverksamheten.

Slutligen vill Brå lyfta att det finns ett stort behov att förbättra möjligheterna att följa upp verksamheten. Som framgår på flera ställen i rapporten har datakvaliteten vållat Brå stora problem både vad gäller resultat- och resursuppföljningen. Det gäller särskilt den it-forensiska verksamheten och den kriminaltekniska fältverksamheten. Det saknas även möjligheter att analysera den forensiska verksamheten utifrån dess värde för utredningarna, inte minst vad gäller handläggningstider. Idag motsvarar måttet handläggningstid inte den tid som utredningsledare faktiskt väntar på resultat från undersökningar. Bättre möjligheter till verksamhetsuppföljning är en förutsättning om Polismyndigheten ska kunna prioritera och dimensionera den forensiska verksamheten på rätt sätt i den fortsatta satsningen till 2024.

Om uppdraget

Brå har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera satsningen på 10 000 nya polisanställda (Ju2021/02238). Det här är den första delrapporten inom ramen för uppdraget och den fokuserar på den forensiska verksamheten som varit ett av de områden som Polismyndigheten sett behov av att förstärka i och med satsningen.

Tidigare utvärderingar

Mellan 2006 och 2010 fick polisen ett resurstillskott som innebar att antalet poliser ökade med cirka 2 500.  Den satsningen följdes upp i tre olika rapporter:

Satsningen på fler poliser – vad har den lett till? (2013:12).

Polisers syn på utredning av mängdbrott (Brå 2013:20)

Polisers syn på brottsförebyggande arbete (Brå 2013:21)

Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? (2014:17)

Brå-Lean (2015:9)

Fakta om publikationen

Författare: Anna-Lena Beutgen, Lars Lewenhagen och Linnea Littman

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1089

Rapport 2023:1