Bedrägerier mot privatpersoner

De förebyggande åtgärdernas träffsäkerhet

Bedrägerier är ett av de vanligaste brotten och antalet anmälningar har ökat kraftigt över tid. Brotten medför stora brottsvinster som många gånger går till organiserad brottslighet. Andelen brott som klaras upp är samtidigt mycket låg och därför finns ett stort behov av brottsförebyggande insatser. I denna rapport har Brå undersökt vilka omständigheter och situationer som möjliggör brott och vilka åtgärder som görs för att förebygga bedrägerier.

Antal anmälda bedrägeribrott 2000-2022

Sammanfattning

Kortbedrägerier vanligast, men telefonbedrägerierna oroar mest

Olika källor ger olika bilder av bedrägeribrottslighetens omfattning och struktur. Exempelvis stod kortbedrägerierna för 40 procent av alla anmälda brott under 2022, men enbart för 5 procent av den uppskattade brottsvinsten. Samma år stod de anmälda bedrägerierna genom social manipulation för 19 procent av alla anmälda brott och för 46 procent av brottsvinsterna.

Telefonbedrägerierna är den typ av bedrägeri som oroar mest enligt de flesta som Brå har intervjuat. Vanligtvis har bedragaren inför samtalet gjort en kartläggning för att välja ut lämpliga brottsoffer och för att verka trovärdig i sin kontakt. Pengarna förs i regel över till ett målvaktskonto – många gånger en ungdom – för att i slutändan hamna hos ett kriminellt nätverk.

Romansbedrägerier och investeringsbedrägerier är två typer av bedrägerier där anmälningarna är få, men brottsvinsterna är förhållandevis stora.

Stora skador vid bedrägerier – särskilt genom social manipulation

Bedrägerier genom social manipulation innebär ofta stora ekonomiska förluster för brottsoffren. Många intervjupersoner beskriver att brottsoffer ofta upplever skam och skuldkänslor och tidigare studier visar att utsattheten kan få känslomässiga skadeverkningar och leda till otrygghet. Det kan i sin tur påverka tilltron till samhällets institutioner och system. Bedrägerier genom social manipulation drabbar, enligt intervjuerna, särskilt äldre personer.

Andra typer av bedrägerier, som kortbedrägerier och annonsbedrägerier, drabbar istället främst personer i arbetsför ålder. De ekonomiska förlusterna är i de fallen förhållandevis små och de beskrivs inte vara lika förknippade med skam och skuld som bedrägerier genom social manipulation.

Sårbarheter som möjliggör bedrägerierna

Bedragarna utnyttjar såväl sårbarheter hos potentiella brottsoffer, som sårbarheter i teknik och strukturer för att lura människor på pengar och de utvecklar hela tiden sina tillvägagångssätt. I takt med att tekniken blir säkrare går bedragarna mer och mer mot individen. Några exempel på sårbarheter som Brå identifierat är:

  • Digital ovana, stresskänslighet och brist på kritiskt förhållningssätt och andra egenskaper hos individer som underlättar för bedragaren. Dessa sårbarheter förknippas främst med äldre personer.
  • Lättillgängliga uppgifter om bland annat namn, adress, ålder och familjesituation möjliggör för bedragare att kartlägga potentiella brottsoffer och förbereda vilseledandet.
  • Möjligheter att manipulera vem som visas som avsändare vid samtal, sms och e-post gör bedragaren trovärdig i sin kontakt med brottsoffret.
  • En digital bank- och betalmarknad innebär dels en otillräcklig övervakning av transaktioner, dels stora möjligheter för bedragare att snabbt göra pengarna ospårbara.

Brås rekommendationer för mer träffsäkra åtgärder mot bedrägerier

Det pågår många olika brottsförebyggande insatser, som också träffar de sårbarheter som Brå identifierat. Trots detta är det uppenbart att den brottsförebyggande verksamhet som bedrivs i dag inte är i närheten av tillräcklig för att komma till rätta med brottsproblemet bedrägerier mot privatpersoner.

Brås viktigaste rekommendationer:

  • Bedrägeribrottslighetens omfattning och stora brottsvinster gör det tydligt att förebyggande åtgärder mot bedrägerier behöver prioriteras och fokuseras. I det arbetet behöver Polismyndigheten ta en ledande roll.
  • Bankerna behöver fortsätta utvecklingen av säkrare digitala banker, genom utveckling av exempelvis frivilliga beloppsgränser eller andra begränsningar och individbaserad transaktionsövervakning,
  • Informationsinsatser måste utformas på ett sätt så att de engagerar och känns relevanta för målgrupperna, bl.a. genom att innehåll och format anpassas efter mottagaren och med fler praktiska inslag som på riktigt tränar individen på att bli säker och stå emot bedrägeriförsök.
  • Ett tydligare helhetsperspektiv där teknik och information används tillsammans behövs för att bättre möta bedragarnas snabba anpassningar, t.ex. genom förfinade och träffsäkra pushnotiser och varningar, liksom av puffning mot säkra alternativ, så kallad nudging.

Lyssna på podden om rapporten

Bedrägerier mot privatpersoner

Snacka om brott: avsnitt 49

Bedrägerier mot privatpersoner

Det här avsnittet av Brås poddserie handlar om vilka typer av bedrägerier som är allvarligast och vilka sårbarheter som bedragarna utnyttjar. Vi pratar om hur bankerna arbetar för att förebygga bedrägerier och vi får veta mer om begreppet nudging - vad är det och hur skulle det kunna användas i förebyggande syfte mot bedrägerier?

Medverkande: Niklas Laninge, VD, Nordic Behaviour Group; Helena Wall, Head of Fraud Intelligence and Awareness, Nordea samt Lina Fjelkegård, projektledare, Brå.
Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Olika typer av bedrägerier

Bedrägerier genom social manipulation

Innebär att bedragaren genom att skapa ett förtroende lurar brottsoffret på pengar eller personuppgifter.

Den typen av bedrägerier kan ha flera tillvägagångssätt:

Telefonbedrägerier

Bedragaren kontaktar brottsoffret via telefon och påstår exempelvis att den ringer från polisen, banken eller ett inkassobolag. Bedragaren stressar och skrämmer upp brottsoffret med en påhittad historia och är samtidigt vänlig och hjälpsam och erbjuder en lösning på situationen.

Romansbedrägerier

Bedragaren inleder typiskt sett en kärleksrelation med brottsoffret via sociala medier eller dejtingsidor för att få offret att vilja föra över pengar till bedragaren i ett senare skede.

Investeringsbedrägerier

Gärningspersonen vilseleder en person att investera i något som inte existerar, inte har någotvärde, har lägre värde än utlovat eller är väldigt svårt att värdera, i syfte att ge ekonomisk vinning till gärningspersonen.

Kontakten föregås i regel av oseriösa annonser om produkterna i sociala medier med länkar till företag och webbplatser som ser ut att vara seriösa.

Bedrägerier via sms, e-post eller social media

Bedragaren kontaktar brottsoffret via sms, e-post eller sociala medier och lurar denna att genomföra en transaktion eller lämna ifrån sig kort- eller personuppgifter.

Andra typer av bedrägerier

Kortbedrägerier

En bedragare använder en persons kort eller kortuppgifter för att genomföra ett köp. Merparten av de anmälda kortbedrägerierna, cirka 80 procent, är utan fysiskt kort.

Annonsbedrägerier (försäljningsbedrägerier)

När någon genom en annons vilseleds att betala för en vara eller tjänst som sedan inte levereras eller där det som levereras inte motsvarar informationen. Det kan också vara när den som publicerat en annons inte får betalning för en levererad vara eller på något annat sätt luras på pengar genom kontakt via annonsen.

Identitetsbedrägeri (kreditbedrägeri)

När någon utan lov använder någon annans identitet för att genomföra ett köp eller ta ett lån.

Fakturabedrägerier

Fakturabedrägerier är när någon vilseleds att betala en faktura för en vara eller tjänst som den inte beställt, till exempel så kallade bluffakturor.

Om rapporten

Studiens syfte är att undersöka polisens och andra aktörers bedrägeriförebyggande verksamhet och analysera hur träffsäkra åtgärderna är, det vill säga hur väl de träffar de omständigheter och situationer som möjliggör brott.

Studien bygger i första hand på intervjuer med yrkespersoner från Polismyndigheten, andra myndigheter, intresseorganisationer och företag. Intervjuerna kompletteras med skriftliga källor och beskrivande statistik.

LÄS MER

Tips för att skydda sig mot bedrägerier

Här har vi samlat länkar till olika aktörer som arbetar förebyggande mot bedrägerier:

Fakta om publikationen

Författare: Lina Fjelkegård och Anna Horgby

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1137

Rapport 2023:11

Tips på andra rapporter