Våld i nära relationer

Under 2017 anmäldes omkring 12 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var en närstående.

Relation till gärningspersonen

Relation till gärningspersonen vid misshandel år 2016. Andel händelser i procent av totalt antal händelser, efter kön. Källa: NTU

I den Nationella trygghetsundersökningen uppger totalt 18 procent av de som utsatts för misshandel under 2016 att gärningspersonen var närstående till offret. Men det är stora skillnader mellan könen. Att gärningspersonen är en närstående gäller för kvinnor i 40 procent av händelserna, medan motsvarande andel för män är 3 procent.

I Brås nationella kartläggning av brott i nära relationer (2014) uppgav 6,8 procent av befolkningen att de utsattes för brott i en nära relation under 2012. Andelen kvinnor som utsattes för brott i en nära relation under 2012 var i princip jämnstor med andelen utsatta män (7,0 procent av kvinnorna och 6,7 procent av männen). När man studerar utsatthet för brott i nära relationer under livstiden är det dock en större andel kvinnor som uppger att de varit utsatta; drygt 25 procent av kvinnorna och knappt 17 procent av männen i befolkningen.

Även när man studerar psykiskt våld och fysiskt våld separat visar sig utsattheten under 2012 vara jämnt fördelad mellan könen; 6,8 procent av kvinnorna och 6,2 procent av männen utsattes för psykiskt våld, medan 2,2 procent av kvinnorna och 2,0 procent av männen utsattes för fysiskt våld.

De två vanligaste brottstyperna är systematiska kränkningar och försök att inskränka friheten. En del utsätts för både fysiskt och psykiskt våld inom relationen. Av dem som utsattes för fysiskt våld under 2012 blev närmare 85 procent även utsatta för psykiskt våld, medan knappt 28 procent av dem som utsattes för psykiskt våld även blev utsatta för fysiskt våld.

Vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld

Även om utsattheten för våld i nära relationer under 2012 verkar vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män, är det vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld som leder till behov av hjälp och stödinsatser, och då framför allt sjukvård. Bland de personer som blev utsatta för grov misshandel uppgav 29,1 procent av kvinnorna och 2,4 procent av männen att de uppsökte, eller hade behövt uppsöka, en läkare, sjuksköterska eller tandläkare.

De bakgrundsfaktorer som verkar ha starkast relevans är ålder, familjerelation, utbildning, boendeform och ekonomiska förutsättningar. Utsattheten är högst bland personer i åldrarna 16–34 år, ensamstående föräldrar, personer med högst gymnasial utbildning och personer boende i flerfamiljshus. Utsatta kvinnor har ofta sämre ekonomiska förutsättningar än kvinnor som inte blivit utsatta. Det verkar inte finnas några tydliga skillnader i utsatthet mellan personer som är födda i Sverige och utrikesfödda.

Nästan hälften av de personer som varit utsatta för psykiskt våld under 2012 uppger att våldet har varit återkommande under året. Kvinnor uppger i högre utsträckning att de blivit utsatta för återkommande psykiskt våld (56 procent av de utsatta kvinnorna jämfört med 40 procent av de utsatta männen).

Merparten polisanmäler inte

Av de som blev utsatta för brott i en nära relation under 2012 uppgav 3,9 procent att de hade polisanmält händelsen eller någon av händelserna. Andelen kvinnor som gjort en anmälan var något större än andelen män. Det i särklass vanligaste skälet till att man inte polisanmält det man utsatts för, är enligt denna kartläggning att man betraktar händelsen som en småsak. Att man i stället redde ut händelsen på egen hand anges också ofta som skäl.

Om man räknar med bägge könen så är allmän plats är den typ av brottsplats som är vanligast vid misshandel. Därefter följer arbetet/skolan. Minst vanligt är att ett misshandelsbrott har ägt rum i den utsattas, gärningspersonens eller någon annans bostad, respektive på någon annan plats. Skillnaderna är dock stora mellan könen. Utsatta kvinnor uppger i betydligt högre grad än utsatta män att misshandeln skett i en bostad (36 jämfört med 12 %). När män utsätts för misshandel är brottsplatsen en allmän plats i hälften av fallen (50 %), medan motsvarande andel för kvinnor är något mer än en fjärdedel (28 %).

Anmäld misshandel i nära relation

Antal anmälda brott 2009-2017, för misshandel mot kvinna 18 år eller äldre i nära relation med offret samt misshandel mot man 18 år eller äldre i nära relation med offret. Källa: Anmälda brott

  Anmäld misshandel i nära relation

 

Den 3I december 2015 skedde ett namnbyte av brottskoder gällande misshandel i/ej i nära relation (9349-9356) i polisens anmälningssystem. Begreppet "i nära relation" specificerades till "är eller har varit gift, sambo eller har gemensamma barn". Efter bytet har antalet registrerade anmälda misshandelsbrott i nära relation minskat.

  Anmälda brott om grov fridskränkning

Grov fridskränkning omfattar flera brott och kan bestå av flera olika brottstyper, såsom misshandel, olaga hot och hemfridsbrott som sammantaget ingår i en upprepad kränkning och riktas mot en närstående eller tidigare närstående person. Brotten om grov fridskränkning är könsindelade sedan 2009. Antalet anmälningar om grov fridskränkning minskade marginellt jämfört med 2016, till 1 680 brott (−2 %). Något fler brott gällde brott mot kvinna/flicka (884 brott) än mot man/pojke (799 brott). Jämfört med 2008 har anmälda brott gällande grov fridskränkning ökat med 81 procent. Ökningen skedde dock under första delen av den uppmätta tioårsperioden, fram till 2011. Därefter har anmälda brott om grov fridskränkning minskat. 

Fördelning av anmälda brott om grov fridskränkning mot kvinna/flicka och man/pojke 2017 var relativt jämn och uppgick till 53 respektive 47 procent.

Av de anmälda brotten om grov fridskränkning var 81 procent brott mot barn 0–17 år, och 19 procent avsåg brott mot person 18 år eller äldre. Detta gäller både för kvinnliga och manliga brottsoffer. Könsfördelningen var lika för barn 0–17 år, medan det var en något större andel utsatta kvinnor bland personer som var 18 år eller äldre.

Eftersom fridskränkningsbrotten omfattar flera brott och kan bestå av flera olika brottstyper, såsom misshandel, olaga hot och hemfridsbrott som sammantaget ingår i en upprepad kränkning, är utvecklingen av de anmälda fridskränkningsbrotten beroende av polisens och åklagarnas hantering av dessa brott.

  Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning

Grov kvinnofridskränkning omfattar flera brott och kan bestå av flera olika brottstyper, såsom misshandel, olaga hot och hemfridsbrott som sammantaget ingår i en upprepad kränkning och begås av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden. Mellan 2016 och 2017 var antalet anmälda brott om grov kvinnofridskränkning oförändrat, 1 880 brott (±0 %). Sett till den senaste tioårsperioden har antalet anmälda brott om grov kvinnofridskränkning minskat med 31 procent (−855 brott).

Eftersom kvinnofridskränkningsbrotten omfattar flera brott och kan bestå av flera olika brottstyper, såsom misshandel, olaga hot och hemfridsbrott som sammantaget ingår i en upprepad kränkning, är utvecklingen av de anmälda brotten om grov kvinnofridskränkning beroende av polisens och åklagarnas hantering av dessa brott.

Anmälda brott om grov fridskränkning

Antalet anmälda brott om grov fridskränkning mot person över 18 år totalt, mot kvinna 18 år eller äldre och mot man 18 år eller äldre, åren 2009–2017. Källa: Anmälda brott

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning

Antalet anmälda brott om grov kvinnofridskränkning totalt, åren 2008–2017. Källa: Anmälda brott

Misstänkta personer

År 2017 misstänktes 5 870 personer för misshandel mot en kvinna (18 år eller äldre) som de hade eller tidigare hade haft en nära relation med. Av de misstänkta var 97 procent män. Antalet personer som misstänktes för misshandel mot en man (18 år eller äldre) i en nära relation var 1 150 personer. Av dessa misstänkta personer var majoriteten, 83 procent, kvinnor.

Observera att definitionen av nära relation förtydligades i polisens system för kategorisering av brott under 2016 vilket påverkar jämförelser med 2017. Före förtydligandet registrerade polisen fler typer av relationer än vad som ingick i definitionen, vilket skapade en överskattning av misshandel i nära relationer i statistiken. Sedan definitionen förtydligades har denna överskattning minskat, men det finns fortfarande skäl att iaktta viss försiktighet när dessa resultat tolkas.

Fakta om våld i nära relationer

  • Drygt var femte person i befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation (Brå 2014).
  • 6,8 procent av befolkningen uppger att de utsattes för brott i en nära relation under 2012. (Brå 2014)
  • 18 procent av de som blivit utsatta för misshandel uppger att gärningspersonen var närstående (NTU 2016).
  • En nära relation avser här att man har, eller har haft, ett partnerförhållande med en flickvän, pojkvän, hustru eller make, oavsett om man är sammanboende eller ej.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-14