Våld i nära relationer

År 2021 anmäldes 38 700 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 begicks brottet av en bekant person i 81 procent av fallen. Motsvarande siffra för vuxna män var 45 procent. Under 2021 konstaterades 19 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation.

Anmälda brott

Misshandelsbrott totalt, och misshandelsbrott efter kön och ålder efter relation mellan brottsoffer och gärningsperson, 2021. Källa: Statistiken över anmälda brott


Misshandel mot person 18 år eller äldre

Misshandel mot kvinnor 18 år eller äldre

Misshandel mot män 18 år eller äldre


Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Bekant med offret

36 90064 %

23 800

81 %

13 100

45 %

Obekant med offret

21 200

36 %

5 440

19 %

15 700

55 %

Totalt

58 100

100 %

29 300

100 %

28 800

100 %


Misshandelsbrotten mot vuxna indelas även efter relationen mellan brottsoffret och gärningspersonen samt, för obekanta, efter brottsplatsen. Sedan den 1 januari 2019 är statistiken indelad i fyra relationstyper: närstående genom parrelation, närstående genom släktskap/familj, annan slags relation samt obekant med offret. På grund av att polisen under det första halvåret 2020 har ändrat sättet att registrera misshandelsbrott är statistiken på den lägsta detaljnivån behäftad med osäkerhet, och därför redovisas här endast misshandel av bekant, som omfattar samtliga tre relationstyper, samt misshandel av obekant.

För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 var det vanligast (81 %) att brottet begicks av en för brottsoffret bekant person. Det vanligast anmälda misshandelsbrottet mot män 2021 begicks av en obekant person (55 %), och av dessa brott skedde de flesta utomhus (70 %). För misshandel mot kvinnor var andelen misshandelsbrott som begicks av en obekant person 19 procent, och av dessa skedde 54 procent utomhus.

Anmälda brott: Relation vid misshandel

För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 var det vanligast (81 %) att brottet begicks av en för brottsoffret bekant person. För misshandel mot män var andelen brott som begicks av en bekant person 45 procent. 

Misshandelsbrott efter relation mellan brottsoffer och gärningsperson, 2021. Källa: Statistiken över anmälda brott

Dödligt våld i parrelation

Antal personer som föll offer för dödligt våld av en partner/före detta partner 2017-2021. Källa: Konstaterade fall av dödligt våld 2021

Dödligt våld mot närstående i parrelation

Under 2021 konstaterades 19 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation vid tidpunkten för brottet eller tidigare, motsvarande 17 procent av samtliga fall av dödligt våld för 2021, vilket var något högre jämfört med 2020 (17 fall, motsvarande 14 procent).

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 15 fall 2021, motsvarande nästan två tredjedelar (63 %) av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året. Dödligt våld mot män i en parrelation uppgick till 4 fall 2021, vilket motsvarade 4 procent av samtliga fall av dödligt våld mot män.

Se statistiken över konstaterade fall av dödligt våld

Relation till gärningspersonen

Relation till gärningspersonen vid misshandel 2018, enligt uppföljnings­materialen för NTU 2019. Redovisning för män respektive kvinnor. Andel (%) händelser av totalt antal händelser. Källa: Nationella trygghetsundersökningen – uppföljningsintervjuer 2019

I uppföljningsintervjuerna för NTU 2019 ställs frågan om på vilken typ av relation respondenten hade till gärningspersonen när brottshändelsen inträffade. Det är relativt stora könsskillnader vad gäller vilken typ av relation till gärningspersonen vid som den utsatta hade vid misshandel under 2018. Att utsättas av en helt okänd person var det vanligaste för män (54 % av händelserna), medan detta var det minst vanliga för kvinnor (20 %). Att gärningspersonen uppges ha varit en bekant var istället det vanligaste för kvinnor (45 %) medan det var näst vanligast för män (31 %). Att gärningspersonen var en närstående till den brottsutsatta var det näst vanligaste för kvinnor (35 %) och det minst vanliga för män (15 %).

Kartläggning av brott i nära relationer

I Brås nationella kartläggning av brott i nära relationer (2014) uppgav 6,8 procent av befolkningen att de utsattes för brott i en nära relation under 2012. Andelen kvinnor som utsattes för brott i en nära relation under 2012 var i princip jämnstor med andelen utsatta män (7,0 procent av kvinnorna och 6,7 procent av männen). När man studerar utsatthet för brott i nära relationer under livstiden är det dock en större andel kvinnor som uppger att de varit utsatta; drygt 25 procent av kvinnorna och knappt 17 procent av männen i befolkningen.

I kartläggningen av brott i nära relationer formulerades frågorna brett för att minimera risken att exkludera brott som borde ingå i mätningen. Troligtvis medför detta att också händelser som inte är brottsliga fångas upp i denna undersökning, i högre utsträckning än vad som gjorts i NTU.

Även när man studerar psykiskt våld och fysiskt våld separat visar sig utsattheten under 2012 vara jämnt fördelad mellan könen; 6,8 procent av kvinnorna och 6,2 procent av männen utsattes för psykiskt våld, medan 2,2 procent av kvinnorna och 2,0 procent av männen utsattes för fysiskt våld.

De två vanligaste brottstyperna är systematiska kränkningar och försök att inskränka friheten. En del utsätts för både fysiskt och psykiskt våld inom relationen. Av dem som utsattes för fysiskt våld under 2012 blev närmare 85 procent även utsatta för psykiskt våld, medan knappt 28 procent av dem som utsattes för psykiskt våld även blev utsatta för fysiskt våld.

Vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld

Även om utsattheten för våld i nära relationer under 2012 verkar vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män, är det vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld som leder till behov av hjälp och stödinsatser, och då framför allt sjukvård. Bland de personer som blev utsatta för grov misshandel uppgav 29,1 procent av kvinnorna och 2,4 procent av männen att de uppsökte, eller hade behövt uppsöka, en läkare, sjuksköterska eller tandläkare.

De bakgrundsfaktorer som verkar ha starkast relevans är ålder, familjerelation, utbildning, boendeform och ekonomiska förutsättningar. Utsattheten är högst bland personer i åldrarna 16–34 år, ensamstående föräldrar, personer med högst gymnasial utbildning och personer boende i flerfamiljshus. Utsatta kvinnor har ofta sämre ekonomiska förutsättningar än kvinnor som inte blivit utsatta. Det verkar inte finnas några tydliga skillnader i utsatthet mellan personer som är födda i Sverige och utrikesfödda.

Nästan hälften av de personer som varit utsatta för psykiskt våld under 2012 uppger att våldet har varit återkommande under året. Kvinnor uppger i högre utsträckning att de blivit utsatta för återkommande psykiskt våld (56 procent av de utsatta kvinnorna jämfört med 40 procent av de utsatta männen).

Merparten polisanmäler inte

Av de som blev utsatta för brott i en nära relation under 2012 uppgav 3,9 procent att de hade polisanmält händelsen eller någon av händelserna. Andelen kvinnor som gjort en anmälan var något större än andelen män. Det i särklass vanligaste skälet till att man inte polisanmält det man utsatts för, är enligt denna kartläggning att man betraktar händelsen som en småsak. Att man i stället redde ut händelsen på egen hand anges också ofta som skäl.

Om man räknar med bägge könen så är allmän plats är den typ av brottsplats som är vanligast vid misshandel. Därefter följer arbetet/skolan. Minst vanligt är att ett misshandelsbrott har ägt rum i den utsattas, gärningspersonens eller någon annans bostad, respektive på någon annan plats. Skillnaderna är dock stora mellan könen. Utsatta kvinnor uppger i betydligt högre grad än utsatta män att misshandeln skett i en bostad (36 jämfört med 12 %). När män utsätts för misshandel är brottsplatsen en allmän plats i hälften av fallen (50 %), medan motsvarande andel för kvinnor är något mer än en fjärdedel (28 %).

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper

Pågående uppdrag

Kvalitets­granskning av statistiken över anmäld miss­handel och kart­läggning av brott i nära relationer

Brå har fått i uppdrag att kvalitets­granska statistiken över anmälda miss­handels­brott samt ta fram ett fördjupat stöd vid kart­läggning av brotti nära relationer. Båda uppdragen är en del av regeringens åtgärds­paket att intensi­fiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.