Våldtäkt och sexualbrott

Under 2021 anmäldes omkring 27 600 sexualbrott, varav 9 962 rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghets­under­sökningen uppger 4,6 procent att de utsattes för sexualbrott under 2020.

Andel som utsatts för sexualbrott

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Sexualbrott","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1.5","1.5","1.6","1.8","1.5","1.4","1.7","2.6","2.0","3.4","4.7","6.4","6.0","5.6","4.6"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Tvång","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["null","null","null","null","null","null","null","null","null","null","0.8","1.0","1.1","1.0","0.8"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Utnyttjande av försvarslös position","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["null","null","null","null","null","null","null","null","null","null","0.5","0.7","0.7","0.6","0.6"],"borderColor": "rgba(109, 35, 111, 1)","backgroundColor": "rgba(109, 35, 111, 1)"}]}

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott 2006–2020¹, samt utsatthet för sexualbrott genom tvång och utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position åren 2016–2020² . Andel (%) utsatta av samtliga i befolkningen (16–84 år). Källa: NTU.

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

²). De två frågorna om tvång och utnyttjande av försvarslös position har tidigare slagits ihop till kategorin ”allvarligt sexualbrott” där alla som svarat ja på någon av de två frågorna ingått. För att öka transparensen kommer resultaten för de två frågorna nu i stället att särredovisas. Dessa frågor kan av metodologiska anledningar inte jämföras med åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren 2016–2018.

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att 4,6 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de utsattes för sexualbrott under 2020, vilket skulle motsvara cirka 375 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen.

Det innebär en minskning jämfört med 2019, då andelen var 5,6 procent. Andelen utsatta ökade från och med 2012 till och med 2017, efter att ha varit relativt oförändrad 2006–2011. Sedan 2018 syns istället en nedåtgående trend.

För att fånga omfattningen av utsatthet för sexualbrott ställs följande fråga i NTU:

Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt under förra året (2020)? Det kan till exempel handla om sexuella kränkande kommentarer i tal eller skrift eller att någon tafsat på dig, tvingat dig till en sexuell handling eller våldtagit dig. Det kan ha hänt hemma, i skolan, på arbetsplatsen, på internet eller på annan plats.

Könsfördelning

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["0.4","0.6","0.2","0.7","0.4","0.5","0.5","0.4","0.5","0.7","1.0","1.6","1.6","1.4","1.2"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2.5","2.2","2.8","2.7","2.4","2.2","2.7","4.7","3.4","5.8","8.0","10.7","9.9","9.4","7.7"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"}]}

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott 2006–2020¹. Andel (%) utsatta av samtliga och av männen respektive kvinnorna i befolkningen (16–84 år). Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Bland män (16–84 år) är det 1,2 procent som uppger att de utsattes för sexualbrott 2020, vilket innebär en liten minskning jämfört med 2019 (1,4 %). Trenden gällande mäns utsatthet för sexualbrott är att andelen var relativt oförändrad till och med 2014, men därefter skedde en tydlig ökning ett par år, varpå nivån sedan låg stabilt under 2017 och 2018. Därefter har andelen minskat.

Resultatet för kvinnor (16–84 år) visar att 7,7 procent uppger att de utsattes för sexualbrott 2020. Det innebär en minskning från 2019, då andelen var 9,4 procent. Andelen var relativt oförändrad fram till och med 2012, men därefter skedde en ökning fram till och med 2017, då andelen var 10,7 procent. Därefter syns en tydligt nedåtgående trend.

Bland såväl män som kvinnor har således de senaste årens ökning av rapporterad utsatthet för sexualbrott avtagit. Bland kvinnor syns i stället en minskning under de senaste tre åren, och bland män syns en minskning de senaste två åren.

Det bör noteras att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – alltifrån lindrigare brott såsom kränkande sexuella kommentarer, till mycket allvarliga brott såsom våldtäkt. Vidare är det till följd av frågans känsliga art heller inte sannolikt att NTU fullt ut fångar in de händelser som man avser mäta i undersökningen. Notera också att NTU inte är den enda källan till bedömningen av brottsutvecklingen, även om den är viktig. För en mer sammantagen bild av brottsutvecklingen för sexualbrott, se rapporten Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005–2017.

Det bör noteras att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare brott såsom kränkande sexuella kommentarer, till mycket allvarliga brott såsom våldtäkt. Vidare är det till följd av frågans känsliga art heller inte sannolikt att NTU fullt ut fångar in de händelser som man avser mäta i under­sökningen. Notera också att NTU inte är den enda källan till bedömningen av brottsutvecklingen, även om den är viktig. Den som är intresserad av en mer samman­tagen bild av brottsutvecklingen gällande sexualbrott hänvisas till rapporten Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005–2017.

Ålder

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["16-19 år", "20-24 år", "25-34 år", "35-44 år", "45-54 år", "55-64 år", "65-74 år", "75-84 år"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["2.3","2.5","2.4","1.3","1.1","0.8","0.2","0.1"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["25.5","26.9","13.7","5.3","3.6","2.0","0.7","0.4"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)"}]}

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott 2020. Andel (%) utsatta av samtliga och av männen respektive kvinnorna i befolkningen, uppdelat på olika åldersgrupper. Källa: NTU

Skillnaderna mellan åldersgrupperna i befolkningen är mycket stora vad gäller sexualbrott. Det är i åldersgruppen 20–24 år som störst andel uppger att de utsattes 2020 (16,0 %), följt av den yngsta åldersgruppen (16–19 år, 15,0 %). I övrigt är andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. Minst är andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år) där 0,2 procent uppger att de utsattes för något sexualbrott under 2020. Det här mönstret följer resultatet från tidigare mätningar.

När självrapporterad utsatthet för sexualbrott 2020 studeras separat för män är andelen störst i åldersgruppen 20–24 år, där 2,5 procent av männen uppger att de utsattes, och sedan blir andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. Minst andel syns i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 0,1 procent uppger att de utsattes.

Bland kvinnor skiljer sig andelen utsatta för sexualbrott kraftigt åt mellan olika åldersgrupper. Andelen är i likhet med i tidigare mätningar störst i åldersgruppen 20–24 år, där 26,9 procent av kvinnorna uppger att de utsattes för sexualbrott 2020. Minst är andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 0,4 procent uppger att de utsattes.

Hur självrapporterad utsatthet för sexualbrott fördelar sig mellan olika åldersgrupper följer således samma mönster bland män och kvinnor, med en minskad utsatthet ju äldre åldersgrupp som studeras. Dock är nivåerna betydligt högre bland kvinnor.

Utsatthet för sexualbrott är vanligare i vissa grupper. Det var en större andel som uppgav att de utsatts under 2020 bland svenskfödda personer med båda föräldrarna utrikesfödda (7,0 %) än bland svenskfödda med minst en svenskfödd förälder (5,0 %) och bland utrikesfödda (3,0 %).

Vad gäller utbildningsnivå utgjorde de som hade utsatts en större andel av dem som hade som högst förgymnasial utbildning (7,2 %) än av dem med som högst gymnasial utbildning 4,1 %) respektive eftergymnasial utbildning (3,7 %).

Det var en större andel som utsattes bland ensamstående personer med respektive utan barn (6,9 respektive 8,3 %), än bland sammanboende med respektive utan barn (2,0 respektive 2,4 %).

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (5,6 respektive 3,7 %).

Rapporterad utsatthet för sexualbrott ökar med ortens storlek. Bland boende i mindre städer/tätorter/landsbygdskommuner utsattes 3,7 procent, medan andelen bland boende i större städer/ kommuner nära större stad var 4,7 procent. Andelen utsatta bland boende i storstäder/storstadsnära kommuner var 5,1 procent.

När självrapporterad utsatthet för sexualbrott inom olika grupper särredovisas på kön, visar resultatet att mönstret oftast är likartat. Fördelningen skiljer sig dock åt vad gäller utsatthet kopplat till utbildningsnivå. För män är det knappt några skillnader mellan olika utbildningsnivåer (1,1–1,3 %), medan det bland kvinnor finns ett tydligt mönster, där utsattheten blir större ju lägre utbildningsnivå som studeras: 5,7 procent bland kvinnor med eftergymnasial utbildning, 7,0 procent bland de med endast gymnasial utbildning och 13,5 procent bland de med endast förgymnasial utbildning.

Sexualbrott är en brottstyp där det är relativt vanligt att de utsatta har utsatts flera gånger. Av de som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2020 var det 48,0 procent som utsattes en (1) gång. Vidare var det 22,8 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger, medan 29,2 procent av de utsatta uppger att de utsattes fyra gånger eller fler. Sett till hela befolkningen (16–84 år) utsattes 2,2 procent för en (1) händelse 2020 och 1,1 procent utsattes två till tre gånger, medan 1,4 procent av befolkningen utsattes för sexualbrott fyra gånger eller fler.

Av de män som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2020 var det 52,2 procent som utsattes en (1) gång. Det var 23,2 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger och det var 24,6 procent av de utsatta som utsattes fyra gånger eller fler. Sett till befolkningen (16–84 år) motsvarar det att 0,6 procent av männen utsattes för en (1) händelse 2020, medan 0,3 procent utsattes två till tre gånger, och det var även 0,3 procent av männen som utsattes för sexualbrott fyra gånger eller fler.

Av de kvinnor som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2020 var det 47,4 procent som utsattes en (1) gång. Det var 22,7 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger och det var 29,9 procent av de utsatta kvinnorna som utsattes fyra gånger eller fler. Sett till kvinnorna i befolkningen (16–84 år) motsvarar det att 3,7 procent av kvinnorna utsattes för en (1) händelse 2020, medan 1,8 procent utsattes två till tre gånger, och 2,3 procent utsattes för sexualbrott fyra gånger eller fler.

Det är således en betydligt större andel kvinnor än män i befolkningen som har utsatts upprepade gånger för sexualbrott (se tabell 3.11). Om man i stället ser till hur stor andel av de utsatta som har utsatts upprepade gånger är skillnaderna inte lika stora, även om det även där är vanligare med upprepad utsatthet bland kvinnor.

Sexualbrottens allvarlighetsgrad

De personer som uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott får svara på två frågor om brottets allvarlighetsgrad. Den första frågan lyder enligt följande:

Innebar händelsen eller någon av händelserna att någon tvingade eller försökte tvinga dig till en sexuell handling genom att hota, hålla fast eller göra dig illa på något sätt?

Den andra frågan lyder enligt följande:

Innebar händelsen eller någon av händelserna att någon utnyttjade dig sexuellt då du sov eller var så påverkad att du inte kunde försvara dig?

De här frågorna beskriver händelser som i brottsbalken skulle kunna motsvara försök till eller fullbordat sexuellt övergrepp eller våldtäkt. 

Resultaten för de två frågorna har tidigare slagits ihop till kategorin ”allvarligt sexualbrott” där alla som svarat ja på någon av de två frågorna ingått. För att öka transparensen särredovisas nu resultaten för de två frågorna.

Andel utsatta för sexualbrott genom tvång

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["0.2","0.3","0.4","0.3","0.3"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["1.3","1.7","1.7","1.7","1.3"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)"}]}

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott genom tvång 2020. Andel (%) utsatta av samtliga och av männen respektive kvinnorna i befolkningen. Källa: NTU

Resultatet visar att 0,8 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de under 2020 utsattes för sexualbrott genom tvång, vilket skulle motsvara cirka 68 000 personer, om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Sedan 2019 har det skett en liten minskning (1,0 %). Sett till utvecklingen över tid har den rapporterade utsattheten legat på i princip samma nivå sedan 2017, men 2016 var denna något lägre (0,8 %) precis som i den här senaste mätningen.

Bland män i befolkningen är det 0,3 procent som uppger att de under 2020 utsattes för sexualbrott genom tvång, vilket skulle motsvara cirka 12 000 personer, om det räknas om till antal utsatta män i befolkningen. Det är samma nivå som 2019, och andelen har varit relativt oförändrad under hela mätperioden.

Bland kvinnor uppger 1,3 procent att de under 2020 utsattes för sexualbrott genom tvång, vilket skulle motsvara cirka 56 000 personer, om det räknas om till antal utsatta kvinnor i befolkningen. Sett till utvecklingen över tid har andelen utgjort 1,7 procent under åren 2017–2019, men 2016 var andelen 1,3 procent, precis som i den här senaste mätningen.

Det är således en betydligt större andel kvinnor än män i befolkningen överlag som uppger att de under 2020 utsattes för en händelse där någon tvingade eller försökte tvinga dem till en sexuell handling genom att hota dem, hålla fast dem eller göra dem illa på något sätt. Bland de personer som utsatts för sexualbrott är det dock en större andel av männen (26,9 %) än av kvinnorna (17,2 %) som svarat att händelsen innehållit tvång.

Det är stora skillnader i utsatthet för sexualbrott genom tvång när hänsyn tas till ålder. I åldersgruppen 16–24 år uppger 3,0 procent att de utsattes 2020. Andelen är sedan mindre ju äldre åldersgruppen är, och i åldersgruppen 45–64 år uppger 0,4 procent att de har utsatts. I den äldsta åldersgruppen (65–84 år) är andelen för liten för att kunna redovisas.

Bland män är det i åldersgruppen 16–24 år som andelen är störst (0,6 %). Sedan är andelen mindre med åldern, och i den äldsta åldersgruppen (65–84 år) är andelen för liten för att kunna redovisas.

Även bland kvinnor är det i åldersgruppen 16–24 år som störst andel uppger att de utsattes 2020 (4,9 %), och sedan är andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras, dock är andelen för liten för att kunna redovisas i den äldsta åldersgruppen (65–84 år). I den näst äldsta åldersgruppen 45–64 år är andelen 0,4 procent.

Vid en jämförelse mellan män och kvinnor visar resultatet således att det är betydligt större skillnader mellan olika åldersgrupper bland kvinnor än bland män, men att mönstret är likartat, med en större andel utsatta i de yngre åldersgrupperna.

Det är en större andel som uppger att de under 2020 utsattes för något sexualbrott med inslag av tvång bland svenskfödda med båda föräldrarna utrikesfödda (1,5 %) än bland svenskfödda med minst en svenskfödd förälder och bland utrikesfödda (0,9 respektive 0,7 %).

Vad gäller utbildningsnivå är det en större andel som utsattes bland personer med som högst förgymnasial utbildning (1,4 %) än bland personer med som högst gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning (0,8 respektive 0,5 %).

Bland ensamstående personer med och utan barn utsattes 1,5 respektive 1,6 procent, vilket är på högre nivåer än bland sammanboende med eller utan barn (0,2 respektive 0,4 %).

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (1,0 respektive 0,7 %).

Det är små skillnader sett till boendeort och andelen varierar mellan 0,7–0,9 procent.

När resultatet för olika grupper särredovisas på kön visar resultatet att mönstret oftast är likartat, men på betydligt högre nivåer bland kvinnor.

Andel utsatta för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["0.2","0.2","0.3","0.2","0.2"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["0.8","1.1","1.1","1.0","1.0"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)"}]}

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position 2020. Andel (%) utsatta av samtliga och av männen respektive kvinnorna i befolkningen. Källa: NTU

Resultatet visar att 0,6 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de under 2020 utsattes för händelsen som beskrivs i frågan ovan, vilket skulle motsvara cirka 50 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Andelen är ungefär densamma som 2019, och även sett till utvecklingen över tid har den varit relativt oförändrad under mätperioden.

Bland män är det 0,2 procent av befolkningen som uppger att de under 2020 utsattes för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position, vilket skulle motsvara cirka 7 000 personer om det räknas om till antal utsatta män i befolkningen. Det är på samma nivå som 2019, och andelen har varit relativt oförändrad över tid.

Bland kvinnor är andelen 1,0 procent, vilket skulle motsvara cirka 44 000 personer om det räknas om till antal utsatta kvinnor i befolkningen. Det är samma nivå som 2019. Andelen utsatta var på en något lägre nivå i den första mätningen, men har därefter i princip varit oförändrad.

Det är således en betydligt större andel av kvinnorna än av männen i befolkningen som uppger att de under 2020 utsattes för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position. Bland samtliga de personer som utsatts för något sexualbrott är det ungefär lika vanligt bland män som bland kvinnor att ha utsatts för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position (14,2 respektive 13,3 %).

Det är stora skillnader i utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position när hänsyn tas till ålder. I åldersgruppen 16–24 år uppger 3,0 procent att de utsattes 2020. Andelen är sedan mindre ju äldre åldersgrupp som studeras, och i den äldsta åldersgruppen (65–84 år) är det en så pass liten andel som utsattes att den inte redovisas.

Bland män är andelen störst i åldersgruppen 16–24 år (0,4 %) och blir sedan mindre med stigande ålder, och i åldersgruppen 65–84 år är det så pass få som utsatts att andelen inte redovisas.

Även bland kvinnor är det i åldersgruppen 16–24 år som störst andel uppger att de utsattes 2020 (5,0 %), och sedan blir andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. I den äldsta åldersgruppen är andelen så pass liten att den inte redovisas.

Vid en jämförelse mellan män och kvinnor visar resultatet således att mönstret ser relativt likartat ut, med störst andel utsatta bland de yngre åldersgrupperna, medan andelen sedan sjunker med åldern och är som minst i den äldsta åldersgruppen. Som nämnts är nivåerna dock betydligt högre bland kvinnor.

Den andel som uppger att de under 2020 utsattes för något sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position är större bland svenskfödda med båda föräldrarna utrikesfödda (0,9 %) än bland svenskfödda med minst en svenskfödd förälder (0,7 %) och bland utrikesfödda.

Vad gäller utbildningsnivå är det en större andel som uppger att de utsattes bland personer med som högst förgymnasial utbildning (1,3 %) än bland personer med som högst gymnasial utbildning (0,6 %) och bland personer med eftergymnasial utbildning (0,3 %).

Bland ensamstående personer med respektive utan barn utsattes 1,0 respektive 1,3 procent, vilket är på högre nivåer än bland sammanboende med respektive utan barn (0,1 respektive 0,2 %).

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (0,8 respektive 0,5 %).

Det är små skillnader mellan olika boendeorter när utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position studeras. Bland boende i storstäder/storstadsnära kommuner utsattes 0,6 procent, bland boende i större städer/ kommuner nära större stad var andelen 0,7 procent, och bland boende i mindre städer/tätorter/ landsbygdskommuner var andelen 0,5 procent. När resultatet för olika grupper särredovisas på kön visar resultatet att mönstret oftast är likartat, men att nivåerna är högre bland kvinnor.

Anmälda våldtäkter

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Samtliga","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["6324","6017","6697","5918","6715","7369","7958","8581","9360","9668"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Mot kvinna/flicka","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["5915","5614","6304","5461","6201","6810","7437","7936","8686","9026"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Mot man/pojke","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["409","403","393","457","514","559","521","645","674","642"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antalet anmälda våldtäkter (exkl. oaktsam våldtäkt) totalt , samt mot kvinnor/flickor respektive mot män/pojkar. Källa: Anmälda brott

År 2021 anmäldes totalt 27 639 sexualbrott, vilket var en ökning med 10 procent (+2 609 brott) i jämförelse med 2020. Sexualbrotten omfattar flera olika typer av gärningar. Nedan redovisas antalet anmälda våldtäkter och anmälda brott om sexuellt ofredande, vilka utgör merparten (77 %) av alla anmälda sexualbrott.

Pandemins inverkan

Brå har sedan i april 2020 utfört analyser av månadsstatistiken över anmälda brott. Analyserna har visat att de anmälda sexualbrotten varierat under perioden. Pandemins påverkan på utvecklingen bedöms vara begränsad. Eftersom det är vanligt med fluktuationer i statistiken över sexualbrott är det dock svårt att dra säkra slutsatser

Läs mer om pandemins inverkan på anmälda brott

År 2021 anmäldes totalt 9 962 våldtäkter inklusive oaktsam våldtäkt. Av dessa var 294 anmälda brott om oaktsam våldtäkt, det var en ökning med 35 procent (+77 brott) jämfört med 2020. Av dessa begicks 273 mot kvinnor/flickor och 21 mot män/pojkar. I den fortsatta redovisningen nedan ingår inte oaktsam våldtäkt.

Mellan 2020 och 2021 ökade de anmälda våldtäkterna med 3 procent (+ 308 brott), till 9 668 brott. Av de anmälda våldtäkterna 2021 utgjordes 9 026 brott av våldtäkt mot kvinnor eller flickor, medan 642 anmälda brott avsåg våldtäkt mot män eller pojkar. Jämfört med 2020 hade de anmälda våldtäktsbrotten mot kvinnor/flickor ökat med 4 procent (+340 brott). De anmälda våldtäktsbrotten mot män/pojkar hade minskat med 5 procent (−32 brott).

Jämfört med 2012 var de anmälda våldtäkterna 3 344 fler 2021, en ökning med 53 procent. Anmälda våldtäkter mot kvinnor/flickor har ökat med 53 procent (+3 111 brott), medan anmälda våldtäkter mot män/pojkar har ökat med 57 procent (+233 brott). Ökningen under perioden kan delvis kopplas till förändringar i sexualbrottslagstiftningen, som inneburit att fler gärningar än tidigare bedöms som våldtäkt. Bland annat utvidgades våldtäktsbegreppet den 1 juli 2013 i och med att begreppet ”särskilt utsatt situation” infördes i lagstiftningen, och den 1 juli 2018 ändrades gränsen för straffbar gärning mot vuxna genom att understryka att frivilligheten för deltagandet ska vara uttalat. Utöver lagstiftningen kan även förändringar i anmälningsbenägenheten påverka antalet anmälda våldtäkter. Vid tolkning av statistiken bör man dessutom tänka på att enstaka anmälningar med ett stort antal brott kan ha viss påverkan på utvecklingen av statistiken.

Av de anmälda våldtäkterna 2021 riktades 60 procent mot vuxna, 13 procent mot barn i åldern 15–17 år och 27 procent mot barn under 15 år. En liknande åldersfördelning gällde för kvinnor/flickor. Av våldtäkterna mot män/pojkar riktades 44 procent mot vuxna män, 9 procent mot pojkar i åldern 15–17 år och 47 procent mot pojkar under 15 år.

Av de anmälda våldtäkterna mot vuxna 2021 var 93 procent brott mot en kvinna/flicka och 7 procent mot en man/pojke. Könsfördelningen var likartad mellan åldersgrupperna, med undantag för våldtäkt mot barn under 15 år, där andelen brott mot män/pojkar (11 %) var större än i övriga åldersgrupper.

Våldtäkt mot vuxna 18 år eller äldre

Av de anmälda våldtäktsbrotten 2021 utgjordes 5 755 brott av våldtäkter mot vuxna. De anmälda våldtäkterna mot kvinnor utgjorde 5 471 brott och ökade med 672 brott (+14 %) jämfört med året innan. De anmälda våldtäktsbrotten mot män utgjorde 284 brott och ökade med 23 anmälda brott (+9 %). Jämfört med 2012 har de anmälda våldtäktsbrotten mot vuxna ökat med 2 315 brott (+67 %). De anmälda våldtäkterna mot kvinnor har ökat med 2 164 brott (+65 %), och de anmälda våldtäkterna mot män har ökat med 151 brott (+114 %) under samma period.

Typ av relation vid anmäld våldtäkt

Våldtäkt fördelat på kön och ålder samt relation mellan brottsoffer och gärningsperson, 2021. Källa: Statistiken över anmälda brott


Mot person
18 år eller
äldre

Mot kvinna 18
år eller äldre

Mot män 18
år eller äldre


Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Närstående genom
parrelation

1 99035 %

1 940

36 %

43

15 %

Närstående genom
släktskap/familj

118

2

108

2

10

4

Annan sorts relation eller
bekantskap

2 170

38

2 060

38

115

40

Obekant med offret

1 480

26

1 360

25

116

41

Totalt

5 760

100 %

5 470

100 %

284

100 %


Sedan 2020 indelas våldtäktsbrotten mot vuxna efter fyra typer av relation mellan brottsoffret och gärningspersonen: närstående genom parrelation, närstående genom släktskap/familjerelation, annan sorts relation eller bekantskap samt obekanta.

Av samtliga anmälda våldtäktsbrott mot vuxna 2021 var brottsoffret och gärningspersonen närstående genom parrelation i 35 procent, närstående genom släktskap eller familj i 2 procent och i en annan slags relation eller bekantskap i 38 procent av fallen. Resterande 26 procent av de anmälda våldtäkterna hade begåtts av en obekant gärningsperson.

Relationsmönstret skiljer sig dock åt mellan könen. Andelen våldtäkter som begåtts av en närstående genom parrelation var dubbelt så stor vid anmälda våldtäkter mot kvinnor (36 %) som vid anmälda våldtäkter mot män (15 %). Vid våldtäkterna mot män var det i stället vanligare med obekant gärningsperson (41 %), medan detta gällde för 25 procent av våldtäkterna mot kvinnor. Även fallen då brottsoffer och gärningsperson hade en närstående relation genom släktskap eller familj var något vanligare för männen (4 %) än för kvinnorna (2 %). Könsskillnaderna var mindre när brottsoffret och gärningspersonen hade en annan slags relation eller bekantskap.

Våldtäkt mot barn

Av de anmälda våldtäktsbrotten 2021 bestod 40 procent (3 913 brott) av våldtäkter mot barn (0–17 år). Dessa hade minskat med 9 procent (−387 brott) jämfört med 2020, och ökat med 36 procent (+1 029 brott) jämfört med 2012. Av de anmälda våldtäkterna mot barn 2021 var 91 procent brott mot en flicka och 9 procent mot en pojke. Nedan redovisas våldtäkt mot barn i två åldersgrupper, 0–14 år samt 15–17 år

Våldtäkt mot barn under 15 år

Av de anmälda våldtäkterna mot barn var 2 639 brott mot barn under 15 år, vilket innebar en minskning med 349 brott (−12 %) jämfört med 2020. De anmälda våldtäktsbrotten mot flickor under 15 år minskade med 287 brott (−11 %) till 2 340, medan de anmälda våldtäktsbrotten mot pojkar under 15 år minskade med 62 brott (−17 %) till 299. Jämfört med 2012 hade de anmälda våldtäktsbrotten mot barn under 15 år ökat med 28 procent (+574 brott). De anmälda våldtäkterna mot flickor under 15 år hade ökat med 28 procent (+518 brott), också våldtäkterna mot pojkar under 15 år hade ökat, med 23 procent (+56 brott).

Av de anmälda våldtäkterna mot barn under 15 år var 89 procent brott mot flickor och 11 procent mot pojkar 2021.

Våldtäkt mot barn 15–17 år

Antalet anmälda brott mot barn i åldern 15–17 år hade minskat med 38 brott (−3 %) jämfört med 2020. De anmälda våldtäkterna mot flickor i åldern 15–17 år minskade med 45 brott (−4 %) till 1 215, medan de anmälda våldtäkterna mot pojkar i åldern 15–17 år ökade med 7 brott (+13 %) till 59 brott. Jämfört med 2012 hade de anmälda våldtäktsbrotten mot barn i åldern 15– 17 år totalt sett ökat med 56 procent (+455 brott). Ökningen utgörs främst av våldtäkter mot flickor i åldern 15–17 år, som ökat med 429 brott (+55 %). Antalet anmälda våldtäkter mot pojkar i åldern 15–17 år hade ökat med 26 anmälda brott (+79 %) jämfört med 2012.

Av de anmälda våldtäkterna mot barn i åldern 15–17 år var 95 procent brott mot flickor och 5 procent mot pojkar 2021.

Totalt anmäldes 11 348 fall av sexuellt ofredande 2021, vilket jämfört med 2020 innebar en ökning med 12 procent (+1 210 brott), och jämfört med 2012 innebar en ökning med 49 procent (+3 741 brott). Av de anmälda brotten 2021 rörde 172 brott (2 %) exhibitionism (blottning).

Från och med 2014 redovisas sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism) uppdelat på kön och ålder. Under 2021 anmäldes 9 913 fall av sexuella ofredanden mot kvinnor/flickor, vilket var en ökning med 12 procent (+1 083 brott) jämfört med föregående år. Antalet anmälda fall av sexuella ofredanden mot män/pojkar ökade med 15 procent (+161 brott) till 1 263 anmälda brott. Jämfört med 2014 hade antalet sexuella ofredanden mot kvinnor/flickor ökat med 2 006 brott (+29 %) och antalet anmälda sexuella ofredanden mot män/pojkar hade ökat med 473 brott (+53 %).

Majoriteten (89 %) av de anmälda fallen av sexuellt ofredande var brott mot kvinnor/flickor, och 11 procent av dem var brott mot män/pojkar. Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande 2021 var 57 procent riktade mot vuxna, 12 procent mot barn i åldern 15–17 år och 31 procent mot barn under 15 år. Liknande åldersmönster gällde för kvinnor/flickor. För män/pojkar var det en större andel brott mot pojkar under 15 år och en mindre andel brott mot vuxna män, jämfört med motsvarande andelar för totalen och för kvinnor/flickor.

Könsfördelningen var likartad mellan åldersgrupperna, med undantag för brott mot barn under 15 år, där andelen brott mot män/pojkar var större än i övriga åldersgrupper.

Sexuellt ofredande mot person 18 år eller äldre

Från 2020 till 2021 ökade antalet anmälda fall av sexuellt ofredande mot vuxna med 14 procent, till 6 375 anmälda brott. De anmälda fallen av sexuellt ofredande mot kvinnor ökade med 705 anmälda brott (+14 %) till 5 789 brott. Motsvarande antal brott mot män ökade med 59 brott (+11 %) till 586 brott. Jämfört med 2012 hade antalet anmälda sexuella ofredanden mot vuxna ökat med 55 procent (+2 266 brott). Jämfört med 2014 hade motsvarande antal brott mot kvinnor ökat med 38 procent (+1 600 brott) och motsvarande antal brott mot män hade ökat med 79 procent (+259 brott).

Majoriteten (91 %) av de anmälda brotten om sexuellt ofredande mot vuxna
2021 utgjordes av brott mot kvinnor, medan 9 procent av de anmälda
brotten var riktade mot män.

Sexuellt ofredande mot barn

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande 2021 var 43 procent, 4 801 brott, riktade mot barn (0–17 år), vilket var en ökning med 11 procent (+ 480 brott) jämfört med 2020, och en ökning med 93 procent (+2 311 brott) jämfört med 2012. Nedan redovisas sexuellt ofredande mot barn efter två åldersgrupper, 0–14 år samt 15–17 år.

Sexuellt ofredande mot barn under 15 år

Totalt 3 466 anmälda sexuella ofredanden 2021 avsåg brott mot barn under 15 år. Jämfört med 2020 var det en ökning med 383 brott (+12 %). Av dessa var 2 892 brott mot flickor och 574 brott mot pojkar. Jämfört med 2020 var detta en ökning med 296 brott (+11 %) mot flickor och en ökning med 87 brott (+18 %) mot pojkar. Jämfört med 2012 hade det totala antalet anmälda sexuella ofredanden mot barn under 15 år ökat med 109 procent (+1 804 brott). Jämfört med 2014 hade antalet anmälda brott mot flickor under 15 år minskat med 108 brott (−4 %), och antalet anmälda brott mot pojkar under 15 år ökat med 159 brott (+38 %).

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande mot barn under 15 år var 83 procent brott mot flickor och 17 procent mot pojkar.

Sexuellt ofredande mot barn i åldern 15–17 år

Under 2021 anmäldes 1 335 brott om sexuellt ofredande mot barn i åldern 15–17 år, vilket var en ökning med 97 brott jämfört med 2020. Av dessa brott var 1 232 brott riktade mot flickor i åldern 15–17 år och 103 brott mot pojkar i åldern 15–17 år. Jämfört med 2020 hade antalet anmälda brott mot flickor ökat med 7 procent (+82 brott), och mot pojkar ökat med 17 procent (+15 brott). Jämfört med 2012 hade antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot barn i åldern 15–17 år ökat med 507 brott (+61 %).

Jämfört med 2014 hade sådana brott mot flickor i åldern 15–17 år ökat med 514 brott (+72 %) och mot pojkar i åldern 15–17 år ökat med 55 brott (+115 %). Mellan 2015 och 2016 fördubblades nästan antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot flickor i åldern 15–17 år, och brotten mot pojkar i åldern 15–17 år mer än fördubblades, men från en lägre nivå (från 71 till 148 brott). År 2016 var det stor medial uppmärksamhet kring sexuella ofredanden på allmän plats, inklusive festivaler som ofta sker under sommaren. I statistiken var ökningen koncentrerad till sommarmånaderna juli–augusti. Den förhöjda nivån av antal anmälda fall av sexuellt ofredande mot barn i åldern 15–17 år minskade något från 2019 för att sedan öka igen 2021.

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande mot barn i åldern 15–17 år var 92 procent brott mot flickor och 8 procent brott mot pojkar.

Uppklarade sexualbrott

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Våldtäkt","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["21","22","16","21","14","12","11","17","15","17"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Sexuellt ofredande","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["15","14","15","17","20","15","15","17","15","17"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"}]}

Personuppklaringsprocenten² för våldtäktsbrott och sexuellt ofredande. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2020 handlades¹ 9 280 brott gällande våldtäkt, vilket innebar en ökning med 650 brott (+8 %) jämfört med 2019. Av de handlagda brotten gällande våldtäkt bedrevs en utredning för 96 procent (8 890 brott), medan 4 procent (383 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2019 var andelarna oförändrade. Uppdelat på kön utreddes 96 procent (8 340 brott) av de handlagda brotten mot flickor och kvinnor och 90 procent (554 brott) av brotten mot pojkar och män. Av de handlagda våldtäktsbrotten förundersöknings­begränsades 2 brott (10 färre brott jämfört med 2019).

År 2020 personuppklarades² 1 560 brott gällande våldtäkt. Det var en ökning med 254 brott (+19 %) jämfört med 2019. Personuppklarings­procenten, som visar de person­uppklarade brotten i relation till samtliga handlagda våldtäktsbrott, uppgick till 17 procent 2020. Jämfört med 2019 ökade personuppklaringsprocenten för våldtäkt med 2 procentenheter. Jämfört med nivån 2014 minskade personuppklarings­procenten för våldtäktsbrott med 4 procentenheter

Lagföringsprocenten², som visar de personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten, uppgick till 18 procent 2020, vilket även det innebär en ökning med 2 procent­enheter jämfört med 2019. Jämfört med 2014 är det en minskning med 5 procentenheter.

Uppdelat på kön uppgick personuppklaringsprocenten till 17 procent för våldtäkt mot flickor och kvinnor och till 14 procent för våldtäkt mot pojkar och män. Lagförings­procenten uppgick till 18 procent för våldtäkt mot flickor och kvinnor och till 15 procent för våldtäkt mot pojkar och män. Jämfört med 2019 ökade person- och lagförings­procenten för våldtäkt mot flickor och kvinnor med 2 procentenheter. För våldtäkt mot pojkar och män minskade istället person- och lagföringsprocenten, med 3 procent­enheter. Vid tolkning av personuppklarings- och lagföringsprocenten över tid bör man tänka på att det årliga antalet handlagda brott mot pojkar/män är mycket litet (endast 7 procent av samtliga handlagda våldtäktsbrott 2020), vilket innebär att måtten är mer känsliga för enskilda händelser.

Personuppklarings- och lagföringsprocenten är generellt sett högre för våldtäkt mot barn, än för våldtäkt mot vuxna. För barn under 15 år uppgick nivåerna 2020 till 30 procent respektive 31 procent, och för barn i åldern 15–17 år till 17 procent respektive 18 procent. Det kan jämföras med en personuppklarings- och lagföringsprocent på 10 procent respektive 11 procent för våldtäkt mot vuxna (18 år och äldre). Det är en betydande antalsmässig skillnad i antalet handlagda brott mot flickor/kvinnor jämfört med mot pojkar/män totalt sett, varför eventuella skillnader i personuppklarings- och lagföringsprocent bör tolkas med försiktighet.

År 2020 anmäldes ett enskilt ärende med cirka 60 brott gällande våldtäkt mot flicka 15–17 år, som påverkar personuppklarings- och lagföringsprocenten för åldersgruppen. Utan det ärendet skulle både personuppklarings- och lagförings­procenten uppgå till 13 procent för våldtäkt mot barn 15–17 år totalt, samt för flicka 15–17 år.

Av de handlagda brotten gällande våldtäkt fanns det vid 71 procent av brotten (6 560 brott) minst en person registrerad som skäligen misstänkt, vilket var en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2019. Andelen personuppklarade våldtäktsbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 24 procent, även det en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2019. För handlagda våldtäktsbrott mot flickor/kvinnor uppgick andelen brott med en misstänkt person registrerad till 72 procent, och för brott mot pojkar/män till 51 procent. Att beakta vid tolkning av resultaten är att det är vanligare att gärningspersonen är bekant eller närstående vid handlagda våldtäktsbrott mot kvinnor, jämfört med våldtäktsbrott mot män.

År 2020 handlades¹ 10 800 brott gällande sexuellt ofredande, vilket innebar en minskning med 80 brott (−1 %) jämfört med 2019. Av de handlagda brotten om sexuellt ofredande 2020 rörde 377 brott (3 %) exhibitionism (blottning). Av de handlagda brotten gällande sexuellt ofredande bedrevs en utredning för 81 procent (8 770 brott), medan 19 procent (2 070 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2019 minskade andelen utredda brott, och andelen direktavskrivna brott ökade, med 1 procentenhet vardera.

Fördelningen av utredda och direktavskrivna brott mot flickor/kvinnor respektive mot pojkar/män var liknande (vad gäller sexuellt ofredande exklusive exhibitionism). Det bedrevs en utredning för 81 procent (7 660 brott) av brotten mot flickor/kvinnor och för 75 procent (798 brott) av brotten mot pojkar/män.

Av de handlagda brotten gällande sexuellt ofredande var det 2 procent (217 brott) som förundersökningsbegränsades, en oförändrad andel jämfört med 2019. År 2020 personuppklarades 1 810 brott gällande sexuellt ofredande. Det var en ökning med 118 brott (+7 %) jämfört med 2019.

Personuppklaringsprocenten², som visar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda brott om sexuellt ofredande, uppgick till 17 procent 2020. Jämfört med 2019 ökade personuppklaringsprocenten för sexuellt ofredande med 1 procentenhet. Jämfört med 2014 minskade den med 1 procentenhet.

Lagföringsprocenten, som visar de personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten, uppgick till 21 procent 2020, en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2019. Jämfört med 2014 minskade lagföringsprocenten med 1 procentenhet.

Uppdelat på kön uppgick personuppklarings­procenten till 17 procent för sexuellt ofredande mot flickor/kvinnor och till 8 procent för sexuellt ofredande mot pojkar/män. Lagföringsprocenten uppgick till 21 procent för sexuellt ofredande mot flickor/kvinnor och till 12 procent för sexuellt ofredande mot pojkar/män. Jämfört med 2019 ökade person- och lagförings­procenten för sexuellt ofredande mot flickor/kvinnor med 2 procentenheter vardera. Men för brott mot pojkar/män minskade person- och lagföringsprocenten med 6 respektive 8 procentenheter.

Uppdelat på kön och ålder finns inget tydligt mönster vad gäller personuppklarings- och lagföringsprocenten. För barn under 15 år uppgick nivåerna till 15 procent respektive 18 procent 2020, och för barn 15–17 år till 19 procent respektive 22 procent. Det kan jämföras med en personuppklarings- och lagföringsprocent på 16 procent respektive 21 procent för sexuellt ofredande mot vuxna. Vad gäller skillnaden i procent mellan brott mot flickor/kvinnor jämfört med brott mot pojkar/män var personuppklarings- och lagföringsprocenten högre för brott mot flickor/kvinnor i samtliga åldersgrupper.

Det är dock en betydande skillnad i antalet handlagda brott mot flickor/kvinnor jämfört med mot pojkar/män totalt sett, varför skillnaderna i personuppklarings och lagföringsprocent bör tolkas med viss försiktighet.

Av de handlagda brotten gällande sexuellt ofredande fanns det vid 50 procent av brotten (5 470 brott) minst en person registrerad som skäligen misstänkt, vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2019. Andelen personuppklarade brott om sexuellt ofredande av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 33 procent, en ökning med 3 procentenheter.

För handlagda brott mot flickor/kvinnor uppgick andelen brott med en misstänkt person registrerad till 51 procent, och för brott mot pojkar/män till 40 procent.

Misstänkta för sexualbrott

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Våldtäkt, samtliga","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2865","2779","2812","2846","2933","3298","3628","4255","4553","4660"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2815","2728","2773","2803","2882","3243","3565","4175","4463","4559"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["40","45","35","39","40","46","58","74","85","99"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal personer misstänkta för våldtäkt (inkl. grov). Källa: Misstänkta personer

Den 1 juli 2018 infördes brottet oaktsam våldtäkt i 6 kap. brottsbalken. Under 2021 misstänktes 140 personer för oaktsam våldtäkt (1 kvinna och 139 män), vilket var 2 färre än 2020 (då det var 6 kvinnor och 136 män). I den fortsatta redovisningen nedan ingår inte oaktsam våldtäkt.

År 2021 misstänktes 4 660 personer för våldtäkt (exklusive oaktsam våldtäkt), vilket var en ökning med 2 procent jämfört med 2020. Ökningen kan noteras både för antal misstänkta kvinnor och antal misstänkta män.

I relation till befolkningsmängden misstänktes 54 personer per 100 000 invånare för våldtäkt 2021, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med året dessförinnan. Jämfört med 2012 har antalet misstänkta per 100 000 invånare ökat med 50 procent.

Majoriteten av de som misstänktes för våldtäkt 2021 var män. Bland männen var 106 män per 100 000 invånare misstänkta för våldtäkt, medan antalet för misstänkta kvinnor uppgick till 2 kvinnor per 100 000 invånare. Jämfört med 2012 ökade antalet män som misstänkts för våldtäkt per 100 000 invånare med 48 procent.

Misstänkta personer för våldtäkt efter brottsoffrets kön och ålder

Av de personer som var misstänkta för våldtäkt mot kvinnor eller flickor respektive mot män eller pojkar 2021, uppgick misstänkta mäns andel till 99 respektive 83 procent. Det är således mycket få kvinnor som misstänks för våldtäkt (2021 var det totalt 99 kvinnor). Vid tolkning av resultaten bör man beakta att små antalsmässiga förändringar för de misstänkta kvinnorna kan ge upphov till stora procentuella förändringar mellan åren.

Under 2021 misstänktes 4 375 personer för våldtäkt mot en kvinna eller flicka, vilket var oförändrat jämfört med 2020. Uppdelat på kön minskade antalet misstänkta kvinnor med 6 procent, samtidigt som antalet misstänkta män var oförändrat.

Antalet misstänkta för våldtäkt mot en kvinna i åldern 18 år eller äldre uppgick 2021 till 2 881 personer, vilket var oförändrat jämfört med 2020. Uppdelat på kön var det små förändringar (det var 8 färre misstänkta kvinnor och fyra fler misstänkta män).

För 2021 var 1 634 personer misstänkta för våldtäkt mot en flicka under 18 år, vilket var en ökning med 7 procent jämfört med 2020. Uppdelat på kön ökade antalet misstänkta kvinnor med 4 personer och misstänkta män med 46 personer (motsvarande 6 %).

Under 2021 var det 317 personer som misstänktes för våldtäkt mot en man eller pojke, vilket var en ökning med 47 procent jämfört med 2020 och antalsökningen av misstänkta personer avsåg både våldtäkt mot pojke under 18 år (+62 misstänkta personer) och våldtäkt mot man 18 år eller äldre (+42 misstänkta personer).

Misstänkta för sexuellt ofredande

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Sexuellt ofredande, samtliga","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2314","2278","2282","2623","2957","3304","3524","3673","3610","3574"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2246","2213","2211","2554","2873","3216","3434","3585","3504","3463"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["67","63","67","68","77","83","86","86","103","109"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal personer misstänkta för sexuellt ofredande. Källa: Misstänkta personer

År 2021 misstänktes 3 511 personer för sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism), vilket var oförändrat jämfört med 2020. Uppdelat på kön ökade antalet misstänkta kvinnor med 7 procent, medan antalet misstänkta män var oförändrat.

Relaterat till befolkningsmängden misstänktes 42 personer per 100 000 invånare för sexuellt ofredande 2021, vilket var oförändrat mot 2020 men en ökning med 43 procent jämfört med 2012. Uppdelat på kön var antalet misstänkta per 100 000 invånare större bland män än kvinnor, 81 misstänkta män per 100 000 invånare mot 3 misstänkta kvinnor per 100 000 invånare. Jämfört med 2012 har antalet misstänkta per 100 000 invånare ökat för både kvinnor och män (+52 % respektive +41 %).

Misstänkta personer för sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism) efter brottsoffrets kön och ålder

Av de personer som var misstänkta för sexuellt ofredande mot kvinnor eller flickor respektive mot män eller pojkar var 98 respektive 85 procent män. Det var således mycket få kvinnor so misstänktes för sexuellt ofredande, totalt sett var det 109 personer 2021. Vid tolkning av resultatet bör man beakta av små antalsmässiga förändringar för de misstänkta kvinnorna kan ge upphov till stora procentuella förändringar mellan åren. Under 2021 var det 3 204 personer som misstänktes för sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism) mot kvinnor eller flickor, vilket var en minskning med 1 procent jämfört med 2020. Uppdelat på kön ökade antalet misstänkta kvinnor med 2 procent, medan antalet misstänkta män minskade (-1 %).

Lagförda för sexualbrott

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Samtliga","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1398","1217","1167","1139","1161","1189","1162","1374","1513","1646"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1380","1206","1159","1129","1149","1183","1151","1354","1494","1631"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["18","11","8","10","12","6","11","20","19","15"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal lagföringsbeslut med sexualbrott som huvudbrott. Källa: Personer lagförda för brott

Lagförda för våldtäkt

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Våldtäkt","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["168","171","178","195","176","171","190","224","321","301"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Våldtäkt mot barn","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["160","149","134","125","115","115","98","154","143","185"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"}]}

Antal lagföringsbeslut med våldtäkt (inklusive grov våldtäkt) eller våldtäkt mot barn
(inklusive grov våldtäkt mot barn) som huvudbrott. Källa: Personer lagförda för brott

Av de 1 650 lagföringsbesluten gällande sexualbrott 2020 avsåg 301 beslut våldtäkt som huvudbrott. Det var en ökning med 4 lagföringsbeslut, eller 1 procent, sedan föregående år. År 2020 fattades 22 lagföringsbeslut för grov våldtäkt, vilket var en minskning med 2 beslut eller 8 procent. Det fattades även 18 lagföringsbeslut för oaktsam våldtäkt, vilket var en ökning med 6 beslut eller 50 procent jämfört med 2019.

För lagföringsbeslut med våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn som huvudbrott fattades 154 respektive 31 beslut 2020. Det var jämfört med 2019 en ökning med 42 beslut, eller 38 procent, gällande våldtäkt mot barn och oförändrat gällande grov våldtäkt mot barn. Näst intill samtliga lagföringsbeslut gällande våldtäkt fattades mot män 2020.

Jämfört med 2011 har antalet lagföringsbeslut med våldtäkt som huvudbrott ökat med 148 beslut, eller 98 procent, och antalet beslut med huvudbrottet grov våldtäkt har ökat med 6 beslut, eller 38 procent. Under samma period har antalet lagföringsbeslut med våldtäkt mot barn ökat med 16 beslut, eller 12 procent, och antalet beslut med huvudbrottet grov våldtäkt mot barn har ökat med 9 beslut, eller 41 procent.

Jämfört med 2000, har antalet lagföringsbeslut rörande våldtäkt (inklusive grov våldtäkt) ökat med 167 procent, eller 202 beslut. Både den långsiktiga utvecklingen och de senaste årens utveckling bör dock ses mot bakgrund av de förändringar (skärpningar) som skett i sexualbrottslagstiftningen sedan 2005.

 • Den 1 april 2005 utvidgades våldtäktsbestämmelsen. Fler gärningar kom därmed att bedömas som våldtäkt, till exempel genom att kravet på tvång sattes lägre och genom att även de allvarligaste fallen av sexuellt utnyttjande kom att omfattas av våldtäktsbestämmelsen. Dessutom kom sexuella handlingar med barn utan våldsinslag att räknas som våldtäkt och inte längre som sexuellt utnyttjande av underårig.
 • Den 1 juli 2013 utvidgades våldtäktsbegreppet ytterligare, till att även inkludera fall där den brottsutsatta personen befinner sig i en särskilt utsatt situation. Ett bakomliggande syfte var att förtydliga att våldtäktsbrott även innefattar situationer där den utsatte bemöter övergreppet med passivitet.
 • Den 1 juli 2018 trädde den så kallade samtyckeslagstiftningen i kraft, med fokus
  på frivillighet, vilket innebär att det inte längre krävs att gärningspersonen använt
  sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna
  dömas för våldtäkt. Samtidigt infördes en ny brottsrubricering för oaktsam
  våldtäkt.

Sexualbrott bland unga

Skolundersökningen om brott 2017 ställer frågor till elever i årskurs nio, bland annat om utsatthet för och delaktighet i våldsbrott.

Utsatthet för sexualbrott bland unga

För att undersöka förekomsten av sexualbrott ställs följande två frågor: Sexuellt ofredande: Har någon tafsat eller tagit på dig på ett sexuellt sätt fast du inte ville det under de senaste 12 månaderna? Sexuellt tvång: Har du blivit tvingad till att göra något som du upplevde som sexuellt under de senaste 12 månaderna? Det är komplicerat att ställa frågor om utsatthet för sexualbrott till ungdomar, och det är därför nödvändigt att frågorna är formulerade på ett sådant sätt att eleverna själva får definiera vad de upplever som sexuellt.

Totalt uppger drygt 15 procent av eleverna att de utsatts för något sexualbrott under de senaste tolv månaderna. Utsattheten är skevt fördelad; andelen tjejer som uppger att de utsatts är drygt 24 procent, medan motsvarande andel killar är 6 procent. Drygt 14 procent av eleverna uppger att de utsatts för sexuellt ofredande, alltså att någon tafsat eller tagit på dem minst en gång under de senaste tolv månaderna, medan 3,9 procent uppger att de vid minst ett tillfälle blivit tvingade att göra något som de upplevde som sexuellt (kallas här för sexuellt tvång). Det finns som sagt tydliga skillnader i utsatthet mellan tjejer och killar.

Totalt uppger nästan var fjärde tjej att någon utsatt henne för sexuellt ofredande minst en gång under de senaste tolv månaderna, medan motsvarande andel för killar uppgår till drygt 5 procent. Det är ungefär lika vanligt att ha blivit utsatt en gång som att ha blivit utsatt två gånger eller fler, bland både tjejer och killar. Även när det gäller de elever som uppger att de blivit utsatta för sexuellt tvång ser man skillnader i utsatthet mellan tjejer och killar; 6 procent av tjejerna och 1,6 procent av killarna uppger att de blivit utsatta för detta under de senaste tolv månaderna. Detta mönster återfinns även i undersökningar bland vuxna, där kvinnor oftare än män uppger att de utsatts för sexualbrott (Brå 2016a).

När man undersöker var det är vanligast att sexualbrotten skett, ser man att mönstret skiljer sig åt mellan tjejer och killar. Bland tjejer som utsatts för sexuellt ofredande är det vanligast att de uppger att händelsen skedde på någon annan, ospecificerad, plats (40 procent). Ser man till de platser som specificerats i undersökningen är skolmiljön vanligast.

Bland de killar som utsatts för sexuellt ofredande verkar skolmiljön vara den absolut vanligaste platsen, då drygt 60 procent av de utsatta killarna uppger att det skedde i skolan eller på skolgården. Även vid utsatthet för sexuellt tvång finns både likheter och olikheter mellan tjejer och killar vad gäller var de blivit utsatta.

Både tjejer och killar uppger att brottet oftast skett i någon annans hem. Ungefär en femtedel av både tjejerna och killarna uppger också att de blivit utsatta via internet eller sociala medier. Samtidigt verkar det vara vanligare att bli utsatt i skolmiljön för killar än för tjejer; nästan 17 procent av killarna och drygt 5 procent av tjejerna som utsatts för sexuellt tvång uppger att det skedde i skolan eller på skolgården. Här ska resultaten tolkas med försiktighet, eftersom det är väldigt få elever som uppger att de blivit utsatta, framför allt bland killar, och analysen bygger därför på ett litet underlag.

Delaktighet i sexualbrott bland unga

När det gäller delaktighet för våldsbrott finns det totalt sju frågor i Skolundersökningen om brott som behandlar denna typ av brott. Frågorna gäller om man burit kniv som vapen, om man hotat någon med våld eller vapen för att få pengar eller andra värdesaker, om man ryckt väskan från en okänd person, om man slagit någon (familjemedlem respektive ej familjemedlem) så att personen behövde sjukvård, om man slagit någon men inte så att personen behövde sjukvård samt om man med avsikt skadat någon med ett vapen. Att bära kniv som vapen är inte ett våldsbrott i sig, men frågan ingår i kategorin våldsbrott eftersom det kan betraktas som en handling relaterad till våld mot person.

Totalt uppger 29 procent av eleverna att de har begått något våldsbrott 2017. Det är en mindre ökning jämfört med 2015, då motsvarande siffra var 27 procent. Sett till kön har 35 procent av killarna och 23 procent av tjejerna begått någon form av våldsbrott under de senaste tolv månaderna, och andelen bland killarna ökat något (från 31 procent 2015). Majoriteten av de elever som begått något våldsbrott uppger att de gjort detta 1–2 gånger.

Eftersom det inte är ett våldsbrott i sig att bära med sig en kniv som vapen, är det även intressant att exkludera denna fråga ur analysen, för att studera andelen elever som uppger att de begått något egentligt våldsbrott. När frågan om att bära med sig kniv som vapen exkluderas ser man att andelen killar som uppger att de begått våldsbrott är drygt 30 procent och andelen bland tjejer är knappt 21 procent. Jämfört med 2015 är detta en mindre ökning, bland såväl killar som tjejer (då motsvarande siffra var 27 respektive 19 procent).

Den vanligaste formen av våldsbrott, bland både tjejer och killar, är dock att man slagit någon så att denne fick ont, men inte så att händelsen föranledde behov av sjukvård. Här inkluderas våld mot såväl familjemedlemmar som andra personer. Ungefär var tredje kille och var femte tjej (30 respektive 21 procent) uppger att de begått denna typ av våldsbrott minst en gång under de senaste tolv månaderna.

Den näst vanligaste formen av våldsbrott bland både tjejer och killar är att man burit kniv som vapen, något som 12 procent av killarna och 6 procent av tjejerna uppger att de gjort under 2017. Bland både tjejer och killar är några av de ovanligaste formerna av våldsbrott att man rycker en väska, ryggsäck eller liknande från någon man inte känner, samt att man hotar någon med våld eller vapen för att få pengar eller andra värdesaker.

Bland de elever som uppger att de burit kniv som vapen samt slagit någon så att denne fick ont, men inte så att händelsen föranledde behov av sjukvård, ser man att den andel som gjort detta minst sex gånger under de senaste tolv månaderna är något större än den andel som uppger att de gjort detta 3–5 gånger.

När det gäller den grövsta formen av våld uppger 3,2 procent av eleverna att de med avsikt slagit någon som inte tillhör familjen så pass att de tror eller vet att personen var tvungen att uppsöka någon form av sjukvård. Det är en större andel av killarna än av tjejerna som uppger att de begått detta grövre våld (3,8 procent av killarna och 2,0 procent av tjejerna). Majoriteten av dessa elever uppger att de gjort detta 1–2 gånger under de senaste tolv månaderna.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.
²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

 • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
  under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

 • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper