Våldtäkt och sexualbrott

Under 2018 anmäldes omkring 22 500 sexualbrott, varav 7 960 rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 6,0 procent att de utsattes för sexualbrott under 2018.

Andel som utsatts för sexualbrott

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott 2006–2018¹, samt utsatthet för sexualbrott genom tvång och utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position åren 2016–2018² . Andel (%) utsatta av samtliga i befolkningen (16–84 år). Källa: NTU.

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

²). De två frågorna om tvång och utnyttjande av försvarslös position har tidigare slagits ihop till kategorin ”allvarligt sexualbrott” där alla som svarat ja på någon av de två frågorna ingått. För att öka transparensen kommer resultaten för de två frågorna nu i stället att särredovisas. Dessa frågor kan av metodologiska anledningar inte jämföras med åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren 2016–2018.

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att 6,0 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2018, vilket skulle motsvara cirka 482 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det är en minskning jämfört med 2017 (6,4 %). Mellan 2012–2017 ökade andelen som uppgav sig vara utsatta i princip årligen, och det återstår att se om den senaste mätningen är början på en nedåtgående trend eller en tillfällig avvikelse från den annars uppåtgående trenden.

Det är 1,1 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för utsatthet för sexualbrott genom tvång under 2018. medan 0,7 procent uppger att de har blivit utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position.

Könsfördelning

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott 2006–2018¹. Andel (%) utsatta av samtliga och av männen respektive kvinnorna i befolkningen (16–84 år). Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Bland män (16–84 år) är det 1,6 procent som uppger att de utsattes för sexualbrott 2018, vilket är på samma nivå som 2017. Trenden gällande mäns utsatthet för sexualbrott är att andelen låg relativt stabilt till och med 2014 men därefter skedde en tydlig ökning fram till och med 2017 .

Resultatet för kvinnor (16–84 år) visar att 9,9 procent uppger att de utsattes för sexualbrott 2018. Det är en minskning från 2017, då andelen var 10,7 procent. Andelen låg på en relativt stabil nivå fram till och med 2012, men därefter skedde en ökning fram till och med 2017.

Bland såväl män som kvinnor har således de senaste årens ökning av rapporterad utsatthet för sexualbrott avtagit. Bland kvinnor syns nu en minskning från 2017 medan andelen utsatta män är kvar på samma nivå som 2017.

Det bör noteras att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare brott såsom kränkande sexuella kommentarer, till mycket allvarliga brott såsom våldtäkt. Vidare är det till följd av frågans känsliga art heller inte sannolikt att NTU fullt ut fångar in de händelser som man avser mäta i undersökningen. Notera också att även om NTU är en viktig källa till bedömningen av brottsutvecklingen, är det inte den enda. För den som är intresserad av en mer sammantagen bild av brottsutvecklingen gällande sexualbrott hänvisas till rapporten Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005–2017.

Ålder

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott 2018. Andel (%) utsatta av samtliga och av männen respektive kvinnorna i befolkningen, uppdelat på olika åldersgrupper. Källa: NTU

Skillnaderna mellan åldersgrupperna i befolkningen är mycket stora vad gäller sexualbrott. Det är i åldersgruppen 20–24 år som störst andel uppger att de utsattes 2018 (20,4 %), följt av den yngsta åldersgruppen (16–19 år, 18,0 %). I övrigt är andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. Minst är andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år) där 0,3 procent uppger att de utsattes för något sexualbrott under 2018. Det här mönstret följer resultatet från tidigare mätningar.

När självrapporterad utsatthet för sexualbrott 2018 studeras separat för män är andelen störst i åldersgruppen 25–34 år där 3,6 procent av männen uppger att de utsattes, och sedan är andelen utsatta mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. Minst är andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 0,3 procent uppger att de utsattes.

Bland kvinnor skiljer sig andelen utsatta för sexualbrott kraftigt åt mellan olika åldersgrupper. Andelen är i likhet med i tidigare mätningar störst i åldersgruppen 20–24 år, där 34,4 procent av kvinnorna uppger att de utsattes för sexualbrott 2018. Minst är andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 0,2 procent uppger att de utsattes.

Hur självrapporterad utsatthet för sexualbrott fördelar sig mellan olika åldersgrupper följer således samma mönster bland män och kvinnor, med en minskad utsatthet ju äldre åldersgrupp som studeras. Dock är nivåerna betydligt högre bland kvinnor.

Utsatthet för sexualbrott är vanligare i vissa grupper. Det är en större andel som uppger att de under 2018 utsattes bland svenskfödda personer med båda föräldrarna utrikesfödda (9,4 %) än bland svenskfödda med minst en svenskfödd förälder (6,5 %) och bland utrikesfödda (3,8 %).

Vad gäller utbildningsnivå var det en större andel som uppgav att de utsattes bland personer med som högst förgymnasial utbildning (8,0 %) än bland personer med som högst gymnasial utbildning (5,3 %) respektive med eftergymnasial utbildning (5,6 %).

Bland ensamstående personer med eller utan barn utsattes en större andel (9,3 respektive 9,8 %), än bland sammanboende med respektive utan barn (3,2 respektive 3,8 %). Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (7,7 respektive 4,7 %). Rapporterad utsatthet för sexualbrott ökar med ortens storlek. Bland boende i storstadsregioner utsattes 6,9 procent och bland boende i andra större städer var andelen 6,0 procent, medan andelen var i mindre städer eller på landsbygden var 4,7 procent.

När självrapporterad utsatthet för sexualbrott särredovisas på kön visar resultatet att mönstret oftast är likartat, dock förekommer vissa skillnader. Det i kombination med den stora nivåskillnaden mellan män och kvinnor gör det motiverat med en särredovisning efter kön för år 2016–2018. Fördelningen skiljer sig mellan män och kvinnor vad gäller utsatthet kopplat till utbildningsnivå. Bland män är det ganska små skillnader (1,4–1,8 %), medan det bland kvinnor är vanligare att utsättas bland dem med som högst förgymnasial utbildning (14,4 %) än bland dem med som högst gymnasial och eftergymnasial utbildning (8,8 respektive 8,7 %). Även vad gäller familjetyp finns det skillnader. För män är utsatthet vanligast bland ensamstående med barn och minst vanligt bland sammanboende utan barn (2,6 respektive 1,1 %). För kvinnor är utsatthet vanligast bland ensamstående utan barn och minst vanligt bland sammanboende med barn (16,5 respektive 4,9 %).

Sexualbrott är en brottstyp där det är relativt vanligt att de som har utsatts har utsatts flera gånger. Av de som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2018 var det 38,3 procent som utsattes en (1) gång. Vidare var det 27,7 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger medan 34,0 procent av de utsatta uppger att de utsattes fyra gånger eller fler. Sett till hela befolkningen (16–84 år) utsattes 2,3 procent för en (1) händelse 2018 och 1,7 procent utsattes två till tre gånger, medan 2,1 procent av befolkningen utsattes för sexualbrott fyra gånger eller fler.

Av de män som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2018 var det 43,7 procent som utsattes en (1) gång. Det var 27,3 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger och det var 29,0 procent av de utsatta som utsattes fyra gånger eller. Sett till befolkningen (16–84 år) motsvarar det att 0,7 procent av männen utsattes för en (1) händelse 2018 medan 0,5 procent utsattes två till tre gånger, och det var även 0,5 procent av männen som utsattes för sexualbrott fyra gånger eller fler.

Av de kvinnor som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2018 var det 37,5 procent som utsattes en (1) gång. Det var 27,8 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger och det var 34,7 procent av de utsatta kvinnorna som utsattes fyra gånger eller fler. Sett till kvinnorna i befolkningen (16–84 år) motsvarar det att 3,8 procent av kvinnorna utsattes för en (1) händelse 2018 medan 2,8 procent utsattes två till tre gånger, och 3,5 procent utsattes för sexualbrott fyra gånger eller fler.

Det är således en betydligt större andel kvinnor än män i befolkningen som har utsatts upprepade gånger för sexualbrott. Om man i stället ser till hur stor andel av de utsatta som har utsatts upprepade gånger är skillnaderna inte lika stora, även om det även där är vanligare med upprepad utsatthet bland kvinnor.

Sexualbrottens allvarlighetsgrad

De personer som uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott får svara på två frågor om brottets allvarlighetsgrad. Den första frågan lyder enligt följande:

Innebar händelsen eller någon av händelserna att någon tvingade eller försökte tvinga dig till en sexuell handling genom att hota, hålla fast eller göra dig illa på något sätt?

Den andra frågan lyder enligt följande:

Innebar händelsen eller någon av händelserna att någon utnyttjade dig sexuellt då du sov eller var så påverkad att du inte kunde försvara dig?

De här frågorna beskriver händelser som i brottsbalken skulle kunna motsvara försök till eller fullbordat sexuellt övergrepp eller våldtäkt. 

Resultaten för de två frågorna har tidigare slagits ihop till kategorin ”allvarligt sexualbrott” där alla som svarat ja på någon av de två frågorna ingått. För att öka transparensen särredovisas nu resultaten för de två frågorna.

Andel utsatta för sexualbrott genom tvång

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott genom tvång 2018. Andel (%) utsatta av samtliga och av männen respektive kvinnorna i befolkningen. Källa: NTU

Resultatet visar att 1,1 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de under 2018 utsattes för sexualbrott genom tvång, vilket skulle motsvara cirka 87 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Andelen är på i princip samma nivå som 2017. Sedan den första mätningen (gällande utsatthet 2016) tyder utvecklingen på en svag ökning, men det är för tidigt att avgöra om det rör sig om en uppåtgående trend.

Bland män i befolkningen är det 0,4 procent som uppger att de under 2018 utsattes för det som beskrivs. Det är i princip på samma nivå som 2016 och 2017, men möjligen finns det en antydan till en ökning.

Bland kvinnor är andelen 1,7 procent, vilket är på samma nivå som 2017, men något högre än 2016.

Det är således en betydligt större andel av kvinnorna än av männen i befolkningen som uppger att de under 2018 utsattes för någon händelse där någon tvingade eller försökte tvinga personen till någon sexuell handling genom att hota, hålla fast eller göra illa på något sätt. Noterbart är dock att det är en större andel av de män som utsatts för sexualbrott som svarade att händelsen innehöll tvång (26,0 %), jämfört med andelen av de kvinnor som utsatts för sexualbrott (17,1 %).

Det är stora skillnader i utsatthet för sexualbrott genom tvång när hänsyn tas till ålder. I åldersgruppen 16–24 år uppger 3,5 procent att de utsattes 2018. Andelen är sedan mindre ju äldre åldersgruppen är, och i den äldsta åldersgruppen (65–84 år) uppger 0,1 procent att de har utsatts. Mönstret är desamma som 2016 och 2017.

Bland män är det i åldersgruppen 25–44 år som andelen är störst (0,8 %). Sedan är andelen mindre med åldern, och i den äldsta åldersgruppen (65–84 år) uppger 0,1 procent av männen att de utsattes för något sexualbrott genom tvång.

Bland kvinnor är det i åldersgruppen 16–24 år som störst andel uppger att de utsattes 2018 (5,9 %), och sedan är andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. Minst är den i den äldsta åldergruppen (0,1 %).

Vid en jämförelse mellan män och kvinnor visar resultatet således att det är betydligt större skillnader mellan olika åldersgrupper bland kvinnor än bland män, men att mönstret är relativt likartat, med en större andel utsatta i de yngre åldersgrupperna.

Det är en större andel som uppger att de under 2018 utsattes för något sexualbrott genom tvång bland svenskfödda med båda föräldrarna utrikesfödda (1,5 %) än bland svenskfödda med minst en svenskfödd förälder och bland utrikesfödda (1,1 respektive 0,9 %).

Vad gäller utbildningsnivå är det en större andel som uppger att de utsattes bland personer med som högst förgymnasial utbildning (1,8 %) än bland personer med som högst gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning (1,1 respektive 0,7 %).

Bland ensamstående personer med och utan barn utsattes 2,6 respektive 1,9 procent, vilket är på högre nivåer än bland sammanboende med eller utan barn (0,5 % i respektive grupp).

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (1,4 respektive 0,8 %).

Det är små skillnader sett till boendeort. Bland boende i storstadsregioner och i andra större städer utsattes 1,1 procent, och bland boende i mindre städer eller på landsbygden utsattes 0,9 procent.

När resultatet för olika grupper särredovisas på kön visar resultatet att mönstret oftast är likartat, men på betydligt högre nivåer bland kvinnor.

Andel utsatta för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position 2018. Andel (%) utsatta av samtliga och av männen respektive kvinnorna i befolkningen. Källa: NTU

Resultatet visar att 0,7 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de under 2018 utsattes för händelsen som beskrivs i frågan ovan, vilket skulle motsvara cirka 59 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Andelen är på samma nivå som 2017, men något större än 2016.

Bland män är det 0,3 procent av befolkningen som uppger att de under 2018 utsattes för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position, vilket i princip är på samma nivå som de två föregående åren där andelen var 0,2 procent.

Bland kvinnor är andelen 1,1 procent, vilket är på samma nivå som 2017 men något större än 2016.

Det är således en betydligt större andel av kvinnorna än av männen i befolkningen som uppger att de under 2018 utsattes för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position. Studeras frågan enbart utifrån de som uppgett att de utsatts för något sexualbrott så visar resultatet i stället att det är en större andel av de utsatta männen (17,8 %) än av de utsatta kvinnorna (11,5 %) som svarade ja på frågan.

Det är stora skillnader i utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position när hänsyn tas till ålder. I åldersgruppen 16–24 år uppger 3,2 procent att de utsattes 2018. Andelen är sedan mindre ju äldre åldersgrupp som studeras, och i den äldsta åldersgruppen (65–84 år) är det så pass liten andel som utsattes att den inte redovisas.

Bland män är det i åldersgrupperna 16–24 och 25–44 år som andelen är störst (0,6 %). Sedan blir andelen mindre med stigande ålder, och i åldersgruppen 65–84 år var det 0,1 procent av männen som utsattes.

Precis som för befolkningen i stort är det bland kvinnor i åldersgruppen 16–24 år som störst andel uppger att de utsattes 2018 (5,3 %), och sedan blir andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. I den äldsta åldersgruppen är andelen så pass liten att den inte redovisas.

Vid en jämförelse mellan män och kvinnor visar resultatet således att mönstret ser väldigt likartat ut, med störst andel utsatta i de yngsta åldersgrupperna, medan andelen sedan sjunker med åldern och är som minst i den äldsta åldersgruppen.

Det är en större andel som uppger att de under 2018 utsattes för något sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position bland svenskfödda med båda föräldrarna utrikesfödda (1,0 %) och bland svenskfödda med minst en svenskfödd förälder (0,8 %) jämfört med bland utrikesfödda (0,5 %).

Vad gäller utbildningsnivå är det en större andel som uppger att de utsattes bland personer med som högst förgymnasial utbildning (1,3 %) än bland personer med som högst gymnasial utbildning (0,8 %) och bland personer med eftergymnasial utbildning (0,4 %).

Bland ensamstående personer med och utan barn utsattes 1,6 respektive 1,5 procent, vilket är på högre nivåer än bland sammanboende med eller utan barn (0,1 respektive 0,3 %).

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (0,9 respektive 0,5 %). Det är små skillnader sett till boendeort.

Bland boende i både storstadsregioner och andra större städer utsattes 0,8 procent medan andelen var 0,6 procent i mindre städer eller på landsbygden.

När resultatet för olika grupper särredovisas på kön visar resultatet att mönstret oftast är likartat, men på betydligt högre nivåer bland kvinnor.

Anmälda sexualbrott

Antal anmälda sexualbrott år 2009-2018: samtliga anmälda brott, därav sexuellt ofredande, våldtäkt (inkl. grov) samt sexuellt tvång, utnyttjande m.m.. Källa: Anmälda brott

År 2018 anmäldes totalt omkring 22 500 sexualbrott, vilket är en ökning med 2 procent eller 485 brott i jämförelse med 2017.

Mellan 2017 och 2018 ökade de anmälda våldtäkterna med 8 procent, eller 589 brott, till 7 960 brott. Av de anmälda våldtäkterna 2018 utgjordes 7 440 brott av våldtäkt mot kvinnor eller flickor, medan 521 anmälda brott avsåg våldtäkt mot män eller pojkar. Jämfört med 2017 hade de anmälda våldtäktsbrotten mot kvinnor/flickor ökat med 9 procent (+627 brott). De anmälda våldtäktsbrotten mot män/pojkar hade minskat, med 38 brott (−7 %). Under den senaste tioårsperioden (2009–2018) har de anmälda våldtäkterna ökat med 2 020 brott (+34 %). Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor/flickor har ökat med 37 procent (+2 000 brott), medan de anmälda våldtäkterna mot män/pojkar har ökat med 4 procent (+20 brott).

Ökningen under perioden kan delvis kopplas till förändringar i sexualbrottslagstiftningen, som inneburit att fler gärningar än tidigare bedöms som våldtäkt. Bland annat utvidgades våldtäktsbegreppet den 1 juli 2013, och den 1 juli 2018 infördes ett nytt brott för oaktsam våldtäkt under 1 a § i brottbalkens sjätte kapitel.8 Utöver lagstiftningen kan även förändringar i anmälningsbenägenheten påverka antalet anmälda våldtäkter. Vid tolkning av statistiken bör man dessutom tänka på att enstaka anmälningar med ett stort antal brott kan ge upphov till årliga variationer i statistiken.

Av de anmälda våldtäkterna totalt 2018 var 93 procent brott mot en kvinna/flicka och 7 procent mot en man/pojke. Av de anmälda våldtäkterna 2018 riktades 56 procent mot en vuxen (18 år eller äldre) och 15 procent var våldtäkt mot barn i åldern 15–17 år. Därutöver rörde 29 procent våldtäkt mot barn under 15 år. Liknande åldersfördelning gällde för kvinnor/flickor.

Av våldtäkterna mot män/pojkar riktades 37 % mot en vuxen över 18 år eller äldre och 56 % var våldtäkt mot pojkar under 15 år, 7 procent rörde våldtäkt mot pojkar i åldern 15–17 år. Även könsfördelningen var likartad för alla åldersgrupper, med undantag för våldtäkt mot barn under 15 år, där andelen brott mot pojkar är större än i övriga åldersgrupper (13 %). 

Våldtäkt mot vuxna 18 år eller äldre

Av de anmälda våldtäktsbrotten 2018 utgjordes 4 470 brott av våldtäkter mot vuxna (18 år eller äldre). De anmälda våldtäkterna mot kvinnor 18 år eller äldre hade ökat med 232 anmälda brott (+6 %) sedan året innan, medan de anmälda våldtäktsbrotten mot män 18 år eller äldre minskade med 14 brott (−7 %). Sedan 2009 har de anmälda våldtäktsbrotten mot vuxna (18 år och äldre) ökat med 47 procent (+1 430 brott). De anmälda våldtäkterna mot kvinnor 18 år eller äldre har ökat med 1 340 brott (+46 %) mellan 2009 och 2018, medan de anmälda våldtäkterna mot män 18 år eller äldre ökat med 92 brott (+91 %) under samma period.

Av de anmälda våldtäkterna mot vuxna (18 år eller äldre) 2018 var 96 procent brott mot en kvinna och 4 procent mot en man.

Våldtäkt mot barn (0–17 år)

Av de anmälda våldtäktsbrotten 2018 var det 44 procent (3 490 brott) som bestod av våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år, vilket innebar en ökning med 12 procent (+371 brott) jämfört med 2017, och en ökning med 20 procent (+591 brott) sedan 2009. Av de anmälda våldtäkterna mot barn 0–17 år 2018 var 91 procent brott mot en flicka och 9 procent mot en pojke. Nedan redovisas våldtäkt mot barn efter två åldersgrupper, 0–14 år samt 15–17 år.

Våldtäkt mot barn under 15 år

Av de anmälda våldtäkterna mot barn var 2 300 brott mot barn under 15 år, en ökning med 162 brott, eller 8 procent, jämfört med 2017. De anmälda våldtäktsbrotten mot flickor under 15 år ökade med 168 brott (+9 %), medan de anmälda våldtäktsbrotten mot pojkar under 15 år minskade med 6 brott (−2 %). Sedan 2009 har de anmälda våldtäktsbrotten mot barn under 15 år ökat med 17 procent (+337 brott). De anmälda våldtäkterna mot flickor under 15 år ökade med 423 (+27 %) mellan 2009 och 2018, medan våldtäkterna mot pojkar under 15 år minskade med 86 anmälda brott (−23 %).

Av de anmälda våldtäkterna mot barn under 15 år var 87 procent brott mot flickor och 13 procent mot pojkar 2018.

Våldtäkt mot barn 15–17 år

Antalet anmälda brott mot barn i åldern 15–17 år ökade med 209 anmälda brott (+21 %) jämfört med 2017. De anmälda våldtäkterna mot flickor 15–17 år ökade med 227 brott (+24 %), medan de anmälda våldtäkterna mot pojkar 15–17 år minskade med 18 brott (−33 %). Sedan 2009 har de anmälda våldtäktsbrotten mot barn 15–17 år totalt sett ökat med 27 procent (+254 brott). Ökningen utgörs främst av våldtäkter mot flickor 15–17 år, som ökade med 240 brott (+26 %). Antalet anmälda våldtäkter mot pojkar 15–17 år ökade med 14 anmälda brott (+61 %) under perioden.

Av de anmälda våldtäkterna mot barn i åldern 15–17 år var 97 procent brott mot flickor och 3 procent mot pojkar 2018.

Totalt anmäldes 10 600 brott om sexuellt ofredande 2018, vilket jämfört med 2017 innebär en minskning med 3 procent (−338 brott). Jämfört med 2009 var det en ökning med 40 procent (från 7 590 till 10 600 brott). Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande 2018 rörde 819 brott (8 %) exhibitionism (blottning).

Från och med 2014 redovisas sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism) uppdelat på kön och ålder. Under 2018 anmäldes 8 850 brott om sexuella ofredanden mot kvinnor/flickor, vilket var en minskning med 242 brott, eller 3 procent. Även antalet anmälda brott om sexuella ofredanden mot män/pojkar minskade, med 50 brott (−5 %) till 967 anmälda brott. Sedan 2014 har antalet sexuella ofredanden mot kvinnor/flickor ökat med 938 brott (+12 %), och antalet anmälda sexuella ofredanden mot män/pojkar har ökat med 177 brott (+22 %).

Majoriteten (90 %) av de anmälda brotten om sexuellt ofredande var brott mot kvinnor/flickor, och 10 procent av dem var brott mot män/pojkar.

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande 2018 var 56 procent brott mot en vuxen (18 år eller äldre), och 16 procent utgjordes av sexuellt ofredande mot barn 15–17 år. Liknande åldersmönster gällde för kvinnor/flickor. När det gäller gruppen män/pojkar var andelen under 15 år högre och andelen 18 år eller äldre lägre än för totalen och för kvinnor/flickor. Könsfördelningen var likartad för alla åldersgrupper, med undantag för brott mot barn under 15 år, där andelen brott mot män/pojkar är större än i övriga åldersgrupper.

Sexuellt ofredande mot person 18 år eller äldre

Antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot vuxna (18 år eller äldre) minskade under 2018 med 5 procent, till 5 540 anmälda brott. De anmälda brotten om sexuellt ofredande mot kvinnor 18 år eller äldre minskade med 290 anmälda brott (−5 %), till 5 090 brott. Motsvarande brott mot män 18 år eller äldre ökade med 25 brott (+6 %), till 451 brott. Sedan 2014 har antalet anmälda sexuella ofredanden mot vuxna (18 år eller äldre) ökat med 47 procent (+1 770 brott). Under samma period har antalet anmälda sexuella ofredanden mot kvinnor över 18 år ökat med 902 brott (+22 %). Även antalet anmälda sexuella ofredanden mot män över 18 år ökade under samma period, med 124 brott (+38 %).

Majoriteten (92 %) av de anmälda brotten om sexuellt ofredande mot vuxna (18 år eller äldre) 2018 utgjordes av brott mot kvinnor, medan 8 procent av de anmälda brotten var riktade mot män.

Sexuellt ofredande mot barn 0–17 år

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande var 44 procent, 4 270 brott, riktade mot barn (0–17 år), vilket var en minskning med 1 procent (−27 brott) jämfört med 2017, men en ökning med 74 procent (+1 810 brott) jämfört med 2009. Nedan redovisas sexuellt ofredande mot barn efter två åldersgrupper, 0–14 år samt 15–17 år.

Sexuellt ofredande mot barn under 15 år

Sexuellt ofredande mot barn under 15 år Totalt 2 750 anmälda ofredanden 2018 avsåg brott mot barn under 15 år, varav 2 350 gällde brott mot flickor och 403 brott mot pojkar. Jämfört med 2017 var det totala antalet anmälningar om sexuellt ofredande oförändrat. Antalet anmälda brott mot flickor under 15 år hade däremot ökat med 3 procent, medan de anmälda brotten mot pojkar minskat med 12 procent. Sedan 2009 hade det totala antalet anmälda sexuella ofredanden mot barn under 15 år ökat med 76 procent (1 190 brott). Sedan 2014 hade antalet anmälda brott mot flickor under 15 år minskat med 654 brott (−22 %), medan antalet anmälda brott mot pojkar under 15 år minskat med 12 brott (−3 %).

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande mot barn under 15 år var 85 procent brott mot flickor och 15 procent mot pojkar.

Sexuellt ofredande mot barn 15–17 år

Under 2018 anmäldes 1 520 brott om sexuellt ofredande mot barn 15–17 år, vilket är 39 färre än år 2017. Av dessa var 1 410 brott mot flickor 15–17 år och 113 brott mot pojkar 15–17 år. Jämfört med 2017 hade antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot flickor minskat med 1 procent (−21 brott), och mot pojkar minskat med 14 procent (−18 brott). Sedan 2009 hade antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot barn 15–17 år ökat med 621 brott (+69 %). Sedan 2014 hade antalet anmälda brott mot flickor 15– 17 år ökat med 690 brott (+96 %), och antalet anmälda brott mot pojkar 15–17 år ökat med 65 brott (+135 %).

År 2016 nästan fördubblades antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot flickor 15–17 år jämfört med 2015, och även brott mot pojkar 15–17 år fördubblades 2016, men från en lägre nivå (från 71 till 148 brott). Det året var det stor medial uppmärksamhet kring sexuella ofredanden på allmän plats, inklusive festivaler som ofta sker under sommaren. I statistiken var ökningen koncentrerad till sommarmånaderna juli–augusti. Den förhöjda nivån av antal anmälda brott om sexuellt ofredande mot barn 15–17 år kvarstod 2018.

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande mot barn 15–17 år var 93 procent brott mot flickor och 7 procent mot pojkar.

Uppklarade våldtäkter

Personuppklaringsprocenten² för våldtäktsbrott, 2009-2018. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2018 handlades¹ 7 920 brott gällande våldtäkt, vilket innebär en ökning med 349 brott (+5 %) jämfört med 2017. Av de handlagda brotten gällande våldtäkt bedrevs en utredning för 95 procent (7 550 brott), medan 5 procent (377 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2017 var andelarna oförändrade. Uppdelat på kön utreddes handlagda brott mot flickor/kvinnor i 96 procent (7 100 brott) av fallen och mot pojkar/män i 87 procent (444 brott) av fallen. Av de handlagda brotten gällande våldtäkt var det 0 procent (10 brott) som förundersökningsbegränsades. År 2018 personuppklarades 1 310 brott gällande våldtäkt. Det var en ökning med 502 brott (+62 %) jämfört med 2017.

Personuppklaringsprocenten, som visar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda våldtäktsbrott, uppgick till 17 procent 2018. Jämfört med 2017 hade personuppklaringsprocenten för våldtäkt ökat med 6 procentenheter. Jämfört med nivån 2009 hade personuppklaringsprocenten för våldtäktsbrott minskat med 14 procentenheter. Lagföringsprocenten, som visar de personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten, uppgick också till 17 procent 2018, och även den ökade med 6 procentenheter jämfört med 2017. Jämfört med 2014 minskade den med 5 procentenheter.

Nivåerna har präglats av stora årliga variationer, vilket delvis kan förklaras av att det under vissa år förekommer enskilda ärenden med många brott mot samma person. Under 2018 har tre stora ärenden identifierats som har en ökande effekt på personuppklarings- och lagföringsprocenten. Utan de tre ärendena skulle procenten fortfarande ha ökat jämfört med 2017, dock med 2 procentenheter istället för 6.

Uppdelat på kön uppgick personuppklaringsprocenten till 17 procent för våldtäkt mot flickor/kvinnor och till 9 procent för våldtäkt mot pojkar/män. Lagföringsprocenten uppgick till 18 procent för våldtäkt mot flickor/kvinnor och till 10 procent för våldtäkt mot pojkar/män. Jämfört med 2017 ökade nivåerna för person- och lagföringsprocenten för våldtäkt mot flickor/kvinnor med 6 respektive 7 procentenheter. För våldtäkt mot pojkar/män minskade istället för person- och lagföringsprocenten med 2 respektive 3 procentenheter. Vid tolkning av personuppklarings- och lagföringsprocenten över tid bör man tänka på att det årliga antalet handlagda brott mot pojkar/män är mycket litet (endast 6 procent av samtliga handlagda våldtäktsbrott 2018), vilket innebär att procenten är mer känslig för enskilda händelser. Brottstypen präglas därmed av större variationer från år till år, jämfört med utvecklingen för våldtäkt mot flickor/kvinnor. 

Personuppklarings- och lagföringsprocenten är generellt sett större för våldtäkt mot barn, än för våldtäkt mot vuxna. För barn under 15 år uppgick nivåerna 2018 till 30 procent respektive 32 procent, och för barn i åldern 15–17 år till 25 procent respektive 26 procent. Det kan jämföras med en personuppklarings- och lagföringsprocent på 7 procent respektive 8 procent för våldtäkt mot vuxna (18 år och äldre). Nivåerna är också genomgående högre för brott mot flickor/kvinnor jämfört med mot pojkar/män, oavsett ålder på offret. Det är dock en betydande antalsmässig skillnad i antalet handlagda brott mot flickor/kvinnor jämfört med mot pojkar/män totalt sett, varför skillnaderna i personuppklarings- och lagföringsprocent bör tolkas med viss försiktighet.

År 2018 handlades¹ 11 200 brott gällande sexuellt ofredande, vilket innebär en ökning med 289 brott (+3 %) jämfört med 2018. Av de handlagda brotten om sexuellt ofredande 2018 rörde 756 brott (7 %) exhibitionism (blottning). Av de handlagda brotten gällande sexuellt ofredande bedrevs en utredning för 84 procent (9 420 brott), medan 16 procent (1 820 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2017 ökade den totala andelen utredda brott, och den totala andelen direktavskrivna brott minskade, med 2 procentenheter vardera.

Fördelningen av utredda och direktavskrivna brott mot flickor/kvinnor respektive mot pojkar/män var liknande. Handlagda brott utreddes i 85 procent (7 990 brott) av fallen när brottet riktats mot en flicka/kvinna och i 82 procent (851 brott) av fallen när det riktats mot en pojke/man. Av de handlagda brotten gällande sexuellt ofredande var det 2 procent (201 brott) som förundersökningsbegränsades, en oförändrad andel jämfört med 2017.

År 2018 personuppklarades 1 920 brott gällande sexuellt ofredande. Det är en ökning med 262 brott (+16 %) jämfört med 2017. Personuppklaringsprocenten, som visar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda brott om sexuellt ofredande, uppgick till 17 procent 2018. Jämfört med 2017 hade personuppklaringsprocenten för sexuellt ofredande ökat med 2 procentenheter. Även jämfört med nivån 2009 hade den ökat med 2 procentenheter. Lagföringsprocenten, som visar de personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten, uppgick till 21 procent 2018, och även den ökade med 2 procentenheter jämfört med 2017. Jämfört med 2014 minskade lagföringsprocenten med 1 procentenhet.

Från och med 2014 redovisas sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism) uppdelat på kön och ålder. Uppdelat på kön uppgick personuppklaringsprocenten till 18 procent för sexuellt ofredande mot flickor/kvinnor och till 16 procent för sexuellt ofredande mot pojkar/män. Lagföringsprocenten uppgick till 21 procent för sexuellt ofredande mot flickor/kvinnor och till 20 procent för sexuellt ofredande mot pojkar/män. Jämfört med 2017 har personuppklaringsprocenten för sexuellt ofredande både mot flickor/kvinnor och mot pojkar/män ökat med 2 procentenheter vardera. Även lagföringsprocenten har ökat med vardera 3 procentenheter för brott mot respektive kön.

Personuppklarings- och lagföringsprocenten är generellt sett större för sexuellt ofredande mot barn, än för sexuellt ofredande mot vuxna. För barn under 15 år uppgick nivåerna till 24 procent respektive 28 procent 2018, och för barn 15–17 år till 18 procent respektive 21 procent. Det kan jämföras med en personuppklarings- och lagföringsprocent på 14 procent respektive 18 procent för sexuellt ofredande mot vuxna. Nivåerna är också genomgående högre för flickor/kvinnor jämfört med pojkar/män, oavsett offrets ålder. Det är dock en betydande skillnad i antalet handlagda brott mot flickor/kvinnor jämfört med mot pojkar/män totalt sett, varför skillnaderna i personuppklarings- och lagföringsprocent bör tolkas med viss försiktighet

Misstänkta för sexualbrott

Antal personer misstänkta för sexualbrott år 2009-2018: samtliga misstänkta, därav misstänkta för sexuellt ofredande, våldtäkt (inkl. grov) samt sexuellt tvång, utnyttjande m.m.. Källa: Misstänkta personer

Totalt misstänktes 7 839 personer för sexualbrott (6 kap.) under 2018. Av dessa var 3 628 personer misstänkta för våldtäkt (inkl. grov).

År 2018 misstänktes 43 personer per 100 000 invånare för våldtäkt, vilket var en ökning med 9 procent jämfört med året dessförinnan. Sedan 2009 hade antalet per 100 000 invånare ökat med 20 procent. Majoriteten av de som misstänktes för våldtäkt 2018 var män. Bland kvinnorna var 1 kvinna per 100 000 invånare misstänkt för våldtäkt och bland männen var 85 män per 100 000 invånare misstänkta för våldtäkt. Andelen män som misstänkts för våldtäkt i befolkningen hade ökat med 19 procent sedan 2009.

Misstänkta för våldtäkt – könsfördelning

Samtliga personer misstänkta för våldtäkt, 2009-2018. Källa: Misstänkta personer

Under 2018 misstänktes 3 480 personer för våldtäkt mot kvinna/flicka, vilket var en ökning med 11 procent jämfört med 2017. Både antalet kvinnor och antalet män som misstänkts för våldtäkt mot en kvinna eller flicka hade ökat jämfört med 2017 (+16 % respektive +12 %). Av dessa var 2 250 personer misstänkta för våldtäkt mot en kvinna i åldern 18 år eller äldre, vilket var en ökning med 11 procent jämfört med 2017. Det var i huvudsak antalet män som ökade (+11 %).

Under 2018 var det 165 personer som misstänktes för våldtäkt mot man/pojke. Det var en minskning med 15 procent jämfört med 2017. Av dessa var 74 personer misstänkta för våldtäkt mot en man (18 år eller äldre), vilket var en minskning med 8 procent jämfört med året dessförinnan. Minskningen kan ses i både antalet kvinnor (−20 %) och antalet män som misstänkts (−3 %).

Av de personer som var misstänkta för våldtäkt mot kvinnor/flickor respektive mot män/pojkar var 99 respektive 82 procent män.

År 2018 misstänktes 42 personer per 100 000 invånare för sexuellt ofredande, vilket var en ökning jämfört med året dessförinnan (+6 %). Antalet misstänkta relaterat till befolkningen har varit relativt jämnt från 2009 till 2014, för att därefter öka. Nivån 2018 var 40 procent högre än 2009. Antalet per 100 000 invånare var större bland män än kvinnor, 82 misstänkta män per 100 000 invånare jämfört med 2 misstänkta kvinnor per 100 000 invånare. Sedan 2009 har antalet misstänkta per 100 000 invånare ökat för både kvinnor och män (+41 respektive +39 %).

Under 2018 var det 3 130 personer som misstänktes för sexuellt ofredande mot kvinna/flicka. Det är en ökning med 8 procent, jämfört med 2017. Ökningen kan ses i antalet män som misstänkts (+8 %). Av de misstänkta personerna var 1 960 personer misstänkta för sexuellt ofredande mot en kvinna i åldern 18 år eller äldre, vilket var en ökning med 17 procent jämfört med 2017. Både antalet kvinnor och män misstänkta för sexuellt ofredande mot en kvinna i åldern 18 år eller äldre ökade jämfört med 2017 (+19 respektive +17 %).

Det var 296 personer som misstänktes för sexuellt ofredande mot man/pojke under 2018. Det var en minskning med 8 procent, jämfört med 2017. Förändringen bestod mest av en minskning av antalet misstänkta män med 12 procent, medan antalet misstänkta kvinnor ökade med 10 procent. Av de misstänkta personerna var 121 personer misstänkta för sexuellt ofredande mot vuxna män i åldern 18 år eller äldre, vilket var en minskning med 2 procent jämfört med året innan. Antalet män som misstänktes minskade med 3 procent, medan antalet kvinnor som misstänktes ökade med 3 procent.

Av de personer som var misstänkta för sexuellt ofredande mot kvinnor/flickor respektive mot män/pojkar var 99 respektive 82 procent män.

Lagförda för sexualbrott

Antal lagföringsbeslut med sexualbrott som huvudbrott 2009–2018. Källa: Personer lagförda för brott

År 2018 fattades 1 370 lagföringsbeslut gällande sexualbrott, vilket motsvarade en minskning med totalt 212 beslut, eller 18 procent, jämfört med 2017. Av dessa var 20 lagföringsbeslut mot kvinnor, som ökade med 9 beslut, eller 82 procent, och 1 350 av dem var mot män, som ökat med 203 beslut, eller 18 procent, jämfört med 2017. Jämfört med 2009 har antalet lagföringsbeslut för sexualbrott totalt sett ökat med 284 beslut, eller 26 procent. Utvecklingen av lagföringar gällande sexualbrott ska ses mot bakgrund av den skärpta sexualbrottslagstiftning som trädde i kraft 2005 och de lagändringar som därefter skett i brottsbalkens sjätte kapitel (se även avsnittet om våldtäkt).

Lagförda för våldtäkt

Antal lagföringsbeslut med våldtäkt (inklusive grov våldtäkt) eller våldtäkt mot barn (inklusive grov våldtäkt mot barn) som huvudbrott, åren 2009−2018. Källa: Personer lagförda för brott

Av de 1 370 lagföringsbesluten gällande sexualbrott 2018 avsåg 198 beslut våldtäkt som huvudbrott. Det var en ökning med 43 lagföringsbeslut, eller 28 procent, sedan föregående år. År 2018 fattades 26 lagföringsbeslut för grov våldtäkt, vilket var en minskning med 9 beslut eller 26 procent. Det noterades inga lagföringsbeslut med huvudbrottet oaktsam våldtäkt, som är en ny brottsrubricering sedan 1 juli 2018 under året. För lagföringsbeslut med våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn som huvudbrott fattades 127 respektive 27 beslut 2018. De ökade med 51 respektive 5 beslut, eller 67 respektive 23 procent, jämfört med 2017. Näst intill samtliga lagföringsbeslut gällande våldtäkt fattades mot män 2018.

Jämfört med 2009 har antalet lagföringsbeslut med våldtäkt som huvudbrott minskat med 29 beslut, eller 13 procent, och antalet beslut med huvudbrottet grov våldtäkt var oförändrat. Jämfört med 2009 har även antalet lagföringsbeslut med våldtäkt mot barn minskat med 3 beslut, eller 2 procent, och antalet beslut med huvudbrottet grov våldtäkt mot barn var oförändrat.

Sexualbrott bland unga

Skolundersökningen om brott 2017 ställer frågor till elever i årskurs nio, bland annat om utsatthet för och delaktighet i våldsbrott.

Utsatthet för sexualbrott bland unga

För att undersöka förekomsten av sexualbrott ställs följande två frågor: Sexuellt ofredande: Har någon tafsat eller tagit på dig på ett sexuellt sätt fast du inte ville det under de senaste 12 månaderna? Sexuellt tvång: Har du blivit tvingad till att göra något som du upplevde som sexuellt under de senaste 12 månaderna? Det är komplicerat att ställa frågor om utsatthet för sexualbrott till ungdomar, och det är därför nödvändigt att frågorna är formulerade på ett sådant sätt att eleverna själva får definiera vad de upplever som sexuellt.

Totalt uppger drygt 15 procent av eleverna att de utsatts för något sexualbrott under de senaste tolv månaderna. Utsattheten är skevt fördelad; andelen tjejer som uppger att de utsatts är drygt 24 procent, medan motsvarande andel killar är 6 procent. Drygt 14 procent av eleverna uppger att de utsatts för sexuellt ofredande, alltså att någon tafsat eller tagit på dem minst en gång under de senaste tolv månaderna, medan 3,9 procent uppger att de vid minst ett tillfälle blivit tvingade att göra något som de upplevde som sexuellt (kallas här för sexuellt tvång). Det finns som sagt tydliga skillnader i utsatthet mellan tjejer och killar.

Totalt uppger nästan var fjärde tjej att någon utsatt henne för sexuellt ofredande minst en gång under de senaste tolv månaderna, medan motsvarande andel för killar uppgår till drygt 5 procent. Det är ungefär lika vanligt att ha blivit utsatt en gång som att ha blivit utsatt två gånger eller fler, bland både tjejer och killar. Även när det gäller de elever som uppger att de blivit utsatta för sexuellt tvång ser man skillnader i utsatthet mellan tjejer och killar; 6 procent av tjejerna och 1,6 procent av killarna uppger att de blivit utsatta för detta under de senaste tolv månaderna. Detta mönster återfinns även i undersökningar bland vuxna, där kvinnor oftare än män uppger att de utsatts för sexualbrott (Brå 2016a).

När man undersöker var det är vanligast att sexualbrotten skett, ser man att mönstret skiljer sig åt mellan tjejer och killar. Bland tjejer som utsatts för sexuellt ofredande är det vanligast att de uppger att händelsen skedde på någon annan, ospecificerad, plats (40 procent). Ser man till de platser som specificerats i undersökningen är skolmiljön vanligast.

Bland de killar som utsatts för sexuellt ofredande verkar skolmiljön vara den absolut vanligaste platsen, då drygt 60 procent av de utsatta killarna uppger att det skedde i skolan eller på skolgården. Även vid utsatthet för sexuellt tvång finns både likheter och olikheter mellan tjejer och killar vad gäller var de blivit utsatta.

Både tjejer och killar uppger att brottet oftast skett i någon annans hem. Ungefär en femtedel av både tjejerna och killarna uppger också att de blivit utsatta via internet eller sociala medier. Samtidigt verkar det vara vanligare att bli utsatt i skolmiljön för killar än för tjejer; nästan 17 procent av killarna och drygt 5 procent av tjejerna som utsatts för sexuellt tvång uppger att det skedde i skolan eller på skolgården. Här ska resultaten tolkas med försiktighet, eftersom det är väldigt få elever som uppger att de blivit utsatta, framför allt bland killar, och analysen bygger därför på ett litet underlag.

Delaktighet i sexualbrott bland unga

När det gäller delaktighet för våldsbrott finns det totalt sju frågor i Skolundersökningen om brott som behandlar denna typ av brott. Frågorna gäller om man burit kniv som vapen, om man hotat någon med våld eller vapen för att få pengar eller andra värdesaker, om man ryckt väskan från en okänd person, om man slagit någon (familjemedlem respektive ej familjemedlem) så att personen behövde sjukvård, om man slagit någon men inte så att personen behövde sjukvård samt om man med avsikt skadat någon med ett vapen. Att bära kniv som vapen är inte ett våldsbrott i sig, men frågan ingår i kategorin våldsbrott eftersom det kan betraktas som en handling relaterad till våld mot person.

Totalt uppger 29 procent av eleverna att de har begått något våldsbrott 2017. Det är en mindre ökning jämfört med 2015, då motsvarande siffra var 27 procent. Sett till kön har 35 procent av killarna och 23 procent av tjejerna begått någon form av våldsbrott under de senaste tolv månaderna, och andelen bland killarna ökat något (från 31 procent 2015). Majoriteten av de elever som begått något våldsbrott uppger att de gjort detta 1–2 gånger.

Eftersom det inte är ett våldsbrott i sig att bära med sig en kniv som vapen, är det även intressant att exkludera denna fråga ur analysen, för att studera andelen elever som uppger att de begått något egentligt våldsbrott. När frågan om att bära med sig kniv som vapen exkluderas ser man att andelen killar som uppger att de begått våldsbrott är drygt 30 procent och andelen bland tjejer är knappt 21 procent. Jämfört med 2015 är detta en mindre ökning, bland såväl killar som tjejer (då motsvarande siffra var 27 respektive 19 procent).

Den vanligaste formen av våldsbrott, bland både tjejer och killar, är dock att man slagit någon så att denne fick ont, men inte så att händelsen föranledde behov av sjukvård. Här inkluderas våld mot såväl familjemedlemmar som andra personer. Ungefär var tredje kille och var femte tjej (30 respektive 21 procent) uppger att de begått denna typ av våldsbrott minst en gång under de senaste tolv månaderna.

Den näst vanligaste formen av våldsbrott bland både tjejer och killar är att man burit kniv som vapen, något som 12 procent av killarna och 6 procent av tjejerna uppger att de gjort under 2017. Bland både tjejer och killar är några av de ovanligaste formerna av våldsbrott att man rycker en väska, ryggsäck eller liknande från någon man inte känner, samt att man hotar någon med våld eller vapen för att få pengar eller andra värdesaker.

Bland de elever som uppger att de burit kniv som vapen samt slagit någon så att denne fick ont, men inte så att händelsen föranledde behov av sjukvård, ser man att den andel som gjort detta minst sex gånger under de senaste tolv månaderna är något större än den andel som uppger att de gjort detta 3–5 gånger.

När det gäller den grövsta formen av våld uppger 3,2 procent av eleverna att de med avsikt slagit någon som inte tillhör familjen så pass att de tror eller vet att personen var tvungen att uppsöka någon form av sjukvård. Det är en större andel av killarna än av tjejerna som uppger att de begått detta grövre våld (3,8 procent av killarna och 2,0 procent av tjejerna). Majoriteten av dessa elever uppger att de gjort detta 1–2 gånger under de senaste tolv månaderna.

Fakta

  • 22 500 sexualbrott polisanmäldes (2018)
  • 7 960 av dessa rubricerades som våldtäkt (2018)
  • 1 370 lagföringsbeslut fattades gällande sexualbrott (2018)
  • 97 procent av de som misstänks för sexualbrott är män (2018)
  • 15 procent av sexualbrotten sker i offrets eller gärningspersonens hem (2014)
  • 17 procent = personuppklaringsprocenten² för våldtäkt (2018)

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.
²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-14

Statistik om brottstyper