Våld och misshandel

Under 2021 anmäldes omkring 81 600 misshandelsbrott i Sverige. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 2,8 procent att de blev utsatta för misshandel under 2020.

Andel som utsatts för misshandel

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Misshandel","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["3.0","3.4","2.8","2.8","2.8","3.0","2.3","2.7","2.4","2.3","3.1","3.3","3.5","3.6","2.8"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Allvarlig misshandel","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["null","null","null","null","null","null","null","null","null","null","0.7","0.7","0.7","0.7","0.5"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"}]}

Självrapporterad utsatthet för misshandel 2006–2020¹. Andel (%) utsatta av samtliga i befolkningen (16–84 år). Källa: NTU.

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod. Utsattheten för allvarlig misshandel kan av metodologiska anledningar inte jämföras med åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren 2016 och 2017.

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att 2,8 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de utsattes för misshandel 2020, vilket skulle motsvara cirka 230 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det innebär att andelen har minskat sedan 2019, då 3,6 procent utsattes. Under perioden 2006–2015 var trenden svagt nedåtgående, därefter syns en svagt uppåtgående trend fram till minskningen i den här senaste mätningen.

Könsfördelning

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["3.6","4.6","4.0","3.6","3.6","3.6","3.1","3.3","3.0","3.0","4.0","4.1","4.4","4.6","3.5"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2.4","2.3","1.8","2.1","2.0","2.4","1.5","2.2","1.9","1.7","2.3","2.5","2.8","2.7","2.2"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"}]}

Självrapporterad utsatthet för misshandel 2006–2020¹. Andel (%) utsatta av samtliga och av männen respektive kvinnorna i befolkningen(16–84 år). Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Bland män (16–84 år) uppger 3,5 procent att de utsattes för misshandel 2020, vilket innebär en minskning från 2019, då andelen var 4,6 procent. Trenden gällande mäns utsatthet för misshandel var svagt nedåtgående fram till och med 2015. Därefter syns en uppåtgående trend som bröts i och med minskningen 2020.

Bland kvinnor (16–84 år) uppger 2,2 procent att de utsattes för misshandel 2020, vilket innebär en minskning sedan 2019, då andelen var 2,7 procent. Det är svårt att urskilja en tydlig trend gällande kvinnors utsatthet för misshandel under perioden 2006–2015, eftersom andelen varierade från år till år. Under perioden 2016–2018 går det dock att urskilja en uppåtgående trend av andelen kvinnor som utsatts för misshandel, följt av en minskning de två senaste mätningarna.

Det är således en större andel män än kvinnor som uppger att de utsattes för misshandel under 2020, och så har det sett ut vid varje mätning. Men utvecklingen över tid har sett relativt likartad ut bland män och kvinnor, med en uppåtgående trend från och med 2016, följt av en minskning i den här senaste mätningen.

Ålder

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["16-19 år", "20-24 år", "25-34 år", "35-44 år", "45-54 år", "55-64 år", "65-74 år", "75-84 år"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["10.4","6.8","4.5","3.6","3.1","2.3","0.9","0.6"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["6.5","4.5","2.9","2.4","1.9","1.4","0.5","0.1"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)"}]}

Självrapporterad utsatthet för misshandel 2020. Andel (%) utsatta av av männen respektive kvinnorna i befolkningen, uppdelat på olika åldersgrupper. Källa: NTU

Det är stora skillnader mellan olika åldersgrupper vad gäller utsatthet för misshandel. År 2020 var det i den yngsta åldersgruppen (16–19 år) som störst andel utsattes (8,3 %). Därefter är andelen mindre ju äldre åldersgruppsom studeras. Minst är andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 0,4 procent utsattes. Fördelningen följer mönstret från tidigare mätningar.

Utsatthet för misshandel bland män följer ovanstående åldersfördelning, med störst andel utsatta i den yngsta åldersgruppen (16–19 år, 10,4 %) och minst andel utsatta i den äldsta åldersgruppen (75–84 år, 0,6 %).

När utsatthet bland kvinnor i olika åldersgrupper studeras syns en liknande fördelning men på lägre nivåer. Den yngsta åldersgruppen (16–19 år) hade 2020 störst andel utsatta (6,5 %), medan minst andel utsatta fanns i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 0,1 procent av kvinnorna utsattes.

Utsatthet för misshandel i olika åldersgrupper fördelar sig således på samma sätt bland män och kvinnor, dock på högre nivåer för män.

Den rapporterade utsattheten för misshandel under 2020 var större bland personer som är födda i Sverige med båda föräldrarna utrikesfödda (4,0 %) än bland svenskfödda personer med minst en svenskfödd förälder (2,8 %) och bland utrikesfödda personer (2,7 %).

Andelen utsatta för misshandel 2020 är mindre ju högre utbildningsnivån är. Personer med som högst förgymnasial utbildning uppger i större utsträckning att de utsattes (4,4%) än personer med som högst gymnasial utbildning (2,7 %) respektive eftergymnasial utbildning (2,1 %).

Ensamstående med eller utan barn utsattes i större utsträckning (4,7 respektive 4,6 %) än sammanboende med eller utan barn (1,8 respektive 1,5 %).
Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (3,3 jämfört med 2,4 %).

Slutligen utsattes en större andel boende i storstäder/storstadsnära kommuner (3,1 %) än boende i större städer/kommuner nära större stad (2,8 %) respektive i mindre städer/tätorter/landsbygdskommuner (2,5 %).

Sett till utsatthet för misshandel inom olika grupper bland män respektive kvinnor 2020 ser mönstret generellt likartat ut. En skillnad gäller dock familjetyp, där det bland männen är ensamstående utan barn som är mest utsatta (5,8 %), medan det bland kvinnorna är ensamstående med barn som är mest utsatta (5,1 %). För samtliga grupper syns högre nivåer bland män än bland kvinnor.

De flesta som uppger att de utsattes för misshandel 2020 utsattes för en (1) händelse (68,4 % av de utsatta). Ungefär en femtedel (20,5 %) av de utsatta blev utsatta två till tre gånger, medan 11,2 procent av de utsatta uppger att det handlade om fyra eller fler händelser under 2020. Studeras andelarna i stället i hela befolkningen (16–84 år) utsattes 2,0 procent av befolkningen för en (1) händelse 2020 och 0,6 procent utsattes två till tre gånger, medan 0,3 procent utsattes fyra gånger eller fler.

Av de män som uppger att de utsattes för misshandel 2020 utsattes 69,6 procent för en (1) händelse. Det var 20,7 procent av de utsatta männen som utsattes två till tre gånger, och 9,7 procent av de utsatta männen som utsattes fyra gånger eller fler. Sett till män i befolkningen (16–84 år) motsvarar det att 2,4 procent utsattes för misshandel en (1) gång under 2020, medan 0,7 procent utsattes två till tre gånger, och 0,3 procent utsattes fyra gånger eller fler.

Av de kvinnor som uppger att de utsattes för misshandel utsattes 66,6 procent för en (1) händelse. Det var 20,1 procent av de utsatta kvinnorna som utsattes två till tre gånger, och 13,2 procent av de utsatta kvinnorna som utsattes för fyra eller fler misshandelsbrott under 2020. Sett till kvinnor i befolkningen (16–84 år) motsvarar det att 1,5 procent utsattes för misshandel en (1) gång, medan 0,5 procent utsattes två till tre gånger, och 0,3 procent utsattes fyra gånger eller fler under 2020.

Sett till befolkningen (16–84 år) är det följaktligen något vanligare bland män än bland kvinnor att ha utsatts för misshandel två till tre gånger, medan det är lika vanligt att ha utsatts fyra gånger eller fler. Ser man istället till upprepad utsatthet bland de som utsatts är det vanligare att ha utsatts 2–3 gånger bland män, medan det är vanligare att ha utsatts 4 gånger eller fler bland kvinnor. Det är viktigt att understryka att kvinnors utsatthet för misshandel sannolikt underskattas i högre grad. Det beror på att det är vanligare att kvinnor utsätts för misshandel vid upprepade tillfällen av en närstående, och det är en typ av utsatthet som är särskilt svår att fånga upp i frågeundersökningar.

Andel utsatta för allvarlig misshandel

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["0.9","0.9","0.9","0.9","0.7"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["0.4","0.5","0.5","0.5","0.3"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)"}]}

Andel (%) utsatta för allvarlig misshandel av männen respektive kvinnorna i befolkningen, år 2016-2020¹. Källa: NTU

¹). Resultaten för allvarlig misshandel redovisas från 2016, med anledning av ett metodbyte i undersökningen det året.

För att fånga omfattningen av utsatthet för allvarlig misshandel ställs följande fråga till de som uppgett att de utsatts för misshandel:

Ledde händelsen eller någon av händelserna till att du fick sådana skador att du besökte läkare, sjuksköterska eller tandläkare?

Det är 0,5 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för allvarlig misshandel 2020, vilket skulle motsvara cirka 42 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det är en liten minskning jämfört med tidigare år, då andelen legat på 0,7 procent.

Bland män (16–84 år) är det 0,7 procent som uppger att de utsattes för allvarlig misshandel 2020, vilket skulle motsvara cirka 27 000 personer om det räknas om till antal utsatta män i befolkningen. Det är en liten minskning jämfört med åren innan, då andelen samtliga år varit 0,9 procent. Figur 3.7 visar andelen som utsatts för misshandel i stort varav hur stor andel av dessa som utsatts för allvarlig misshandel.

Bland kvinnor (16–84 år) är det 0,3 procent som uppger att de utsattes för allvarlig misshandel 2020, vilket skulle motsvara cirka 15 000 personer om det räknas om till antal utsatta kvinnor i befolkningen. Det innebär en minskning sedan 2019, då andelen var 0,5.

Före den senaste mätningen har andelen legat på i princip samma nivå under hela mätperioden. Precis som för misshandel i stort finns en risk att det här är en underskattning, eftersom man kan anta att det finns en underrapportering av brott som sker inom en nära relation.

Det är således en större andel män än kvinnor som uppger att de utsattes för allvarlig misshandel 2020. Mönstret ser dock likartat ut, där andelen varit relativt oförändrad fram till den senaste mätningen 2020, då den minskade bland både män och kvinnor.

Utsatthet för allvarlig misshandel i olika åldersgrupper

I de två yngsta åldersgrupperna (16–19 och 20–24 år) är andelen som uppger att de utsattes för allvarlig misshandel under 2020 som störst (1,0 % i respektive grupp).

Därefter är andelen i princip mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. Minst är den i åldersgruppen 75–84 år, där 0,1 procent utsattes. Mönstret är likt det som framträtt tidigare år.

Bland män är det i åldersgrupperna 16–19 och 20–24 år som störst andel uppger att de under 2020 utsattes för allvarlig misshandel (1,5 respektive 1,2 %). Minst är andelen i åldersgruppen 75–84 år, där 0,2 procent utsattes.

Bland kvinnor är det i åldersgruppen 20–24 år som störst andel uppger att de utsattes för allvarlig misshandel under 2020 (0,8 %), därefter är andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. I den äldsta åldersgruppen (75–84 år) uppgav ingen att de hade utsatts.

Utsatthet för allvarlig misshandel är således bland både män och kvinnor vanligast i de yngre åldersgrupperna och minst vanligt i de äldre åldersgrupperna.

Olika gruppers utsatthet för allvarlig misshandel

Personer som är födda i Sverige med båda föräldrarna utrikesfödda uppger i större utsträckning att de blev utsatta för allvarlig misshandel under 2020 (1,2 %) än svenskfödda personer med minst en svenskfödd förälder och utrikesfödda personer (0,5 respektive 0,9 %).

Personer med som högst förgymnasial utbildning uppger i störst utsträckning (0,9 %) att de utsattes för allvarlig misshandel, medan andelen är i princip lika stor bland personer med som högst gymnasial utbildning och personer med eftergymnasial utbildning (0,6 respektive 0,5 %).

Ensamstående med eller utan barn utsattes i större utsträckning (1,2 respektive 1,0 %) än sammanboende med eller utan barn (0,4 % i respektive grupp).
Boende i flerfamiljshus utsattes för allvarlig misshandel i större utsträckning än boende i småhus (0,8 jämfört med 0,4 %).

Slutligen var det en ungefär lika stor andel som utsattes bland boende i storstäder/storstadsnära kommuner (0,7 %), boende i större städer/kommuner nära större stad samt boende i mindre städer/tätorter/landsbygdskommuner (0,6 % i respektive grupp).

Vid en särredovisning för kön visar resultatet att fördelningen inom olika grupper följer samma mönster bland män som bland kvinnor. Dock är nivån genomgående högre bland män.

Anmäld misshandel

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Samtliga","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["87052","80374","83324","85067","88576","84209","83220","84575","83240","81624"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Mot kvinna/flicka","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["35380","33966","35913","36777","37410","36641","37616","38182","39159","38314"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Mot man/pojke","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["51672","46408","47411","48290","51166","47568","45604","46393","44081","43310"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antalet anmälda misshandelsbrott totalt, samt mot kvinnor/flickor respektive mot
män/pojkar.  Källa: Anmälda brott

Totalt anmäldes 81 600 misshandelsbrott 2021¹, vilket innebar en minskning med 1 procent (−917 brott) jämfört med 2020. Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda misshandelsbrott legat mellan 79 900 och 88 000 brott, och den lägsta nivån uppmättes 2013. År 2021 hade antalet anmälda misshandelsbrott minskat med 6 procent (−5 130 brott) jämfört med 2012.

Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor/flickor uppgick till 38 300 brott 2021, vilket innebar en minskning med 1 procent jämfört med 2020, och en ökning med 9 procent jämfört med 2012. Antalet misshandelsbrott mot män/pojkar uppgick under året till 43 300 brott, vilket innebar en minskning med 1 procent jämfört med 2020, och en minskning med 16 procent jämfört med 2012.

¹ Statistiken för 2021 är preliminär.

Pandemins inverkan

Brå har sedan i april 2020 utfört analyser av månadsstatistiken över anmälda brott. Bedömningen av resultaten från analyserna är att pandemin troligtvis har inverkat på vissa typer av misshandelsbrott, även under 2021. Anmäld misshandel av obekant minskade för både kvinnor och män, vilket bedöms vara en konsekvens av ett minskat offentligt socialt liv, inklusive nöjesliv, till följd av de olika restriktioner som med anledning av pandemin infördes under 2020. Pandemins konsekvenser har till stor del kvarstått fram till hösten 2021, även om utvecklingen mattats av något efter det att restriktionerna lyftes i oktober 2021. 

Läs mer om pandemins inverkan på anmälda brott

Av de misshandelsbrott som anmäldes 2021 var merparten, 71 procent, brott mot vuxna, 8 procent mot barn i åldern 15–17 år, 16 procent mot barn i åldern 7–14 år och 5 procent mot barn i åldern 0–6 år. Åldersfördelningen följde samma mönster för både kvinnor/flickor och män/pojkar.

Av samtliga anmälda misshandelsbrott 2021 var 47 procent brott mot kvinnor/flickor och 53 procent mot män/pojkar. Könsfördelningen åldersgrupperna emellan var likartad, dock något jämnare bland vuxna.

Allt färre anmälda misshandelsbrott mot män

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["40402","35668","35779","35258","35799","32611","30699","30706","29398","28740"],"borderColor": "rgba(0, 114, 122, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 114, 122, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["28360","27056","28456","28967","29047","27963","28691","28405","29174","28901"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"}]}

Antalet anmälda misshandelsbrott mot personer över 18 år har minskat med 16 procent sedan 2012. Men det är bara anmälda misshandelsbrott mot män som har minskat (-29 %), medan anmälda brott mot kvinnor har ökat något (+2 %). 2020 och 2021 anmäldes ungefär lika många fall av misshandel mot kvinnor som mot män.

Under 2021 uppgick antalet anmälda misshandelsbrott mot vuxna till totalt 57 600 brott, vilket var 1 procent färre än 2020. Av dessa var hälften riktade mot kvinnor och hälften riktade mot män. Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor uppgick till totalt 28 900 brott, vilket var oförändrat jämfört med 2020. Antalet anmälda misshandelsbrott mot män uppgick till 28 700 brott, vilket innebar en minskning med 2 procent jämfört med 2020.

Jämfört med 2012 var det 11 000 färre (−16 %) anmälda misshandelsbrott mot vuxna. De anmälda misshandelsbrotten mot kvinnor var 2 procent (+647 brott) fler, medan de anmälda misshandelsbrotten mot män var 29 procent (−11 600 brott) färre jämfört med 2012.

Misshandelsbrotten mot vuxna indelas även efter relationen mellan brottsoffret och gärningspersonen samt, för obekanta, efter brottspl atsen. Sedan den 1 januari 2019 är statistiken indelad i fyra relationstyper: närstående genom parrelation, närstående genom släktskap/familj, annan slags relation samt obekant med offret. På grund av att polisen under det första halvåret 2020 har ändrat sättet att registrera misshandelsbrott är statistiken på den lägsta detaljnivån behäftad med osäkerhet, och därför redovisas här endast misshandel av bekant, som omfattar samtliga tre relationstyper, samt misshandel av obekant.

För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 var det vanligast (81 %) att brottet begicks av en för brottsoffret bekant person. Det vanligast anmälda misshandelsbrottet mot män 2021 begicks av en obekant person (55 %), och av dessa brott skedde de flesta utomhus (70 %). För misshandel mot kvinnor var andelenmisshandelsbrott som begicks av en obekant person 19 procent, och av dessa skedde 54 procent utomhus.

Se även: Våld i nära relationer

År 2021 anmäldes sammantaget 24 000 misshandelsbrott mot barn under 18 år. Det motsvarade 29 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Totalt sett minskade antalet anmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) med 2 procent (−374 brott) mellan 2020 och 2021, och ökade med 32 procent (+5 820 brott) jämfört med 2012.

Misshandelsbrotten mot barn anmäls i hög grad av förskola och skola, vilket märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under skolterminerna.

Uppklarade misshandelsbrott

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Samtliga","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["17","16","15","13","13","11","11","11","11","11"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Mot kvinna","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["20","17","17","15","15","14","13","13","13","13"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Mot man","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["16","15","14","13","12","11","12","11","10","11"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Personuppklaringsprocenten² för för misshandel (inkl. grov, ej med dödlig utgång), samt mot kvinna/man 18 år eller äldre. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2020 handlades¹ 88 700 misshandelsbrott, vilket var en ökning med 2 220 brott (+3 %) jämfört med 2019. För 86 procent (76 200 brott) av de handlagda brotten bedrevs en utredning, medan resterande 14 procent (12 500 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2019 var andelen utredda respektive direktavskrivna brott oförändrad. Fördelningen av utredda och direktavskrivna misshandelsbrott mot flickor och kvinnor respektive mot pojkar och män var liknande. Det bedrevs en utredning för 89 procent (37 200 brott) av de handlagda brotten mot flickor och kvinnor, och för 83 procent (47 100 brott) av brotten mot pojkar och män.

Totalt sett förundersökningsbegränsades 1 procent (1 270 brott) av de handlagda misshandelsbrotten, vilket var samma nivå som föregående år. För de flesta (90 %) misshandelsbrott som förundersökningsbegränsades hade en utredning först inletts.

Av samtliga handlagda misshandelsbrott personuppklarades 10 200 brott, vilket var en ökning med 891 brott (+10 %) jämfört med 2019.

Personuppklaringsprocenten², det vill säga de personuppklarade misshandelsbrotten sett till samtliga handlagda misshandelsbrott, uppgick till 11 procent 2020. Jämfört med 2019 ökade personuppklarings­procenten med 1 procentenhet. Jämfört med 2011 minskade nivån med 6 procentenheter.

Lagföringsprocenten², det vill säga de personuppklarade misshandels­brotten i relation till de utredda misshandelsbrotten, uppgick i sin tur till 14 procent 2020. Även den ökade med 1 procentenhet jämfört med 2019. Jämfört med 2014 minskade lagföringsprocenten med 2 procentenheter.

Uppdelat på kön uppgick personuppklaringsprocenten till 12 procent för misshandel mot flickor och kvinnor och till 11 procent för misshandel mot pojkar och män. Lagföringsprocenten uppgick till 14 procent för misshandel mot flickor och kvinnor och till 13 procent för misshandel mot pojkar och män.

Jämfört med 2019 ökade personuppklaringsprocenten med 1 procent­enhet både för misshandel mot flickor och kvinnor och mot pojkar och män. Även lagföringsprocenten ökade med 1 procentenhet både för misshandel mot flickor och kvinnor och mot pojkar och män.

Personuppklaringsprocenten för misshandel mot flickor och kvinnor och mot pojkar och män har jämfört med 2011 minskat med 7 respektive 6 procentenheter. Lagföringsprocenten har sedan 2014 minskat med 1 procentenhet vardera för brott mot flickor och kvinnor respektive pojkar och män. Den liknande utvecklingen innebär att de nivåskillnader som kan noteras mellan flickor och kvinnor och pojkar och män i stort sett är desamma över tid. 

För 61 procent (54 200 brott) av de handlagda misshandelsbrotten 2020 fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet, vilket var en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2019. Andelen personuppklarade misshandelsbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 19 procent, en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2019. Jämfört med 2014 minskade andelen med 4 procentenheter.

Det fanns minst en misstänkt person registrerad vid 74 procent av de handlagda misshandelsbrotten mot kvinnor (18- år eller äldre) och för 54 procent av misshandelsbrotten mot män (18- år eller äldre). Det är en skillnad på 20 procentenheter.

Vid tolkning av resultaten ska beaktas att det är betydligt vanligare att gärningspersonen är bekant eller närstående vid handlagda misshandelsbrott mot kvinnor, jämfört med misshandelsbrott mot män.

Även vid misshandelsbrott mot barn i åldersgrupperna 7–14 år och 15–17 år finns motsvarande skillnad mellan könen om än i inte lika stor som för vuxna (10 respektive 12 procentenheters skillnad).


Misstänkta för misshandel

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Samtliga","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["41439","38283","37356","38433","38253","36559","36723","37960","39494","36084"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Mot kvinna","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["15833","14564","14742","14994","14569","13910","14625","15145","16013","14788"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Mot man","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["20290","18138","17000","17287","16833","15782","15408","15844","16380","14651"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"},{"label": "Mot barn","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["9403","9484","9455","10302","10877","10781","10587","11123","11551","10715"],"borderColor": "rgba(65, 105, 225, 1)","backgroundColor": "rgba(65, 105, 225, 1)"}]}

Samtliga personer misstänkta för misshandel (inkl. grov, ej med dödlig utgång), därav misstänkta för misshandel mot man 18 år och äldre, mot kvinna 18 år och äldre samt mot barn 0-17 år. Källa: Misstänkta personer

År 2021 misstänktes 36 084 personer för misshandel, vilket var en minskning med 9 procent jämfört med 2020. I relation till befolkningsmängden misstänktes 421 personer per 100 000 invånare för misshandel 2021, vilket var en minskning med 9 procent jämfört med 2020. Jämfört med 2012 minskade antalet per 100 000 invånare totalt sett med 20 procent 2021.

Även antalet män per 100 000 invånare som misstänktes för misshandel 2021 minskade med 9 procent jämfört med 2020, medan antalet misstänkta kvinnor per 100 000 invånare minskade med 8 procent. Jämfört med 2012 minskade antalet misstänkta per 100 000 invånare både för kvinnor och män 2021, med 8 procent respektive 23 procent.

Misstänkta personer för misshandel efter brottsoffrets kön och ålder

År 2021 misstänktes 18 794 personer för misshandel mot kvinna eller flicka, vilket var en minskning med 7 procent jämfört med 2020. Av dessa var majoriteten (14 788 personer) misstänkta för misshandel mot en kvinna i åldern 18 år eller äldre, vilket var en minskning med 8 procent jämfört med 2020. Minskningen kan noteras både för antalet misstänkta kvinnor och för antalet misstänkta män, med 10 respektive 7 procent.

År 2021 misstänktes 20 333 personer för misshandel mot man eller pojke, vilket var en minskning jämfört med 2020 (-10 %). Av dessa var 14 651 personer misstänkta för misshandel mot en man i åldern 18 år eller äldre, vilket var en minskning med 11 procent jämfört med 2020. Antalet kvinnor som misstänkts för misshandel mot en man eller pojke 2021 minskade med 7 procent, och för misstänkta män med 10 procent.

Vid misshandel mot kvinnor och flickor såväl som mot män och pojkar 2021 var majoriteten av de misstänkta personerna män (77 % respektive 79 %). Könsfördelningen för de misstänkta varierar dock med kön och ålder på brottsoffret. Andelen misstänkta kvinnor var jämförelsevis större vid misshandel mot barn i åldern 0–6 år samt mot flickor i åldersintervallet 7–17 år, än vid övriga typer av misshandel.

Misstänkta personer för misshandel mot kvinna respektive man, 18 år eller
äldre, i förhållande till befolkningsmängden

Antalet personer per 100 000 invånare som 2021 misstänktes för misshandel mot kvinna 18 år eller äldre var 172 personer, vilket var en minskning med 8 procent jämfört med 2020. Antalet misstänkta för misshandel mot en kvinna var högst bland män, 286 misstänkta män per 100 000 invånare jämfört med 59 misstänkta kvinnor per 100 000 invånare.

Även antalet personer per 100 000 invånare som misstänktes för misshandel mot kvinna 18 år eller äldre minskade 2021 jämfört med 2012 (-14 %). Uppdelat på kön minskade både antalet kvinnor per 100 000 invånare och antalet män per 100 000 invånare som misstänkts för misshandel mot en kvinna, med 20 respektive 13 procent, jämfört med 2012

År 2021 misstänktes 171 personer per 100 000 invånare för misshandel mot man 18 år eller äldre, vilket var en minskning med 11 procent jämfört med 2020. Jämfört med 2012 minskade antalet misstänkta personer per 100 000 invånare med 33 procent. Antalet misstänkta män per 100 000 invånare minskade med 37 procent, medan antalet misstänkta kvinnor per 100 000 invånare minskade med 14 procent.

Misstänkta för misshandel – könsfördelning

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Samtliga","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["41439","38283","37356","38433","38253","36559","36723","37960","39494","36084"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["8063","7739","7815","7899","7541","7251","7672","8058","8617","7950"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["33349","30520","29529","30526","30694","29298","29028","29890","30864","28118"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal personer misstänkta för misshandel, varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

Lagförda för misshandel

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Misshandel","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["8645","7557","6932","5815","5697","5030","4426","4337","4094","4142"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Grov misshandel","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["748","696","581","586","600","567","609","566","538","591"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"}]}

Antal lagföringsbeslut³ med misshandel eller grov misshandel (inklusive synnerligen grov misshandel) som huvudbrott, åren 2010−2019. Källa: Personer lagförda för brott

Lagförda för misshandel – könsfördelning

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Samtliga","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["8645","7557","6932","5815","5697","5030","4426","4337","4094","4142"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["7389","6511","5907","4869","4811","4226","3732","3631","3416","3439"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1256","1046","1025","946","886","804","694","706","678","703"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal lagföringsbeslut³ med misshandel som huvudbrott, samtliga och fördelat på kön. Källa: Personer lagförda för brott

Våldsbrott bland bland unga

Skolundersökningen om brott 2017 ställer frågor till elever i årskurs nio, bland annat om utsatthet för och delaktighet i våldsbrott.

Utsatthet för våldsbrott

Totalt visar Skolundersökningen om brott att drygt 18 procent av eleverna uppger att de blivit utsatta för något misshandelsbrott under de senaste tolv månaderna. Resultaten visar också att 17 procent av eleverna blivit utsatta för lindrigare misshandel, medan 4,1 procent blivit utsatta för grövre misshandel. Vid en jämförelse mellan tjejers och killars utsatthet ser man att det är en större andel killar som uppger utsatthet för både lindrigare och grövre misshandel.

När det gäller utsatthet för lindrigare misshandel är det en större andel, både tjejer och killar, som uppger att de utsatts två gånger eller fler under de senaste tolv månaderna, jämfört med andelen som uppger att de utsatts en gång. Vanligast att misshandeln sker i skolmiljö När man närmare studerar de elever som uppger att de utsatts för misshandel, ser man att misshandel som sker i skolan eller på skolgården är vanligast för både killar och tjejer. Detta gäller både för lindrigare och för grövre misshandel. Att misshandel sker i det egna hemmet är ovanligt bland killar, medan en tredjedel av de tjejer som blivit utsatta för lindrigare misshandel och drygt en femtedel av de tjejer som utsatts för grövre misshandel uppger att det skett i det egna hemmet. Detta mönster återfinns även i undersökningar bland vuxna, där kvinnor oftare utsätts för misshandel i hemmet jämfört med män (Brå 2016a). Det är dock ovanligt att misshandeln har skett hemma hos någon annan, både för tjejer och för killar.

Bland både killar och tjejer är det också ovanligt att misshandeln skett i kollektivtrafiken. Dock är det vanligt att misshandeln skett på någon annan plats än de ovan angivna platserna. Det kan i dessa fall handla om misshandel som till exempel sker utomhus, i samband med olika fritidsaktiviteter eller liknande.

Delaktighet i våldsbrott

Det finns det totalt sju frågor i Skolundersökningen om brott om elevers delaktighet i våldsbrott. Frågorna gäller om man burit kniv som vapen, om man hotat någon med våld eller vapen för att få pengar eller andra värdesaker, om man ryckt väskan från en okänd person, om man slagit någon (familjemedlem respektive ej familjemedlem) så att personen behövde sjukvård, om man slagit någon men inte så att personen behövde sjukvård samt om man med avsikt skadat någon med ett vapen. Att bära kniv som vapen är inte ett våldsbrott i sig, men frågan ingår i kategorin våldsbrott eftersom det kan betraktas som en handling relaterad till våld mot person.

Totalt uppger 29 procent av eleverna att de har begått något våldsbrott 2017. Det är en mindre ökning jämfört med 2015, då motsvarande siffra var 27 procent. Sett till kön har 35 procent av killarna och 23 procent av tjejerna begått någon form av våldsbrott under de senaste tolv månaderna, och andelen bland killarna ökat något (från 31 procent 2015). Majoriteten av de elever som begått något våldsbrott uppger att de gjort detta 1–2 gånger.

Eftersom det inte är ett våldsbrott i sig att bära med sig en kniv som vapen, är det även intressant att exkludera denna fråga ur analysen, för att studera andelen elever som uppger att de begått något egentligt våldsbrott. När frågan om att bära med sig kniv som vapen exkluderas ser man att andelen killar som uppger att de begått våldsbrott är drygt 30 procent och andelen bland tjejer är knappt 21 procent. Jämfört med 2015 är detta en mindre ökning, bland såväl killar som tjejer (då motsvarande siffra var 27 respektive 19 procent).

Den vanligaste formen av våldsbrott, bland både tjejer och killar, är dock att man slagit någon så att denne fick ont, men inte så att händelsen föranledde behov av sjukvård. Här inkluderas våld mot såväl familjemedlemmar som andra personer. Ungefär var tredje kille och var femte tjej (30 respektive 21 procent) uppger att de begått denna typ av våldsbrott minst en gång under de senaste tolv månaderna.

Den näst vanligaste formen av våldsbrott bland både tjejer och killar är att man burit kniv som vapen, något som 12 procent av killarna och 6 procent av tjejerna uppger att de gjort under 2017. Bland både tjejer och killar är några av de ovanligaste formerna av våldsbrott att man rycker en väska, ryggsäck eller liknande från någon man inte känner, samt att man hotar någon med våld eller vapen för att få pengar eller andra värdesaker.

Bland de elever som uppger att de burit kniv som vapen samt slagit någon så att denne fick ont, men inte så att händelsen föranledde behov av sjukvård, ser man att den andel som gjort detta minst sex gånger under de senaste tolv månaderna är något större än den andel som uppger att de gjort detta 3–5 gånger.

När det gäller den grövsta formen av våld uppger 3,2 procent av eleverna att de med avsikt slagit någon som inte tillhör familjen så pass att de tror eller vet att personen var tvungen att uppsöka någon form av sjukvård. Det är en större andel av killarna än av tjejerna som uppger att de begått detta grövre våld (3,8 procent av killarna och 2,0 procent av tjejerna). Majoriteten av dessa elever uppger att de gjort detta 1–2 gånger under de senaste tolv månaderna.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.
  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper