Våld och misshandel

Under 2017 anmäldes omkring 84 200 misshandelsbrott i Sverige. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 3,3 procent att de blev utsatta för misshandel under 2017.

Andel som utsatts för misshandel

Utsatthet för misshandel 2006–2017 samt allvarlig misshandel 2016-2017 ¹). Andel (%) utsatta av samtliga i befolkningen (16–84 år). Källa: NTU.

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod. Utsattheten för allvarlig misshandel kan av metodologiska anledningar inte jämföras med åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren 2016 och 2017.

  Utsatthet för misshandel

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att 3,3 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för misshandel 2017, vilket motsvarar cirka 260 000 personer (skattat antal). Det är en något större andel än 2016, då 3,1 procent utsattes. Under perioden 2006–2015 var trenden svagt nedåtgående med årliga variationer, men 2016 ökade andelen utsatta och den högre nivån noteras även för 2017. I och med de senaste två årens ökning är andelen utsatta nu tillbaka på ungefär samma nivå som 2006. Det är för tidigt att säga om ökningen under de senaste två åren är början på en uppåtgående trend eller om det är en tillfällig avvikelse från en annars svagt nedåtgående trend.

Bland män i befolkningen (16–84 år) uppger 4,1 procent att de utsattes för misshandel 2017, vilket i princip är på samma nivå som 2016 då andelen var 4,0 procent. Trenden gällande mäns utsatthet för misshandel har varit svagt nedåtgående fram till de senaste två åren, då en ökning har skett, och det återstår att se om ökningen är början på en ny trend eller en tillfällig variation (se figur 3.5).

Bland kvinnor i befolkningen (16–84 år) uppger 2,5 procent att de utsattes för misshandel 2017, vilket är en liten ökning från 2016, då andelen var 2,3 procent. Trenden gällande kvinnors utsatthet har liksom för män varit svagt nedåtgående (med årliga variationer) fram till de senaste två mätningarna, då en ökning i stället noteras.

Det är således, liksom tidigare år, en större andel män än kvinnor som uppger att de utsattes för misshandel 2017, men utvecklingen över tid har sett likartad ut bland män och kvinnor.

  Utsatthet i olika åldersgrupper

Det är stora skillnader mellan olika åldersgrupper vad gäller utsatthet för misshandel. År 2017 var det i den yngsta åldersgruppen (16–19 år) som störst andel utsattes för misshandel (8,4 %). Därefter var andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. Minst var andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 0,5 procent utsattes. Fördelningen följer mönstret från tidigare mätningar. Noterbart är att utsattheten har minskat i de yngsta åldersgrupperna sett över tid.

Utsatthet för misshandel bland män följer ovanstående åldersfördelning, med störst andel utsatta i den yngsta åldersgruppen (16–19 år, 10,6 %) och minst andel utsatta i den äldsta åldersgruppen (75–84 år, 0,8 %). När utsatthet bland kvinnor i olika åldersgrupper studeras syns en liknande fördelning men på lägre nivåer. Den yngsta åldersgruppen (16–19 år) hade störst andel utsatta 2017 (6,7 %) medan minst andel utsatta finns i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 0,3 procent av kvinnorna utsattes.

Utsatthet för misshandel i olika åldersgrupper fördelar sig således på ungefär samma sätt bland män som bland kvinnor, dock på högre nivåer för män.

  Olika gruppers utsatthet för misshandel

Personer som är födda i Sverige med båda föräldrarna utrikesfödda uppger i större utsträckning att de blev utsatta för misshandel under 2017 (6,0 %) jämfört med svenskfödda personer med minst en svenskfödd förälder eller utrikesfödda personer (3,2 respektive 3,1 %,).

Vidare uppger personer med som högst förgymnasial utbildning i större utsträckning att de under 2017 utsattes för misshandel (4,6 %) jämfört med personer med som högst gymnasial utbildning eller eftergymnasial utbildning (3,1 respektive 2,7 %).

Ensamstående med eller utan barn utsattes i större utsträckning (5,9 respektive 4,9 %) än sammanboende med eller utan barn (2,4 respektive 1,9 %).

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (3,9 jämfört med 2,8 %).

Slutligen utsattes en större andel boende i storstadsregioner (3,7 %) än i andra större städer samt i mindre städer eller på landsbygden (3,1 respektive 2,8 %)

Sett till utsatthet för misshandel inom olika grupper bland män respektive kvinnor 2017 ser mönstret likartat ut. Dock är nivån högre bland män och det gäller samtliga grupper.

  Upprepad utsatthet

De flesta som uppger att de utsattes för misshandel 2017 utsattes för en (1) händelse (61,9 % av de utsatta). Ungefär en fjärdedel (25,6 %) av de utsatta blev utsatta två till tre gånger, medan 12,5 procent av de utsatta uppger att det handlade om fyra eller fler händelser under 2017. Studeras andelarna i stället i hela befolkningen (16–84 år) utsattes 2,1 procent av befolkningen för en (1) händelse 2017 och 0,9 procent utsattes två till tre gånger, medan 0,4 procent utsattes fyra gånger eller fler.

Av de män som uppger att de utsattes för misshandel 2017 utsattes 60,8 procent för en (1) händelse. Det var 27,2 procent av de utsatta männen som utsattes två till tre gånger, och 12,0 procent av de utsatta männen som utsattes fyra gånger eller fler. Sett till män i befolkningen (16– 84 år) motsvarar det att 2,5 procent utsattes för misshandel en (1) gång under 2017 medan 1,1 procent utsattes två till tre gånger, och 0,5 procent utsattes fyra gånger eller fler.

Av de kvinnor som uppger att de utsattes för misshandel utsattes 63,4 procent för en (1) händelse. Det var 23,3 procent av de utsatta kvinnorna som utsattes två till tre gånger, och drygt 13,3 procent av de utsatta kvinnorna som utsattes för fyra eller fler misshandelsbrott under 2017. Sett till kvinnor i befolkningen (16–84 år) motsvarar det att 1,6 procent utsattes för misshandel en (1) gång medan 0,6 procent utsattes två till tre gånger, och 0,3 procent utsattes fyra gånger eller fler under 2017.

Sett till befolkningen (16–84 år) är det följaktligen vanligare bland män än bland kvinnor att vara upprepat utsatt för misshandel. Det är dock viktigt att understryka att kvinnors utsatthet för misshandel sannolikt underskattas i högre grad. Det beror på att det är vanligare att kvinnor utsätts för misshandel vid upprepade tillfällen av en närstående, och det är en typ av utsatthet som är särskilt svår att fånga upp i frågeundersökningar.

  Allvarlig misshandel

Det är 0,7 procent (eller 53 000 personer, skattat antal) av befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för allvarlig misshandel under 2017. Det är på samma nivå som 2016.

Bland män i befolkningen (16–84 år) är det 0,9 procent som uppger att de utsattes för allvarlig misshandel 2017, vilket även det är på samma nivå som året innan.

Bland kvinnor i befolkningen (16–84 år) är det 0,5 procent som uppger att de utsattes för allvarlig misshandel 2017, vilket i princip är på samma nivå som 2016 då 0,4 procent utsattes. Precis som för misshandel i stort finns en risk att det här är en underskattning, eftersom man kan anta att det finns en underrapportering av brott som sker inom en nära relation.

Det är således en större andel bland män än bland kvinnor som uppger att de utsattes för allvarlig misshandel 2017.

Könsfördelning

Andel (%) utsatta för misshandel av männen respektive kvinnorna i befolkningen (16–84 år), år 2006–2017¹. Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Ålder

Utsatta för misshandel 2017. Andel för respektive kön och åldersgrupp. Källa: NTU

Anmäld misshandel

Antal anmälda misshandelsbrott åren 2008-2017: samtliga anmälda brott, därav mot man 18 år och äldre, mot kvinna 18 år och äldre samt mot barn 0-17 år.  Källa: Anmälda brott

  Anmäld misshandel

Totalt anmäldes närmare 84 200 misshandelsbrott 2017, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med 2016. De anmälda misshandelsbrotten ökade successivt under åren 2008–2011, för att sedan minska fram till 2013. Därefter skedde återigen en ökning fram till 2016. År 2017 låg antalet anmälda brott på ungefär samma nivå som 2008 (−357 brott). Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna/flicka 2017 uppgick till 36 600, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med 2016. Sedan 2008 har misshandelsbrott mot kvinna/flicka ökat med 14 procent. Antalet misshandelsbrott mot man/pojke uppgick under året till 47 600 och har minskat med 7 procent jämfört året innan. Sedan 2008 har misshandelsbrott mot man/pojke minskat med 9 procent.

Av samtliga anmälda misshandelsbrott 2017 var 44 procent brott mot kvinnor/flickor och 56 procent mot män/pojkar.

Av de misshandelsbrott som anmäldes 2017 var 72 procent brott mot person 18 år eller äldre, 5 procent utgjordes av misshandelsbrott mot barn 0–6 år. Denna åldersfördelning följde samma mönster för både kvinnor/flickor och män/pojkar. Även könsfördelningen är liknande för alla åldersgrupper, även om den är något jämnare för grupperna barn 0–6 år och personer 18 år eller äldre.

  Anmäld misshandel mot personer 18 år eller äldre

Under 2017 uppgick antalet anmälda misshandelsbrott mot person 18 år eller äldre till totalt 60 600 brott, vilket är 7 procent färre jämfört med 2016. Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre uppgick till totalt 28 000 brott under 2017, vilket är 1 100 färre jämfört med 2016. Även anmälda misshandelsbrott mot man 18 år eller äldre minskade, med 10 procent till 32 600 brott 2017. Sedan 2008 har de anmälda misshandelsbrotten mot person 18 år eller äldre minskat med 6 800 anmälda brott eller 10 procent. De anmälda misshandelsbrotten mot kvinna 18 år eller äldre har ökat med 8 procent (+2 040 brott). De anmälda misshandelsbrotten mot män 18 år eller äldre har minskat sedan 2008, med 21 procent (−8 840 brott).

Av de anmälda misshandelsbrotten mot person 18 år eller äldre 2017 var 46 procent brott mot kvinnor och 54 procent mot män.

Misshandelsbrotten indelas även efter relationen mellan brottsoffret och gärningspersonen samt plats för brottet. För anmälda misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre 2017 var det vanligast (63 %) att brottet skedde inomhus av en för brottsoffret bekant gärningsperson. För misshandel mot män var motsvarande andel 24 procent. Cirka 12 000 av misshandelsbrotten gällde misshandel inomhus där brottsoffret och gärningspersonen hade en nära relation . De flesta av dessa, 36 procent, riktades mot kvinnor och 6 procent mot män.

Det vanligaste misshandelsbrottet mot män 2017 var misshandel utomhus av en för brottsoffret obekant person (41 %). För misshandel mot kvinnor var motsvarande andel 12 %. 

  Anmäld misshandel mot barn

År 2017 anmäldes sammantaget 23 600 misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0– 17 år. Det motsvarar 28 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Totalt sett var antalet anmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) oförändrat mellan 2016 och 2017. Sedan 2008 har det totala antalet anmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) ökat med 6 440 brott (+37 %).

Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn 0–17 år var 8 680 (37 %) brott mot flickor och 15 000 (63 %) mot pojkar.

Misshandelsbrotten mot barn i åldern 0–17 år anmäls i hög grad av förskola och skola, vilket märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under skolterminerna. 

Misshandel mot barn 0–6 år

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år minskade under 2017, med 7 procent till 3 990 anmälda brott. Av dessa gällde 1 620 brott misshandel mot flicka och 2 370 brott misshandel mot pojke. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 0–6 år fördubblats (+109 %), från 1 910 till 3 990 anmälda brott.

Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn 0–6 år var 41 procent brott mot flickor och 59 procent mot pojkar.

Mot barn 7–14 år

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år ökade under 2017 med 4 procent till 11 800 anmälda brott. Tre femtedelar (63 %) eller 7 500 av brotten gällde misshandel mot pojke och 4 320 misshandel mot flicka. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 7–14 år ökat med 38 procent eller 3 270 anmälda brott.

Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn 7–14 år var 37 procent brott mot flickor och 63 procent mot pojkar.

Mot barn 15–17 år

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 15–17 år minskade under 2017, med 3 procent till 7 820 anmälda brott. Av dessa var 2 740 brott mot flicka och 5 080 brott mot pojke. De anmälda misshandelsbrotten mot barn 15–17 år har utmärkts av ganska stora svängningar under den senaste tioårsperioden. Jämfört med 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 15–17 år ökat med 16 procent, från 6 730 till 7 820 anmälda brott.

Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn 15–17 år var 35 procent brott mot flickor och 65 procent mot pojkar.

Uppklarade misshandelsbrott

Personuppklaringsprocenten² för för misshandel (inkl. grov, ej med dödlig utgång), åren 2007-2016. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2016 handlades¹ 86 500 misshandelsbrott, vilket är en ökning med 1 340 brott (+2 %) jämfört med 2015. För 88 procent (75 900 brott) av de handlagda brotten bedrevs en utredning, medan resterande 12 procent (10 600 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2015 har andelen utredda brott ökat och andelen direktavskrivna brott minskat, med 1 procentenhet vardera.

Totalt sett förundersökningsbegränsades 1 procent (929 brott) av de handlagda misshandelsbrotten, vilket är samma nivå som föregående år. För de flesta (96 %) misshandelsbrott som förundersökningsbegränsades hade en utredning först inletts.

Av samtliga handlagda misshandelsbrott personuppklarades 9 500 brott. Det innebär att lagföringsprocenten, det vill säga de personuppklarade misshandelsbrotten i relation till de utredda misshandelsbrotten², uppgick till 13 procent 2016. Jämfört med 2015 har lagföringsprocenten minskat med 2 procentenheter, och jämfört med 2014 har den minskat med 3 procentenheter.

Personuppklaringsprocenten, det vill säga de personuppklarade misshandelsbrotten sett till samtliga handlagda misshandelsbrott², uppgick i sin tur till 11 procent 2016. Jämfört med 2015 har personuppklaringsprocenten minskat med 2 procentenheter. De senaste tio åren har nivån minskat med 7 procentenheter. Den nedåtgående trenden har pågått sedan 2010.

För 58 procent (49 900 brott) av de handlagda misshandelsbrotten fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015. Andelen personuppklarade misshandelsbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 19 procent, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015.

Misstänkta för misshandel

Samtliga personer misstänkta för misshandel (inkl. grov, ej med dödlig utgång), därav misstänkta för misshandel mot man 18 år och äldre, mot kvinna 18 år och äldre samt mot barn 0-17 år. Källa: Misstänkta personer

  Misstänkta personer

År 2017 misstänktes 442 personer per 100 000 invånare för misshandel. Det är en minskning med 26 personer eller 6 procent jämfört med 2016. Nivån har innan 2017 varit ungefär densamma sedan 2013, då den minskade efter en tidigare topp 2010. Sedan 2008 har det totalt skett en minskning med 17 procent. Minskningen kan ses bland både kvinnor och män, med 3 respektive 21 procent.

År 2017 misstänktes 13 900 personer för misshandel mot kvinna (18 år eller äldre), vilket var en minskning med 5 procent jämfört med 2016. Minskningen kunde noteras i både antalet misstänkta kvinnor och antalet misstänkta män, med 3 respektive 5 procent. Vad gäller misshandel mot man (18 år eller äldre) var 15 800 personer misstänkta 2017. Jämfört med 2016 var det en minskning med 6 procent, och en minskning kunde ses för både misstänkta kvinnor och misstänkta män, med 7 respektive 6 procent. Vid misshandel mot män såväl som mot kvinnor 2017 var majoriteten av de misstänkta män (83–84 %).

Antalet personer per 100 000 invånare som 2017 misstänktes för misshandel mot kvinna var 168 personer, vilket är en minskning med 10 personer eller 6 procent jämfört med 2016. Antalet personer per 100 000 invånare som misstänkts för misshandel mot kvinna har också minskat i ett längre perspektiv; sedan 2008 är det en minskning med 33 personer eller 16 procent. Det gäller också när resultatet delas upp på om de misstänkta var kvinnor eller män. Antalet kvinnor per 100 000 invånare som misstänkts för misshandel mot kvinna har minskat med 21 procent och antalet misstänkta män per 100 000 invånare har minskat med 16 procent, jämfört med 2008.

Antalet personer per 100 000 invånare som 2017 misstänktes för misshandel mot män var 191 personer. Antalet misstänkta personer i förhållande till befolkningen har minskat med 15 personer eller 7 procent sedan 2016. Det har även i ett längre perspektiv skett en minskning av antalet misstänkta per 100 000 invånare, sedan 2008 med 30 procent. Den här minskningen är störst för antalet misstänkta män per 100 000 invånare, som minskat med 34 procent sedan 2008. Antalet misstänkta kvinnor per 100 000 invånare har minskat med 12 procent under samma period. 

Lagförda för misshandel

Antal lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott, (inkl. grov misshandel och  synnerligen grovt misshandelsbrott), 2008–2017. Källa: Personer lagförda för brott

  Lagförda för misshandel

Den största brottskategorin bland lagföringsbesluten³ gällande brott mot person är misshandel (inklusive grov misshandel och synnerligen grov misshandel). År 2017 fattades 5 040 lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott, vilket är en minskning med 562 beslut eller 10 procent jämfört med året innan. Även jämfört med 2008 har antalet lagföringsbeslut avseende misshandel minskat med totalt 4 840 beslut eller 49 procent.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.
  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta om misshandel

  • 84 200 misshandelsbrott polisanmäldes – omkring 23 700 rörde personer under 17 år (2017)
  • 5 000 lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott (2017)
  • 80 procent av de misstänkta är män (2016)
  • 11 procent = personuppklaringsprocenten² för misshandel (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-22