Organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet utförs av någon form av kriminell grupp som begår brott i syfte att göra vinst. Eftersom syftet framför allt är att tjäna pengar är vissa brott mer givna än andra.

Häleri och smuggling

Anmälda häleribrott och häleriförseelser, samt brott mot smugglingslagen, uppdelat i narkotikasmuggling och övrigt, åren 2008-2017. Källa: Anmälda brott

Den organiserade brottsligheten agerar på en marknad, därför är den ofta inriktad på häleri och smuggling av olika eftertraktade varor, exempelvis alkohol, cigaretter och narkotika. Det är också vanligt att prostitution drivs i organiserad form, vilket leder till brott som koppleri och trafficking, det vill säga människohandel. Den organiserade brottsligheten utgör en kriminell affärsverksamhet, brotten begås systematiskt och för vinnings skull.

Koppleri och trafficking

Anmälda koppleribrott (inkl. grovt koppleri) samt människohandel för sexuella ändamål, åren 2008-2017. Källa: Anmälda brott

Brå definierar organiserad brottslighet på följande sätt:

  • Det rör sig om en nätverksbaserad vinstinriktad brottslig verksamhet i projektform som har vilja och förmåga att skydda och underlätta brottsligheten genom otillåten påverkan (trakasserier, hot, våld och korruption).
  • Inom "projekten", som avlöser varandra, finns en arbetsdelning och flexibilitet som innebär att medarbetare går in och ut ur projekten.
  • Verksamheten bedrivs i regel diskret, men kan ibland ta sig uttryck i synliga gäng, med ett utmanande beteende, symboler och maktanspråk.
  • Grupperingen har inte kommit till för sin egen skull utan behövs för att utföra brotten. Ofta tjänar organisationen på att hålla en låg profil. Man vill verka på den illegala marknaden utan att synas. Men det finns också en väsentligt synligare del, organisationer där gemenskapen och brödraskapet förmodligen betyder mer än den kriminella affärsverksamheten. Det är kriminella gäng som kan sprida oro genom sitt utmanande beteende och tydliga symboler som västar och emblem.

Uppklaringsprocent

Personuppklaringsprocenten¹ för häleribrott och häleriförseelser, brott mot smugglingslagen samt koppleri och grovt koppleri, åren 2007-2016. Källa: Handlagda brott

Huvudsakliga problemområden

  • Marknad den kriminella verksamheten agerar på en marknad med köpare och säljare som genererar inkomster.
  • Otillåten påverkan — det systemhotande inslaget i den organiserade brottsligheten där t.ex. tjänstemän utsätts för hot eller andra påtryckningar.
  • Det synliga utmanandet med västar, symboler och ett konfrontatoriskt beteende

¹) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats. Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott (anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet).

Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott. För vissa brottstyper kan revideringen ha gett upphov till en större skillnad i resultatet för året.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16