Hot och påverkan mot samhället

Med otillåten påverkan menas trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att påverka myndighetsutövningen. Att försöka påverka rättsprocessen med hot och andra metoder rubriceras som övergrepp i rättssak.

Förtroendevalda utsatta för trakasserier, hot eller våld

Andel förtroendevalda som utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2012, 2014 och 2016. Särredovisning för den förtroendevaldas kön. Källa: Politikernas trygghetsundersökning 2017.

En av fyra förtroendevalda utsattes under 2016

Totalt uppgav 25 procent av de förtroendevalda att de utsattes under 2016. Andelen kvinnor och män som uppger att de utsatts är densamma. Utsattheten ligger på en högre nivå 2016 jämfört med 2012, då 20 procent av de förtroendevalda uppgav att de blivit utsatta. Utsattheten var dock högre under valåret 2014, då 28 procent uppgav att de utsatts.

Det är vanligt med upprepad utsatthet; 84 procent av dem som utsattes under 2016 uppgav att det hände mer än en gång. Det vanligaste är att de förtroendevalda utsätts för olika former av hot och trakasserier, ofta via sociala medier, men även muntligen via direktkontakt, telefon eller e-post. Förtroendevalda som var mer aktiva på internet och i sociala medier uppger oftare att de utsatts, jämfört med de som inte var lika aktiva.

Förövaren upplevs oftast vara en rättshaverist eller en förargad medborgare. Det är ovanligt att förtroendevalda utsätts för fysiska angrepp. Det är dock en något större andel män än kvinnor som uppger att de utsatts för fysiskt våld.

Korruption och mutor

Att exempelvis en tulltjänsteman informerar om när tullstationen är obemannad eller att en polis läcker information om ett planerat tillslag är en ovanlig form av korruption i Sverige, men en enda tjänsteman kan ändå orsaka stor skada för samhället. Det framgår av rapporten Korruption i myndighetssverige (2014).

Det vanligaste är myndighetspersonen och påverkaren har en tidigare vänskapsrelation. En sådan kan till exempel ha vuxit fram i samband med en brottsutredning, när en polis och en kriminell person träffats ofta och regelbundet. Inom kriminalvården händer det att vänskapsrelationer utvecklas mellan en anställd och en intagen på anstalt. Successivt kan den här typen av relationer glida över mot korruption. Det finns fall i undersökningen där korruptionen har försvårat eller förstört utredningar och därmed rättsprocessen. Korruptionen kan också medföra att planerade tillslag misslyckas eller att felaktiga utbetalningar görs. 

I de anmälningar som kommit in till Riksenheten mot korruption är det framför allt personer i statlig och kommunal tjänst som är utsatta för mutor. Det visar studien Den anmälda korruption i Sverige (2013). Gemensam för muttagarna är oftast att det är tjänstemän i ledande befattning, eller som på annat sätt har inflytande. Personer med tillsyns- och kontrollfunktioner är särskilt utsatta, liksom tjänstemän som prövar utskänkningstillstånd, livsmedelstillstånd och bygglov. Även upphandlare är i riskzonen. Nära en tredjedel av alla mutgivare är verksamma inom bygg- och anläggningssektorn, men mutor förekommer även inom parti- och detaljhandel och inom vård- och hemtjänst. De vanligaste mutorna är pengar, konferensresor, tekniska prylar, middagar och renoveringar. Korruptionen finns i hela landet, men är mer förekommande i storstäderna; Stockholms län står för nära hälften av alla ärenden, följt av Skåne och Västra Götaland.

Anmälda utpressningsbrott

Antal anmälda fall av utpressning, år 2013–2017. Utpressning redovisades före 2013 tillsammans med ocker. Källa: Anmälda brott

Utpressning

Utpressning är vanligare inom kontantintensiva branscher, där svartarbete förekommer och där det finns kontaktytor mot kriminella. Det är främst företag inom byggbranschen, restaurangnäringen samt småbutiker som drabbas. I Brås studie Otillåten påverkan mot företag (2012) framkom det att utpressaren tillhörde grupperingar inom organiserad brottslighet i 59 procent av de studerade förundersökningarna. År 2017 anmäldes omkring 4 000 utpressningsbrott i Sverige.

Anmälda fall av övergrepp i rättssak

Antal anmälda fall av övergrepp i rättssak, år 2009–2017. Brottstypen började redovisas som en egen post i kriminalstatistiken 2009. Källa: Anmälda brott

Övergrepp i rättssak

Att försöka påverka rättsprocessen med hot och andra metoder rubriceras som övergrepp i rättssak.

Även om det ofta talas om hot mot vittnen, visar Brås rapport Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen (2008) att det framför allt är brottsoffer som drabbas. Just när det gäller den organiserade brottsligheten kommer hoten antagligen inte till myndigheternas kännedom – om de drabbade själva är brottsbelastade och involverade i nätverkets brottslighet är benägenheten att anmäla brottet förmodligen låg. 

När det gäller de brott som faktiskt polisanmäls så är många av gärningspersonerna mycket unga och ofta omedvetna om att det är olagligt att försöka påverka någon att inte anmäla ett brott. Just hot om våld är den vanligaste formen av övergrepp i rättssak, faktiskt våld förekommer mer sällan. Däremot kan hotet få en förstärkt effekt eftersom det ofta uttalas i samband med våld. Ibland är det svårt att skilja ut övergrepp i rättssak från grundbrottet, till exempel när någon har blivit misshandlad och hotad om vartannat och under en längre tid. Detta kan innebära att övergrepp i rättssak ibland inte anmäls.

Det är genom konsekvenserna för rättsprocessen som otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen gör sig synlig. Vissa personer står på sig, trots påtryckningar, medan andra ändrar sina redogörelser eller inte längre vill medverka i rättsprocessen. Det riskerar att försvåra utredningar och åtal av brott och därmed göra det möjligt för gärningspersoner att fortsätta med sin brottslighet.

Misstänkta personer

Antal personer misstänkta för olaga hot 2008–2017, varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

  Misstänkta för olaga hot

Antalet personer som misstänktes för olaga hot var 18 700 personer 2017, och är en minskning med 5 procent jämfört med 2016. Både antalet kvinnor och antalet män som misstänktes för olaga hot har minskat sedan 2016, med 4 respektive 5 procent. Antalet personer som misstänktes för ofredande var 10 500 personer 2017, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med 2016. Minskningen kan ses för såväl kvinnor som män, med 8 respektive 5 procent. Majoriteten av de misstänkta för olaga hot och ofredande var män, 86 respektive 78 procent.

År 2017 var 226 personer per 100 000 invånare misstänkta för olaga hot, vilket är en minskning med 15 personer eller 6 procent sedan 2016. Sedan 2008 har det skett en minskning med 49 personer (−18 %). Antalet kvinnor per 100 000 invånare som misstänktes för olaga hot var 5 procent lägre 2017 jämfört med 2016. Även antalet män per 100 000 invånare som misstänktes för olaga hot var mindre än året dessförinnan (−6 %). Både antalet kvinnor och antalet män har minskat över en tioårsperiod (−20 % respektive −18 %).

Antal personer misstänkta för ofredande 2008–2017, varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

  Misstänkta för ofredanden

Antalet personer per 100 000 invånare som misstänktes för ofredande var 126 personer 2017, vilket sedan 2016 är en minskning med 9 personer eller 7 procent. Under en tioårsperiod har antalet personer per 100 000 invånare som misstänkts för ofredande minskat med 11 personer eller 8 procent. En liknande utveckling kan ses för både antalet kvinnor och antalet män.

Lagförda för våld mot tjänsteman

Antal lagföringsbeslut¹ med våld eller hot mot tjänsteman som huvudbrott, år 2008–2017. Källa: Personer lagförda för brott

Våld eller hot mot tjänsteman

År 2017 uppgick antalet lagföringsbeslut¹ för våld eller hot mot tjänsteman till 1 340 beslut. Jämfört med 2016 är det en minskning med 317 beslut eller 19 procent. Jämfört med 2008 är det en minskning med 1 190 beslut eller 47procent.

Under perioden 2008–2010 låg antalet lagföringsbeslut på en relativt jämn nivå. Sedan 2011 har besluten minskat kontinuerligt och låg 2017 på den lägsta redovisade nivån under den senaste tioårsperioden.

¹) Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, exempelvis strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Ett lagföringsbeslut kan omfatta flera brott.

Fakta

  • En av fyra förtroendevalda uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld (PTU 2017).
  • 5 000 fall av övergrepp i rättssak anmäldes (2017).
  • 4 000 fall av utpressning anmäldes (2017)

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22

Statistik om brottstyper

Publikationer

Politikernas trygghetsundersökning 2017 Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld 2016 (2017:9)
Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms

Läs mer

Webbplats med råd och tips för tjänstemän i staten:  

hotpajobbet.se