Hot och påverkan mot samhället

Med otillåten påverkan menas trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att påverka myndighetsutövningen. Att försöka påverka rättsprocessen med hot och andra metoder rubriceras som övergrepp i rättssak.

En av fyra förtroendevalda utsattes under 2016

Totalt uppgav 25 procent av de förtroendevalda att de utsattes under 2016. Andelen kvinnor och män som uppger att de utsatts är densamma. Utsattheten ligger på en högre nivå 2016 jämfört med 2012, då 20 procent av de förtroendevalda uppgav att de blivit utsatta. Utsattheten var dock högre under valåret 2014, då 28 procent uppgav att de utsatts.

Det är vanligt med upprepad utsatthet; 84 procent av dem som utsattes under 2016 uppgav att det hände mer än en gång. Det vanligaste är att de förtroendevalda utsätts för olika former av hot och trakasserier, ofta via sociala medier, men även muntligen via direktkontakt, telefon eller e-post. Förtroendevalda som var mer aktiva på internet och i sociala medier uppger oftare att de utsatts, jämfört med de som inte var lika aktiva.

Förövaren upplevs oftast vara en rättshaverist eller en förargad medborgare. Det är ovanligt att förtroendevalda utsätts för fysiska angrepp. Det är dock en något större andel män än kvinnor som uppger att de utsatts för fysiskt våld.

Korruption och mutor

Att exempelvis en tulltjänsteman informerar om när tullstationen är obemannad eller att en polis läcker information om ett planerat tillslag är en ovanlig form av korruption i Sverige, men en enda tjänsteman kan ändå orsaka stor skada för samhället. Det framgår av rapporten Korruption i myndighetssverige (2014).

Det vanligaste är myndighetspersonen och påverkaren har en tidigare vänskapsrelation. En sådan kan till exempel ha vuxit fram i samband med en brottsutredning, när en polis och en kriminell person träffats ofta och regelbundet. Inom kriminalvården händer det att vänskapsrelationer utvecklas mellan en anställd och en intagen på anstalt. Successivt kan den här typen av relationer glida över mot korruption. Det finns fall i undersökningen där korruptionen har försvårat eller förstört utredningar och därmed rättsprocessen. Korruptionen kan också medföra att planerade tillslag misslyckas eller att felaktiga utbetalningar görs. 

I de anmälningar som kommit in till Riksenheten mot korruption är det framför allt personer i statlig och kommunal tjänst som är utsatta för mutor. Det visar studien Den anmälda korruption i Sverige (2013). Gemensam för muttagarna är oftast att det är tjänstemän i ledande befattning, eller som på annat sätt har inflytande. Personer med tillsyns- och kontrollfunktioner är särskilt utsatta, liksom tjänstemän som prövar utskänkningstillstånd, livsmedelstillstånd och bygglov. Även upphandlare är i riskzonen. Nära en tredjedel av alla mutgivare är verksamma inom bygg- och anläggningssektorn, men mutor förekommer även inom parti- och detaljhandel och inom vård- och hemtjänst. De vanligaste mutorna är pengar, konferensresor, tekniska prylar, middagar och renoveringar. Korruptionen finns i hela landet, men är mer förekommande i storstäderna; Stockholms län står för nära hälften av alla ärenden, följt av Skåne och Västra Götaland.

Anmälda utpressningsbrott

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Utpressning","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["5355","3785","3639","3901","4001","15641","9751","7113"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"}]}

Antal anmälda fall av utpressning. Utpressning redovisades före 2013 tillsammans med ocker. Källa: Anmälda brott

Utpressning

De anmälda utpressningsbrotten minskade med 27 procent jämfört med 2019, till 7 100 anmälda brott.

Utpressning är vanligare inom kontantintensiva branscher, där svartarbete förekommer och där det finns kontaktytor mot kriminella. Det är främst företag inom byggbranschen, restaurangnäringen samt småbutiker som drabbas. I Brås studie Otillåten påverkan mot företag (2012) framkom det att utpressaren tillhörde grupperingar inom organiserad brottslighet i 59 procent av de studerade förundersökningarna.

Anmälda fall av övergrepp i rättssak

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Övergrepp i rättssak","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["5874","5682","4978","5098","4686","5008","5044","5268","5731","5616"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"}]}

Antal anmälda fall av övergrepp i rättssak. Källa: Anmälda brott

Övergrepp i rättssak

Att försöka påverka rättsprocessen med hot och andra metoder rubriceras som övergrepp i rättssak. År 2020 anmäldes 5 600 fall av övergrepp i rättsfall, en minskning med 2 procent jämfört med föregående år.

Även om det ofta talas om hot mot vittnen, visar Brås rapport Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen (2008) att det framför allt är brottsoffer som drabbas. Just när det gäller den organiserade brottslig­heten kommer hoten antagligen inte till myndigheternas kännedom – om de drabbade själva är brotts­belastade och involverade i nätverkets brotts­lighet är benägen­heten att anmäla brottet förmodligen låg. 

När det gäller de brott som faktiskt polisanmäls så är många av gärnings­personerna mycket unga och ofta omedvetna om att det är olagligt att försöka påverka någon att inte anmäla ett brott. Just hot om våld är den vanligaste formen av övergrepp i rättssak, faktiskt våld förekommer mer sällan. Däremot kan hotet få en förstärkt effekt eftersom det ofta uttalas i samband med våld. Ibland är det svårt att skilja ut övergrepp i rättssak från grundbrottet, till exempel när någon har blivit misshandlad och hotad om vartannat och under en längre tid. Detta kan innebära att övergrepp i rättssak ibland inte anmäls.

Det är genom konsekvenserna för rätts­processen som otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen gör sig synlig. Vissa personer står på sig, trots påtryckningar, medan andra ändrar sina redogörelser eller inte längre vill medverka i rätts­processen. Det riskerar att försvåra utredningar och åtal av brott och därmed göra det möjligt för gärnings­personer att fortsätta med sin brottslighet.

Misstänkta personer – olaga hot

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Olaga hot, samtliga misstänkta","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["19900","19036","19280","19514","19721","18743","19177","20347","21438","19775"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["17030","16152","16499","16725","17040","16165","16366","17305","18165","16794"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2858","2876","2779","2782","2675","2573","2806","3038","3261","2977"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal personer misstänkta för olaga hot, varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

Misstänkta personer – våld mot tjänsteman

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Våld mot tjänsteman, totalt","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["3604","3282","3171","3101","2907","2966","2749","2891","2803","2285"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2859","2627","2493","2433","2296","2388","2152","2265","2192","1796"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["743","655","678","666","611","578","597","626","609","489"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal personer misstänkta för våld mot tjänsteman, varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

Lagförda för våld mot tjänsteman

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Våld mot tjänsteman, totalt","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2666","2357","2153","1893","1847","1653","1336","1304","1233","1195"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2248","1926","1795","1570","1494","1353","1113","1030","1006","977"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["418","431","358","323","353","300","223","274","227","218"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal lagföringsbeslut¹ med våld eller hot mot tjänsteman som huvudbrott, samtliga samt eter kön, år 2010–2019. Källa: Personer lagförda för brott

Fakta

  • En av fyra förtroendevalda uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld (PTU 2017).
  • 7 100 fall av utpressning anmäldes (2020)
  • 5 600 fall av övergrepp i rättssak anmäldes (2020).

¹) Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, exempelvis strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Ett lagföringsbeslut kan omfatta flera brott.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper

Publikationer

Läs mer

Webbplats med råd och tips för tjänstemän i staten:  

hotpajobbet.se