Strategiska brott

Strategiska brott definieras som de brott som vid en första lagföring starkast indikerar en fortsatt brottslighet i form av ett flertal nya lagföringar.

Brå har tidigare tagit fram kunskap om strategiska brott vid två tillfällen (Brå 2000:3 samt 2011:21). Eftersom unga kriminellt högaktiva personer under loppet av sin livstid kommer att stå för en väsentlig del av den totala brottsligheten i samhället är det värdefullt att följa upp de kunskaper som byggts upp kring de strategiska brotten. Mot denna bakgrund har regeringen gett Brå i uppdrag att uppdatera kunskapen om vilka brottstyper bland unga (15–20 år) som starkast indikerar fortsatt brottslighet. Uppdraget omfattar att belysa brottslighet för både unga män och unga kvinnor. Inom ramen för uppdraget ska vi även göra en kunskapssammanställning utifrån befintlig forskning av vilka faktorer som ökar möjligheterna för individer att lämna kriminella sammanhang, med särskilt fokus på unga personer.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, kommunala beslutsfattare, Kriminalvården, Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse och kommunernas socialtjänst.
  • Startår: 2019
  • Redovisningsår: 2021

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.