Vidareutveckla en modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter

På uppdrag av regeringen ska Brå vidareutveckla den modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter som Brå presenterade i rapporten En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter. En idéskiss (Brå 2018:8).

Rapporten omfattade förslag för hur en modell för målformuleringar och resultatuppföljning skulle kunna utformas inom rättsväsendet. Det nya regeringsuppdraget syftar till att fördjupa två delar av modellen: dels de strategiska målområdena, dels de resultatmått som presenterades i rapporten. Uppdraget är ett led i att utveckla en mer heltäckande, sammanhållen och ändamålsenlig uppföljning av rättskedjans verksamheter. Modellen ska fortsätta ta hänsyn till både behovet av en sammanhållen uppföljning av rättskedjan och de enskilda myndigheternas behov av uppföljning. Resultatmåtten ska spegla både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Brå ska även analysera och föreslå vilket ytterligare utvecklingsarbete, bland annat inom arbetet med rättsväsendets digitalisering, som krävs för att realisera modellen.

Redovisningsår: 1 november 2022.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen och rättsväsendets myndigheter.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2022

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.