En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter

Del 2: Fokus på indikatorer

Brå har på uppdrag av regeringen vidareutvecklat den modell för uppföljning av rättsväsendets myndigheter som Brå tidigare arbetat fram och som presenterades 2018. Fokus i denna rapport har varit att arbeta vidare med de förslag på resultatindikatorer som då lämnades. Det har skett antingen genom att ta fram och testa indikatorerna, eller genom att i större detalj än sist förklara hur de skulle kunna tas fram när arbetet med rättsväsendets digitalisering kommit så långt att det då har blivit möjligt.

Det finns ett stort allmänt intresse av att statliga myndigheter är välfungerande och effektiva samt håller bra kvalitet och använder de gemensamma resurserna på ett ändamålsenligt sätt. För att säkra det behöver verksamheterna och deras inbördes samspel följas upp med jämna mellanrum, av både staten och myndigheterna själva.

I 2017 års regleringsbrev fick Brå i uppdrag av regeringen att föreslå en modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter, för att bland annat göra uppföljningen mer ändamålsenlig och sammanhållen. Förslaget presenterades i rapporten En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter. En idéskiss. (Brå 2018). I den ingick en uppsättning indikatorer som bedömdes kunna spegla myndigheternas resultat på ett rättvisande sätt. År 2021 fick Brå ett förnyat uppdrag av regeringen (Ju2018/04100), att vidareutveckla den föreslagna modellen.

Fakta om publikationen

Författare: Fredrik Granström, Remy Kamali, Johanna Olseryd, Olle Westlund

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1080

Rapport 2022:11

Tips på andra rapporter