En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter

En idéskiss

I denna rapport presenterar Brå ett antal tankegångar kring hur mål och resultatmått för rättskedjan bör formuleras och ger också förslag på en uppsättning mått som anses kunna spegla ett ändamålsenligt arbete i utredning och lagföringskedjan. Brå presenterar också en modell för uppföljning.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Förslagen på mått ges med hänsyn till de nya möjligheter som skapas av det stora digitaliseringsarbete som pågår av informationsförsörjningen inom rättskedjan (RIF). Av den anledningen är vissa förslag realiserbara på tio års sikt.

Slutsatserna och förslagen i rapporten bygger på en genomgång av officiella styrdokument, tidigare forskning om framgångsrika uppföljningsmetoder och intervjuer med personer inom regeringskansliet och på de fem berörda myndigheterna: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, domstolarna genom Domstolsverket och Kriminalvården. Målgrupp för rapporten är regeringen, ansvariga för uppföljning av myndigheterna vid Justitiedepartementet samt rättsväsendets myndigheter.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-88599-00-1
URN:NBN:SE:BRA-767
Rapport: 2018:8

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Johanna Olseryd, Olle Westlund

Kundkorg

Summa: