)

Narkotikabrott

Under 2020 anmäldes omkring 124 000 brott mot narkotika­strafflagen. Det senaste årtiondet har antalet anmälningar ökat med 39 procent.

Anmälda narkotikabrott

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Narkotikabrott, totalt","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["89436","94602","96178","95324","94035","90883","100447","106521","113071","124044"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Eget bruk","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["52134","52177","50451","50191","48578","46519","50281","51493","54893","58782"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Innehav","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["28785","30591","34205","35282","35916","36424","41003","45771","49108","53686"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal anmälda narkotikabrott. Källa: Anmälda brott

Med narkotikabrott avses brott som regleras i narkotika­strafflagen (1968:64). Sett till samtliga anmälda narkotika­brott är den antalsmässigt största brottstypen narkotika­bruk, som utgjorde 48 procent av de anmälda narkotika­brotten.

År 2020 anmäldes närmare 124 000 brott mot narkotika­strafflagen (1968:64), vilket innebar en ökning med 10 procent jämfört med 2019. Merparten av de anmälda nar­kotika­brotten 2020 utgjordes av eget bruk (47 %) och innehav (43 %), dessa brottstyper har också ökat, med 7 respektive 9 procent, jämfört med 2019. Brott om överlåtelse med mera utgjorde 9 procent av narkotikabrotten och ökade med 2 200 brott (−26 %) jämfört med året innan. Brott om narkotikaframställning utgjordes av cirka 0,6 procent (765 brott) av de anmälda narkotikabrotten och ökade med 307 (67 %) brott jämfört med 2019.

Jämfört med 2011 hade de anmälda narkotika­brotten ökat med 39 procent år 2020. Fram till 2013 ökade de stadigt, för att därefter minska fram till 2016. Sedan ökade de återigen fram till 2020. Ökningen ses främst för innehav, som hade ökat med 87 procent jämfört med 2011. I likhet med rattfylleribrotten hör narkotikabrotten till de brottskategorier där antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och ingripande­verksamhet.

Pandemins inverkan

De månadsvisa genomgångar av den preliminära månadsstatistiken som Brå sedan i april 2020 har genomfört med anledning av pandemin visar att de anmälda
narkotika­brotten har ökat under hela 2020. Kategorin präglas av regionala skillnader, och en del av ökningen kan kopplas samman med polisens insatser inom ramen för operation Rimfrost. Även tillfälliga resursomläggningar inom polisen till följd av pandemin kan ha bidragit till ökningen. Utvecklingen visar att polisen generellt sett har upprätthållit och tidvis ökat nivån i spanings- och ingripande­verksamheten under året.

Läs mer om pandemins inverkan på anmälda brott

Uppklarade narkotikabrott

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Narkotikabrott","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["56","56","51","51","53","54","50","49","47","45"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"}]}

Personuppklaringsprocenten² för narkotikabrott. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

 År 2020 handlades¹ 127 000 narkotikabrott, vilket innebar en ökning med 13 300 brott (+12 %) jämfört med 2019. En utredning bedrevs för 99 procent (126 000 brott) av de handlagda brotten, medan 1 procent (1 460 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2019 ökade andelen utredda brott, och andelen direktavskrivna brott minskade, med 1 pro­centenhet vardera.

Av de handlagda narkotikabrotten förundersökningsbegränsades 12 procent (15 300 brott), vilket var en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2019. Nästan samtliga nar­kotikabrott förundersökningsbegränsades efter att en utredning hade bedrivits. Totalt personuppklarades 56 700 narkotikabrott 2020, vilket innebar en ökning med 3 190 brott (+6 %) jämfört med 2019. De personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda narkotikabrott gav en personuppklaringsprocent² på 45 procent 2020, vilket var en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2019. Jämfört med 2014 minskade personuppklaringsprocenten med 7 procentenheter.

De personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten ger en lagföringsprocent² på 51 procent, även det en minskning 2 procentenheter jämfört med 2019. Jämfört med 2014 minskade lagföringsprocenten med 6 procentenheter.

Av de handlagda narkotikabrotten hade 91 procent (115 000 brott) minst en skäligen misstänkt person registrerad för brottet 2020, vilket var en oförändrad andel jämfört med 2019. Narkotikabrott uppdagas oftast genom polisens spaningsarbete, och i de flesta fall har man därför en utpekad gärningsperson redan vid polisanmälan. Andelen person­uppklarade narkotikabrott av brotten med minst en skäligen misstänkt person uppgick till 49 procent, vilket var 3 procentenheter lägre än 2019.

Både handlagda, utredda och personuppklarade narkotikabrott ökade i antal 2020 jämfört med 2019. Dock har både personuppklarings- och lagföringsprocenten minskat (-2 procentenheter vardera), vilket beror på att de handlagda och de utredda brotten ökade i ännu större utsträckning än de personuppklarade. De månadsvisa uppföljnin­garna av anmälda brott visar på att de anmälda narkotikabrotten ökade redan före pandemin, och har sedan fortsatt att öka under pandemimånaderna. En del av ökningarna kan kopplas samman med polisens särskilda insats mot kriminella miljöer inom ramen för operation Rimfrost, men torde främst hänga samman med att polisen under pandemin generellt kan ha haft mer resurser till att ingripa mot narkotikabrott.

Misstänkta för narkotikabrott

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Narkotikabrott","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["38538","40049","39112","40680","40732","40509","44685","48480","52214","57184 "],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["5443","5537","5317","5686","5784","5531","5902","6551","7297","8635"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["33062","34486","33772","34965","34934","34957","38768","41885","44834","48483"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal personer misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen, varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

År 2020 misstänktes 57 200 personer för narkotikabrott. Det var en ökning med 10 procent sedan 2019. Ökningen kan noteras både för antalet misstänkta kvinnor och för antalet misstänkta män, med 18 respektive 8 procent.

I relation till befolkningsmängden misstänktes 667 personer per 100 000 invånare för brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) 2020. Det var en ökning med 9 procent jämfört med 2019. Antalet misstänkta personer per 100 000 invånare hade legat på en relativt jämn nivå från 2011 fram till 2016. Mellan 2017 och 2020 ökade nivån.

Jämfört med 2011 var nivån 36 procent högre 2020. Antalet misstänkta kvinnor och män per 100 000 invånare hade båda ökat sedan 2019 (+17 % respektive +7 %). Över en tioårsperiod hade antalet misstänkta kvinnor per 100 000 invånare ökat mer än antalet män per 100 000 invånare (+47 % jämfört med +33 %). Ökningen kan i någon utsträck­ning kopplas till operation Rimfrost, men torde främst hänga samman med att polisen kan ha haft mer resurser att ingripa mot narkotikabrott under 2020. Även utvidgningen av arbetsmodellen Snabbare lagföring i region Stockholm, där narkotikabrott är den domi­nerande brottstypen, skulle kunna förklara en del av ökningen.

Lagförda för narkotikabrott

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Narkotikabrott, totalt","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["21482","22672","20765","21434","21375","20508","21626","23889","26928","29537"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["18473","19700","18066","18695","18524","17860","18975","20827","23460","25451"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["3009","2971","2699","2739","2851","2648","2651","3062","3468","4086"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal lagföringsbeslut med brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott, totalt samt efter kön. Källa: Personer lagförda för brott

År 2020 fattades 29 500 lagföringsbeslut³ för brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott. Jämfört med 2019 har antalet lagföringsbeslut för brott mot narkotika­strafflagen ökat med 2 610 beslut, eller 10 procent. Majoriteten (24 900 beslut) av lagföringsbesluten gällde ringa narkotikabrott, som ökade med 2 180 beslut, eller 10 procent, jämfört med 2019. Narkotikabrott (av normalgraden) ökade med 296 beslut, eller 8 procent, och grovt narkotikabrott (inklusive synnerligen grovt narkotikabrott) ökade med 134 beslut, eller 38 procent, jämfört med 2019. Ökningarna jämfört med 2019 återfinns i antalet beslut mot både kvinnor och män.

Jämfört med 2011 har antalet lagföringsbeslut avseende brott mot narkotikastrafflagen ökat med 37 procent, eller 8 060 beslut. Ökningen förklaras av ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden, som under perioden ökat med 7 890 beslut, eller 37 procent. Ökningen för narkotikabrott av normalgraden var något större för lagföringsbeslut mot män, som ökade med 1 530 beslut, eller 67 procent, medan beslut mot kvinnor ökade med 117 beslut, eller 44 procent. Jämfört med 2011 har lagföringsbeslut gällande grovt narkotikabrott ökat med 170 beslut, eller 54 procent.

Vid narkotikabrott redovisas i lagföringsstatistiken från och med 2015 även uppgifter om typ av brottslig gärning. En person kan ha begått flera gärningar i anslutning till samma brott. I sådana fall ska personen normalt lagföras för den grövsta typen av gärning i första hand. Sett till samtliga lagföringsbeslut med narkotikabrott som huvudbrott 2020 var innehav och bruk de absolut vanligaste gärningarna (95 %), följt av kategorin för narkotikabrott som omfattar två eller fler narkotikabrottsgärningar (2 %).

Narkotikabrott bland unga

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Delaktig i narkotikabrott","Provat narkotika","Rökt hasch eller marijuana", "Rökt spice eller andra rökmixar","Provat annan narkotika","Sålt hasch eller marijuana","Sålt annan narkotika"],datasets : [{"label": "Tjejer","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["6.0","5.8","4.9","1.1","1.7","0.7","0.5"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Killar","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["9.0","8.4","7.6","1.5","2.7","3.0","1.8"],"borderColor": "#4f4f4f","backgroundColor": "#4f4f4f"}]}

Självrapporterad delaktighet i narkotikabrott bland elever i årskurs 9. Andel (%) elever som begått narkotikabrott under de senaste tolv månaderna, uppdelat på tjejer och killar. Källa: Skolundersökningen om brott 2019.


Skolundersökningen om brott 2019 visar att en liten andel av eleverna, nästan 8 procent, uppger att de har begått narkotikabrott 2019. Bland killarna rör det sig om 9 procent, och bland tjejerna 6 procent. Andelen som begått narkotikabrott låg på ungefär samma nivå 2015 och 2017, men har därefter ökat bland tjejer (från 4,4 procent till 6 procent) och killar (från nästan 7 procent till 9 procent).

Narkotikabrott består till största delen av elever som uppger att de har provat hasch eller marijuana (4,9 procent bland tjejer och nästan 8 procent bland killar). Det är väldigt ovanligt att elever uppger att de sålt någon form av narkotika, men andelen är större bland killar än bland tjejer. Totalt uppger 2,9 procent av killarna att de har sålt hasch eller marijuana och 1,9 procent att de har sålt någon annan narkotika, medan motsvarande siffror bland tjejer är 0,7 respektive 0,5 procent.

Fakta

  • 124 000 anmälda brott mot narkotikastrafflagen (2020)
  • 57 200 misstänktes för narkotikabrott (2020)
  • 85 procent av de misstänks för narkotikabrott är män (2020)
  • 84 procent av lagföringarna gällde ringa narkotikabrott (2020)
  • 45 procent = personuppklaringsprocenten för narkotikabrott (2020)

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats. Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år.

Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott. För narkotikabrotten är skillnaden mellan de handlagda och anmälda brotten 2014 förhållandevis stor (+ 1 730 handlagda brott, eller 1,8 %) och det är därför inte relevant att jämföra nivån på personuppklaringsprocenten för de handlagda brotten med 2013. Enligt den tidigare definitionen uppgår personuppklaringsprocenten 2014 till 52 procent, och förändringen jämfört med 2013 till +1 procentenheter.

³) Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, exempelvis strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Ett lagföringsbeslut kan omfatta flera brott.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper