Narkotikabrott

Under 2021 anmäldes omkring 118 000 brott mot narkotika­strafflagen. Det senaste årtiondet har antalet anmälningar ökat med 25 procent.

Anmälda narkotikabrott

Antal anmälda narkotikabrott. Källa: Anmälda brott

Med narkotikabrott avses brott som regleras i narkotikastrafflagen (1968:64). Av samtliga anmälda narkotikabrott är den antalsmässigt största brottstypen innehav av narkotika, som utgjorde 47 procent av de anmälda narkotikabrotten 2021.

År 2021 anmäldes 118 105 brott mot narkotikastrafflagen, vilket innebar en minskning med 5 procent jämfört med 2020. Merparten av de anmälda narkotikabrotten 2021 utgjordes av innehav (47 %) och eget bruk (44 %). Av dessa brottstyper hade innehav ökat, med 3 procent, medan eget bruk hade minskat 11 procent jämfört med 2020. Brott om överlåtelse med mera utgjorde 9 procent av narkotikabrotten och minskade med 587 brott (−5 %) jämfört med året innan. Brott om narkotikaframställning utgjorde cirka 0,5 procent (601 brott) av de anmälda narkotikabrotten och minskade med 164 brott jämfört med 2020.

Jämfört med 2012 har de anmälda narkotikabrotten ökat med 25 procent 2021. Ökningen ses främst för innehav, som hade ökat med 80 procent jämfört med 2012. I likhet med rattfylleribrotten hör narkotikabrotten till de brottskategorier där antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

Pandemins inverkan

Brå har sedan i april 2020 utfört analyser av månadsstatistiken över anmälda brott. Utvecklingen visar att polisen generellt sett upprätthållit och tidvis ökat nivån anmälda narkotikabrott under första delen av pandemiperioden. Det skulle delvis kunna vara en följd av pandemin i och med att ett minskat tryck på viss verksamhet inom polisen, exempelvis inställda utbildningar eller kommenderingar till fotbollsmatcher och andra evenemang, har frigjort resurser som styrts om till bland annat yttre tjänst, vilket gjort det möjligt att upptäcka och ingripa mot fler narkotikabrott. Under 2021 har antalet anmälda narkotikabrott dock minskat, men det finns inga tydliga indikationer på att utvecklingen är en följd av pandemin.

Läs mer om pandemins inverkan på anmälda brott

Uppklarade narkotikabrott

Personuppklaringsprocenten² för narkotikabrott. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

 År 2020 handlades¹ 127 000 narkotikabrott, vilket innebar en ökning med 13 300 brott (+12 %) jämfört med 2019. En utredning bedrevs för 99 procent (126 000 brott) av de handlagda brotten, medan 1 procent (1 460 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2019 ökade andelen utredda brott, och andelen direktavskrivna brott minskade, med 1 pro­centenhet vardera.

Av de handlagda narkotikabrotten förundersökningsbegränsades 12 procent (15 300 brott), vilket var en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2019. Nästan samtliga nar­kotikabrott förundersökningsbegränsades efter att en utredning hade bedrivits. Totalt personuppklarades 56 700 narkotikabrott 2020, vilket innebar en ökning med 3 190 brott (+6 %) jämfört med 2019. De personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda narkotikabrott gav en personuppklaringsprocent² på 45 procent 2020, vilket var en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2019. Jämfört med 2014 minskade personuppklaringsprocenten med 7 procentenheter.

De personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten ger en lagföringsprocent² på 51 procent, även det en minskning 2 procentenheter jämfört med 2019. Jämfört med 2014 minskade lagföringsprocenten med 6 procentenheter.

Av de handlagda narkotikabrotten hade 91 procent (115 000 brott) minst en skäligen misstänkt person registrerad för brottet 2020, vilket var en oförändrad andel jämfört med 2019. Narkotikabrott uppdagas oftast genom polisens spaningsarbete, och i de flesta fall har man därför en utpekad gärningsperson redan vid polisanmälan. Andelen person­uppklarade narkotikabrott av brotten med minst en skäligen misstänkt person uppgick till 49 procent, vilket var 3 procentenheter lägre än 2019.

Både handlagda, utredda och personuppklarade narkotikabrott ökade i antal 2020 jämfört med 2019. Dock har både personuppklarings- och lagföringsprocenten minskat (-2 procentenheter vardera), vilket beror på att de handlagda och de utredda brotten ökade i ännu större utsträckning än de personuppklarade. De månadsvisa uppföljnin­garna av anmälda brott visar på att de anmälda narkotikabrotten ökade redan före pandemin, och har sedan fortsatt att öka under pandemimånaderna. En del av ökningarna kan kopplas samman med polisens särskilda insats mot kriminella miljöer inom ramen för operation Rimfrost, men torde främst hänga samman med att polisen under pandemin generellt kan ha haft mer resurser till att ingripa mot narkotikabrott.

Misstänkta för narkotikabrott

Antal personer misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen, varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

År 2021 misstänktes 56 047 personer för narkotikabrott, vilket var en minskning med 2 procent jämfört med 2020. Uppdelat på kön var det misstänkta män som minskade antalsmässigt (-2 %), medan antalet misstänkta kvinnor var oförändrat 2021 jämfört med året innan.

I relation till befolkningsmängden misstänktes 653 personer per 100 000 invånare för narkotikabrott 2021, vilket var en minskning med 2 procent jämfört med 2020.

Jämfört med 2012 var antalet misstänkta personer per 100 000 invånare 29 procent högre 2021. Uppdelat på kön ökade antalet misstänkta kvinnor per 100 000 invånare med 45 procent mellan 2012 och 2021, medan antalet för misstänkta män ökade med 25 procent under samma period.

Lagförda för narkotikabrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott, totalt samt efter kön. Källa: Personer lagförda för brott

År 2020 fattades 29 500 lagföringsbeslut³ för brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott. Jämfört med 2019 har antalet lagföringsbeslut för brott mot narkotika­strafflagen ökat med 2 610 beslut, eller 10 procent. Majoriteten (24 900 beslut) av lagföringsbesluten gällde ringa narkotikabrott, som ökade med 2 180 beslut, eller 10 procent, jämfört med 2019. Narkotikabrott (av normalgraden) ökade med 296 beslut, eller 8 procent, och grovt narkotikabrott (inklusive synnerligen grovt narkotikabrott) ökade med 134 beslut, eller 38 procent, jämfört med 2019. Ökningarna jämfört med 2019 återfinns i antalet beslut mot både kvinnor och män.

Jämfört med 2011 har antalet lagföringsbeslut avseende brott mot narkotikastrafflagen ökat med 37 procent, eller 8 060 beslut. Ökningen förklaras av ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden, som under perioden ökat med 7 890 beslut, eller 37 procent. Ökningen för narkotikabrott av normalgraden var något större för lagföringsbeslut mot män, som ökade med 1 530 beslut, eller 67 procent, medan beslut mot kvinnor ökade med 117 beslut, eller 44 procent. Jämfört med 2011 har lagföringsbeslut gällande grovt narkotikabrott ökat med 170 beslut, eller 54 procent.

Vid narkotikabrott redovisas i lagföringsstatistiken från och med 2015 även uppgifter om typ av brottslig gärning. En person kan ha begått flera gärningar i anslutning till samma brott. I sådana fall ska personen normalt lagföras för den grövsta typen av gärning i första hand. Sett till samtliga lagföringsbeslut med narkotikabrott som huvudbrott 2020 var innehav och bruk de absolut vanligaste gärningarna (95 %), följt av kategorin för narkotikabrott som omfattar två eller fler narkotikabrottsgärningar (2 %).

Narkotikabrott bland unga

Självrapporterad delaktighet i narkotikabrott bland elever i årskurs 9. Andel (%) elever som begått narkotikabrott under de senaste tolv månaderna, uppdelat på tjejer och killar. Källa: Skolundersökningen om brott 2021.


Skolundersökningen om brott 2021 visar att en liten andel av eleverna, ungefär 7 procent, uppger att de har begått narkotikabrott 2021. Andelen som begått narkotikabrott låg på ungefär samma nivå 2015 och 2017, sedan ökade den för killar till 9 procent 2019. Därefter har den minskat till 6 procent. Bland killar ökade andelen mellan 2015 och 2019 (från 7 till 9 procent) för att sedan minska till 6 procent vilket är det lägsta hittills under mätperioden.

Bland tjejer låg andelen på ungefär samma nivå 2015 som 2017 (4 respektive 5 procent) för att sedan öka till 7 procent 2021 vilket är det högsta hittills under mätperioden. Det innebär att andelen tidigare genomgående har varit högre bland killar än tjejer, men att andelarna i den senaste mätningen ligger på ungefär samma nivå.

Narkotikabrott består till största delen av elever som uppger att de har provat hasch eller marijuana (4,8 procent bland killar och 5 procent bland tjejer). Det är en något större andel tjejer som uppger att de provat någon annan form av narkotika än killar (3,4 respektive 1,8 procent).

Det är väldigt ovanligt att elever uppger att de sålt någon form av narkotika, men andelen är större bland killar än bland tjejer. Totalt uppger 1,8 procent av killarna att de har sålt hasch eller marijuana och 1,2 procent att de har sålt någon annan narkotika, medan motsvarande siffror bland tjejer är 0,9 respektive 1 procent.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats. Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år.

Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott. För narkotikabrotten är skillnaden mellan de handlagda och anmälda brotten 2014 förhållandevis stor (+ 1 730 handlagda brott, eller 1,8 %) och det är därför inte relevant att jämföra nivån på personuppklaringsprocenten för de handlagda brotten med 2013. Enligt den tidigare definitionen uppgår personuppklaringsprocenten 2014 till 52 procent, och förändringen jämfört med 2013 till +1 procentenheter.

³) Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, exempelvis strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Ett lagföringsbeslut kan omfatta flera brott.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper