Narkotikabrott

Under 2017 anmäldes omkring 100 000 brott mot narkotikastrafflagen. Det senaste årtiondet har antalet anmälningar ökat med 28 procent.

Anmälda narkotikabrott

Antal anmälda narkotikabrott 2008–2017. Källa: Anmälda brott

År 2017 anmäldes cirka 100 000 brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2016. Den senaste tioårsperioden har de anmälda narkotikabrotten ökat med 28 procent. Fram till 2013 ökade de stadigt, för att därefter minska fram till 2016. I likhet med rattfylleribrotten hör narkotikabrotten till de brottskategorier där antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

Uppklarade narkotikabrott

Personuppklaringsprocenten² för narkotikabrott, 2007–2016. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2016 handlades¹ 89 200 narkotikabrott (narkotikastrafflagen, 1–3 §), vilket innebär en minskning med 6 440 brott (−7 %) jämfört med 2015. En utredning bedrevs för 98 procent (87 600 brott) av de handlagda brotten, medan 2 procent (1 570 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2015 har andelen utredda brott ökat och andelen direktavskrivna brott minskat med 2 procentenheter vardera.

Av de handlagda narkotikabrotten förundersökningsbegränsades 9 procent (7 780 brott), vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2015. Nästan samtliga narkotikabrott (7 770 brott) förundersökningsbegränsades efter att en utredning bedrivits.

Totalt personuppklarades 47 700 narkotikabrott 2016. I relation till de utredda brotten ger det en lagföringsprocent² på 60 procent, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2015. Jämfört med 2014 har lagföringsprocenten ökat med 2 procentenheter.

De personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda narkotikabrott ger en personuppklaringsprocent² på 53 procent 2016, vilket är oförändrat jämfört med 2015. Jämfört med nivån 2007 har personuppklaringsprocenten för narkotikabrott minskat med 5 procentenheter. Om jämförelsen görs enligt den tidigare definitionen för personuppklaringsprocenten uppgår minskningen dock till 6 procentenheter, vilket är en mer korrekt jämförelse.

Misstänkta för narkotikabrott

Antal personer misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen 2008–2017. Källa: Misstänkta personer

Antalet misstänkta för narkotikabrott påverkas påtagligt av graden av insatser från polisen, tullen och andra rättsvårdande myndigheter. År 2017 misstänktes 540 personer per 100 000 invånare för brott mot narkotikastrafflagen (1968:64). Det är en ökning med 45 personer eller 9 procent jämfört med 2016. Tidigare har antalet per 100 000 invånare ökat från 2008 fram till 2012, för att därefter ligga på en relativt jämn nivå fram till 2016. Jämfört med 2008 är nivån 28 procent högre. Antalet misstänkta kvinnor och män per 100 000 invånare har ökat sedan 2016 (+6 % respektive +9 %). Över en tioårsperiod har antalet män per 100 000 invånare som misstänkts för narkotikabrott dock ökat något mer än antalet kvinnor per 100 000 invånare (+30 % jämfört med +10 %).

Lagförda för narkotikabrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott, 2008–2017. Källa: Personer lagförda för brott

År 2017 fattades 21 600 lagföringsbeslut³ för brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott. Jämfört med 2016 har antalet lagföringsbeslut för brott mot narkotikastrafflagen ökat med 1 120 beslut eller 5 procent. Av dessa 21 600 lagföringsbeslut gällde majoriteten (18 200 beslut) ringa narkotikabrott som ökade med 967 beslut, eller 6 procent, jämfört med 2016. Narkotikabrott av normalgraden ökade med 143 beslut, eller 5 procent, jämfört med 2016 och grovt narkotikabrott (inklusive synnerligen grovt narkotikabrott) ökade med 10 beslut, eller 3 procent, jämfört med 2016. Jämfört med 2008 har antalet lagföringsbeslut avseende narkotikabrott ökat med 29 procent eller 4 810 beslut. Ökningen förklaras framförallt av ringa narkotikabrott, som under samma period ökat med 4 330 beslut eller 31 procent. Narkotikabrott är ett typiskt så kallat spaningsbrott, och utvecklingen av antalet lagföringsbeslut kan för denna brottstyp till stor del förklaras av förändringar i framför allt polisens resurser och prioriteringar.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats. Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år.

Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott. För narkotikabrotten är skillnaden mellan de handlagda och anmälda brotten 2014 förhållandevis stor (+ 1 730 handlagda brott, eller 1,8 %) och det är därför inte relevant att jämföra nivån på personuppklaringsprocenten för de handlagda brotten med 2013. Enligt den tidigare definitionen uppgår personuppklaringsprocenten 2014 till 52 procent, och förändringen jämfört med 2013 till +1 procentenheter.

³) Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, exempelvis strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Ett lagföringsbeslut kan omfatta flera brott.

Fakta

  • 100 000 anmälda brott mot narkotikastrafflagen (2017)
  • 44 700 misstänktes för narkotikabrott (2017)
  • 87 procent av de misstänks för narkotikabrott är män (2017)
  • 53 procent = personuppklaringsprocenten för narkotikabrott (2016)
  • 1,3 procent av lagföringarna gällde grovt narkotikabrott (2017)

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22