Hot och trakasserier

I Nationella trygghetsundersökningen uppger 8,4 procent att de blev utsatta för hot under 2020. Vad gäller anmälda brott så minskade anmälningarna om grov fridskränkning med 6 procent till 1 480 brott år 2020, medan antalet anmälda fall av grov kvinnofridskränkning minskade med 11 procent till 1 530 brott, jämfört med 2019.

Andel som utsatts för hot

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Samtliga personer utsatta för hot","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["6.4","5.7","5.7","6.0","5.8","5.8","5.9","6.2","5.7","6.9","7.9","8.3","9.1","9.2","8.4"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"}]}

Självrapporterad utsatthet för hot 2006–2020¹. Andel (%) utsatta av samtliga i befolkningen (16-84 år). Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

I Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 8,4 procent av befolkningen (16–84 år) att de utsattes för hot under 2020, vilket skulle motsvara cirka 688 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det innebär en minskning sedan 2019 (9,2 %). Under perioden 2006–2014 var andelen utsatta för hot relativt oförändrad, men från och med 2015 visar resultaten en uppåtgående trend fram till minskningen i den här senaste mätningen.

Av männen i befolkningen (16–84 år) är det 8,8 procent som uppger att de utsattes för hot 2020, vilket innebär en minskning sedan 2019 (9,5 %). Sett till utvecklingen över tid syns en uppgång 2015–2019 efter att andelen tidigare år varit relativt oförändrad.

Bland kvinnor uppger 8,1 procent att de utsattes för hot 2020, vilket innebär en minskning jämfört med 2019. Dessförinnan ökade andelen under perioden 2015–2018.

Det är således en större andel av männen män än av kvinnorna som uppger att de utsattes för hot 2020, och så har det sett ut sedan 2015. Utvecklingen över tid är dock likartad, vid en jämförelse mellan män och kvinnor.

Sett till ålder visar resultaten att andelen som uppger att de utsattes för hot under 2020 är störst i åldersgruppen 16–19 år (13,5 %); sedan blir andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. I den äldsta åldersgruppen (75–84 år), utsattes 2,2 procent för hot under 2020. Det här följer ungefär hur åldersfördelningen har sett ut vid de tidigare mätpunkterna. Dock är det i åldersgruppen 20–24 år som utsattheten var som störst i början av mätperioden.

Andelen utsatta män fördelar sig på samma vis som befolkningen i stort, med störst andel utsatta i åldersgruppen 16–19 år (13,9 %). Sedan är andelen i princip mindre ju äldre åldersgrupp som studeras, och i den äldsta åldersgruppen (75–84 år) var det 2,6 procent av männen som utsattes.

Även bland kvinnor var det vanligast att utsättas i åldersgruppen 16–19 år (13,2 %), för att sedan i princip bli mindre vanligt ju äldre åldersgrupp som studeras. I åldersgruppen 75–84 år var andelen 1,9 procent.

Mönstret för utsatthet för hot 2020 följer således ett likartat mönster, män och kvinnor emellan: störst andel utsatta i de yngre åldersgrupperna respektive minst andel utsatta i de äldre åldersgrupperna.

Det finns skillnader mellan olika grupper i befolkningen vad gäller utsatthet för hot. Andelen är större bland svenskfödda personer med två utrikesfödda föräldrar (10,9 %) än bland utrikesfödda personer och bland svenskfödda personer med minst en svenskfödd förälder (8,7 respektive 8,3 %).

Personer med som högst förgymnasial utbildning utsattes i större utsträckning (9,4 %) än personer med som högst gymnasial respektive eftergymnasial utbildning (8,2 % i respektive grupp).

Ensamstående med barn utsattes i större utsträckning (15,2 %) än ensamstående utan barn (10,4 %) och sammanboende med respektive utan barn (7,5 respektive 6,3 %).

Det var också vanligare att utsättas för hot bland boende i flerfamiljshus (10,2 %) än bland boende i småhus (7,0 %).

Utsatthet för hot ökar något med boendeortens storlek. Bland boende i mindre städer/tätorter/landsbygdskommuner var andelen 7,0 procent, medan den var 8,0 procent bland boende i större städer/kommuner nära större stad. Störst var andelen i storstäder/storstadsnära kommuner: 9,8 procent.

När utsatthet för hot särredovisas för män respektive kvinnor visar resultatet att fördelningen inom olika grupper oftast följer samma mönster.

De flesta som uppger att de utsattes för hot under 2020 utsattes för en (1) händelse (63,7 % av de utsatta). Vidare var det 25,5 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger, medan 10,8 procent av de utsatta uppger att det handlade om fyra gånger eller fler. Sett till hela befolkningen (16–84 år) motsvarar det att 5,5 procent utsattes för en (1) händelse och 2,2 procent utsattes två till tre gånger, medan 0,9 procent av befolkningen utsattes för hot fyra gånger eller fler.

Av de män som uppger att de utsattes för hot 2020 utsattes 63,3 procent för en (1) händelse. Det var 26,5 procent av de utsatta männen som utsattes två till tre gånger, och 10,2 procent av de utsatta männen som utsattes fyra gånger eller fler. Sett till befolkningen (16–84 år) motsvarar det att 5,7 procent av männen utsattes för hot en (1) gång under 2020, medan 2,4 procent utsattes två till tre gånger, och 0,9 procent utsattes fyra gånger eller fler.

Av de kvinnor som uppger att de utsattes för hot 2020 utsattes 64,0 procent för en (1) händelse. Andelen som utsattes två till tre gånger var 24,5 procent, och 11,4 procent av de utsatta kvinnorna utsattes för hot fyra gånger eller fler. Sett till befolkningen motsvarar det att 5,3 procent av kvinnorna utsattes en (1) gång, medan 2,0 procent utsattes två till tre gånger, och 0,9 procent utsattes fyra gånger eller fler.

Det är således små skillnader mellan män och kvinnor vad gäller upprepad utsatthet för hot.

Könsfördelning – Hot

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["6.4","6.0","5.4","5.8","5.7","5.7","5.9","5.5","5.5","7.2","8.1","8.6","9.4","9.5","8.8"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["6.4","5.5","5.9","6.2","5.8","5.9","5.9","6.9","5.9","6.7","7.6","8.0","8.9","8.9","8.1"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"}]}

Självrapporterad utsatthet för hot 2006–2020¹. Andel (%) utsatta av männen respektive kvinnorna i befolkningen (16–84 år). Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Ålder – Hot

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["16-19 år", "20-24 år", "25-34 år", "35-44 år", "45-54 år", "55-64 år", "65-74 år", "75-84 år"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["13.9","12.9","10.8","11.2","9.3","8.1","4.2","2.6"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["13.2","12.5","10.6","8.7","9.0","7.7","3.5","1.9"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)"}]}

Självrapporterad utsatthet för hot 2020. Andel (%) utsatta av männen respektive kvinnorna i befolkningen, uppdelat på olika åldersgrupper. Källa: NTU

Andel som utsatts för trakasserier

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2019","2020"],datasets : [{"label": "Samtliga","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["6.5","6.0"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["5.2","5.0"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["7.6","6.9"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115,0.8)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115,0.8)"}]}

Självrapporterad utsatthet för trakasserier 2019–2020. Andel (%) utsatta i befolkningen (16-84 år). Källa: NTU

I Nationella trygghetsundersökningen uppger 6,0 procent av befolkningen (16–84 år) att de utsattes för trakasserier 2020, vilket skulle motsvara cirka 194 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det innebär en minskning sedan 2019, då 6,5 procent utsattes.

Trakasserier definieras i NTU som en serie av mer eller mindre allvarliga händelser med samma förövare. Det behöver inte nödvändigtvis handla om brottsliga händelser juridiskt sett. I de fall som NTU med den här frågan fångar sådant som är brottsligt skulle det kunna handla om till exempel grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, olaga förföljelse, ofredande eller hemfridsbrott.
Resultat gällande trakasserier finns enbart från och med NTU 2020 (självrapporterad utsatthet 2019). Anledningen är att enkätfrågan om trakasserier omformulerades inför NTU 2020, och den anses inte jämförbar med resultaten före omformuleringen.

För att fånga omfattningen av utsatthet för trakasserier ställs följande fråga i NTU:
Har du under förra året (2020), av en och samma person vid upprepade tillfällen, blivit förföljd eller fått oönskade besök, telefonsamtal eller meddelanden, via brev, sms eller internet? Räkna inte med telefonförsäljning eller liknande.

Det är 5,0 procent av männen i befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för trakasserier 2020, vilket innebär en liten minskning sedan 2019, då 5,2 procent utsattes.
Bland kvinnor i befolkningen (16–84 år) är det 6,9 procent som uppger att de utsattes för trakasserier 2020. Det innebär en minskning sedan 2019, då 7,6 procent utsattes.
Kvinnor uppger således i större utsträckning än män att de har utsatts för trakasserier.

Ålder – Trakasserier

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["16-19 år", "20-24 år", "25-34 år", "35-44 år", "45-54 år", "55-64 år", "65-74 år", "75-84 år"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["7.6","5.8","6.0","6.3","5.4","4.2","2.9","2.5"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["13.4","13.8","9.8","7.3","6.2","4.3","2.8","2.6"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)"}]}

Utsatta för trakasserier 2020. Andel för respektive kön och åldersgrupp. Källa: NTU

Personer i den yngsta åldersgruppen (16–19 år) uppger i störst utsträckning att de utsattes för trakasserier under 2020, med 10,8 procent. En tydlig minskning av andelen syns ju äldre åldersgrupp som studeras. Minst andel 2020 återfinns i den äldsta åldersgruppen 75–84 år där 2,6 procent utsattes.

Även bland män är det i den yngsta åldersgruppen (16–19 år) som störst andel uppger att de under 2020 utsattes för trakasserier (7,6 %), medan andelen är minst i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 2,5 procent utsattes.

Utsatthet för trakasserier är bland kvinnor är vanligast i den näst yngsta åldersgruppen (20–24 år) där 13,8 procent uppger att de utsattes för trakasserier under 2020. Andelen blir tydligt mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. Minst är andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 2,6 procent av kvinnorna utsattes.

Både bland män och kvinnor är det således vanligast att utsättas i de yngre åldersgrupperna, medan utsattheten sedan minskar med äldre åldersgrupper. Dock är det bland kvinnor vanligast att utsättas i den näst yngsta åldersgruppen, medan andelen bland män är störst i den yngsta åldersgruppen. Bland kvinnor utmärker sig dock båda de två yngsta åldersgrupperna med högre nivåer av rapporterad utsatthet.

Andel som uppger att de utsattes för trakasserier under 2020 är större bland svenskfödda personer med båda föräldrarna utrikesfödda (9,0 %) än bland utrikesfödda personer (7,4%) och bland svenskfödda med minst en svenskfödd förälder (5,4 %).

Andelen utsatta blir mindre ju högre utbildningsnivån är. Andelen var större bland personer med som högst förgymnasial utbildning (7,9 %) än bland personer med som högst gymnasial (5,8 %) och eftergymnasial utbildning (5,2 %).

Det var också betydligt vanligare att utsättas för trakasserier för ensamstående, med och utan barn (12,0 respektive 8,1 %), än för sammanboende, med och utan barn (4,5 respektive 4,0 %).

Vidare var det vanligare att utsättas för boende i flerfamiljshus än för boende i småhus (7,0 respektive 5,0 %).

Under 2020 var det 6,2 procent som utsattes för trakasserier bland boende i storstäder/storstadsnära kommuner, medan det var 6,1 procent som utsattes i större städer/kommuner nära större stad och 5,5 procent som utsattes bland boende i mindre städer/tätorter/landsbygdskommuner.

Sett till olika grupper bland män respektive kvinnor 2020 ser mönstret oftast likartat ut, men på högre nivåer bland kvinnor.

Andel som utsatts för nätkränkning

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2016", "2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Samtliga","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1.9","2.1","2.5","2.6","2.5"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1.9","2.1","2.8","2.8","2.6"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2.0","2.1","2.3","2.4","2.4"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115,0.8)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115,0.8)"}]}

Självrapporterad utsatthet för nätkränkning 2016–2020¹. Andel (%) utsatta i befolkningen (16-84 år). Källa: NTU.

1.) Frågan om nätkränkning tillkom i och med NTU:s metodbyte 2017 och därför finns enbart resultat för utsatthet från och med 2016.

För att belysa omfattningen av utsatthet för nätkränkning ställs följande fråga i NTU: Har någon i syfte att kränka eller skada dig spridit känsliga uppgifter, bilder, filmer och/eller kommentarer om dig på internet under förra året (2020)?

I Nationella trygghetsundersökningen uppger 2,5 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för nätkränkning under 2020, vilket skulle motsvara cirka 205 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det är på ungefär samma nivå som 2019, då andelen var 2,6 procent. Sedan den första mätningen (2016) syns en ökning inledningsvis, men från och med 2018 har andelen i princip varit oförändrad.

Könsfördelning – Nätkränkning

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2016", "2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1.9","2.1","2.8","2.8","2.6"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2.0","2.1","2.3","2.4","2.4"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)"}]}

Självrapporterad utsatthet för nätkränkning 2016–2020¹. Andel (%) utsatta av männen respektive kvinnorna i befolkningen (16-84 år). Källa: NTU.

1.) Frågan om nätkränkning tillkom i och med NTU:s metodbyte 2017 och därför finns enbart resultat för utsatthet från och med 2016.

Bland män uppger 2,6 procent att de utsattes för någon nätkränkning 2020, vilket är en något mindre andel än 2019 (2,8 %). Sedan den första mätningen 2016 syns en ökning fram till och med 2018 och därefter har andelen varit relativt oförändrad.

Bland kvinnor (16–84 år) var det 2,4 procent som utsattes, vilket är på samma nivå som 2019. Dessförinnan syntes en uppåtgående trend mellan 2016–2019.

Sett till utvecklingen över tid vad gäller nätkränkning syns således ett liknande mönster för män och kvinnor, med en ökning i början av perioden (särskilt bland män) följt av relativt stabila nivåer.

Ålder – Nätkränkning

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["16-19 år", "20-24 år", "25-34 år", "35-44 år", "45-54 år", "55-64 år", "65-74 år", "75-84 år"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["4.9","2.7","2.6","3.4","3.3","2.6","1.0","0.8"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["8.2","3.2","2.3","2.2","2.5","1.7","0.8","0.3"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)"}]}

Utsatta för nätkränkning 2020. Andel för respektive kön och åldersgrupp. Källa: NTU

Det finns tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper vad gäller nätkränkning. Mest utsatt 2020 var den yngsta åldersgruppen (16–19 år) där 6,7 procent uppger att de utsattes. Minst utsatt var den äldsta åldersgruppen (75–84 år) där 0,6 procent uppger att de utsattes. Detta påminner om mönstren under de tidigare åren.

Även när resultaten för män studeras separat är andelen utsatta störst i den yngsta åldersgruppen (16–19 år, 4,9 %), medan andelen är minst i den äldsta åldersgruppen (75–84 år, 0,8 %).

Kvinnor i den yngsta åldersgruppen (16–19 år) uppger i betydligt högre grad än resterande åldersgrupper att de utsattes för nätkränkning 2020 (8,2 %). Minst är andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år, 0,3 %).

Bland både män och framför allt kvinnor visar resultatet således att det är betydligt vanligare att utsättas för nätkränkning i den yngsta åldersgruppen än i resterande åldersgrupper, och att det är minst vanligt att utsättas i den äldsta åldersgruppen.

Personer som är födda i Sverige med båda föräldrarna utrikesfödda uppger i större utsträckning att de utsattes för någon nätkränkning under 2020 (3,2 %) än utrikesfödda personer respektive svenskfödda personer med minst en svenskfödd förälder (2,8 respektive 2,4 %).

Personer med som högst förgymnasial utbildning utsattes i större utsträckning (3,9 %) än personer med som högst gymnasial respektive eftergymnasial utbildning (2,3 respektive 2,0 %).

Det var vanligare att utsättas för ensamstående, med eller utan barn (6,1 respektive 3,6 %) än för sammanboende, med eller utan barn (1,7 respektive 1,5 %).

Det var även vanligare med utsatthet bland boende i flerfamiljshus än bland boende i småhus (2,8 respektive 2,2 %).

Att utsättas för nätkränkning är lika vanligt bland boende i mindre städer/tätorter/landsbygdskommuner som bland boende i storstäder/storstadsnära kommuner respektive i större städer/kommuner nära större stad (2,5 % i respektive grupp).

Mönstret för hur utsatthet för nätkränkning fördelar sig i olika grupper ser likartat ut bland män och kvinnor

Resultatet visar att nätkränkning är en brottstyp där det är relativt vanligt med upprepad utsatthet. Av de personer som uppger att de utsattes för någon nätkränkning 2020 var det 55,2 procent som utsattes en (1) gång. Vidare var det 21,7 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger, medan 23,2 procent av de utsatta uppger att det handlade om fyra gånger eller fler. Sett till befolkningen (16–84 år) motsvarar det att 1,4 procent utsattes en (1) gång, medan 0,6 procent utsattes två till tre gånger, och det var 0,6 procent som utsattes för nätkränkning fyra gånger eller fler under 2020.

Av de män som uppger att de utsattes för någon nätkränkning 2020 var det 55,3 procent som utsattes en (1) gång. Vidare var det 20,8 procent av de utsatta männen som utsattes två till tre gånger, medan 23,8 procent av de utsatta männen uppger att det handlade om fyra gånger eller fler. Sett till män i befolkningen (16–84 år) motsvarar det att 1,5 procent utsattes för en (1) händelse 2020, medan 0,6 procent utsattes två till tre gånger och även 0,6 procent som utsattes fyra gånger eller fler.

Av de kvinnor som uppger att de utsattes för någon nätkränkning var det 55,0 procent som utsattes en (1) gång. Det var 22,5 procent av de utsatta kvinnorna som utsattes två till tre gånger, en lika stor andel (22,5 %) av de utsatta kvinnorna uppger att det handlade om fyra gånger eller fler. Sett till kvinnor i befolkningen (16–84 år) motsvarar det att 1,3 procent utsattes en (1) gång, medan 0,6 procent utsattes två till tre gånger, och även 0,6 procent som utsattes fyra gånger eller fler.

Resultatet visar således att det är ungefär lika vanligt att män är upprepat utsatta för nätkränkning som kvinnor är.

Anmälningar om grov fridskränkning

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Samtliga","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1951","1906","1737","1773","1578","1710","1683","1712","1571","1476"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Mot kvinna/flicka","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1065","1039","935","929","793","879","884","871","784","807"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Mot man/pojke","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["886","867","802","844","785","831","799","841","787","669"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antalet anmälda brott om grov fridskränkning totalt, mot kvinnor/flickor och mot
män/pojkar. Källa: Anmälda brott

Fridkränkningsbrott

  • Grov fridskränkning omfattar flera brott och kan bestå av flera olika brottstyper, såsom misshandel, olaga hot och hemfridsbrott som sammantaget ingår i en upprepad kränkning och riktas mot en närstående eller tidigare närstående person.
  • För grov kvinnofridskränkning gäller att brotten begås av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden. 

Eftersom fridskränknings­brotten omfattar flera brott och kan bestå av flera olika brottstyper, såsom misshandel, olaga hot och hemfridsbrott som sammantaget ingår i en upprepad kränkning, är utvecklingen av de anmälda brotten om grov fridskränkning och grov kvinnofrids­kränkning beroende av polisens och åklagarnas hantering av dessa brott.

Grov fridskränkning

Antalet anmälda brott om grov fridskränkning minskade 2020 jämfört med 2019, med 95 brott (−6 %). Jämfört med 2011 hade antalet anmälda brott gällande grov fridskränkning minskat med 24 procent. Antalet anmälda grova fridskränkningsbrott har trots årsvisa fluktuationer följt en nedåtgående trend sedan 2013.

Antalet anmälda grova fridskränkningsbrott 2020 var något fler mot kvinnor och flickor, än mot män och pojkar (807 respektive 669 brott).

Av de anmälda brotten om grov fridskränkning var majoriteten (79 %) brott mot barn (0–17 år) och 21 procent avsåg brott mot vuxna. Åldersfördelningen följde samma mönster för både kvinnor och män.

Grov fridskränkning mot vuxna (18 år eller äldre)

Under 2020 uppgick antalet anmälda grova fridskränkningsbrott mot vuxna till totalt 306 brott, vilket var en ökning med 18 brott (+6 %) jämfört med 2019. Av dessa uppgick antalet grova fridskränkningsbrott mot kvinnor till totalt 195 brott, vilket jämfört med 2019 var en ökning med 31 brott (+19 %). De anmälda brotten om grov fridskränkning mot män uppgick till totalt 111 brott, vilket var 13 brott färre än 2019 (−10 %).

Jämfört med 2011 hade de anmälda brotten om grov fridskränkning mot vuxna minskat med 166 anmälda brott (−35 %). De anmälda grova fridskränkningsbrotten mot kvinnor hade minskat med 124 anmälda brott (−39 %), samtidigt som de anmälda brotten mot män hade minskat med 42 brott (−27 %).

Av de anmälda brotten om grov fridskränkning mot vuxna 2020 var 64 procent av brotten riktade mot kvinnor och 36 procent mot män.

De anmälda brotten om grov fridskränkning mot vuxna indelas sedan 2020 även efter två typer av relation mellan brottsoffret och gärningspersonen: närstående genom parrelation samt närstående genom släktskap eller familjerelation. Den vanligaste typen av relation mellan brottsoffer och gärningsperson vid grova fridskränkningsbrott är en närstående parrelation. Det var fallet i 63 procent av de anmälda grova fridskränkningsbrotten 2020. Detsamma gällde i 58 procent av dessa brott mot kvinnor och i 73 procent av dessa brott mot män.

Grov fridskränkning mot barn (0–17 år) 

Av de anmälda grova fridskränkningarna 2020 var 79 procent riktade mot barn (0–17år). Det rörde sig om totalt 1 170 brott, vilket var en minskning med 9 procent jämfört med 2019. Antalet grova fridskränkningsbrott mot flickor minskade med 8 brott (−1 %) till 612 brott, och motsvarande brott mot pojkar minskade med 105 brott (−16 %), till 558 brott.

Jämfört med 2011 hade antalet anmälda brott om grov fridskränkning mot barn (0– 17 år) minskat med 309 brott (−21 %). Jämfört med samma år hade antalet sådana brott mot flickor minskat med 18 procent (−134 brott) och mot pojkar med 24 procent (−175 brott).

Av de anmälda brotten om grov fridskränkning mot barn (0–17 år) var 52 procent riktade mot flickor och 48 procent mot pojkar 2020. Liksom misshandel mot barn anmäls grov fridskränkning mot barn i högre grad under skolterminerna än under sommarmånaderna juni–augusti.

Grov kvinnofridskränkning

År 2020 anmäldes 1 530 grova kvinnofridskränkningsbrott, vilket var 11 procent färre (−192 brott) än 2019. Det innebar en minskning med 38 procent (−945 brott) jämfört med 2011.

Utvecklingen av de grova kvinnofridskränkningarna påverkas av förändringar i polisens och åklagarnas hantering och registreringsrutiner vid anmälan. I början av tioårsperioden registrerades de olika gärningarna vanligtvis initialt som grov kvinnofridskränkning vid anmälan, medan man under den senare delen av perioden i högre grad har registrerat de underliggande brotten i stället. Denna förändring har medfört en minskning av antalet anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i statistiken mot slutet av tioårsperioden. Därmed bör viss försiktighet iakttas när statistiken tolkas.

Anmälningar om grov kvinnofridskränkning

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Samtliga","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2471","2469","2136","1997","1844","1886","1878","1744","1718","1526"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"}]}

Antalet anmälda fall av grov kvinnofridskränkning totalt. Källa: Anmälda brott

Uppklarade brott

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Grov fridskränkning","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["25","21","20","17","15","13","13","12","11","12"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Grov kvinnofridskränkning","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["24","20","21","19","17","18","16","17","18","18"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"}]}

Personuppklaringsprocenten² för grov fridskränkning (4 a §) samt grov kvinnofridskränkning (4 a §). Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

Grov fridskränkning

År 2020 handlades¹ 1 620 brott om grov fridskränkning, vilket var en minskning med 61 brott (−4 %) jämfört med 2019. För 99 procent (1 600 brott) av de handlagda brotten bedrevs en utredning, medan resterande 1 procent (15 brott) direktavskrevs, vilket var samma fördelning som 2019. Detsamma gäller fördelningen av utredda och direkt­avskrivna fridskränkningsbrott mot flickor och kvinnor respektive mot pojkar och män. Inget fridskränkningsbrott förundersöknings­begränsades 2020.

Av samtliga handlagda brott om grov fridskränkning personuppklarades 200 brott, vilket var en ökning med 12 brott (+6 %) jämfört med 2019. Personuppklarings­procenten², det vill säga de personuppklarade brotten sett till samtliga handlagda brott om grov fridskränkning, uppgick till 12 procent 2020. Jämfört med 2019 ökade den med 1 procentenhet. Jämfört med 2014 minskade personuppklarings­procenten med 4 procentenheter. Lagföringsprocenten², det vill säga de personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten om grov fridskränkning, uppgick till 13 procent 2020. Det innebar en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2019, och med 5 procentenheter jämfört med 2014. Skillnaden mellan lagförings- och personuppklarings­procenten är knappt synbar. Det beror på att det inleds en förundersökning för de flesta brotten.

Uppdelat på kön uppgick både personuppklaringsprocenten och lagföringsprocenten till 15 procent för grov fridskränkning mot flickor och kvinnor och till 10 procent för grov fridskränkning mot pojkar och män. Jämfört med 2019 ökade personuppklarings­procenten respektive lagförings­procenten med två procentenheter vad gäller grov fridskränkning mot flickor och kvinnor, medan båda måtten var oförändrade för grov fridskränkning mot pojkar och män. Jämfört med 2014 minskade personuppklarings- och lagförings­procenten för grov fridskränkning mot flickor och kvinnor med 3 procent­enheter vardera, och mot pojkar och män med 7 procent­enheter vardera. Skillnaden i personuppklarings- och lagföringsprocent mellan könen återfinns främst för grov frids­kränkning mot vuxna.

Vid 78 procent (1 260 brott) av de handlagda brotten om grov fridskränkning fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet, vilket var en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2019.

Andelen personuppklarade brott med minst en misstänkt person uppgick till 16 procent, en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2019. Jämfört med 2014 minskade andelen med 4 procentenheter. Uppdelat på kön uppgick andelen brott med en misstänkt person till 81 procent för grov fridskränkning mot flickor och kvinnor och till 74 procent för grov fridskränkning mot pojkar och män.

Grov kvinnofridskränkning

År 2020 handlades 1 730 brott om grov kvinnofridskränkning, vilket var en minskning med 15 brott (−1 %) jämfört med 2019. Av dessa bedrevs en utredning för 99 procent (1 720 brott) medan 1 procent (14 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2019 ökade andelen utredda brott med 1 procentenhet och andelen direktavskrivna brott minskade med 1 procentenhet. Av de handlagda brotten om grov kvinnofrids­kränkning 2020 var det 3 som förundersöknings­begränsades, alla efter att en utredning hade bedrivits. Det förundersökningsbegränsades 4 brott 2019.

De personuppklarade brotten om grov kvinnofridskränkning uppgick 2020 till 315 brott. Det var en minskning med 8 brott (−2 %) jämfört med 2019. Personuppklarings­procenten², som redovisar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda brott om grov kvinnofridskränkning, uppgick till 18 procent 2020. Jämfört med 2019 var det en oförändrad nivå, men en minskning med 6 procentenheter jämfört med 2011. Lagföringsprocenten², andelen personuppklarade brott av de utredda brotten, uppgick också till 18 procent. Det innebar en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2019, och en oförändrad andel jämfört med 2014. Skillnaden mellan lagförings- och person­uppklaringsprocenten är knappt synbar. Det beror på att det inleds förundersökning för de flesta brotten.

Andelen handlagda brott om grov kvinnofridskränkning med minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet uppgick till 90 procent (1 550 brott), en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2019. Andelen personuppklarade brott om grov kvinnofrids­kränkning av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 20 procent, en oförändrad nivå jämfört med 2019.


Misstänkta för grov fridskränkning

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Grov fridskränkning, samtliga misstänkta","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1313","1196","1233","1081","1072","960","1038","1020","982","811"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["833","767","804","675","670","595","643","620","611","485"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["477","429","429","405","402","365","394","400","370","326"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal personer misstänkta för grov fridskränkning, varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

För 2021 var det 811 personer som misstänktes för grov fridskränkning och 1 295 personer som misstänktes för grov kvinnofridskränkning. Av de som misstänktes för grov fridskränkning var 40 procent kvinnor och 60 procent män. Antalet som misstänktes för grov fridskränkning minskade med 17 procent jämfört med 2020, och minskningen avsåg både kvinnor och män som misstänkts för grov fridskränkning (-12 % respektive -21 %). Även antalet män som misstänktes för grov kvinnofridskränkning minskade 2021 jämfört med 2020 (-13 %).

År 2021 var 9 personer per 100 000 invånare misstänkta för grov fridskränkning, vilket var en minskning med 17 procent jämfört med 2020. Under den senaste tioårsperioden, 2012–2021, har antalet misstänkta per 100 000 invånare minskat relativt kontinuerligt. Antalet för 2021 var 43 procent lägre än 2012.

Uppdelat på kön var det 8 kvinnor per 100 000 invånare respektive 11 män per 100 000 invånare som var misstänkta för grov fridskränkning 2021. Jämfört med 2012 har antalet minskat med 36 procent för kvinnor och med 47 procent för män. Observera att dessa siffror inte omfattar män som begår fridskränkning mot kvinnor som de är eller har varit gifta med eller bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, vilket i stället kategoriseras som grov kvinnofridskränkning.

Under 2021 misstänktes 30 män per 100 000 invånare för grov kvinnofridskränkning, vilket var en minskning med 13 procent jämfört med 2020. Antalet har minskat relativt kontinuerligt under den senaste tioårsperioden, med totalt 41 procent sedan 2012.

Lagförda för fridskränkning

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Grov kvinnofridskränkning","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["261","221","207","183","149","163","148","158","155","140"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Grov fridskränkning","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["150","128","124","89","66","75","75","67","67","68"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Olaga förföljelse","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2","48","76","88","104","80","95","103","101","92"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Lagföringsbeslut³ med grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning (4a §) eller olaga förföljelse(4b §) som huvudbrott, år 2010-2019. Källa: Personer lagförda för brott 

Gärningar som misshandel, olaga hot, ofredande med mera kan, när de utgjort ett led i en upprepad kränkning, rubriceras som grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning. Skillnaden mellan de två brottsrubriceringarna ligger i relationen mellan offer och gärningsperson. Grov kvinnofridskränkning omfattar upprepade brott som begås av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller bor eller har bott med under äktenskapsliknande förhållanden, medan grov fridskränkning omfattar brott som begås av en närstående eller tidigare närstående person till offret.

För olaga förföljelse gäller liksom för fridskränkningsbrotten att flera gärningar ska ha utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet. Skillnaden mot fridsbrotten ligger i att rubriceringen omfattar lindrigare brott och att det inte finns något krav på att handlingarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla.

År 2020 fattades 140 och 68 lagföringsbeslut med huvudbrottet grov
kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning. Jämfört med 2019 är det en
minskning med 15 beslut, eller 10 procent, vad gäller grov kvinnofridskränkning och
en ökning med 1 beslut, eller 1 procent vad gäller grov fridskränkning. För olaga
förföljelse fattades 92 lagföringsbeslut 2020. Det är en minskning med 9 beslut, eller
9 procent, jämfört med 2019.

Sedan 2011 har antalet lagföringsbeslut gällande grov kvinnofridskränkning minskat med 121 beslut, eller 46 procent. Även antalet lagföringsbeslut avseende grov fridskränkning har minskat med 82 beslut, eller 55 procent, under denna period. Både beslut mot kvinnor och beslut mot män minskade med 23 respektive 59 beslut, eller 64 respektive 52 procent, jämfört med 2011.

Lagförda för fridskränkning – könsfördelning

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Grov fridskränkning, man","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["114","94","95","67","52","58","62","58","55","55"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Grov fridskränkning, kvinna","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["36","34","29","22","14","17","13","9","12","13"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Olaga förföljelse, man","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2","35","57","71","84","58","78","81","82","72"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"},{"label": "Olaga förföljelse, kvinna","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["null","13","19","17","20","22","17","22","19","20"],"borderColor": "rgba(65, 105, 225, 1)","backgroundColor": "rgba(65, 105, 225, 1)"}]}

Lagföringsbeslut³ med grov fridskränkning (4a §) eller olaga förföljelse(4b §) som huvudbrott, efter kön. Sedan den 1 oktober 2011 räknas upprepad brottslighet avseende vissa brott som faller in under rubriceringarna som olaga förföljelse. Källa: Personer lagförda för brott 

Hot och kränkningar bland unga

Skolundersökningen om brott 2019 visar att drygt 12 procent av eleverna 2019 att de utsatts för hot minst en gång under de senaste tolv månaderna (nästan 14 procent av tjejerna och nästan 11 procent av killarna).

Andelen tjejer som utsatts för hot har minskat med 3 procentenheter sedan 2017 (då andelen var nästan 18 procent) och är i senaste mätningen på samma nivå som 2015. Andelen utsatta bland killar är på ungefär samma nivå som 2017 (nästan 10 procent) men en viss ökning kan urskiljas sedan 2015 (då andelen utsatta var drygt 8 procent).

Vad gäller brottsplatsen vid hot framkommer tydliga könsskillnader. Bland de tjejer som uppger att de utsatts för hot är det vanligast att det skett via internet/sociala medier (nästan 42 procent av de utsatta), därefter i skolan eller på skolgården (18 procent. Även bland killar är det vanligast att utsättas via internet/sociala medier, men andelen är betydligt mindre (drygt 30 procent av de utsatta). Vidare är det ungefär lika vanligt bland killar som utsatts för hot att händelsen skett i skolan eller på skolgården (nästan 26 procent) som på en annan plats (drygt 23 procent).

 Kränkningar på nätet och mobbning

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Någon har skrivit kränkande saker på internet", "Någon har lagt upp bilder/filmklipp på internet","Utsatt för mobbning"],datasets : [{"label": "Tjejer","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["29.8","20.2","36.4"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Killar","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["20.0","16.5","30.8"],"borderColor": "#4f4f4f","backgroundColor": "#4f4f4f"}]}

Självrapporterad utsatthet för kränkningar och mobbning bland tjejer och killar i årskurs 9. Andel (%) som utsatts för kränkande kommentarer via internet eller att någon lagt upp kränkande bilder/filmer under de senaste tolv månaderna, samt andel som utsatts för mobbning (någon gång). Källa: Skolundersökningen om brott 2019.

Kränkningar via internet samt mobbning

Ungefär var tredje tjej (nästan 30 procent) och var femte kille (20 procent) uppger i SUB 2019 att någon har skrivit kränkande saker om dem på internet under de senaste tolv månaderna. Drygt 20 procent av tjejerna och nästan 17 procent av killarna uppger att någon under de senaste tolv månaderna lagt upp bilder eller filmklipp som de inte ville skulle spridas. Ungefär 36 procent av tjejerna och nästan 31 procent av killarna uppger att de har blivit mobbade någon gång.

Andelen tjejer som uppger att de utsatts för mobbing låg runt 40 procent 2015 och 2017, men minskade med 4 procentenheter 2019. Andelen som utsatts för kränkande kommentarer på internet har legat runt 30 procent under samtliga mätningar, medan andelen som utsatts för att någon lagt upp kränkande bilder och filmklipp har minskat successivt sedan 2015 (från nästan 26 procent till 20 procent 2019).

Fakta

  • 1 530 anmälningar om grov kvinnofridskränkning (2020)
  • 1 480 anmälningar om grov fridskränkning (2020)
  • 12 procent = personuppklaringsprocenten för grov fridskränkning (2020)

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper