Hot och trakasserier

I Brås trygghetsundersökning uppger 5,6 procent att de blev utsatta för hot under 2016. Under 2017 minskade de anmälda olaga hoten med 2 procent till 53 300 brott, medan anmälda ofredanden minskade med 6 procent till 52 200 brott.

Andel som utsatts för hot

Andelen utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för hot, år 2005–2016. Källa: NTU

  Utsatthet för hot

Den reguljära Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att 5,6 procent av befolkningen (16–79 år) utsattes för hot under 2016, vilket motsvarar cirka 429 000 personer. Det är en ökning jämfört med 2015, då andelen utsatta var 5,0 procent. Hotbrotten har under större delen av mätperioden (från 2005–2014) legat på en relativt stabil nivå (mellan 4,1 och 4,6 %) och det är för tidigt att säga om de två senaste årens ökning (från 4,1 2014 till 5,6 % 2016) är inledningen på ett trendbrott. De flesta av de utsatta (58 %) uppger att det har rört sig om en (1) händelse under 2016. Det finns ett fåtal personer med mycket hög grad av upprepad utsatthet. Exempelvis har ungefär 7 procent av de hotade utsatts för tio hot eller fler. Därför blir det beräknade antalet händelser mer än tre gånger så stort som antalet utsatta personer (1 426 000 händelser).

  Kön och ålder

Reguljära NTU visar att kvinnor utsätts för hot i något större utsträckning än män (5,9 jämfört med 5,3 %), en skillnad som noterats sedan 2006. När det gäller ålder är utsattheten för hot i stort sett är lägre ju äldre åldersgrupp som studeras (se figur 3.11). Bland personer i åldersgrupperna 20–24 och 25–34 år har 8,8 respektive 8,0 procent utsatts för hot, och bland personer i åldersgruppen 75–79 år har 1,2 procent utsatts under 2016. Även när hänsyn tas till kön är fördelningen mellan åldersgrupperna likartad, det vill säga utsattheten är högst bland de yngre och minskar ju äldre åldersgrupp som studeras.

  Olika gruppers utsatthet för hot

Reguljära NTU:s resultat visar att det finns skillnader mellan olika grupper i befolkningen när det gäller utsatthet för hot. Ensamstående med eller utan barn uppger oftare att de har blivit utsatta jämfört med sammanboende med eller utan barn (11,8 respektive 7,3 %, jämfört med 4,3 respektive 4,0 %). Det är också vanligare för boende i flerfamiljshus (6,8 %) än för boende i småhus (4,5 %) att ha blivit utsatta för hot. Boende i storstadsregioner utsätts i större utsträckning (6,7 %) än personer som bor i större städer respektive i mindre städer eller på landsbygden (5,2 respektive 4,4 %). Andelen utsatta för hot är också större bland personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar (8,2 %) än bland personer födda i Sverige med minst en inrikesfödd förälder eller personer som själva är utrikesfödda (5,3 respektive 6,3 %). Utsattheten för hot är dessutom något större bland personer med eftergymnasial utbildning eller som högst förgymnasial utbildning (5,8 % i båda grupperna) än bland personer med gymnasial utbildning (5,4 %).

När man rensar bort effekten av bakgrundsfaktorer som ålder och kön försvinner skillnaden i utsatthet för hot mellan grupper med olika utbildning. Däremot kvarstår skillnaden mellan olika familjetyper.

  Omständigheter kring hot

Den vanligaste typen av brottsplats vid hot är allmän plats (40 %). Därefter kommer arbetsplatsen eller skolan (27 %), hot i en bostad (24 %) och annan plats (8 %). Hot på allmän plats drabbar män (50 %) i större utsträckning än kvinnor (32 %). Däremot är det vanligare för kvinnor (27 %) än för män (20 %) att bli hotade i en bostad. Hot på arbetsplatsen eller i skolan drabbade under 2016 kvinnor (33 %) i högre utsträckning än män (21 %).

Vid drygt hälften av hottillfällena (57 %) är gärningspersonen helt okänd för den utsatta personen. Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de har blivit utsatta för hot av en närstående (18 jämfört med 3 %). Det är något vanligare bland kvinnor än bland män att gärningspersonen varit bekant (35 jämfört med 29 %). Män utsätts för hot från en helt okänd person oftare än kvinnor (68 jämfört med 47 %). Dessa olika typer av relation till gärningspersonen har förhållit sig relativt konstanta till varandra över tid. Bland både män och kvinnor har det ända sedan undersökningen inleddes varit vanligast att gärningspersonen är helt okänd. Likaså har det vid samtliga undersökningstillfällen varit minst vanligt att gärningspersonen är närstående.

Andel som utsatts för trakasserier

Andelen utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för trakasserier, år 2005–2016. Källa: NTU

  Utsatthet för trakasserier

Trakasserier kan exempelvis vara att vid upprepade tillfällen bli förföljd eller få oönskade besök, telefonsamtal, meddelanden och liknande. Trakasserier definieras i NTU som en serie av mer eller mindre allvarliga händelser. Var och en av händelserna behöver inte vara kriminaliserade och klassificeras inte nödvändigtvis som egna brott juridiskt sett. I de fall den sammanlagda serien av händelser är brottslig kan den dock antas hamna under brottsrubriceringar, till exempel grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, ofredande, hemfridsbrott eller olaga förföljelse.

I den reguljära Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 5,5 procent av befolkningen (16–79 år) att de har utsatts för trakasserier under 2016, vilket motsvarar cirka 416 000 personer. Det är en ökning jämfört med året dessförinnan, då 4,7 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Mellan 2005 och 2010 minskade andelen utsatta successivt från 5,2 till 3,5 procent. Därefter har utsattheten ökat.

  Kön och ålder

Enligt reguljära NTU är kvinnor i större utsträckning än män är utsatta för trakasserier (6,1 jämfört med 4,8 %), en skillnad som är genomgående sedan 2005 (se figur 3.27). Både för kvinnor och män minskade andelen utsatta fram till 2010, och därefter har andelen ökat. NTU visar också, i likhet med de tidigare mätningarna, att det är den yngsta åldersgruppen (16–19 år) som är mest utsatt för trakasserier (9,3 %). Minst utsatt är åldersgruppen 65–74 år (3,7 %). Resultatet från 2016 följer trenden från tidigare års mätningar, med störst andel utsatta i de yngsta åldersgrupperna och en lägre andel utsatta bland medelålders och äldre personer. Utsattheten är störst bland unga kvinnor; 11,5 procent av kvinnorna i åldern 16–24 år har utsatts för trakasserier 2016. Även bland män är det i åldersgruppen 16–24 år som störst andel har uppgett utsatthet för trakasserier (5,6 %).

  Olika gruppers utsatthet för trakasserier

Reguljära NTU visar att utsattheten för trakasserier är högre bland personer med som högst förgymnasial utbildning (7,1 %) jämfört med personer med som högst gymnasial utbildning eller eftergymnasial utbildning (5,4 respektive 4,7 %). Trakasserier är vanligare bland ensamstående med eller utan barn (12,8 respektive 7,7 %), jämfört med sammanboende med eller utan barn (3,3 respektive 3,7 %).

Vidare är utsattheten vanligare bland boende i flerfamiljshus (6,5 %) än bland boende i småhus (4,5 %). Det är också vanligare att utsättas för trakasserier bland inrikesfödda personer med båda föräldrarna utrikesfödda (8,7 %) jämfört med personer som är födda i Sverige med minst en inrikesfödd förälder (5,2 %) och jämfört med personer som är utrikesfödda (6,1 %). Andelen utsatta är något större bland boende i storstadsregioner
(6,1 %), än bland personer som bor i andra större städer (5,2 %) respektive i mindre städer eller på landsbygden (4,8 %).

Eventuella skillnader i utsatthet mellan olika grupper behöver inte innebära att det finns ett direkt orsakssamband. Ett exempel är att utbildning ofta ser ut att samvariera med utsatthet för brott, men eftersom utbildningsnivå samtidigt samvarierar med ålder måste man använda sig av särskilda statistiska analyser för att avgöra vilken av faktorerna som samvarierar med utsattheten. De särskilda statistiska analyserna som gjordes i NTU 2015 visar att när man rensar bort de andra bakgrundsfaktorernas effekt, som ålder, kvarstår skillnaden i utsatthet för trakasserier för kvinnor på ett sådant sätt att de med eftergymnasial utbildning är mindre utsatta än de med högst förgymnasial utbildning. Även skillnaden i utsatthet mellan personer som lever i olika typer av familjekonstellationer kvarstår när man tar bort effekten av de andra bakgrundsfaktorerna, något som gäller både för kvinnor och för män.

  Omständigheter kring trakasserier

Över hälften (56 %) av dem som utsatts för trakasserier uppger att gärningspersonen är en helt okänd person, det vill säga en person som den utsatta inte känner sedan tidigare. Mer än var fjärde utsatt person uppger att gärningspersonen är bekant (28 %), och 13 procent svarar att det rör sig om en närstående, medan 3 procent uppger att de inte har någon uppfattning om vem gärningspersonen är. Bland både män och kvinnor som har blivit utsatta för trakasserier under 2016 är alltså det vanligaste svaret att gärningspersonen är en helt okänd person eller en bekant. Däremot svarar kvinnor i större utsträckning än män att gärningspersonen var en närstående (17 jämfört med 8 %).

Trakasserier kan vara mer eller mindre allvarliga. En indikator på allvarlighetsgrad kan vara hur händelserna upplevs av den som utsätts. I NTU 2015 frågades hur skrämmande den utsatta personen tycker att händelserna var. Nära var sjätte person (15 %) svarade att händelserna var mycket skrämmande, 35 procent svarade att de var ganska skrämmande, medan övriga antingen upplevde dem som inte särskilt eller inte alls skrämmande (sammanlagt 50 %). En annan indikator på allvarlighetsgrad, som också belyser omfattningen av utsattheten, är antalet händelser som en person utsatts för. Omkring en tredjedel av de utsatta (31 %) uppgav att det rört sig om färre än fyra händelser. Ungefär lika många (33 %) uppgav att det rört sig om fyra till tio händelser. Knappt en fjärdedel (23 %) uppgav att det rört sig om 11–99 händelser, och 12 procent uppgav att trakasserierna omfattat ett mycket stort antal händelser (100 eller fler).

Anmälda brott

Antal anmälda olaga hot (5 §), varav mot kvinna 18 år eller äldre samt mot man 18 år eller äldre, 2008–2017. Källa: Anmälda brott

  Anmälda brott om olaga hot

Under 2017 anmäldes 53 300 brott om olaga hot, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med 2016. Av de anmälda brotten var 23 600 brott olaga hot mot kvinna/flicka och 25 700 brott olaga hot mot man/pojke. I jämförelse med 2008 har antalet anmälda brott om olaga hot ökat med 5 procent. Antalet anmälda olaga hot mot kvinnor/flickor ökade med 4 procent (826 brott) mellan 2008 och 2017, medan antalet anmälda olaga hot mot män/pojkar minskade med 2 procent (−539 brott).

Av de anmälda brotten om olaga hot 2017 var 48 procent brott mot kvinnor/flickor och 52 procent mot män/pojkar.

Av de anmälda brotten om olaga hot utgjordes 78 procent av brott mot personer 18 år eller äldre, medan andelen olaga hot mot barn 0–17 år utgjorde 15 procent. Liknande fördelning kan ses för brott mot kvinnor/flickor respektive män/pojkar. Könsfördelningen är relativt jämn i båda åldersgrupperna, även om det är något lägre andel anmälda brott mot flickor 0–17 år (41 %) än kvinnor 18 år och äldre (49 %).

Olaga hot mot personer 18 år eller äldre

Under 2017 uppgick antalet anmälda olaga hot mot person 18 år eller äldre till totalt 41 500 brott, vilket är 3 procent färre jämfört med 2016. Antalet anmälda olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre 2017 var 20 400, vilket en minskning med 2 procent (−486 brott) sedan 2016. Under 2017 anmäldes totalt 21 100 olaga hot mot man 18 år eller äldre, vilket är 4 procent färre brott än 2016 (−851). Sedan 2008 har anmälda olaga hot mot person 18 år eller äldre minskat med 859 anmälda brott eller 2 procent. Anmälda olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre har legat på ungefär samma nivå sedan 2008, en ökning med 2 procent. Anmälda olaga hot mot man 18 år eller äldre har minskat sedan 2008, med 6 procent. Nivån har varit relativt stabil under perioden med den lägsta nivån 2013. 

Drygt hälften av de anmälda brotten om olaga hot mot personer 18 år eller äldre var brott mot män (51 %), och resterande 49 procent mot kvinnor.

Olaga hot mot barn under 0–17 år

Av anmälda olaga hot utgjordes 15 procent (7 810 brott) av olaga hot mot barn 0–17 år. Under 2017 ökade antalet anmälda olaga hot mot barn med 1 procent (57 brott), till 7 810 anmälda brott. Antalet anmälda olaga hot mot flicka 0–17 år minskade med 17 brott (−1 %) till 3 230 anmälda brott, och anmälda olaga hot mot pojke 0–17 år ökade med 74 brott (+2 %) till 4 580 anmälda brott. Antalet anmälda olaga hot mot flicka 0–17 år ökade med 15 procent (425 brott) mellan 2009 och 2017. Även antalet anmälda olaga hot mot pojke 0–17 år ökade, med 22 procent (828 brott). Sedan 2008 har andelen anmälda brott om olaga hot mot barn 0–17 år ökat med 26 procent. Utvecklingen var nedåtgående fram till 2013 och ökade därefter fram till 2016. Utvecklingen för brott mot respektive kön har sett liknande ut under perioden.

Av de anmälda brotten om olaga hot mot barn 0–17 år 2017 var 59 procent brott mot pojkar, medan 41 procent var mot flickor.

När det gäller olaga hot mot barn 0–17 år kan det noteras att anmälningarna, i likhet med misshandel mot barn (0–17 år), minskar tydligt under sommarmånaderna.

Antal anmälda ofredanden (7 §), varav mot kvinna 18 år eller äldre samt mot man 18 år eller äldre, 2008–2017 Källa: Anmälda brott

  Anmälda brott om ofredande

Ofredande kan vara att antasta någon rent fysiskt eller utsätta någon för störande kontakter – exempelvis genom att ringa eller skicka meddelanden upprepade gånger. Här räknas inte sexuella ofredanden in, vilket är en egen brottskategori.

Antalet anmälda ofredanden 2017 minskade med 6 procent till 52 500 anmälda brott jämfört med året innan. Av de anmälda brotten om ofredande utgjordes 30 500 av brott mot kvinna/flicka och 18 200 av brott mot man/pojke. De anmälda brotten om ofredande mot kvinna/flicka minskade med 2 160 brott (−7 %), och de anmälda brotten mot man/pojke minskade med 843 brott (−4 %). I jämförelse med 2008 har antalet anmälda brott om ofredande ökat med 20 procent (8 910 brott). Antalet anmälda ofredanden ökade fram till 2014, men har därefter minskat. Antalet anmälda ofredanden mot kvinnor/flickor ökade med 15 procent (3 930 brott) mellan 2009 och 2017, det gäller även antalet anmälda ofredanden mot män/pojkar som ökade med 6 procent (1 090 brott). 

Närmare tre femtedelar av brotten om ofredande 2017 var brott mot kvinnor/flickor (58 %), medan 35 procent var brott mot män/pojkar.

Av de anmälda ofredandena 2017 var 82 procent brott mot personer 18 år eller äldre, och resterande ofredande mot barn 0–17 år (11 %). Detta gällde också för kvinnor/flickor och män/pojkar. Även könsfördelningen var liknande i båda åldersgrupperna.

Ofredanden mot person 18 år eller äldre

Under 2017 uppgick antalet anmälda ofredanden mot person 18 år eller äldre till totalt 43 100 brott, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med 2016. Under 2017 anmäldes totalt 27 200 ofredanden mot kvinna 18 år eller äldre, vilket är 6 procent färre än 2016. Under 2017 anmäldes totalt 15 900 ofredanden mot man 18 år eller äldre, vilket är 4 procent färre än 2016. De anmälda brotten om ofredande mot person 18 år eller äldre har ökat med 18 procent (6 600 brott) sedan 2008. De anmälda ofredandena mot kvinna 18 år eller äldre ökade med 4 940 (+22 %) anmälda brott mellan 2008 och 2017. De anmälda ofredandena mot män 18 år eller äldre ökade med 12 procent (1 670 brott) den senaste tioårsperioden.

Av de anmälda brotten om ofredande mot personer 18 år eller äldre 2017 var 63 procent brott mot kvinnor, medan 37 procent var brott mot män.

Ofredande mot barn 0–17 år

Av de anmälda brotten om ofredande utgjordes 11 procent (5 530 brott) av ofredanden mot barn 0–17 år. Under 2017 minskade antalet anmälda brott om ofredande mot barn 0–17 år med 7 procent. Under 2017 anmäldes 3 280 brott om ofredande mot flicka under 18 år och 2 250 brott mot pojke under 18 år. Det är en minskning med 9 respektive 4 procent (−337 respektive −93 brott) sedan 2016. Sedan 2008 har de anmälda brotten om ofredande mot barn 0–17 år ökat med 1 070 (+24 %) anmälda brott. Antalet anmälda brott om ofredande mot flickor och pojkar har ökat med 17 respektive 24 procent (480 och 428 brott) sedan 2009. 

De flesta anmälda brotten om ofredande mot barn 0–17 år 2017 var brott mot flickor, 59 procent, och 41 procent var brott mot pojkar.

När det gäller ofredande mot barn 0–17 år kan det noteras att anmälningarna, i likhet med misshandel mot barn (0–17 år), minskar tydligt under sommarmånaderna.

Uppklarade brott

Personuppklaringsprocenten² för olaga hot samt ofredanden, 2007–2016. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2016 handlades¹ 53 300 brott gällande olaga hot, vilket är en ökning med 711 brott (+1 %) jämfört med 2015. För 84 procent (44 900 brott) av de handlagda brotten bedrevs en utredning, medan de resterande handlagda brotten (16 % eller 8 390 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2015 har andelen utredda brott ökat och andelen direktavskrivna brott minskat med 1 procentenhet vardera.

Av de handlagda brotten gällande olaga hot förundersökningsbegränsades 2 procent (1 180 brott), varav de flesta (1 130 brott) förundersökningsbegränsades efter att en utredning inletts. Andelen förundersökningsbegränsade brott av de handlagda brotten var densamma 2015.

Totalt personuppklarades 4 850 brott gällande olaga hot. Lagföringsprocenten, som anger andelen personuppklarade brott av de utredda brotten², uppgick till 11 procent 2016. Det är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015 och en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2014.

Personuppklaringsprocenten, de personuppklarade brotten i relation till de handlagda brotten², för olaga hot 2015 uppgick till 9 procent. Jämfört med 2015 har personuppklaringsprocenten minskat med 1 procentenhet. Jämfört med 2007 har den minskat med 4 procentenheter.

För 51 procent (27 200 brott) av samtliga handlagda brott gällande olaga hot fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet, vilket är 1 procentenhet lägre än 2015. Andelen personuppklarade brott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 18 procent, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015.

År 2016 handlades¹ 55 400 brott gällande ofredande, vilket är en minskning med 3 200 brott (−5 %). Det bedrevs en utredning för 53 procent av brotten (29 600 brott) och resterande 47 procent (25 800 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2015 har utredda brott ökat och direktavskrivna brott minskat med 2 procentenheter vardera.

Av de handlagda brotten gällande ofredande förundersökningsbegränsades totalt 5 procent (2 920 brott), andelen är 1 procentenhet högre än 2015.

Antalet personuppklarade ofredanden uppgick till 1 620 brott. Relaterat till de utredda brotten ger det en lagföringsprocent² på 6 procent, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015. Jämfört med 2014 har lagföringsprocenten för ofredande minskat med 1 procentenhet.

De personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda brott gällande ofredande ger en personuppklaringsprocent² på 3 procent, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2015. Under den senaste tioårsperioden har personuppklaringsprocenten för ofredande minskat med 2 procentenheter. Men enligt den tidigare definitionen har personuppklaringsprocenten minskat med 3 procentenheter jämfört med 2007, vilket är en mer korrekt jämförelse.

Det fanns minst en person registrerad som skäligen misstänkt för 26 procent (14 500 brott) av de handlagda brotten gällande ofredande, 1 procentenhet lägre än 2015. Andelen personuppklarade ofredanden av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 11 procent, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015.

Misstänkta personer

Antal personer misstänkta för olaga hot 2008–2017, varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

  Misstänkta för olaga hot

Antalet personer som misstänktes för olaga hot var 18 700 personer 2017, och är en minskning med 5 procent jämfört med 2016. Både antalet kvinnor och antalet män som misstänktes för olaga hot har minskat sedan 2016, med 4 respektive 5 procent. Antalet personer som misstänktes för ofredande var 10 500 personer 2017, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med 2016. Minskningen kan ses för såväl kvinnor som män, med 8 respektive 5 procent. Majoriteten av de misstänkta för olaga hot och ofredande var män, 86 respektive 78 procent.

År 2017 var 226 personer per 100 000 invånare misstänkta för olaga hot, vilket är en minskning med 15 personer eller 6 procent sedan 2016. Sedan 2008 har det skett en minskning med 49 personer (−18 %). Antalet kvinnor per 100 000 invånare som misstänktes för olaga hot var 5 procent lägre 2017 jämfört med 2016. Även antalet män per 100 000 invånare som misstänktes för olaga hot var mindre än året dessförinnan (−6 %). Både antalet kvinnor och antalet män har minskat över en tioårsperiod (−20 % respektive −18 %).

Antal personer misstänkta för ofredande 2008–2017, varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

  Misstänkta för ofredanden

Antalet personer per 100 000 invånare som misstänktes för ofredande var 126 personer 2017, vilket sedan 2016 är en minskning med 9 personer eller 7 procent. Under en tioårsperiod har antalet personer per 100 000 invånare som misstänkts för ofredande minskat med 11 personer eller 8 procent. En liknande utveckling kan ses för både antalet kvinnor och antalet män.

Lagförda

Lagföringsbeslut³ med grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning (4a §) eller olaga förföljelse(4b §) som huvudbrott, år 2008-2017. Sedan den 1 oktober 2011 räknas upprepad brottslighet avseende vissa brott som faller in under rubriceringarna som olaga
förföljelse. Källa: Personer lagförda för brott 

  Lagförda för brott

Gärningar som misshandel, olaga hot, ofredande med mera kan, när de utgjort ett led i en upprepad kränkning, rubriceras som grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning. År 2017 fattades 148 respektive 75 lagföringsbeslut med huvudbrottet grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning. Antalet lagföringar för grov kvinnofridskränkning minskade med 9 beslut, eller 15 procent, och antalet lagföringar för grov fridskränkning var oförändrat mellan 2016 och 2017.

Antalet beslut gällande grov kvinnofridskränkning har minskat med 252 beslut, eller 63 procent, sedan 2008. Även antalet lagföringsbeslut avseende grov fridskränkning har minskat med 43 beslut, eller 36 procent, under denna period.

En viss del av nedgången avseende grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning under åren 2012–2015 kan delvis påverkas av att upprepad brottslighet avseende vissa brott som faller in under rubriceringarna, sedan den 1 oktober 2011, även kan rubriceras som olaga förföljelse.

För olaga förföljelse gäller dock liksom för fridskränkningsbrotten att samtliga gärningar som omfattas av lagen (för respektive brott) ska ha utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet. Skillnaden mellan de olika brottsrubriceringarna ligger i vilken relation offer och gärningsperson har. Vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning gäller att brottet ska ha begåtts mot en närstående eller tidigare närstående person och att handlingarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Dessa krav finns inte för brottet olaga förföljelse.

Jämfört med 2016 ökade antalet lagföringsbeslut med olaga förföljelse som huvudbrott med 15 beslut (+19 %).

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta

  • 53 300 olaga hot anmäldes (2017)
  • 4 140 överträdelser av kontaktförbud (2017)
  • 704 brott för olaga förföljelse (2017)
  • 86 procent av de som misstänktes för olaga hot 2017 var män
  • 9 procent = personuppklaringsprocenten för olaga hot (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22