Välfärdsbrott mot kommun och region

Trots att kommuner och regioner betalar ut större belopp än staten till privata utförare (SOU 2020:35), finns det bristande kunskap om välfärdsbrott inom detta område.

Det handlar bland annat om brott som förutsätter företag – kopplat till hemtjänst, personlig assistans, vårdgivare och liknande välfärdstjänster. Inte heller föreningar som får olika typer av föreningsbidrag på felaktiga grunder har tidigare studerats. Brå har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga dessa problem, identifiera åtgärder och sprida goda exempel på åtgärder mot dessa problem. Vi ska även göra en så kallad crime proofing-analys för att identifiera svaga regelverk som skapar möjligheter för överutnyttjande och direkt brottslighet. Vidare ska vi lämna förslag i syfte att underlätta och effektivisera rättsväsendets utredningsarbete. Analysen ska i huvudsak baseras på fokusgrupper, genomgångar av ärenden och, om möjlighet finns, en enkät.

Redovisning: Senast den 25 mars 2022.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, kommuner, regioner och samverkande myndigheter.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2022

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.