Åtgärder mot våld i nära relation bland unga

Brå har fått i regeringsuppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i nära relationer bland unga. I studien ska vi övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsaksmekanismerna bakom sådant våld.

Utifrån tidigare forskning ska vi även identifiera förebyggande och stödjande åtgärder mot våld i nära relationer bland unga, liksom identifiera kunskapsluckor kring sådana åtgärder. Vi ska även lämna förslag på strategiska åtgärder för hur samhällets förmåga i bred bemärkelse kan förbättras för att förebygga våld i nära relationer bland unga. I genomförandet av uppdraget ska vi inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom civilsamhället, berörda myndigheter och andra relevanta aktörer. Studien ska ha ett tydligt hbtq- och barnrättsperspektiv och tillvarata barns och ungas egna synpunkter och erfarenheter. Analysen kommer att baseras på en kunskapssammanställning av relevant forskning, samt intervjuer med dels relevanta myndigheter och aktörer verksamma inom området, dels unga personer som själva utsatts för våld i nära relationer.

Redovisning: Senast den 29 oktober 2021.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, brottsförebyggande aktörer samt myndigheter, organisationer och andra aktörer med ansvar och verksamhet kopplad till frågor om våld i nära relationer.
  • Startår: 2020
  • Redovisningsår: 2021

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.