Förnyad uppföljning av reformeringen av lagstiftningen om våldtäkt

Brå ska göra en förnyad uppföljning och analys av tillämpningen av de reformeringar av lagstiftningen om våldtäkt som infördes den 1 juli 2018, den så kallade samtyckeslagstiftningen.

Brå ska på uppdrag av regeringen göra en förnyad uppföljning och analys av lagtillämpningen av bestämmelserna om våldtäkt och oaktsam våldtäkt efter de lagändringar som infördes den 1 juli 2018. Brå ska analysera hur anmälningar, åtal, personuppklaring och fällande domar har utvecklats. Vidare ingår det att analysera om det skett någon förändring i vilken typ av ärenden som leder till åtal och som tas upp i domstol. Brå ska även uppmärksamma eventuella tolkningssvårigheter och bevisproblem och om synen på lagstiftningen har förändrats inom olika delar av rättsväsendet sedan den förra studien. Brå ska särskilt belysa brottet oaktsam våldtäkt. Mot bakgrund av den straffskärpning vad det gäller våldtäktsbrottet som infördes den 1 augusti 2022, ska Brå även redovisa hur fängelsestraffens längd har utvecklats.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2025.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, rättsväsendets myndigheter och brottsofferorganisationer.
  • Startår: 2023
  • Redovisningsår: 2025