Uppdaterad och ny kunskap om det dödliga våldets utveckling

Brå ska analysera de senaste årens utveckling av dödligt våld samt hur det fördelar sig efter offrens och gärningspersonernas socioekonomiska förutsättningar. 

Dödligt våld är en brottstyp som har en särskild relevans inom kriminalpolitiken och den kriminologiska forskningen, och är central vid studier av brottsutveck lingen. Brå har med jämna mellanrum publicerat forskningsrapporter om det dödliga våldets utveckling och har i dag tillgång till jämförbara uppgifter om det dödliga våldets karaktär från 1990 till 2017. För att kunna fortsätta att följa utvecklingen av denna centralbrottstyp startar Brå ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera de senaste årens utveckling. Inom ramen för projek tet ska Brå för första gången ta fram en bild av hur det dödliga våldet fördelar sig efter offrens och gärningspersonernas socioekonomiska förutsättningar. Analysen kommer att bygga på uppgifter från domar och förundersökningar samt registeruppgifter om offrens och gärningspersonernas socioekonomiska bakgrund.

Redovisas maj 2024.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2024