Södertäljesatsningen

Brå genomför en fallstudie av Södertäljesatsningen, en myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje, i syfte att beskriva, analysera och följa upp genomförandet och resultatet av insatsen samt beskriva hur den uppkom.

Studien baseras bland annat på intervjuer, deltagande observationer och NTU-data. Genom att studera hur samverkan skett på de olika nivåerna och hur myndigheterna arbetat för att uppfylla både sina respektive mål och ett gemensamt övergripande mål, kan hinder och möjligheter identifieras.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommuner.
  • Samarbetspartners: Polismyndigheten och rättsväsendets övriga myndigheter samt kontrollmyndigheter och förvaltningar som ingår i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.
  • Startår: 2017
  • Redovisningsår: 2021

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.