Rättsväsendets leveranser till SOR (Räls), etapp 15

Räls är Brås införandeprojekt med syftet att genomföra de interna system ändringar som följer av digitaliseringen av rättsväsendets informationsförsörj ning.

Projektets primära mål är att säkerställa att Brå kan fortsätta att publicera den officiella registerbaserade kriminalstatistiken utan hinder och med bibehållen kvalitet. Projektet har även som målsättning att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad produktionsprocess samt stödja utvecklingen av ny eller befintlig statistik. Arbetets innehåll och inriktning bestäms utifrån de årliga planer för gemensamma utvecklingsinsatser som myndigheterna inom rättsväsendet tar fram.

Projektet är flerårigt och kommer fram till 2023 att fokusera på nödvändig utveckling av det interna statistiksystemet SOR för att kunna ta emot och hantera uppgifter från de nya system som har driftsatts, eller under året kommer att driftsättas, hos flera av de myndigheter som levererar grunduppgifter till den officiella statistiken. Det gäller bland annat Tullverkets utredningsstöd Bus och Domstolsverkets system för rapportering av brottmålsavgörande. Utvecklings arbetet omfattar också integration mot Polisens system Durtvå i syfte att fortsatt kunna ta emot och hantera uppgifter om anmälda brott, brottsmisstankar och beslut med mera som i dag levereras via systemet Rar.

Därutöver omfattar projektet annan systemanpassning som följer av utveck lingen av rättsväsendets informationsförsörjning, exempelvis gentemot Åklagarmyndigheten.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Samarbetspartners: Rättsväsendets myndigheter.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2023