Informationsdelning i arbetet för att förebygga brott

Sekretesslagstiftningens begränsningar har återkommande lyfts fram som ett hinder för informationsdelning i lokalt brottsförebyggande arbete.

Hittills har det saknats en samlad bild av utmaningar och eventuella behov av förändring, i synnerhet gällande brottsförebyggande arbete kring unga under 21 år. Brå har därför fått i uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna att dela uppgifter mellan olika aktörer, och om dessa förutsättningar är tillräckliga för ett effektivt förebyggande arbete som samtidigt värnar den enskildes personliga integritet. Uppdraget har huvudfokus på informationsdelning i det lokala brottsförebyggande arbetet mellan polis och kommun, men även andra relevanta aktörer kommer att beröras. Uppdraget fokuserar främst på den bestämmelse i 10 kap. 18 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som i vissa fall möjliggör för socialtjänsten att lämna uppgifter till polisen om en enskild som inte fyllt 21 år löper risk att utöva brottslig verksamhet. I projektet genomförs fallstudier i sju kommuner, genom intervjuer och fokusgrupper. Dessutom kommer en nationell enkät till poliser och chefer inom socialtjänsten att skickas ut.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse, rättsväsendets myndigheter, kommuner samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  • Startår: 2019
  • Redovisningsår: 2021

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.